ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת מרפא לנפש ע.ר. נגד סרגיי בוקאן :

לפני:

כבוד השופט אורן שגב

המערערת
עמותת מרפא לנפש ע.ר. 580247435
ע"י ב"כ: עו"ד א. אקסלרד ואח'
-
המשיב
1. סרגיי בוקאן ת.ז. XXXXXX678
ע"י ב"כ: עו"ד ש. הלוי ואח'

פסק דין

לפניי ערעור על החלטת כבוד הרשמת ריכטמן מיום 06.09.2017, במסגרתה, חויבה המערערת בתשלום הוצאות משפט לידי המשיב בסך 300 ₪ וכן בתשלום שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ (להלן – "ההוצאות") , בגין בטלות ישיבת קדם משפט מיום 25.06.17.
אקדים אחרית לראשית ואציין, כי לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים, ובהתאם להלכה הפסוקה, באתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להתקבל ודין ההוצאות שהושתו על המערערת להתבטל, ולהלן נימוקיי.

הרקע לערעור
המערערת היא עמותה רשומה אשר מעניקה שירותי מגורים וטיפול לנפגעי נפש במסגרת החוק לשיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000 והמשיב עבד אצלה כמדריך בהוסטל בכפר סבא החל מיום 09.11.2011 ועד ליום 01.06.2016 (להלן – "תקופת העבודה").
בגין תקופת העבודה ובשל אופן סיומה, הגיש התובע תביעה לקבלת זכויות שונות, כמפורט בכתב התביעה מטעמו ומשהוגש כתב הגנה, וכמקובל בבית דין זה, זומנו הצדדים לישיבת פישור בפני נציג ציבור, וזו התקיימה ביום 04.05.201 בנוכחות הצדדים.
ישיבת הפישור לא הניבה את התוצאה הרצויה, שכן הצדדים לא הצליחו לגשר על הפערים ביניהם ונקבעה ישיבת קדם משפט ליום 25.06.17, אליה לא התייצבה המערערת או מי מטעמה ולפיכך ניתן פסק דין על מלוא סכום התביעה במעמד צד אחד (להלן – "פסק הדין").
בדיון בבקשה לביטול פסק הדין הנ"ל, שהתקיים במעמד שני הצדדים בפני כבוד הרשמת ביום 06.09.2017, בוטל פסק הדין הנ"ל אך המערערת חויבה בהוצאות כאמור לעיל.
מכאן הערעור שבפניי שעניינו ביטול החיוב בהוצאות בשל טענת המערערת כי הזימון לישיבת קדם המשפט, לא נתקבל אצלה ולא הומצא לה כדין.

טענות המערערת בתמצית
לטענת המערערת, לא התקבלה אצלה כל החלטה או זימון לדיון קדם המשפט בפני הרשמת ולכן אי התייצבותה לא נבעה מזלזול אלא כתוצאה מאי ידיעה על קיומו של הדיון.
המערערת טענה, כי הרשמת הסתמכה על העובדה שבמערכת נט המשפט הופיעה אינדיקציה לכך ש הייתה צפייה בתיק האלקטרוני ע"י מאן דהו ממשרד ב"כ המערערת ביום 03.05.17, ואולם, אין הדבר מהווה המצאה כדין, וזאת לאור הוראות תקנה 47 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 ולאור תקנה 497ג לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984.
משאין חולק, כי מעולם לא נשלחה לצדדים כל הודעה בדבר מועד דיון קדם המשפט ליום 25.06.17, הרי שלא ניתן לקבוע כי התבצע זימון כדין ומכאן שלא היה מקום לחייב את המערערת בהוצאות.
המערערת הוסיפה, כי הצפייה בתיק האלקטרוני, שהיוותה את הבסיס להחלטת הרשמת לחייב אותה בהוצאות, ממילא אינה נוגעת להחלטה על קביעת מועד הדיון ביום 25.06.17, שכן אין בנמצא החלטה שיפוטית כזו ולמיטב הבנתה ולפיכך, האינדיקציה במערכת נט המשפט כי התבצעה צפייה, מתייחסת לכניסה של גורם מטעם משרד ב"כ המערערת לדף הראשי של תיק בית הדין, או למסמך כלשהו המצוי בתיק הנייר במערכת נט המשפט.
המערערת הדגישה כי מעבר לעובדה שלא ניתנה כל החלטה או הודעה בדבר קביעת מועד דיון ליום 25.06.17, הרי שבהתאם לפסיקת בתי המשפט, רק אישור כי דבר דואר אלקטרוני התקבל אצל בעל הדין או באי כוחו, מהווה המצאה כדין [ע"א 3693/15 יוסי לנגוצקי נ' רציו חיפושי נפט (1992) שותפות מוגבלת (05.11.15); בש"א 4825/16 פלונית נ' פלוני והכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ (07.09.16) ע"ר (ארצי) 47788-12-15 עמישב שירותים בע"מ נ' רמי מוסט (21.11.16)].
המערערת הטעימה עוד כי הכלל הנוהג הוא כלל ההמצאה וכי אין להחיל על המקרה את החריג של כלל הידיעה וסמכה טענתה זו על פסיקת בתי המשפט שהביאה לעיל.

טענות המשיב
המשיב סמך ידיו על החלטת הרשמת והקדים וטען, כי בהתאם להלכה הפסוקה, ערכאת ערעור לא נוטה להתערב בשיקול דעתה של הערכאה דלמטה בעניין פסיקת הוצאות, אלא במקרים חריגים [ע"ע (ארצי) CHENGJIN ZHOA – אסטראטק בע"מ (25.03.10)]. המשיב מיקד את טענתו בכך שאין חולק כי התבצעה צפייה במערכת נט המשפט מטעם גורם כלשהו במשרד ב"כ המערערת וכי ב"כ המערערת אף הודה בכך שביום 03.05.17 צפה בתיק האלקטרוני, שם ניתן לראות בבירור את מועד הדיון שנקבע ושאליו לא התייצב.
המשיב סמך טענתו גם על פסיקת בית המשפט העליון בבש"א 4048/06 פנחס כץ נ' ציפורה גוטליב (27.09.06), שם נקבע, בין היתר, כי מקום בו הוכח כי בעל דין ידע על החלטה שיפוטית, הוא לא יוכל להסתתר מאחורי טענת היעדר המצאה; רע"א 1113/97 אסמאעיל נ' סולימאן, שם נקבע כי יש להעדיף את מועד הידיעה על פני מועד ההמצאה; תא"ק 1023/03 בנק הפועלים נ' רושינק, שם נקבע כי אין הבדל בין קריאת החלטה שנשלחה בדוא"ל לבין קריאה של אותה החלטה שהועברה באמצעות נט המשפט, במיוחד לאור הנטייה להגמיש את כללי ההמצאה ולהעדיף את כלל הידיעה.
לאור האמור לעיל, טען, כי יש לראות במערערת כמי שידעה, הלכה למעשה, על קיומו של הדיון המקדמי, אליו לא התייצבה.

דיון והכרעה
כאמור בפתח הדברים, דין הערעור להתקבל.
כפי שצוין ע"י המשיב בפתח תגובתו, ערכאת ערעור אכן לא נוטה להתערב בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית לעניין פסיקת הוצאות, אלא במקרים חריגים.
סבורני כי המקרה שלפניי נכנס לגדר הגדרה זו, וזאת משום שהרשמת נתפסה לכלל טעות שעה שהסיקה מהעובדה, שאין עליה חולק, כי צפייה בתיק האלקטרוני ע"י גורם במשרד ב"כ המערערת, מהווה המצאה כדין.
הותרת החלטת הרשמת על כנה, אפוא, תנציח תוצאה שאינה עולה בקנה אחד עם הוראות התקנות, לפיהן רק מקום בו קיים אישור מסירה של דבר דואר (רגיל או אלקטרוני), יראו את הנמען כמי שידע בפועל על אודות ההחלטה השיפוטית. מסקנה זו מתבקשת מפסיקת בית המשפט העליון ומפסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה, אשר הובאה בהרחבה בהודעת הערעור ונזכרה על ידי לעיל, ואיני מוצא טעם לשוב ולפרט פעם נוספת את האמור שם.
לא בכדי קבע מתקין התקנות את דרכי ההמצאה, ולטעמי, אין מקום להרחיב אותן באמצעות פרשנות משפטית, על בסיס ההנחה, כי העובדה שהיתה צפייה בתיק האלקטרוני, משמעה המצאה כדין.
אך חשוב מכך, מעיון בתיק האלקטרוני עולה, כי אכן לא קיימת כל החלטה על אודות מועד הדיון ביום 25.06.17 וכן לא קיים כל זימון מטעם מזכירות בית הדין למועד הנ"ל.
מכאן, שקיים היגיון פשוט, שאינו מצריך כל פרשנות, בטענת המערערת, לפיה לא יכלה לצפות בהחלטה שממילא לא ניתנה והדבר משליך הן בבחינת טענותיה בראי ההלכות שהתפתחו לגבי כלל ההמצאה והן בהלכות הרלוונטיות לכלל הידיעה ואין די בעובדה שמועד הדיון עצמו מופיע במסך האלקטרוני – מועד דיון, שכאמור לא ניתנה כל החלטה שיפוטית או מנהלתית לגביו.
בנסיבות האמורות לעיל, לא היה מקום לטעמי לפסוק הוצאות כנגד המערערת במקביל לביטול פסק הדין והותרת ההחלטה מושא ערעור זה על כנה, תגרום לאי צדק למערערת, שלא הוכח כי היה במעשיה מתום.
לאור האמור לעיל, הערעור מתקבל והחלטת הרשמת בדבר השתת הוצאות על המערערת (לרבות שכ"ט עו"ד ) – מבוטלת בזאת. ככל שהסכומים שנפסקו שולמו לידי המשיב , ישיב הוא אותם לידי למערערת בתוך 14 יום מועד קבלת החלטתי זו אצל ב"כ הצדדים, שאם לא כן, לאחר המועד הנ"ל, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין.
בנסיבות העניין, החלטתי להימנע מפסיקת הוצאות חרף קבלת הערעור.

ניתן היום, כ"א ניסן תשע"ח, (06 אפריל 2018), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: עמותת מרפא לנפש ע.ר.
נתבע: סרגיי בוקאן
שופט :
עורכי דין: