ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פאוור און גנרטורים בע"מ נגד סינקופה 2002 בע"מ :

לפני כבוד השופט אילן דפדי, סגן נשיא

תובעת/נתבעת שכנגד

פאוור און גנרטורים בע"מ
ע"י עו"ד בנימין (בנג'י) לבנטל

נגד

נתבעת/תובעת שכנגד

סינקופה 2002 בע"מ
ע"י עו"ד טל שפרנט

החלטה

לפניי שתי בקשות בקשר עם השלמת ההליכים המקדמיים. האחת בקשתה של התובעת למתן צו לגילוי ועיון במסמכים והשלמת מענה על שאלון (בקשה מספר11). השנייה בקשתה של הנתבעת למתן בפניי בקשה למתן צו לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים (בקשה מספר12).

בתמצית ייאמר כי עסקינן בתביעה ותביעה שכנגד שהוגשו בעקבות הסכם לשיתוף פעולה מסחרי במיזם משותף בתחומי הפעילות של הצדדים.

התובעת טענה כי הנתבעת הפרה את ההסכם שחתמה עמה לפיו תמורת ציוד ייחודי ויקר ערך התחייבה ליתלעדיות בביצוע פרויקטים בתחום ההגברה והתאורה. לטענתה הנתבעת ב יטלה את ההסכם עמה שלא כדין, לא שילמה לה את התמורה עבור ציוד שמכרה לה וגרמה לה בין היתר לנזקים ואובדן רווחים. כן ביקשה כי יינתן לטובתה סעד של מתן חשבונות "בדמות חשבונות ביחס למחזורי ההכנסות והרווחים מכל האירועים שביצעה בעצמה ו/או באמצעות ו/או בשיתוף פעולה עם ספקי/קבלני משנה, מינואר 2014 ועד יוני 2017".

מנגד טענה הנתבעת כי התובעת היא שהפרה את ההסכם עמה ולכן ביטולו נעשה על ידה כדין. לפיכך ביקשה כי בית המשפט יורה לצדדים להשיב זה לזה את מה שקיבלו בעקבות ההסכם וכן לפצותה בגין הנזקים שנגרמו לה לרבות הפגיעה בשמה הטוב .

יצוין כי הבקשות דנן ה הוגשו לאחר שבמסגרת הדיון שנערך ביום 22.1.2018 הסכימו הצדדים לפעול לצמצום המחלוקת בנושא זה ולהפחית מה דרישות לגילוי שהועלו על ידם בבקשות קודמות .

הבקשות הועברו לתגובה ותשובה בהתאם לתקנות ולאחר שעיינתי בהן ובכתבי הטענות העיקריים בתיק אני קובע כדלקמן:

בקשת התובעת

התובעת ביקשה כי הנתבעת תגלה ותעביר לעיונה בהתאם לסעיפים 4.1 -4.4 לדרישה שהועברה אליה ביום 8.2.2017 (נספח 1 לבקשה) כדלקמן :

רשימה מלאה וכל אסמכתא המצויה בידה ביחס לכל העבודות, הפרויקטים והאירועים שביצעה לאחר חתימת ההסכם ועד סוף שנת 2015 ובפרט הזמנות עבודה שכללו תאורה ותשתיות.
כרטסת הנהלת חשבונות ביחס לעבודות אלה.
הזמנות עבודה של הלקוחות ובהתאמה חשבוניות של ספקים שבגינם שילמה תמורה בתחום התאורה והתשתיות.
הזמנות עבודה של הלקוחות אצלם בוצעו עבודות שבוצעו על ידי הנתבעת עבור ה תובעת.

לגבי הנדרש בסעיפים א-ג לעיל ועל מנת למנוע הכבדה, הודיעה התובעת כי ביחס לעבודות מתחום הגנרטורים, היא מוכנה להסתפק בכרטסת הספקים של ה נתבעת לגבי הספקים : א.ש גנרטורים, גנרטורים פלוס ומרכז החשמל. כמו כן, דרשה התובעת לקבל מסמכים העוסקים בהזמנות עבודה ספציפיות של עיריית פתח תקווה ביחס לאירועי יום העצמאות בשנים 2014-2015.

בנוסף, דרשה התובעת כי הנתבעת תיתן מענה מלא ומפורט לשאלה 2 בשאלון בה נתבקשה הנתבעת לפרט אלו עבודות הוצעו לתובעת על ידי הנתבעת בפועל ממועד תחילת ההסכם ועד ביטולו.

הנתבעת התנגדה לבקשה וטענה כי מאחר ש עסקינן בתביעה למתן חשבונות והמסמכים שגילויים התבקש הם המסמכים שנתבעו במסגרת התביעה למתן חשבונות, הרי שאין מקום לדרוש בשלב גילוי המסמכים את החשבונות עצמם בטרם הוכיחה התובעת זכאותה לקבלם. הנתבעת הוסיפה כי גילוי המסמכים אינו דרוש לשם הכרעה במחלוקת שבין הצדדים, כי מתן צו לגילוי יגרום להכבדה וכי המסמכים המבוקשים כוללים מידע כספי ומ סחרי סודי של צדדי ג'. אשר לשאלה עליה נדרשה הנתבעת להשיב טענה זו כי מנכ"ל סינקופה העיד כי אינו זוכר את הפירוט המבוקש וכי מתן מענה לשאלה הנדרשת יכול להיעשות אך ורק במסגרת צו למתן חשבונות.

אני סבור כי יש להיעתר לבקשת התובעת באופן חלקי. בסעיפים 94-98 לכתב התביעה נדרש סעד של תביעה למתן חשבונות. לפיכך יש לברר קודם לכן האם התובעת זכאית לקבלו. אשר על כן אין מקום לחייב את הנתבעת לגלות לתובעת מסמכים הכוללים נתונים כספיים אשר מהם ניתן ללמוד על מחזורי ההכנסות והרווחים של הנתבעת. הדברים אמורים גם לגבי חשבוניות ספקים והזמנות הכוללות נתונים כספיים כאמור .

יחד עם זאת, אין מקום למנוע מהתובעת גילוי של רשימת העבודות, הפרויקטים והאירועים שבוצעו על ידי הנתבעת לאחר חתימת ההס כם מבלי לחשוף בשלב זה נתונים כספיים. זאת כל עוד לא הוכרעה סוגיית מתן החשבונות כנטען. מדובר ב נתונים אשר מצויים בליבת התובענה - ההפרה הנטענת- ולפיכך יש לגלותם. לאור היקפו המצומצם של הגילוי לו נעתרתי בהחלטתי, הרי שאין מקום לטענת ההכבדה אותה העלתה הנתבעת כנימוק לדח יית הבקשה.

אשר לטענה בדבר סודיות, כאמור, קבעתי כי אין מקום לצרף נתונים כספיים. עם זאת, ככל שסבורה הנתבעת כי ישנם פרטים שיש בהם כדי לפגוע בסודיות של צדדי ג' היא רשאית להגיש מסמכים אלו לבית המשפט במעטפה סגורה תוך הפנייה לפרטים שאותם היא מבקשת למחוק. לאחר שבית המשפט יעיין בהם, יינתנו הנחיות מתאימות.

אשר למענה הנדרש לשאלה 2 כאמור, איני מקבל את עמדת הנתבעת בסוגיה זו. מדובר בהצעות אשר הנתבעת הציעה לתובעת לפיכך אין כל מניעה כי הנתבעת תמציא רשימה של העבודות שהוצעו על ידה. העובדה כי המענה לשאלה כרוך באיתור נתונים אינה מהווה הצדקה לסירוב המבוקש. הליכים משפטיים מהס וג אותו הצדדים מנהלים כרוכים באיסוף נתונים כאלה ואחרים. לפיכך תת כבד הנתבעת ותשיב לשאלה כמבוקש. עם זאת אין מקום לדרוש מהנתבעת נתונים כספיים בדבר סכומים ששולמו על ידי הנתבעת לספקים חלופיים שכן נראה שהמועד לגילויים של נתונים כאלה הוא לאחר וככל שתתקבל טענת התובעת בעניין הסעד של מתן חשבונות.

לסיכום אני מורה לנתבעת להמציא לתובעת את רשימת העבודות, הפרויקטים והאירועים שבוצעו על ידי הנתבעת לאחר חתימת ההסכם ועד סוף שנת 2015. כן תמציא לתובעת את רשימת העבודות שהציעה לתובעת והנתונים הרלוונטיים כמפורט בסעיף 2.1 לשאלה. המענה ייתמך בתצהיר ערוך כדין על ידי גורם מוסמך מטעם הנתבעת. האמור יבוצע בתוך 30 יום מהיום.

בקשת הנתבעת

הנתבעת ביקשה כי התובעת תגלה ותאפשר לה עיון ברשימות ציוד לרבות טופס יא', המציגים את פריטי הציוד שהיו לתובעת בנקודות זמן שונות טרם ההסכם ולאחריו בטענה כי אלה רלוונטיים להוכחת היקף וסוג הפעילות שהיה בידי התובעת לבצע בכל אחת מנקודות הזמן. לטענתה, קיומו של ציוד לביצוע עבודות שאינן קטנות יעיד בהכרח על היערכות להפרת ההסכם ובוודאי עצם רכישתו של ציוד שכזה תוך תקופת ההסכם ולפני תקופת אי התחרות שנקבעה בהסכם, תומך בטענת ההפרה.

בנוסף, דרשה הנתבעת גילוי ועיון במסמכים הנוגעים לעבודת הגברה ותאורה בפסטיבל 424 ואירוע ברהט לרבות אירוע שבוטל כדי ללמוד מהם האם ה תובעת הפרה את ההתחייבות לאי תחרות בתחום פעילות הנתבעת.

התובעת התנגדה לבקשה. לטענתה, הודיעה זה מכבר ל נתבעת כי אין בידיה רשימה של ציוד לגבי נקודות הזמן השונות שהתבקשה לגלות. לגבי טופס יא' טענה התובעת כי מדובר במידע חסוי של מתחרה ישיר בשוק אשר ממילא אינו רלוונטי לתובענה שעל הפרק, שכן אין על הפרק טענה או מחלוקת ממשית לגבי יכולת הביצוע שלה מבחינת הציוד שהיה ברשותה בתקופות השונות. ה תובעת אף דחתה את הדרישה בעניין פסטיבל 424 והאירוע ברהט מאחר שלטענתה מדובר בדיג אסור של ראיות שעל ה נתבעת שהגישה תביעה שכנגד הנטל להציגן. היא הוסיפה כי ממילא פסטיבל 424 לא התקיים בסופו של דבר וכי בכל מקרה, מדובר במסמכים הכוללים מידע כספי ומסחרי סודי של צד ג' שאין לגלותו.

לאחר שעיינתי בבקשות, בתגובות ובתשובה לתגובה, החלטתי לקבל את הבקשה באופן חלקי.

אין לחייב את ה תובעת בהצגת רשימות ציוד נכון לתאריכים מסוימים, שעה שלטענתה כאלה אינן בנמצא (כפי שהעיד המצהיר מטעמה, מר מירון אמינוף בתצהירו מיום 26.9.2017), אולם אין כל מניעה מהצגת טופס יא' הכולל רשימה של ציוד. טופס יא' הוא מסמך שקיים אצל כל חברה המדווחת לרשויות המיסים. אם מידע כזה לא ניתן להשיגו במועדים המדויקים המבוקשים, ניתן לקבל נתון זה בסוף כל שנה הקרובה למועד המבוקש. בנוסף הטענה לחשיפת מידע סודי אינה רלוונטית, שכן מדובר במיזם משותף והצורך בגילוי הינו בבסיס ההסכם בין הצדדים, מה גם שה נתבעת הודיעה בתשובתה לתגובה כי היא מוכנה לוותר על נתונים כספיים ומסתפקת בנתוני סוג הציוד ומועד הרכישה. יתרה מכך, הבקשה מוגשת במהלך 2018 שעה שהנתונים המבוקשים מתייחסים לציוד שהיה קיים אצל התובעת לפני מספר שנים כך שעל פניו נראה כי כיום אין מקום לטענה לחשיפת מידע סודי של מתחרה ישיר בשוק .

יש לציין כי המידע המבוקש הינו רלוונטי לבירור המחלוקת. בסעיף 3.1 להסכם בין הצדדים נקבע כי התובעת תחדל כליל מעיסוק בתחום הגברת ותאורת במה. בנוסף, בסעיף 13 לכתב התביעה שכנגד מצוינת ההסכמה כי כל צד ישאיר ברשותו ציוד שהיה לכאורה אמור לעבור לצד האחר, לשם ביצוע עבודות קטנות. התובעת טענה בסעיף 11 לתגובתה לבקשה כי סעיף זה מוכיח כי אף לגרסת הנתבעת כי כל צד היה רשאי להותיר ברשותו כמות מסוימת של ציוד שהיה אמור לעבור לצד האחר ולכן אין יסוד לבקשה לקבלת טפסי יא', ואולם טענתה זו אך מחזקת את הצורך בבירור היקף הציוד שנותר בידי כל צד ובכך דווקא מצדיקה את הגילוי המבוקש.

אשר על כן תדאג התובעת להמציא את טופסי י"א במועדים ה רלוונטיים. מטפסים אלה היא רשאית למחוק את הנתונים הכספיים כאמור בתשובת הנתבעת. ככל שהתובעת סבורה כי במידע זה עדיין כלול מידע סודי אשר אין לגלותו היא רשאית להגישו לבית המשפט במעטפה סגורה תוך הפנייה לפרטים שאותם היא מבקשת למחוק. לאחר שבית המשפט יעיין בהם, יינתנו הנחיות מתאימות.

אשר לעבודת הגברה ותאורה בפסטיבל 424 ואירוע ברהט, אני מקבל את עמדת הנתבעת בסוגיה זו. מדובר במידע רלוונטי המצוי בבסיס המחלוקת בין הצדדים. טענה זו הועלתה לא רק בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד שהגישה הנתבעת, אלא שהתובעת בעצמה ציינה עניין זה עוד בכתב התביעה (ראו סעיף 43). סוגיית אי קיום ההסכם והפרתו הינה בבסיס המחלוקת בין הצדדים . נחוץ שהתובעת תהדוף את טענת הנתבעת כי התובעת הפרה את ההתחייבות לאי תחרות ולכן התנגדותה להצגת המסמכים עלולה לשמש ראיה לחובתה ולהוביל למסקנה כי אכן כך היה. כמובן שאם החומר האמור כולל מידע סודי של צד ג' הרי שכפי שהוחלט על ידי לעיל, היא רשאית להגיש לבית המשפט במעטפה סגורה תוך הפנייה לפרטים אותם היא מבקשת למחוק.

לסיכום תדאג התובעת להמציא את האמור לעיל בתוך 30 יום . המענה ייתמך בתצהיר ערוך כדין.

ויובהר כי הצדדים רשאים כמובן להוסיף על המידע והמסמכים שהוריתי בהחלטתי ולהיעתר לבקשות נוספות של הצד שכנגד. תשומת לב הצדדים לכך כי ככל שבית המשפט יתרשם כי בעל דין נמנע מהצגת מסמכים ומידע שהיה עליו לגלותם כי הדבר עלול לפעול לחובתו ולדחיית גרסתו בעת שבית המשפט יעריך את חומר הראיות ואת טענות הצדדים.

לאור התוצאה אליה הגעתי כל צד יישא בהוצאותיו.
הנחיות להמשך

אשר להמשך ההליכים בתיק, התובעת תגיש תצהיריה עד ליום 20.6.2018 הנתבעת /תובעת שכנגד עד ליום 20.7.2018, הנתבעת שכנגד עד ליום 20.9.2018. המועדים נקבעו בהתחשב בין היתר בפגרת הקיץ. עותק כרוך ומדוגל של התצהירים יוגש לתיק הנייר במזכירות בית המשפט עד שבוע לפני מועד הדיון שייקבע. בעל דין שמבקש לזמן עד שלא נתן תצהיר, יגיש בקשה מסודרת עד המועד שנקבע להגשת תצהיריו. בבקשה יציין את המאמצים שעשה על מנת לקבל תצהיר מאותו עד, הרלוונטיות של העד להליכים ואת תמצית עדותו. הבקשה תיתמך בתצהיר ערוך כדין. ככל שתוגש בקשה כזו היא תועבר לתגובה ותשובה כמקובל.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותזמן אותם לק דם משפט לאחר תצהירים ביום 15.10.2018 שעה 9:45. לדיון יתייצבו גם בעלי הדין באופן אישי. הדיון הקבוע ביום 19.6.2018 מבוטל.

ניתנה היום, ג' אייר תשע"ח, 18 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פאוור און גנרטורים בע"מ
נתבע: סינקופה 2002 בע"מ
שופט :
עורכי דין: