ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קבין פול בע"מ נגד דוד נחום :

09 אפריל 2018
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

המבקשת:
קבין פול בע"מ

-
המשיב:
דוד נחום

החלטה

עניינה של החלטה זו הוא בקשה למתן צווים לחברת פלאפון תקשורת בע"מ להנפיק דו"ח איכון וד"ח פירוט שיחות יוצאות ונכנסות, וכל זאת בהתייחס למכשיר טלפון נייד בבעלות המבקשת, אשר היה בשימוש המשיב בתקופת עבודתו אצלה.
הרקע לבקשה הוא תביעות הדדיות של הצדדים בהתייחס לתקופת עבודתו של המשיב אצל המבקשת מיום 24/5/06 עד 13/12/16 .
תביעת המבקשת כנגד המשיב מבוססת בין היתר על הטענה, כי המשיב ביצע עבודות עצמאיות מטעמו עבור לקוחותיה שלה, ולמעשה התחרה בה במהלך עבודתו תוך שימוש ברכבה, בכלים שלה ועל חשבון זמן העבודה בגינו שילמה לו שכר.
המשיב מצדו הגיש תביעה שכנגד לתשלום פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת, זכויות סוציאליות ופיצוי בגין מספר עילות.

הבקשה לדו"ח איכון
המבקשת טענה, כי לגבי שני מועדים אליהם התייחסה בתביעה, הכחיש המשיב, כי היה נוכח במקום בו אותר הרכב שהיה בשימושו לפי דו"ח GPS שהציגה המבקשת . לטענת המבקשת, הדרך לברר את נכונות גרסתו של המשיב ואת מקום הימצאו האמתי היא באמצעות דו"ח איכון.
יצוין כי בקשת המבקשת מצומצת לשני תאריכים בלבד ולשעות ספציפיות.
המועד האחד, הוא יום 11/11/16 , תאריך בו הונפקה חשבונית של חברת "שירת האביב" , חברה מתחרה של המבקשת, חשבונית שאותה מצאה המבקשת ברכב שהיה בשימוש המשיב .
לטענת המבקשת, באותו תאריך על פי דו"ח איתורן הרכב נמצא בכתובת של חברת "שירת האביב" ובהמשך בבית של לקוח שלה בהרצלייה. בכתב הגנתו, המשיב הכחיש כי נהג ברכב באותו המועד וטען כי עובד אחר עשה ברכב שימוש.

המבקשת עותרת להמציא דו"ח איכון של מכשיר הטלפון, שהיה בשימוש המשיב , וזאת בהתייחס לשעות בהן נמצא הרכב בבאר שבע סמוך לעסק של "שירת האביב" וכן בשעות בהן נמצא ברכב סמוך לבית הלקוח בהרצלייה.

כמו כן, עותרת המבקשת להמציא דו"ח איכון לשעות מסוימות בתאריך 19/8/16, מועד בו שהה המשיב לטענתו באי כושר לאחר תאונת עבודה. על פי גרסת המבקשת בתביעה, הרכב עדיין היה ברשות המשיב באותו היום ודו"ח איתורן מלמד כי היה אצל שני לקוחות של המבקשת. לפי גרסת המשיב בכתב ההגנה, הוא השיב את הרכב למ בקשת באותו יום ולא היה אצל שני הלקוחות. יצוין כי המבקשת טענה, שהרכב הושב לה רק ביום 21/8/16.

המשיב טוען בתגובתו לבקשה, כי הצו המבוקש כרוך ב פגיעה משמעותית בפרטיות ו, כאשר המבקשת למעשה עקבה אחריו באמצעות מערכת GPS משך שעות העבודה וגם לאחריהן , לרבות בימי חופשה ומחלה. המשיב טוען, כי לא היה מודע לכך שמ יקום הרכב מנוטר כל העת. המשיב הפנה להלכות הקובעות, כי על המעסיק לקבוע מדיניות ברורה לגבי שימוש בטלפון ו באמצעים טכנולוגיים אחרים.

ולהכרעתי:
לאחרונה, בפסק דין בעניין עע (ארצי) 40711-04-17‏ ‏ פישר תעשיות פרמצבטיות בערבון מוגבל נ' אברהם שטטר (להלן – עניין פישר) התייחס בית הדין הארצי לעבודה לנסיבות דומות למקרה שלפנינו. בפסק הדין נקבע, כי הזכות לפרטיות היא יחסית ויש לשאוף לכך שבבקשות מסוג זה יימצא פתרון של "פשרה וויתור הדדי, ולא מתוך עליונות האינטרס האחד וביטולו של רעהו".
עוד נקבע, כי אין בהכרח זיקה ישירה בין נושא קביעת מדיניות המעסיק למעקב באמצעות מכשיר טלפון נייד, לבין סוגיית גילוי מסמכים , כאשר לעניין אחרון זה "יש לשקול באופן פרטני את אינטרס הגילוי במונחי הוגנות, יעילות וקידום חקר האמת מול אינטרס הפרטיות, וגם – וזה העיקר - את היכולת לתור בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה אחר מנגנון מזעור הפגיעה בפרטיות, כפי שנערוך להלן".

ולענייננו – המידע אותו מבוקש לקבל באמצעות דוח האיכון רלבנטי למחלוקת הנטושה בין הצדדים. השאלה, האם המשיב היה בקשר עסקי עם חברה מתחרה של המבקשת וביצע במסגרת אותו הקשר עבודה בבית לקוח של המבקשת , כמו גם השאלה האם ביום בו היה המשיב באי כושר לעבוד על פי תעודה רפואית , הוא ביצע בפ ועל עבודה עבור לקוחות המבקשת - הן שאלות הנוגעות במישרין למחלוק ות שבין הצדדים. עניין זה יש לו גם נפקות לנושא הזכאות לפיצויי פיטורים ולחלף הודעה מוקדמת , רכיבים המהוו ים חלק מהתביעה שכנגד שהגיש המשיב כנגד המבקשת , כאשר האחרונה כופרת בזכאות המשיב לרכיבים הללו, לנוכח התנהגותו, בעיקר בכל הנוגע לתחרות מול לקוחותיה תוך כדי תקופת העבודה .

לעניין זה של רכיבי התביעה שכנגד, יש חשיבות, משום שככלל נתפס תובע כמי אשר בעצם הגשת התביעה מוותר מכללא על טענה לפגיעה בפרטיות או בחיסיון .
הנטייה תהא אפוא להעדיף את ערך גילוי האמת על פני זכות התובע לפרטיות. בנושא זה נקבע מפי כבוד הש' דורנר בענין רע"א 8551/00 אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד הבינוי והשיכון, פ''ד נה(2) 102 כך:
"ככלל, תובע אינו יכול להישמע בטענה כי זכותו לפרטיות גוברת על חובתו לחשוף בפני הנתבע ראיות שהן רלוונטיות לבירור התובענה ונדרשות לנתבע לביסוס הגנתו. קנה-המידה שעל-פיו ייקבע היקף זכותו של התובע לפרטיות הוא אפוא מידת הרלוונטיות שבמסמכים שגילוים נדרש לבירור המחלוקת".

הואיל ולנתונים המבוקשים רלבנטיות לא רק בהתייחס לעילות התביעה של המבקשת אלא גם בהתייחס להגנתה בכל הנוגע לתביעת המשיב גוברת הנטייה להיעתר לבקשה .

לסיכום, למידע שמבוקש לקבל באמצעות דוח איכון יש רלבנטיות להליך שלפנינו ועל כן הבקשה צולחת את מבחן הרלבנטיות במובנו הצר .
אשר למבחן הרלבנטיות במובנו הרחב, בהתאם לנפסק בעניין פישר, נדרש לשקלל בהקשר זה, את הנושאים הבאים: היקף הגילוי על פני ציר הזמן, סוג המידע והזיקה לבעל הדין ואופן מסירת המידע.

אשר לנושא הראשון, אני סבורה כי הבקשה מידתית ומאוזנת , הואיל והיא מתייחסת באופן ממוקד רק לשעות בהן הרכב אותר בסמוך ללקוחות, או לעסק המתחרה בשני מועדים ספציפיים.

לנושא השני התייחסתי לעיל, וציינתי כי העובדה שנדונה גם תביעה שכנגד תומכת בקבלת הבקשה.

בנוגע להיבט של אופן קבלת המידע ומסירתו, אני סבורה כי בדומה לעניין פישר, ובפרט כאשר המידע מתייחס גם ליום בו היה המשיב באי כושר לעבוד עקב תאונת עבודה, נכון יהיה לקבוע , כי בשלב הראשון המידע שיתקבל מחברת פלאפון יועבר לבא כוחו של המשיב. לאחר קבלת המסמכים לידיו , ידאג ב"כ המשיב, ככל שהדבר דרוש "להשחיר" מדפי המידע כל מידע שהוא בבחינת "מידע עודף" (אם קיים) . הכוונה במקרה זה ב"מידע עודף" היא לאתרים בהם שהה המשיב ואשר אינם האתר המדובר בהתאם לדוח איתורן על פי נתוני הבקשה, כלומר לגבי יום 11/11/16 : מקומות שהם אינם כתובת "שירת האביב" הצוער 15 באר שבע או סמוך לו , וכתובת הלקוח ברחוב האשל 22 הרצליה או סמוך לו; לגבי יום 19/8/16 מקומות שהם אינם רחוב הכלנית 22 בית נחמיה או סמוך לו, ו רחוב משעול הנופך 12 חולון או סמוך לו .

לצורך מתן צו לחברת פלאפון להמציא את הנתונים יתכבד ב"כ המבקשת עד 19/4/18 נוסח צו לחתימה .

הבקשה לדו"ח פירוט שיחות
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בנושא ועיינתי בכתבי הטענות, מצאתי כי אין להיעתר ל בקשה להמציא דוח שיחות יוצאות ונכנסות בין מכשיר הטלפון שהיה בשימוש המשיב לבין רשימת לקוחות שמופיעה בבקשה, וזאת מהסיבות שאפרט להלן .
ראשית, יש לקחת בחשבון כי בידי המבקשת כבר מצוי דוח שיחות יוצאות לתקופה של שלושת החודשים הסמוכים לסיום עבודת המשיב. הבקשה שהוגשה מ תייחסת לתקופות ארוכות באופן יחסי, ועל כן מדובר בבקשה גורפת . מטעם זה בלבד הנטייה היא שלא להיעתר לה.

שנית, על פי גרסת המשיב בכתב הגנתו, הוא זומן לבצע תיקונים שונים אצל הלקוחות, כאשר חלק מהקריאות לא נרשמו ביומן, או לחלופין העניק לחלק מהלקוחות המדוברים שירותי ניקיון בריכה, שירות אותו המבקשת (לשיטתו) לא סיפקה מטעמה והתירה לו לבצע באופן עצמאי.
אשר על כן, קיומן של שיחות בין המשיב לבין הלקוחות לא ישפוך אור על המחלוקת בין הצדדים שהרי אף לשיטתו של המשיב הוא היה בקשר עם אותם הלקוחות והוא אינו מכחיש קשר זה .

שלישית, לגבי חלק מהלקוחות המדוברים טען המשיב, כי יש לו עמם קשרי חברות (משפחת מנורי, בוקובזה, אלפנדרי, משפחה מרחוב הזית במזכרת בתיה) או היה עמם בקשר בנוגע לנושאים נוספים מעבר לענייני עבודתו אצל המשיבה (קניית אופניים, תנור, שירותי מחשב). במצב דברים זה, דוח השיחות המבוקש יש בו משום פגיעה מוגברת בצנעת חייו של המשיב. ככלל, אין להתיר פגיעה מסוג זה, קל וחומר כאשר הצו מבוקש לגבי תקופה ארוכה ולא למועד ספציפי מוגדר , ובפרט מקום בו הנתונים שיתקבלו הם בעלי נפקות מוגבלת ומועטה (אם בכלל) על המחלוקת, וזאת לנוכח גרסת המשיב בנוגע לקשר שקיים עם אותם הלקוחות.

לסיכום, הבקשה בנוגע ללקוחות שפורטו בבקשה נדחית.

אשר לבקשה לשיחות יוצאות ונכנסות בין המשיב לבין העסק המתחרה "שירת האביב". הבקשה בהקשר זה שונה מהבקשה המתייחסת ללקוחות המבקשת, שכן מדובר בעסק מתחרה . קשר טלפוני עם עסק מסוג זה עשוי להוות אינדיקציה משמעותית לגבי תחרות מצדו של המשיב כפי שטענה המבקשת בתביעתה. הבקשה מתייחסת לתקופה של שנת העבודה האחרונה ועל כן היא מידתית באופן יחסי .
כמו כן, וכפי שציינתי לעיל, המשיב מצדו הגיש תביעה שכנגד, ולסוגיית הקשר עם גורם מתחרה יש נפקות גם לגבי רכיבי התביעה מטעמו. על כן יש לאפשר למבקשת לקבל נתונים הנוגעים למחלוקת, גם במחיר של פגיעה מסוימת בפרטיות המשיב, וזאת על מנת לבסס - בין היתר – את הגנתה מפני תביעתו של המשיב כנגדה.
עם זאת, טרם מתן צו כמבוקש יתכבד ב"כ המבקשת להבהיר מדוע נדרש צו במקרה בו המבקשת היא בעלת מנוי הטלפון והאם אין באפשרות המבקשת לפנות במישרין לחברת פלאפון לקבל את הנתונים.
הודעת הבהרה תוגש עד ליום 19/4/18 ולאחר מכן תינתן החלטה משלימה ככל שיידרש .

התיק יובא לעיון ביום 20/4/18

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ח, (09 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: קבין פול בע"מ
נתבע: דוד נחום
שופט :
עורכי דין: