ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורי עיני נגד אם.אס. דנטל סיסטמס בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובע -המשיב

אורי עיני
ע"י ב"כ עו"ד עופר לוי

נגד

הנתבעות -המבקשות

1.אם.אס. דנטל סיסטמס בע"מ
2.לוי קיפרמן החזקות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד רן מנו

החלטה

בבקשה למתן הוראות והארכת מועד להגשת כתב הגנה

רקע
1. המשיב הגיש כנגד המבקשות תביעה כספית על סך של 62,887 ₪ בטענה כי הפרו את חוזה השכירות עמו וגרמו לנזקים למושכר נכס של המשיב –המשכיר. לכתב התביעה צורפה חוו"ד מומחה לעניין הנזקים.

הבקשה
2. לפניי בקשת הנתבעות ל מתן הוראות למשיב לאפשר ביקור מומחה מטעמן בנכס, בטרם יבוצעו בו שיפוצים, לצורך עריכת חוו"ד נגדית מטעמן. ב"כ המבקשות טען כי הבקשה דנן הוגשה מאחר ופניותיו אל ב"כ המשיב, באמצעות הפקסימיליה בימים 18/3/18 ו-25/3/18, לא נענו. לבקשה צורפו העתקי הפניות וכן אישורי משלוחן ב פקסימיליה. בנוסף, מבוקש להאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם המבקשות בתוך 30 ימים ממועד קבלת חוו"ד המומחה מטעמן.

תגובת המשיב
3. ב"כ המשיב טען בתגובתו כי מדובר בבקשה מיותרת הגורמת להוצאות מיותרות ולבזבוז זמן שיפוטי. הפניות הנטענות מעולם לא התקבלו במשרדו, הראייה לכך היא שבבקשה לא נטען כי קבלת הפניות אושרה טלפונית ואף לא צורף תצהיר לאימות הבקשה. ב"כ המבקשות יכול היה להסדיר את עניין הביקור בנכס, בפניה טלפונית אל ב"כ המשיב, אף מבלי לשלוח מכתב. המשיב מסכים למינוי מומחה מטעם בימ"ש ובלבד ששכרו ישולם על ידי המ בקשות בלבד. לחלופין, המבקשות יגישו חוו"ד נגדית מטעמן, לאח ר שמועד ביקור בנכס יתואם עם שמאי המשיב ובנוכחותו וכן באמצעות ב"כ המשיב.

תשובת המבקש
4. המכתבים נשלחו אל ב"כ המשיב בהתאם למס' הפקסימיליה שלו, אולם ניסיונות ב"כ המבקשות לקבל אישור טלפוני לקבלת המכתבים לא צלחו. לפיכך, מבוקש למנות מומחה מטעם בימ"ש אשר יבקר בנכס ואף יעיין בחוו"ד מטעם המשיב, עלות שכרו תשולם תחילה על ידי שני הצדדים ובתום ההליך בעת פסיקת הוצאותיו , ת ינתן החלטה סופית גם לעניין תשלום שכרו של המומחה.

דיון והכרעה
5. אין חולק כי הגשת הבקשה דנן לבימ"ש, מהווה מוצא אחרון. לכן, מצופה היה מב"כ הצדדים כי יסדירו את כל הנדרש בהידברות ישירה ביניהם, מבלי לע רב את בימ"ש.
על המבקשות מוטל הנטל להוכיח את טענתן כי אכן פעלו כאמור לעיל, ובהעדר שיתוף פעולה מב"כ המשיב , נאלצו בדלית ברירה, להגיש את הבקשה דנן.

ברירת המחדל בהמצאת כתבי בי דין מעו"ד למשנהו 6. תקנה 496 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984 (להלן: "התקנות") ,קובעת כי ברירת המחדל להמצאת כתבי בי דין, בידי עו"ד למשנהו, הינה באמצעות משלוח בדואר רשום עם אישור מסירה.

המצאה באמצעות הפקסימיליה
7. תקנה 497א (א) מאפשרת דרך המצאה נוספת בידי עו"ד למשנהו, באמצעות הפקסימיליה בכפו ף למילוי כל התנאים המופיעים בתקנה, לרבות החובה לוודא טלפונית כי המסמכים אכן התקבלו במשרדו של ב"כ המשיב ראה ס"ק ( 5) לתקנה.

מן הכלל אל הפרט
8. לטענת ב"כ המבקשות, הוא שלח את מכתביו באמצעות הפקסימיליה לב"כ המשיב, אך לא עלה בידו לאשר טלפונית כי אלו התקבלו במשרדו של ב"כ המשיב. גם אם נניח כי טענה זו נכונה, הרי שהתוצאה היא שב"כ המבקשות לא מילא אחר כל התנאים המופיעים בתקנה הנ"ל ואני קובע כי לא בוצעה המצאה כדין לב"כ המשיב.
משלא מולאו כל התנאים המוקדמים להגשת הבקשה דנן, די היה בכך כדי להביא לדחיית הבקשה על הסף. זאת, מעבר למחדל נוסף, אי צירוף תצהיר לאימות עובדות הבקשה, כ נדרש על פי תקנה 241 (א) ודי היה במחדל זה לבדו, כדי להביא לדחיית הבקשה על הסף.

9. ככל שב"כ המבקשות טוען כי פניותיו לא זכו למענה מב"כ המשיב, היה עליו לפעול על פי ברירת המחדל כאמור בסעיף 6 לעיל ולהמציא את פניותיו לב"כ המשיב, באמצעות משלוחן בדואר רשום עם אישור מסירה לחלופין, בהמצאה אישית על ידי שליח מסירה מטעמו.

סוף דבר
10. לאור התנגדות ב"כ המשיב, להשתתף במימון שכר טרחתו של מומחה מטעם בימ"ש, חלופה זו אינה עומדת על הפרק.
ב"כ המבקשות רשאי לפעול על פי התקנות ולה גיש חוו"ד נגדית מטעמו. לצורך זה, אני מורה למשיב לאפשר לב"כ המבקשות ולמומחה מטעמן לבקר בנכס לצורך עריכת חוו"ד נגדית מטעמן. הביקור יתואם טלפונית עם השמאי מטעם המשיב ובנוכחותו וכן עם ב"כ המשיב וזאת בתוך 20 ימים מהיום . בנוסף, אני מאריך את המועד להגשת כתב הגנה מטעם המבקשות בתוך 45 ימים ממועד הביקור בנכס. פרק זמן זה הינו די והותר, הן לעריכת חוו"ד מומחה והן להגשת כתב ההגנה ערוך כדבעי.

11. כפי שפירטתי בהרחבה לעיל, בקשה זו לא הוגשה כדין ואך לפנים משורת הדין לא הוריתי על דחייתה על הסף. צודק ב"כ המשיב בטענתו כי בירור בקשה מיותרת זו גרם לבזבוז זמן שיפוטי יקר וכן לבזבוז זמנו היקר של ב"כ המשיב. לא ניתן לעבור על מחדל זה לסדר היום.
לפיכך, אני מחייב את המבקשות לשלם בגין בקשה זו הוצאות כדלקמן:
סך של 500 ₪ הוצאות לב"כ המשיב.
סך של 500 ₪ הוצאות לטובת אוצר המדינה.
סכומים אלו ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יתווספו אליהן הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד למועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק החלטתי לב"כ הצדדים ותסגור את הבקשה.

ניתנה היום, ד' אייר תשע"ח, 19 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורי עיני
נתבע: אם.אס. דנטל סיסטמס בע"מ
שופט :
עורכי דין: