ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה איטח נגד ש.פ חברה לנאמנות ניהול ואחזקות בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

בשא 000296/08

בשא 001137/08

בשא 001593/08

בתיק עיקרי: א 000745/06

בפני:

כב' השופט רון סוקול

תאריך:

25/01/2008

בעניין:

משה איטח

ע"י ב"כ עוה"ד יהודה מלאך

המבקש בבש"א 296/08 והמשיב בבש"א 1137/08

נ ג ד

ש.פ חברה לנאמנות ניהול ואחזקות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ציון רווה

המשיבה בבש"א 296/08

והמבקשת בבש"א 1137/08

ובעניין:

רו"ח צבי מלמד ואלון אשד

ע"י ב"כ עוה"ד משה יונאי

המבקשים בבש"א 1593/08

החלטה

1. בפניי שלוש בקשות הנוגעות לצו המניעה הזמני שניתן ביום 9.12.2007 בנוגע לביצוע עסקאות בקומה ג' בבניין שנבנה על-ידי מר משה איטח (להלן: "איטח") ברחוב המסילה 20, אזור התעשייה נשר (גוש 11219 חלקה 54).

2. בבש"א 296/08 עותר איטח לצמצום צו המניעה כך שיתאפשר לו למכור לרו"ח מלמד ואשד (להלן: "רואי החשבון") זכויות בקומה ג' בשטח הכולל חלקים שלגביהם חל הצו הזמני. בבש"א 1137/08 עותרת ש.פ חברה לנאמנות, ניהול ואחזקות בע"מ (להלן: "ש.פ") להורות על הרחבת הצו הזמני כך שיחול גם על שטחים המסומנים בתשריט שצורף על-ידיה כשטחים משותפים. בבש"א 1593/08 עותרים רואי החשבון לזרז את ההליכים מאחר שברצונם להשלים את העסקה בהקדם, והעיכובים הנעוצים במחלוקות שבין איטח לבין ש.פ עלולים לגרום להם נזקים חמורים.

3. עיקרי העובדות והמחלוקות שבין הצדדים בנוגע לעסקאות ביחס למבנה פורטו בהרחבה בהחלטתי מיום 9.12.2007, ואין צורך לחזור על הדברים שוב. כפי שציינתי באותה החלטה, התקשרו ש.פ ואיטח בהסכם לפיו רכשה ש.פ מאיטח זכויות בבניין שבנה איטח. ההסכם בוצע בשלבים, תחילה נמכרו זכויות בקומה א', לאחר מכן נמכרו זכויות בקומה ב'. בין היתר הוסכם על הצמדת זכויות הבנייה בקומה ג' בין הצדדים. לאחר מכן נערך הסכם בעל-פה והחלו להתבצע עבודות בנייה בקומה ג'. ביחס לקומה ג' חלוקים הצדדים בשאלה מהו השטח שהוצמד ל-ש.פ. ש.פ טוענת כי על-פי המוסכם הוצמדו לה "זכויות ראי" לזכויות שבקומה ב' כך שהשטח הצמוד לה בקומה ג' הנו 551 מ"ר. לעומתה טוען איטח כי הזכויות שהוצמדו ל-ש.פ בקומה ג' הנן בשטח של 400 מ"ר בלבד.

4. על-פי בקשת ש.פ ניתן ביום 15.8.2007 צו ארעי המורה לאיטח להימנע מביצוע עסקה כלשהי בשטח של 551 מ"ר כפי שסומן בצהוב בתשריט שצורף לבקשה (בש"א 12528/07). לאחר שנוהלו משאים ומתנים ארוכים בין הצדדים, שלצערי לא צלחו, ניתנה ביום 9.12.2007 החלטה בבקשות למתן צווים זמניים הן ביחס לקומות א' ו-ב' והן ביחס לקומה ג' (בש"א 10339/06, בש"א 12528/07), ובה הוריתי בין היתר לאיטח להימנע מביצוע עסקה כלשהי בשטח שסומן בצהוב לגבי קומה ג' בשטח כולל של 551 מ"ר (סעיף 23(א) להחלטה).

5. מהאמור בבקשה בבש"א 296/08 ומהעובדות שהועלו בדיון שהתקיים בפניי, מתברר כי למרות הצווים האמורים החל איטח, זמן קצר לאחר מתן הצו הארעי, לנהל משא ומתן עם רואי החשבון למכירת זכויות בקומה ג'. במסגרת זו הגיעו הצדדים להסכמה בעל-פה (או בתקיעת כף, כאמור על-ידיהם) ולפיה יימכרו לרואי החשבון זכויות בקומה ג' בשטח אשר כולל גם חלק מהשטחים שלגביהם ניתן הצו הזמני. ממפת המדידה שצירפה ש.פ עולה כי איטח הציע למכירה לרואי החשבון שטח של כ-120 מ"ר מתוך השטחים אשר לגביהם ניתן הצו הזמני. בדיון בפניי הבהיר עו"ד יונאי, בא כוחם של רואי החשבון, כי במהלך המשא ומתן לא נאמר לרואי החשבון מאום על קיומו של צו זמני בקומה ג', ורק במהלך חודש נובמבר, בשיחה עם בא כוחה של ש.פ, נודע לו הדבר.

מתברר עוד כי רואי החשבון ואיטח הגיעו להבנות גם ביחס לשינויים שיבוצעו בקומה ג' של המבנה, ואיטח אכן ביצע התאמות של המבנה לצורכיהם של רואי החשבון, לרבות העברת תשתיות, בניית מחיצות פנימיות וכדומה. כן מתברר כי רואי החשבון, מתוך הסתמכות על ההסכם בעל-פה עם איטח, החלו בפעולות לצורך העברת משרדם למבנה; רואי החשבון ביטלו את הסכם השכירות במקום בו הם מצויים היום והתחייבו לעזוב את המקום עד לסוף חודש פברואר 2008. כמו כן החלו להכשיר עצמם להעברה כך שהחל מתחילת חודש מרץ משרדם יפעל במבנה.

6. לאחר שהתברר לרואי החשבון כי חלק מהשטח שנועד להימכר להם כלול בשטח שלגביו ניתן הצו הזמני, הם דרשו מאיטח לפעול לקבלת אישור למכירת השטח, ועל כן הגיש איטח את הבקשה לצמצום הצו הזמני בבש"א 296/08. בעקבות דברים אלה הגישה ש.פ בקשה להרחבת הצו הזמני, כאמור בבש"א 1137/08, ובבקשה זו טוענת ש.פ כי על-פי התכניות המקוריות היו מוקצים חלקים בקומה ג' לרכוש משותף ונועדו לשימוש לשטחי מעבר ומדרגות. שטחים אלה הם נוסף לשטח של 551 מ"ר אשר לטענתה הוצמד לה, ועל כן מבקשת ש.פ כי הצו יורחב כך שיחול גם על השטחים המסומנים בתשריט כשטחים משותפים.

7. מהדיון שנערך בפניי עולה כי לאיטח אין טענה לגבי שינוי נסיבות, והוא אינו מעלה טענות חדשות בנוגע לזכויות בקומה ג'. כל מה שטוען איטח הוא כי כעת, לאחר שכבר נוהל משא ומתן עם רואי החשבון ובוצעו בשטח התאמות כדי לאפשר מכירת חלקים מהקומה לרואי החשבון, השתנה מאזן הנוחות, ומאזן הנוחות נוטה נגד מתן צו המניעה. איטח גם הציע כי התמורה שתתקבל על-ידיו בגין מכירת השטחים השנויים במחלוקת תופקד בקופת בית המשפט או בכל דרך שיראה בית המשפט, וזאת על מנת שהתמורה תועבר למי שיזכה בהליכים לגופם.

8. ש.פ מתנגדת למכירת השטחים השנויים במחלוקת לרואי החשבון, ואף מתנגדת להצעה החלופית להפקדת התמורה. לטענת ש.פ, התמורה הצפויה אינה שקולה לשווי השטחים השנויים במחלוקת. כמו כן מבהירה ש.פ כי בכוונתה להשכיר את החלקים שבבעלותה לצדדים שלישיים וליהנות מרווחי ההשכרה, ועל כן אינה מעוניינת במכירת חלקים כלשהם. לבסוף טענה ש.פ כי מדובר בזכויות קנייניות שאין לפגוע בהן, ואין לאלץ אותה למכור את החלקים רק בשל הפרת הצו הזמני על-ידי איטח.

9. בסופו של הדיון שנערך בפניי ביום 16.1.2008 הצעתי לצדדים לשקול בכל זאת השגת הסדר. לבקשת ש.פ הוריתי לאיטח לאפשר לנציגי ש.פ ולמודד מטעמה למדוד את השטחים בקומה ג' כדי להעריך את ההצעה למשא ומתן. מדידת המבנה התארכה, ורק ביום 22.1.2008 הוגשה מפת המדידה. התברר כי הצעת ההסדר לא התקבלה על הצדדים, ועל כן התבקשתי לתת החלטה בבקשה לגופה.

10. בהחלטתי מיום 19.12.2007 הבהרתי מדוע יש מקום ליתן צו מניעה זמני, כדי לשמור על המצב הקיים ולהבטיח את זכויותיה של ש.פ, היה ותזכה בתביעתה וייקבע כי היא זכאית לשטח של 551 מ"ר בקומה ג'. מאז לא השתנה דבר ביחס לזכויות בין הצדדים, ולא שמעתי כל טענה כי נפלה טעות כלשהי בהחלטה הנ"ל או כי יש לשנותה בשל ראיות חדשות וכדומה. למעשה מבקש איטח להכשיר בדיעבד את הפרת הצו הזמני על-ידיו. איטח אינו מכחיש כי ניהל משא ומתן רק לאחר שניתן הצו הארעי והמשיך בניהול המשא ומתן גם לאחר מתן הצו הזמני מיום 19.12.2007, מבלי לומר דבר לרואי החשבון, ומבלי להזהיר אותם כי חלקים מקומה ג' כפופים לצו זמני של בית המשפט. טענת איטח כי פעל בתום לב ולא היה מודע להיקף תחולתו של הצו הזמני אינה מקובלת עליי, שהרי כבר ביום 15.8.2007, במסגרת הצו הארעי בבש"א 12528/07, הפניתי לתשריט שצורף לבקשה עליו סומן בצורה ברורה בצבע צהוב השטח השנוי במחלוקת. איטח, שידע על הצו הארעי, צריך היה לוודא, במהלך המשא ומתן עם צדדים שלישיים, כי אינו פועל בניגוד לצו הארעי. לא היה כל קושי לסמן את הגבולות גם במפות מדידה אחרות, מה גם שאין מדובר בשטח קטן, אלא בשטח משמעותי שללא כל ספק ניתן היה להגדירו בקלות על כל מפת מדידה.

11. בנסיבות שכאלה איני סבור כי יש מקום להכשיר בדיעבד את הפרת הצווים ולאפשר את מכירת השטחים השנויים במחלוקת לרואי החשבון. הצו הזמני נועד בדיוק כדי להגן על זכויותיה של ש.פ עד הכרעה בתיק העיקרי. ל-ש.פ עשויות לעמוד זכויות קנייניות בשטחים השנויים במחלוקת. זאת ועוד; מכירת חלק מקומה ג' לרואי החשבון עלולה להשפיע גם על שווי של יתרת החלקים הנותרים בידי ש.פ, כמו השפעה על היקף השטחים המשותפים, המעברים, כיווני האוויר וכדומה. אין מקום לכפות על ש.פ להסכים למכירה כפויה רק בשל כך שאיטח הפר ברגל גסה את צווי בית המשפט.

12. איני מוצא גם מקום להרחיב את צו המניעה הזמני כך שיחול על שטחים נוספים המוגדרים על-ידי ש.פ כשטחים משותפים. ש.פ פירטה בהרחבה את כל טענותיה בדיונים שהתנהלו עד כה וטרחה לצרף תשריט. על-פי טענותיה, הוצמד לה שטח של 551 מ"ר בלבד. שטח זה סומן בצהוב על התשריט, ולא עלתה כל טענה לגבי זכויות בשטחים נוספים. בהתאם ניתן הצו על-פי בקשת ש.פ, ואיני סבור כי כעת יש מקום ליתן צווים ביחס לשטחים נוספים. סוגיית השטחים המשותפים צריכה להגיע לפתרון בין הצדדים, ויש להניח שפתרון זה יימצא רק במסגרת הסדר או לאחר שתינתן הכרעה בתיק העיקרי, וכל צד ידע בדיוק מה השטח שבבעלותו.

13. אשר על כן אני דוחה את בקשתו של איטח בבש"א 296/08 לצמצום הצו הזמני ואת בקשת ש.פ בבש"א 1137/08 להרחבת הצו הזמני. מאחר שהבקשות נוגעות כולן להתנהגותו של איטח, שניהל משא ומתן עם רואי החשבון בניגוד לצו הזמני, ישלם איטח ל-ש.פ הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ + מע"מ. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

החלטה זו תישלח לצדדים בפקס'.

ניתנה היום, י"ח בשבט, תשס"ח (25 בינואר 2008), בהיעדר הצדדים.

רון סוקול, שופט

הקלדנית: ליאת ח'