ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שחאדה_קעקור נגד אילן גת מהנדסים :


בתי המשפט

בפני ועדת הערר על פי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב), התשכ"ב – 1962

שליד בית המשפט השלום בירושלים

בש"א 9144/02

ו"ע 5003/04

ו"ע 109/05

ו"ע 110/06

ו"ע 165/06

ו"ע 191/06

בדיון מאוחד

תאריך:

25/01/2008

בענין:

1. דונה חברה להנדסה ובנין בע"מ (בש"א 9144/02)

2. שיכון ופיתוח לישראל בע"מ (ו"ע 5003/04 וו"ע 165/06)

3. אשדר חברה לבניה בע"מ (ו"ע 109/05)

4. א.א רובינשטיין נכסי דיור מוגן בע"מ (ו"ע 110/06 וו"ע 191/06)

ע"י ב"כ עו"ד

קרן איתן

העוררות

נ ג ד

1 . עירית ירושלים (בכל העררים)

2 . הגיחון מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ (בכל העררים)

ע"י ב"כ עו"ד

אביב ברנט

המשיבות

החלטה

החלטה זו היא בענין עיון במסמכים. אתייחס באופן פרטני לכל מסמך או סוג מסמכים.

1. דו"חות כספיים של המשיבה 2 ומאזנים מפורטים מאז הקמתה

התכלית שמאחורי העיון המבוקש במסמכים האמורים - בדיקה בדיעבד של סבירות תעריף ההיטל - נשללה בע"א 1711/02 עירית חולון נ' ארגון הקבלנים והבונים בחולון (פ"ד נח(5) 933). נכון ששם היתה זו העיריה אשר ביקשה להסתמך על הבדיקה בדיעבד כדי לבסס טענה כי תעריפי ההיטל סבירים, אך הדברים תקפים גם במקרה שהחייב בהיטל מבקש להסתמך על בדיקה בדיעבד על מנת לטעון לחוסר סבירות של תעריף ההיטל. סבירות תעריף ההיטל והתחשיב לפיו נקבע צריכה להיבדק על בסיס הנתונים שהיו קיימים בעת עריכת התחשיב וקביעת ההיטל. נוכח האמור, המסמכים אינם רלבנטיים והבקשה לעיין בהם נדחית.

2. אסמכתאות לגבי המועד בו בוצע כל שלב במערכת הביוב אליה מחוברים הנכסים ועל ידי מי בוצעו העבודות

המשיבות מסכימות לעיון המבוקש, עד כמה שהמסמכים מצויים בידיהן.

3. פרוטוקול ישיבות מועצת העיריה בהן הוחלט על רכישת ו/או התקנת כל שלב במערכת הביוב

קיימת הסכמה לעיון המבוקש.

4. העתק מההודעות על רכישת ו/או התקנת כל שלב במערכת הביוב.

זו למעשה ההודעה המוזכרת בסעיף 16 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב) תשכ"ב - 1962, ואף שנקבע בפסיקה כי המצאת ההודעה הינה דרישה פרוצדורלית ולא מהותית, יש מקום לדעת אם הומצאו הודעות, אם לאו - ואם כן, מתי. אני נעתר לבקשה לעיון בהודעות.

5. פרוטוקול ישיבות המועצה בהן אושר חוק עזר ביוב והתוספות הרלבנטיות

קיימת הסכמה לעיון המבוקש.

6. התחשיב והסקרים על פיהם נקבעו תעריפי הביוב ואגרות הביוב.

אין מחלוקת כי התחשיב הומצא לב"כ העוררות, כך שהבקשה כבר אינה רלבנטית לגביו. לאור טענת ב"כ המשיבות בתגובתו בדבר חוסר הבהירות של הדרישה לגבי "סקרים" והפירוט הנוסף וההבהרות שניתנו בענין זה בתשובת ב"כ העוררות, ישלים ב"כ המשיבות את תגובתו בענין זה, בהתייחס לפירוט ולהבהרות שבתשובת ב"כ העוררות, תוך 20 יום ממועד המצאת החלטה זו אל משרדו, וההחלטה בענין זה תינתן לאחר השלמת התגובה.


7. כל התב"עות עליהן הסתמכו התחשיבים על פיהם נקבעו תעריפי הביוב

בהעדר התייחסות למסמכים אלה בתגובת המשיבות, אני נעתר לבקשת העותרות לגביהם.

8. העלויות בפועל להן נדרשו המשיבות להתקנת הביוב המשרת את הנכסים

מאחר שעסקינן בהיטל, ששיעורו נקבע על בסיס חישוב כלל העלויות הצפויות להתקנת ביוב בכל תחום הרשות המקומית, ולא בדמי השתתפות, המבוססים על חלוקת העלויות בפועל בפרוייקט התקנת ביוב מסוים בין בעלי הנכסים הרלבנטיים לאותו פרוייקט וגביית חלקו היחסי של כל אחד מהם בעלויות בפועל, המסמכים נשוא סעיף זה אינם רלבנטיים והבקשה לעיין בהם נדחית.

9. תגובות משרד הפנים והערותיו לתחשיבים ולסקרים

המשיבות אינן מתנגדות לבקשה בכל הנוגע לאישורי משרד הפנים לחוק העזרוהארכת תוקפו מעת לעת וכן בכל הנוגע לתגובותיו והערותיו של משרד הפנים לתחשיבים, אך מפנה את העוררות אל משרד הפנים לצורך קבלת התגובות והערות של משרד הפנים, זאת בהתאם להוראות סעיפים 8(4) ו-(5) לחוק חופש המידע התשנ"ח - 1998 (להלן - חוק חופש המידע). מאחר שאין התנגדות לעצם העיון בתגובות ובהערות ומאחר שמקובלים עלי דברי התשובה של ב"כ העוררות, שהתייחסו לענין הפניית העוררות אל משרד הפנים בהסתמך על הוראות חוק חופש המידע, תמציאנה המשיבות לב"כ העוררות הן את האישורים של משרד הפנים לחוקי העזר והארכות תוקפו וכן את תגובות והערות משרד הפנים לתחשיבים (לא ניתן בשלב זה צו לגבי הערות ותגובות ל"סקרים", נוכח האמור בסעיף 6 לעיל).

10. פירוט הכנסות המשיבות מגביית היטלי ביוב ואגרות ביוב אל מול הוצאותיה במהלך 5 השנים האחרונות

הבקשה בענין זה נדחית מהטעמים שהובאו בסעיף 1 לעיל.

11. דוחות, תכניות, תחזיות, היתרים, רשיונות, וכל תכתובת אחרת בין המשיבה 2 לבין הרשות לשירותים ציבוריים - מים וביוב

נוכח העדר התייחסות למסמכים אלה בתשובת העוררות, חרף הערתה והתנגדותה של המשיבות בתגובתן, הבינותי כי העוררות זנחו את הבקשה ביחס למסמכים אלה.

12. הסכמים בין המשיבה 2 לבין המשיבה 1

ראה את האמור בסעיף 11, אשר חל גם כאן.

13. סקר נכסים שנעשה עובר להעברת נכסי תשתית הביוב מהמשיבה 1 למשיבה 2

מאחר ואינני יכול לשלול בשלב זה את רלבנטיות המסמך והנתון שהעוררות מבקשות לדלות ממנו, אני נעתר לבקשה ביחס למסמך זה .

14. "תכנית אב" ביוב וטיוטות אשר נערכו לקראת עריכתה

מקובלת עלי עמדת המשיבות כי אין מקום לגלות טיוטות. עם סיום ומתן תוקף לתכנית האב בנושא הביוב, תעבירנה המשיבות צילום ממנה לב"כ העוררות.


15. נתונים לגבי תוצאות מכרזים/מחירי צנרת ביוב בשנים 1995-1992 והשנים 2005-1997, וכן נתוני שטחי בניה בין השנים 2005-1997

אני נעתר לבקשה רק ביחס לנתונים לגבי עלויות צנרת ביוב בשנים 1995-1992, שהן השנים הרלבנטיות לתחשיב שלפיו נקבעו תעריפי היטל הביוב. לאור הנטען בסעיף 17.2.2.3 לטיעוני העוררות, אשר מוכחש על ידי המשיבות, יורחב הצו גם לשנת 1997 אם יצורף קטע רלבנטי מהתחשיב המאשש את הנטען בסעיף הנ"ל בטיעוני העוררות. בכפוף לאמור במשפט הקודם לענין שנת 1997, אין נפקות לנתוני השנים 2005-1997 לשם בדיקת התחשיב.

16. מהו המקור ממנו נשאבו נתוני שטחי הבניה בתחשיב

הענין רלבנטי בעיני, ואני נעתר לבקשת העותרות לקבלת המידע המבוקש.

17. סוף דבר

א. המשיבות תמציאנה לעוררות, באמצעות בא כוחן, תוך 45 יום ממועד המצאת החלטה זו אל משרד ב"כ המשיבות, מסמכים בהתאם לאמור בסעיפים 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13 ו-15 וכן מידע כמתחייב לפי סעיף 16 להחלטה.

ב. תוך 20 יום ממועד סיום ומתן תוקף לתכנית האב בנושא הביוב, תמציאנה המשיבות לבא כוח העוררות גם צילום של תכנית האב האמורה.

ג. עדויות ראשיות תוגשנה בתצהירים, של עדי העוררות תוך 60 יום ממועד המצאת המסמכים המפורטים בס"ק א' לעיל למשרד ב"כ העוררות, ושל עדי המשיבות תוך 60 יום ממועד המצאת תצהירי עדות ראשית של עדי העוררות למשרד ב"כ המשיבות. למותר לציין כי ככל שבעל דין מבקש להגיש חוות דעת של מומחה ו/או תעודות עובד ציבור, עליו לעשות כן תוך המועד שנקבע להגשת תצהירי עדות ראשית של עדיו. כמו כן, ככל שבעל דין מבקש להגיש מסמך כראיה, עליו להכשיר הגשתו בתצהיר ולצרף לתצהיר העתק מהמסמך (אין באמור כדי למנוע הגשת מסמכים בהסכמה, שלא באמצעות תצהיר, וככל שתושג הסכמה כאמור, תוגש, תוך המועד שנקבע להגשת תצהירי עדות ראשית של עדי העוררות, הודעה משותפת בצירוף המסמכים אליהם מתייחסת ההסכמה).

18. אני קובע קדם דיון, לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית וראיות, ליום 23/09/08 שעה 09:00.

ניתנה היום, י"ח בשבט תשס"ח (25 בינואר 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מההחלטה לב"כ הצדדים.

מוריס בן-עטר, שופט

יו"ר ועדת הערר