ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין האשם חטיב נגד מועצה מקומית טורע :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 1929/06

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

תאריך:

25/01/200825/01/2008

בעניין:

האשם ח'טיב

ע"י ב"כ עוה"ד

מג'די עאבד

התובע

נ ג ד

מועצה מקומית טורעאן

ע"י ב"כ עוה"ד

עדוי אמג'ד ואחרים

הנתבעת

פסק דין

1. לפניי תובענה לתשלום שכר עבודה ופיצוי הלנת שכר.

נטען בכתב התביעה כי התובע עבד בשירות הנתבעת, עד צאתו לפנסיה. התובע טען כי הנתבעת לא שילמה לו את שכר העבודה (קצבת הפנסיה) בגין החודשים 5/06, 6/06, 7/06 ו- 8/06. זאת ועוד, הנתבעת הלינה את שכרו של התובע בגין התקופה מחודש 8/01 ועד חודש 4/06, אשר שולם לו במועדים המפורטים בטבלה (נספח א') אשר צורפה לכתב התביעה.

2. הנתבעת כפרה באמור בכתב התביעה וטענה כי יש לדחות התביעה, לפחות בחלקה, מפאת התיישנות.

הנתבעת טענה, בנוסף, כי שילמה לתובע את שכרו בגין החודשים 5/06 ועד 8/06 במלואו, וכי התובע נותר חייב כלפי הנתבעת סך של 12,993 ₪.

לחילופין, טענה הנתבעת כי אין מקום לחייבה בפיצוי הלנת שכר מאחר והשכר אשר לא שולם במועדו על-פי דין שולם באיחור בשל נסיבות שלא היתה לנתבעת שליטה עליהן, לרבות עקב הקיצוץ בתקציב המועצה המקומית (הנתבעת), העיכוב בהעברת הכספים והתקציבים המגיעים לנתבעת מאת משרדי הממשלה השונים, המשבר הכלכלי אליו נקלעה הנתבעת, החובות והגירעון אשר נצטברו והעיקולים אשר הוטלו על חשבונותיה ו/או כספיה לטובת ולבקשת נושים מנושים שונים.

3. במעמד הדיון מיום 14/12/06 הודיע בא-כח התובע כי שכרו (קצבה) של התובע בגין החודשים 5/06 עד 8/06 שולם.

4. הצדדים הודיעו, באמצעות באי-כוחם, על הסכמתם כי יינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, על סמך כתבי בי-דין והמסמכים המצויים בתיק ועל סמך סיכומים בכתב אשר יוגשו מטעם הצדדים.

5. בית הדין אישר הסכמת הצדדים, כמפורט לעיל, ונתן לה תוקף של החלטה ביום 23/7/07.

6. מטעם הצדדים הוגשה ביום 3/7/07 רשימה מוסכמת בה פורט גובה השכר, לצורך חישוב פיצוי ההלנה, בגין התקופה מחודש 11/01 ועד 4/06.

בעקבות החלטת בית הדין מיום 10/1/08, הוגשה ביום 16/1/08 הודעה מטעם הנתבעת, בה פורט גובה השכר ומועד תשלומו בגין החודשים 8/01, 9/01, 10/01, 5/06, 6/06, 7/06 ו- 8/06.

בא-כח התובע הודיע ביום 22/1/08 כי מסכים הוא לנתונים המפורטים בהודעת הנתבעת מיום 16/1/08, לרבות לעניין גובה השכר ולעניין מועדי התשלום.

7. נוכח הסכמת הצדדים כי אפסוק לפשרה, ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984, ולאחר עיון בכתבי בי-דין אשר הוגשו מטעם הצדדים, לרבות בסיכומיהם ובמסמכים אשר הוצגו מטעמם, ובהתאם להלכה הפסוקה, הריני מורה כדלקמן:

א. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי הלנת שכר בשיעור של 25% שנתי מסכום השכר נטו. לעניין זה, "השכר נטו" הוא השכר הנקוב בהודעות המוסכמות אשר הוגשו ביום 3/7/07 וביום 16/1/08.

ב. למען הזהירות יצוין כי פיצוי הלנה כאמור לא יחול על רכיבי השכר המהווים החזר הוצאות או זכויות סוציאליות (כגון: דמי הבראה, קצובת ביגוד, החזר הוצאות נסיעה, החזר הוצאות טלפון וכיוצ"ב).

ג. פיצוי הלנה בשיעור האמור יחול על השכר בגבולות תקרת השכר הממוצע במשק הידוע ביום ביצוע התשלום בפועל. יתרת השכר המולן, שהיא מעבר לשכר הממוצע במשק, תישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק בלבד.

ד. פיצוי הלנה כאמור יחול מן המועד בו אמורה היתה הנתבעת לשלם את השכר של כל חודש המפורטים בטבלה (נספח א' לכתב התביעה), זאת החל מחודש 9/03, ועד למועד תשלומו בפועל, כמפורט בהודעות המוסכמות מיום 3/7/07 ומיום 16/1/08.

ה. התביעה לתשלום פיצוי הלנת שכר בגין התקופה שלפני חודש 9/03 נדחית מפאת התיישנות (כתב התביעה הוגש ביום 13/9/06).

ו. הנתבעת תשלם לתובע, בגין העיכוב בתשלום השכר בתקופה שמחודש 8/01 ועד חודש 8/03 (כולל), הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מן המועד בו אמורה היתה הנתבעת לשלם לתובע את שכרו בגין כל חודש בתקופה האמורה ועד למועד תשלומו בפועל, כמפורט בהודעות המוסכמות מיום 3/7/07 ומיום 16/1/08.

ז. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן – יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

8. הסכומים המגיעים לתובע, כמפורט בסעיף 7 לעיל, ישולמו לתובע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאלמלא כן – יישאו הסכומים הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

9. הנתבעת תחשב את הסכומים המגיעים לתובע, על-פי פסק הדין, ותשלח התחשיב לתובע, באמצעות בא-כוחו, תוך עשרה ימים מיום קבלת פסק הדין.

התובע יהא רשאי לבדוק את התחשיב ולהביע הסתייגויותיו, ככל שיהיו, תוך עשרה ימים מיום קבלת התחשיב.

הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים המגיעים לו על-פי פסק הדין לא יאוחר מתום עשרה ימים נוספים (מיום קבלת הסתייגויות התובע ו/או התחשיב מטעמו – ולחילופין – אישורו לתחשיב של הנתבעת).

10. ככל שתתגלע מחלוקת בין בעלי הדין לעניין חישוב הסכומים המגיעים לתובע על-פי פסק הדין, יהיו בעלי הדין רשאים לפנות לבית הדין, בשאלה זו בלבד, תוך 60 יום מיום מתן פסק הדין. במקרה זה, ימונה מטעם בית הדין חשב לעריכת החישוב, והצדדים יחויבו בתשלום שכרו.

ניתן היום י"ח בשבט, תשס"ח (25 בינואר 2008) בהעדר הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת