ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סטפני אלטר נגד מי עדן בר :


לפני כבוד ה שופטת עידית ברקוביץ

תובעת / מבקשת

סטפני אלטר
ע"י ב"כ עו"ד אדם לוין ועו"ד יונתן רפפורט

נגד

נתבעת / משיבה

מי עדן בר - שירות מחלקה ראשונה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד הדס בקל
ממשרד ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

פסק דין

לפני בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות").

רקע

1. המבקשת (להלן: "המבקשת") הגישה ביום 23.10.17 תובענה ובקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית (להלן בהתאמה: "התובענה" ו"בקשת האישור") כנגד המשיבה (להלן: "המשיבה").

המבקשת טענה בתובענה ובבקשת האישור, כי המשיבה פועלת בניגוד להסכם עם לקוחותיה בכך שחייבה אותם בגין אחריות עבור בר המים המסוננים שלהם בסך של 127 ₪ לשנה, החל מהשנה השנייה, על אף שבהסכם ההתקשרות עימם נכתב כי ייגבה בגין האחריות, תשלום חודשי בסך 9.90 ₪ (דהיינו 118.80 ₪ לשנה).

עילות התביעה להן טוענת המבקשת, הן הפרת ההסכם ועשיית עושר ולא במשפט.

ביום 29.1.17 הגישו המבקשת והמשיבה בקשה מוסכמת להסתלקות מן הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, היא הבקשה שבפני (להלן: "בקשת ההסתלקות").

בקשת ההסתלקות

2. בבקשת ההסתלקות המוסכמת נטען, כי לאחר הגשת בקשת האישור, ועוד בטרם הגישה המשיבה את תשובתה לבקשת האישור, ערכה המשיבה בדיקה והצדדים באו בדברים.

בבדיקת המשיבה נמצא כי אכן בשל שגגה שנפלה בהסכם ההתקשרות עם המבקשת הופיעו בהסכם בגין שירות אחריות החל מהשנה השנייה שני סכומים: חיוב חודשי בסך 9.90 ₪ וחיוב שנתי בסך 129 ₪. (כאשר בפועל חויבה המבקשת בגין שירות האחריות בסכום שונה בגובה 127 ₪ לשנה).

עוד התברר בבדיקה, כי שגגה דומה נפלה בהסכמים נוספים של 1,141 לקוחות המשיבה, אשר היו במסלול זהה לזה של המבקשת.

3. הצדדים מציינים כי המשיבה הציגה בפני ב"כ המבקשת את ממצאי בדיקתה והודיעה על התחייבותה להשיב לכל אחד מהלקוחות אשר לגביהם קרתה הטעות, את ההפרש שנגבה ממנו ביתר. סכום ההשבה הכולל עומד על סך של 24,688.04 ₪.

השבת הכספים תעשה לאמצעי התשלום המופיע במערכותיה של המשיבה בתוך 60 ימים לאחר אישור בקשת ההסתלקות ע"י בית המשפט. הודעה על מתן הזיכוי תישלח ללקוחות בדרך של שליחת הודעת SMS למספר הטלפון המופיע במערכות המשיבה.

הצדדים טוענים כי הסכמה זו מביאה לפתרון ראוי למחלוקת ביניהם, תוך התחשבות בהיקפה וסיכויי וסיכוני הצדדים, ועל כן מבקשים לאשרה על ידי קבלת בקשת ההסתלקות.

כן מציינים הצדדים בבקשת ההסתלקות כי ביום 14.9.17 הועברה פעילותה העסקית של המשיבה לחברת אי.אר.אי ווטר הולדינגס בע"מ.

4. באשר לגמול ושכר טרחה, הסכימו הצדדים כי המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך 2,000 ₪, וכן שכר טרחה לבאי כוחה בסך 8,000 ₪ בצירוף מע"מ, וזאת נוכח העובדה שהכנת בקשת האישור הייתה כרוכה בהשקעת זמנם ומשאביהם של המבקשת ובאי כוחה, נוכח ההחזר הכספי המוצע לחברי הקבוצה, נוכח החיסכון בהוצאות המשיבה ובזמנו השיפוטי של בית המשפט, וכן לאור התועלת שהביאה בקשת האישור לציבור.

5. המבקשת והמשיבה מבקשות לקבל את בקשת ההסתלקות, להורות על דחיית התביעה האישית של המבקשת כנגד המשיבה, ולאשר את תשלום הגמול למבקשת ואת שכ"ט בא כוחה.

כמו כן, מציינים הצדדים כי לשיטתם אין מקום לפרסם מודעה בדבר הסתלקות או לפרסם מודעה בדבר מציאת תובע חלופי כאמור בסעיף 16 לחוק.

דיון והכרעה

6. לאחר שעיינתי בתובענה, בבקשת האישור ובבקשת ההסתלקות, נחה דעתי כי דין בקשת ההסתלקות להתקבל.

המסגרת הדיונית
7. הליך ההסתלקות מוסדר בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות:

סעיף 16(א) לחוק קובע כדלקמן:
"מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט...".

סעיף 16(ד) לחוק קובע:
"אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי הענין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור;

הנה כי כן, הליך ההסתלקות מורכב משני שלבים:

בשלב ראשון נדרש בית המשפט לבחון האם יש לאשר את בקשת ההסתלקות על כל רכיביה תוך התייחסות לסוגיית תשלום טובות הנאה למסתלקים, בשלב שני, על בית המשפט להתייחס לסוגיית מינוי החליף וכן לסוגיית הפרסום בהתאם להוראות תקנה 11ב' לתקנות תובענות ייצוגיות תש"ע-2010 (להלן: "התקנות").

תכליתו של הפיקוח השיפוטי על הליך ההסתלקות היא להתמודד עם בעיות אשר הסדרים הנערכים בין הצדדים לתובענה ייצוגית, עלולים ללקות בהן: בצידו האחד של המתרס- קיים החשש מפני הגשת תביעות סרק, המוגשות מתוך מחשבה שהנתבעים יסכימו להעניק למגישי התביעות טובות הנאה כנגד ויתור עליהן, אם בהסדר פשרה או הסדר הסתלקות. בצידו האחר של המתרס- קיים החשש מהסתלקות מתביעות ראויות, כנגד קבלת טובת הנאה שמוכנים הנתבעים לשלם. (ת"צ (מחוזי ת"א) 1469-02-13 לוי נ' פסטה נונה בע"מ (26.11.14), וכן אלון קלמנט, "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית", משפטים מא (2011)).

אם כן, בבואו לדון בבקשת הסתלקות, על בית המשפט לבחון את סיכויי בקשת האישור והתובענה. ככל שמדובר בבקשה בעלת סיכוי גבוה להתקבל, יתכן כי בית המשפט יורה על החלפת התובע המייצג ו/או באי כוחו. מאידך גיסא, ככל שמדובר בבקשה שהייתה מלכתחילה בקשת סרק, אשר ממילא לא היה מקום להגישה, יתכן כי בית המשפט לא ייעתר לפסיקת גמול למבקש והוצאות שכ"ט עו"ד לבאי כוחו.

אישור בקשת ההסתלקות
8. כפי שצוין לעיל, בקשת האישור מתייחסת לסכום אשר גבתה המשיבה בגין שירות אחריות שנתנה המשיבה ללקוחותיה במסלול נשוא בקשת האישור. בתצהיר המטעם המשיבה אשר צורף לבקשת ההסתלקות הצהיר מנהל מחלקת פרויקטים, ארגון ושיטות ומערכות מידע אצל המשיבה, כי בעקבות התובענה ערכה המשיבה בדיקה ביחס לטענות המבקשת. בהתאם להצהרתו "בכוונת מי עדן להשיב לכל אחד מהלקוחות שהצטרף למסלול ובהסכם עימו נכתב כי החיוב בגין שירות אחריות החל מהשנה השנייה יעמוד על סכום חודשי, אך בפועל נגבה ממנו סכום שנתי אשר גבוה ממכפלת הסכום החודשי ב-12, את ההפרש שנגבה ממנו ביתר". עוד הוצהר כי "סכום ההשבה הכולל עומד על סך של 24,688.04 ₪". (סעיף 6 לתצהיר מר אבי סבן).

בהינתן התחייבות זו מטעם המשיבה, ולאור סכום ההשבה, אכן מתייתר הצורך להמשך בירור התובענה כנגדה.

לאור האמור, הריני מקבלת את בקשת ההסתלקות.

גמול ושכר טרחה
9. כאמור לעיל, החוק קובע כי כל טובת הנאה בקשר להסתלקות טעונה אישור של בית המשפט.

בענייננו, מדובר בבקשת הסתלקות מתוגמלת, במסגרתה הוסכם כי המבקשת תקבל מהמשיבה גמול בסך 2,000 ₪, וכן ישולם לבא כוחה שכר טרחה בסך 8,000 ₪ בצירוף מע"מ.

10. סוגיה זו, של הסתלקות מתוגמלת, נדונה רבות בפסיקה והדעות לגביה נחלקו.

קיימת גישה המתנגדת לתגמול המסתלק ופסיקת שכר טרחה לבא כוחו, וזאת על מנת שלא לתמרץ הגשת תביעות סרק במטרה להגיע להסכמי הסתלקות. טעם אחר שבבסיס גישה זו, נעוץ בחשש כי תובעים יסתלקו מתביעות מבוססות לכאורה שראוי היה לבררן עד תומן (ת"צ (מחוזי חי') 4013-10-15 מלכה נ' בני ג'ורג' שוקחה בע"מ (6.1.16)).

מנגד, קיימת גישה הדוגלת במתן גמול ושכר טרחה, וזאת על מנת לתמרץ חיסכון בניהול הליכים משפטיים הכרוכים בהוצאות משפטיות ובזמן שיפוטי יקר (ע"א 4714/13 דיאב נ' חברת איי דיגיטל סטור בע"מ (29.9.13)).

בתיקון מס' 10 לחוק (משנת 2016), נקבע כי בהחלטה אם לאשר טובת הנאה, על בית המשפט לשקול: האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה ומהי התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה. בתיקון זה ביקש המחוקק למנוע מצב בו מוסד התובענה הייצוגית ינוצל לרעה ע"י הגשת תביעות סרק מתוך רצון לכפות פשרה ובצידה גמול, וכל זאת מבלי שהתובענה הביאה תועלת של ממש לחברי הקבוצה.

11. ביישום לענייננו-

על פניה, התובענה מגלה עילה. למעשה גם המשיבה מאשרת כי נפלו טעויות ביחס להסכמים של 1,141 לקוחות המשיבה, אשר היו במסלול זהה לזה של המבקשת. מאותם לקוחות נגבו סכומים ביתר, שלא בהתאם להסכמי ההתקשרות, כאשר הסכום המצטבר של סכומים אלה עומד על סך של 24,688.04 ₪. המשיבה נכונה לתקן את הטעויות ולהשיב ללקוחות האמורים את הסכומים שנגבו מהם ביתר.

התחייבות המשיבה לתיקון הטעויות על דרך השבת הכספים שנגבו ביתר, מלמדת כי התובענה ובקשת האישור הביאו תועלת לחברי הקבוצה.

לאור האמור, על מנת לעודד סיום הליכים מחוץ לכותלי בית משפט, ובשים לב לשיעור הגמול ושכר הטרחה עליו הסכימו הצדדים, מצאתי לנכון להיעתר לבקשתם.

חליף ופרסום
12. הדעה הרווחת בפסיקה קובעת, כי כאשר ההסתלקות היא לפני אישור בקשת האישור, ההחלטה האם להחליף את המבקש המסתלק נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. היינו בית המשפט רשאי לפעול למציאת מבקש תחת המבקש שהסתלק, אולם אין הוא חייב לעשות כן. לעומת זאת, כאשר בקשת ההסתלקות מוגשת לאחר אישור התובענה כייצוגית, בית המשפט חייב לפרסם הודעה על מנת לבחון את האפשרות להחליף את המבקש (ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.10)).

במקרה הנדון, סבורני כי אין הצדקה להטיל על הצדדים עלויות נוספות הכרוכות בפרסום. מדובר בבקשה שהוגשה לפני דיון בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, פסק הדין אינו יוצר מעשה בית דין ואינו מונע מאחרים להגיש תביעה כנגד המשיבה. לא מצאתי כי בקשת ההסתלקות פוגעת באינטרס כלשהו של הציבור.

מהטעמים האמורים, איני רואה מקום לפעול לאיתור מבקש אחר חלף המבקשת ונחה דעתי כי אין להורות על פרסום בקשת ההסתלקות.

סוף דבר

13. הריני מאשרת את בקשת ההסתלקות, הכוללת את התחייבות המשיבה כאמור לעיל, כחלק בלתי נפרד מפסק הדין.

בקשת האישור והתובענה של המבקשת כנגד המשיבה – נדחות.

התביעה האישית שהגישה המבקשת נגד המשיבה – נדחית.
המשיבה תשלם למבקשת סך של 2,000 ₪, וכן תשלם לבא כוח המבקשת שכ"ט בסך 8,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ב"כ המבקשת ימציאו העתק פסק הדין זה למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י"ב אדר תשע"ח, 27 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סטפני אלטר
נתבע: מי עדן בר
שופט :
עורכי דין: