ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו מיכל גולדנברג נגד מורן חודדה :


בפני כבוד ה שופט אמיר סלאמה

מבקשת

אליהו מיכל גולדנברג

נגד

משיב
מורן חודדה

החלטה

לפניי בקשת המבקשת לזימון עדים (ששה במספר) לישיבה הקבועה ליום 7.5.18.

1. ראש לכל, הישיבה הקבועה ליום 7.5.18 היא ישיבת קדם משפט (בנוכחות בעלי הדין אמנם) ולא ישיבת הוכחות (ראו סעיף 3 להחלטה מיום 8.2.18). הואיל וכך, ממילא לא יישמעו עדים בישיבה הנ"ל.

2. מדובר אפוא, הלכה למעשה, בבקשה לפטור את המבקשת מהגשת תצהירי עדות ראשית של העדים המפורטים בה, ולכך תתייחס החלטה זו.
בד בבד, הואיל ועסקינן בתביעה ובתביעה שכנגד, לגביה עורר המשיב במסגרת תגובתו לבקשה את סוגיית סדר הבאת הראיות, תתייחס ההחלטה, בהמשך, גם לסוגיה זו.

פטור מהגשת תצהירים

3. המבקשת הגישו שני תצהירי עדות ראשית (שלה ושל בעלה) , וכעת היא עותרת, הלכה למעשה, לפטור אותה מהגשת תצהירים של העדים המפורטים בבקשה המונחת לפניי.
4. תקנה 168(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת, כי במידה ובעל דין לא הגיש תצהיר של עד כפי שנדרש על פי תקנה 168, הוא לא יורשה להביא את העד למתן עדות, אלא אם הוכיח, על פי בקשה הנתמכת בתצהירו, שהתצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות.
ברגיל, על בעל דין המבקש זאת להראות מדוע לא ניתן היה להגיש תצהיר של אותו עד, וכיצד עדותו של העד הנדון תתרום לבירור הפלגותאות מושא ההליך.

5. במסגרת בקשתה הנוכחית לא ציינה המבקשת האם נעש ה ניסיון כלשהו לגביית עדותם של העדים הנדונים בתצהיר.
יתרה מכך, המבקשת לא תמכה את בקשתה בתצהיר, כמצוות תקנה 168(ב) הנ"ל.
חרף זו, מצאתי להיעתר לבקשת המבקשת ברוב, כמפורט להלן.

6. העדים הנזכרים בסעיפים 3(ב), 3(ה) ו- 3 (ו) לבקשה קשורים לטענת המבקשת בדבר מעשה אינוס שעברה פלונית, וזאת בין היתר במסגרת טענת ההגנה של המבקשת, בתביעה שכנגד, לפי סעיף 14 לחוק איסור לשון הרע ( "אמת הפרסום").
מטבע הדברים, זהותם של עדים אלה וזיקתם למשיב, כמו גם אופי טענות המבקשת בנדון, שוללת אפריורי שיתוף פעולה מצדם לצורך הגשת תצהירי עדות ראשית מטעם המבקשת, ולאחר עיון בשלל הודעות שנמסרו במשטרה, ואשר צורפו לתצהירי המבקשת, עולה שעדותם של אלה יכולה לשפוך אור על הפלוגתאות שבין הצדדים בתביעה שכנגד.
משכך, החלטתי להיעתר לבקשת המבקשת לפטור אותה מהגשת תצהירי עדות ראשית של עדים אלה.

7. למסקנה דומה הגעתי גם ביחס לעדים הנזכרים בסעיפים 3(ג) ו- 3(ד) לבקשה.
מר ניסים חודדה הוא אביו של הנתבע, ומטבע הדברים אין לצפות שהוא יאות לשתף פעולה עם המבקשת בהכנת תצהיר עדות ראשית. הואיל ולאחר עיון בתצהירי המבקשת ובהודעות למשטרה שצורפה להן מצאתי כי ייתכן ויש בעדותו כדי לשפוך אור על הפלגותאות מושא התביעה והתביעה שכנגד, מצאתי לפטור את המבקשת מהגשת תצהיר עדות שלו, ולאפשר את זימונו לבית המשפט.
גם ביחס למר יוסף אלול, אשר עיון בהודעתו במשטרה מלמד כי אין לצפות שהיה משתף פעולה עם המבקשת בהכנת תצהיר עדות ראשית, הרי שבשים לב לגרסת המבקשת בתצהירה, כמו גם באמור בהודעות שנמסרו במשטרה, ולכך שייתכן שעדותו של מר אלול יכולה לשפוך אור על הפלוגתאות מושא התביעה והתביעה שכנגד, החלטתי להיעתר לבקשת המבקשת בנדון.

8. אשר לעו"ד רינה פולטי, כלל לא הובהר מדוע לא ניתן היה להגיש תצהיר של עדה זו, וחשוב מכך כלל לא ברור כיצד עדות זו נחוצה לבירור הפלגותאות מושא התביעה או התביעה שכנגד.
כל שנאמר בנדון בבקשה הוא ששמה של עו"ד פוליטי עלה בתור מי שנדר שה לסייע בידי הצדדים להגיע לפתרון אשר עשוי לייתר את הצורך בפניה לערכאות, ואולם אין באמור כדי להצדיק את זימונה של עו"ד פוליטי למתן עדות בהליך זה .
משכך, החלטתי לדחות את הבקשה בכל הנוגע לעו"ד פוליטי.

9. סיכומם של דברים, אני פוטר את המבקשת מהגשת תצהירי עדות ראשית של העדים הנזכרים בבקשה, למעט ביחס לעו"ד רינה פוליטי, ומאפשר לה לזמן עדים אלה למתן עדות, בבוא העת.

סדר הבאת הראיות

10. לשיטת המשיב, ככל שיינתן למבקשת פטור מהגשת תצהירי עדות, אין לחייבו בהגשת תצהירים, שכן הדבר יהווה שינוי של סדר הבאת הראיות.

11. תחילה נזכור שעסקינן בתביעת המבקשת בגין נזק עקב מעשים שביצע בה המשיב, ובתביעה שכנגד אותה הגיש המשיב בעילה לפי חוק איסור לשון הרע וכן עוולת הנגישה, וזאת ביחס לפרסומים שונים של המבקשת בעניין מעשים שביצע בה המשיב, וביחס להגשת תלונה כנגד המשיב על רקע חלק ממעשים אלה.

12. בהחלטה מיום 8.2.18 ניתנה לצדדים הוראה בדבר הגשת תצהירים עדות ראשית בתביעה ובתביעה שכנגד , בהתאם לסדר שנקבע בסעיף 2 להחלטה.
כזכור לצדדים, הוראה זו ניתנה על רקע לבטים, אותם חלקתי עמם, בשאלת נטל ההוכחה וסדר הבאת הראיות בכל הנוגע לתביעה שכנגד (ראו החלטות מתאריכים 25.1.18 ו- 28.1.18).
בסופו של דבר הוצע לצדדים הסדר דיוני בעניין אופן הגשת תצהירים, ובשים לב להסכמת המשיב להסדר זה, ולאי הגשת עמדה מטעם המבקשת בנדון, ניתנה ההחלטה מיום 8.2.18 אשר קבעה סדר מסויים של הגשת תצהירי עדות ראשית, שתכליתו הגשת תצהירי המבקשת בתביעה ובתביעה שכנגד, ולאחר מכן הגשת תצהירי המשיב בתביעה ובתביעה שכנגד, תוך מתן אפשרות למבקשת, לאחר מכן, להגיש תצהירי עדות נוספים.
ההוראה הנ"ל שינתה, הלכה למעשה, את סדר הבאת הראיות בתביעה שכנגד, בה נטל ההוכחה נשאר על המשיב, אשר אמור להגיש ראשון את ראיותיו.

13. בשים לב להחלטה לעיל בעניין הפטור שניתן למבקשת בהגשת תצהירי עדות ראשית, אין עוד טעם של ממש בהשארת הסדר שנקבע בהחלטה מיום 8.2.18 על כנו, כאשר השארתו אף עלולה לסרבל את ההליך.
במה דברים אמורים?

14. בתביעת המבקשת, נשאר נטל ההוכחה עליה, ומשכך עליה לפתוח בהבאת ראיותיה.
המבקשת הגיש תצהיר שלה ושל בעלה, וקיבלה פטור מהגשת תצהירים של חמישה עדים.
אכן, צודק המשיב בכך שבדרך כלל, כאשר תובע מקבל פטור מהגשת תצהירים ביחס לחלק מעדיו, אין לחייב את הנתבע בהגשת תצהירים מטעמו טרם שמיעת כל עדי התובע, שכן בכך יהיה שינוי של סדר הבאת הראיות.
ברם, בנסיבות המקרה שלפניי אין בפטור שקיבלה המבקשת כדי להימנע מחיוב המשיב, כבר בשלב זה , מהגשת תצהירי עדות ראשית, וזאת מכמה טעמים.

15. ראשית, המשיב הוא התובע בתביעה שכנגד, במסגרתה עליו להתחיל בהבאת הראיות.
משכך, אין הצדקה לפטור את המשיב מהגשת תצהירי עדות ראשית במסגרת התביעה שכנגד.

16. שנית, מתוך חמשת העדים שהמבקשת קיבלה פטור מהגשת תצהיריהם, שלושה עדים מתייחסים לטענת המבקשת בדבר "אמת הפרסום" בכל הנוגע למעשים שבוצעו כלפי פלונית, עניין הנוגע לתביעה שכנגד, בו המבקשת ממילא היתה אמורה להציג את ראיותיה אחרי הצגת ראיות המשיב.
גם ביחס לשני העדים אחרים (נסים חודדה ויוסף אלול), עדותם צפויה להיות בעלת נגיעה, לטענת המבקשת בדבר "אמת הפרסום", לרבות ביחס למעשים שהעילה בגינם, במסגרת תביעת המבקשת, התיישנה, ואולם העדות ביחס אליהם יכולה להיות רלוונטית בטענת המבקשת לאמת הפרסום במסגרת התביעה שכנגד.
אכן, עדות השניים הנ"ל יכולה להיות בעל נגיעה גם לתביעת המבקשת (מעשים שהעילה בגינם לא התיישנה), ואולם בשים לב למכלול השיקולים לעיל, אין בכך בנסיבות העניין כדי לפטור את המשיב מהגשת תצהירים כבר בשלב זה.

17. שלישית, ולא פחות חשוב מיתר הטעמים , חיוב המשיב בהגשת תצהירים בשלב זה, לא יפגע באופן ממשי בזכויותיו הדיוניות, ולא יקנה למבקשת יתרון דיוני בלתי הוגן (והרי זוהי התכלית מאחורי הכללים בעניין סדר הבאת הראיות).
זאת ועוד, למשיב ממילא יש זכות, במסגרת העילה לפי חוק איסור לשון הרע, להביא ראיות לאחר השמעת עדי המבקשת בנדון, מכוח האמור בסעיף מכוח האמור בסעיף 18 לחוק איסור לשון הרע.

סיכום

18. המבקשת פטורה מהגשת תצהירי עדות ראשית של העדים שפורטו בבקשתה, למעט ביחס לעו"ד רינה פוליטי.

19. המשיב יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, בתביעה ובתביעה שכנגד, לא יאוחר מיום 6.5.18, עם העתק ישירות לצד שכנגד.

20. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד ניסן תשע"ח, 09 אפריל 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליהו מיכל גולדנברג
נתבע: מורן חודדה
שופט :
עורכי דין: