ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמנון חדדי נגד אילן כהן :

9
לפני כבוד השופט אביים ברקאי

המבקש:
אמנון חדדי

נגד

המשיב:
אילן כהן

החלטה

הבקשה שלפני

לפני בקשת הנתבע להורות על מחיקת התביעה והעברתה לדיון לפני המפקח על הבתים המשותפים, או לחילופין להורות על מחיקת חלקים מכתב התביעה.

המדובר בתביעה כספית ע"ס 421,562 ₪ אשר נובעת מעילות נזיקיות ובמסגרתה התבקשו סעדים נוספים, אשר לטענת המבקש אינם מצויים בסמכותו של בית משפט זה.

כידוע, מבחן הסמכות העניינית הוא מבחן הסעד ולא מבחן העילה. כך, מקום בו נתבע סעד המצוי בסמכותו של בית משפט מסוים, מסורה הסמכות העניינית לדין בתביעה לאותו בית משפט. בענייננו, אין מחלוקת על שאלת סמכותו העניינית של בית משפט זה ליתן את הסעדים הכספיים המנויים בסעיפים 29 ו-30 בכתב התביעה. המחלוקת נטושה סביב שלושה סעדים ספציפיים אשר פורטו בסעיפים 29 א', 29ב' ו-30ב' בכתב התביעה, לגביהם טוען הנתבע כי לבית משפט זה אין סמכות לתיתם.

להלן אתייחס לטענות המבקש על פי סדרן:

סעיף 29 א' בכתב התביעה

במסגרת סעיף זה מבוקש מבית המשפט "להורות לנתבע לפעול על פי הוראות הרשות המקומית, לאלתר ולהרוס את הדרוש הריסה ובניהם אף את החדר אשר נבנה על הגג וחסם את חדר המדרגות".

המבקש טוען במסגרת סעד זה מבקש התובע אכיפה של צווים אשר ניתנו על ידי רשות מקומית. המבקש טוען כי תפקיד אכיפת החוק מוטל על הרשויות המוסמכות של המינהל הציבורי ולא על בית המשפט, ועל כן סעד זה אינו יכול להיכלל בין הסעדים הנתבעים במסגרת התביעה דנן.

לאחר עיון בכתב התביעה ובטענות הצדדים לעניין זה – אין מקום להיעתר לבקשה בשלב זה של ההליך. מקרים בהם צד נתבע על הפרות צווים ו/או הפרת חובה חקוקה אינם מקרים שעל בית המשפט למשוך ידיו מטיפול ודיון בהם.

ככל שאכן קיים צו שבתוקף וככל שצו זה לא נאכף בשל אוזלת ידה של הרשות – הרי אפשר וצד הנפגע מהפרת הדין יבקש סעד מכוחו.

עם זאת יש להבהיר באשר לטענת המשיב ביחס לפיצוי כספי, שלא נכלל בכתב התביעה - כי סעד כספי בגין התנהלותו הנטענת של הנתבע ידון אך ורק במסגרת שהותוותה בכתב התביעה. בסעיף 29 א' לכתב התביעה לא התבקש סעד כספי כלשהו. כאן המקום לציין כי סעד הדורש 'להורות לנתבע...' אינו בגדר סעד הצהרתי אלא צו עשה. בכתב התביעה הוגדר צו עשה זה כ"סעד הצהרתי". כך או כך – הדיון ייערך בהתאם לצו הנדרש.

סעיפים 29 ב' ו-30ב' בכתב התביעה:

בסעיף 29 ב' בכתב התביעה מבקש התובע "להורות לנתבע לפנות את החצר המגודרת והמחסנים שבו על כל המיטלטלין ולהשאיר אותה כשהיא פנויה ונקייה מכל חפץ לטובת ולשימוש כל השכנים והדיירים בבניין".

בסעיף 30 ב' התבקש סעד כספי כדלקמן: "סך של 160,000 ₪ בגין הנזקים לרכוש המשותף בהתאם לחוו"ד של השמאית".

המבקש טוען כי מדובר בסעדים המצויים בסמכותו של המפקח על הבתים המשותפים או לכל הפחות מדובר בסעדים אשר ראוי כי המפקח על הבתים המשותפים ידון בהם, לפי שעניינם בסכסוך שכנים בבית משותף. לשיטת המבקש, במסגרת סעיפים אלה מבקש התובע לטעון ביחס לנזקים ברכוש המשותף כתוצאה משינויים אותם ביצע לכאורה הנתבע. מדובר לשיטתו בעניינים המוסדרים בתקנון הבית המשותף המצוי ואשר הסמכות הייחודית לדון בם מסורה למפקח על הבתים המשותפים. לחילופין נטען כי מאחר שמדובר בסכסוך בין שכנים, ראוי יותר כי ידונו טענות התובע לפני המפקח על הבתים המשותפים ולא בבית משפט זה. כך גם נטען כי יש בסמכותו של המפקח להכריע אף ביתר טענות התובע וליתן לו סעדים מכוח סמכות שבגררה.

בתשובתו לבקשה מפנה המשיב לסעיף 72( ב) בחוק המקרקעין אשר קובע סמכות עניינית מקבילה לבית משפט השלום ולמפקח על המקרקעין בתביעות שעניינן הסגת גבול וגורס כי דינה של הבקשה להידחות.

סעיף 72( ב) בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע כי "סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח" ( ההדגשה אינה במקור – א.ב.).

סעיפי התביעה הנטענים עוסקים בסעד של פינוי הרכוש המשותף ופיצוי בגין נזקים לרכוש המשותף, עקב הסגת גבול נטענת של המבקש לחלקים המהווים רכוש משותף. לאור הוראת סעיף 72( ב) בחוק המקרקעין מדובר, אם כן, בעניין המסור לסמכות מקבילה של בית המשפט והן של המפקח על המקרקעין. מלשונו של הסעיף עולה באופן מפורש כי המחוקק העניק בידי התובע את כוח הבחירה באם להביא עניין זה לפתחו של טריבונל מוסמך זה או אחר, וכך נעשה בענייננו. כך, נדחית טענתו של המבקש בדבר סמכות ייחודית למפקח על המקרקעין. אין לקבל גם את טענתו החלופית של המבקש לפיה " ראוי יותר" שהמפקח על המקרקעין ידון בעניין זה לרבות בדרך של סמכות שבגררה. משמסורה הסמכות לדון בהליך לבית המשפט זה, אין להורות על מחיקת סעיפים אלה מכתב התביעה ובוודאי שאין להעבירם לדיון לפני טריבונל אחר על מנת שידון מכוח " סמכות שבגררה". הבקשה לעניין סעיפים אלה נדחית.

אשר לזכותו של התובע, שהוא אחד מדיירי הבית המשותף, לקבל סעדים בגין הרכוש המשותף במלואם או בחלקם – הרי אכן קיימת שאלה האם ניתן לדרוש פיצוי כספי, לענין זה ניתנו דגשים בהחלטתי בפרוטוקול הדיון מיום 20/11/17 והדבר ידון במסגרת ההליך.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ב ניסן תשע"ח, 28 מרץ 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמנון חדדי
נתבע: אילן כהן
שופט :
עורכי דין: