ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון עמיר,עו"ד נגד שמעון דדון :

בפני כבוד ה שופט יעקב פרסקי

המבקשים:

1.דורון עמיר,עו"ד
2.ד. עמיר ושות' בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אילנה בר-טוב

נגד

המשיב:

שמעון דדון

בית המשפט קמא קבע בהחלטתו בתום הדיון בפניו כי: "יומן בית המשפט מלא לחלוטין בשלב זה" ושמועד הדיון יקבע במועד אחר. בפועל, הדיון הנוסף נקבע למועד שחל כחודש לאחר הדיון הראשון. לפי התקנות, יש מקום לקבוע דיונים כאשר מוגשת בקשה לביטול עיקול , בטווח זמן שלא יעלה על 7 ימים, אלא אם נקבע מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שירשמו. ככול שיש צורך בדיון נדחה, יש לקבוע הדיון הנדחה ממש בסמוך לדיון שנקבע מראש, ככול האפשר ביום שאחרי או ימים ספורים לאחר מכן. אלו הוראות התקנות. ככול שכללי ניתוב התיקים בבית המשפט קמא אינם מאפשרים עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בתקנות, וככול שאין מדובר במקרה חריג ואקראי , על בית המשפט קמא להסב את תשומת לב הנשיאה או סגן הנשיאה לקושי כפי שפורט בפסקה זו.

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש השלום בבאר שבע (כבוד הרשם הבכיר אורי הדר) מיום 06.02.18 בת"א 2 026-07-17 לפיה לאחר שנקבעה להמשך דיון בקשה לביטול עיקולים זמניים שהגישו המבקשים, לא מצא ביהמ"ש קמא מקום לדיון נפרד בבקשה חדשה שהוגשה לביטול עיקולים הפעם במעמד צד אחד וקבע אותה לדיון הנדחה בפניו ליום 27.2.18.

לאחר שעיינתי בבקשה מצאתי לעשות שימוש בסמכותי בהתאם לתקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 ולהורות על דחייתה בלא צורך בקבלת תגובת המשיב, הגם שמצאתי להעיר מספר הערות כפי שיפורט בסיפא להחלטה זו.

ברקע הדברים תביעה כספית שהגיש המשיב בגובה 2.3 מיליון ₪ בגין מחלוקת עסקית בין המשיב למבקשים. ביום 31.12.17 הוגשה בקשה לביטול צו עיקול זמני שניתן ביום 14.12.17. בו ביום שהוגשה בקשת המבקשים לביטול העיקולים, 31.12.17, ניתנה החלטה אודות קביעת הדיון בבקשת המבקשים ליום 29.1.18. היו בקשות שונות לשינוי מועד הדיון ובסוף, הדיון התקיים ביום 28.1.18. במועד זה, הדיון לא הסתיים שכן כפי שנקבע בהחלטה בתום הדיון, הזמן שהוקצב לדיון לא הספיק ועדיין היה צורך בהמשך חקירות. ביהמ"ש קמא היה ער לצורך שבקיום דיון סמוך נדחה, ואף ציין כי יקבע מועד לדיון לאחר שיבחן אפשרות שתיקים אחרים יבוטלו או "הזזת" תיקים. דיון ההמשך לא נקבע בתום הדיון. ביום 06.02.18 הוגשה מצד המבקשים, בקשה לביטול עיקול זמני הדומה לבקשה הנדונה רק שהפעם הוכתרה בכותרת "במעמד צד אחד" . כעולה מסדר הדברים התיק האלקטרוני, לאחר הגשת הבקשה החדשה, נקבע דיון ההמשך בבקשה לביטול העיקולים ליום 27.02.18. בהחלטה נוספת מאותו יום שניתנה על גבי הבקשה החדשה והדומה לבקשה שכבר החל הדיון בה, החלטה שנייה מיום 06.02.18 נקבע כי: "נקבע מועד לדיון ואין הצדקה לביטול הצו הזמני שניתן שעה שההליך מצוי בבירור. הבקשה נדחית". זו ההחלטה נשוא בקשה זו.

דיון
כפי שכבר הוקדם, מצאתי שדין הבקשה להידחות.

ע"פ סע' 1(1) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור) תשס"ט – 2009, לא תינתן רשות ערעור על החלטה שעניינה קביעה ושינוי של מועדי דיון. בסופו של דבר, מהותה של הבקשה החדשה שהוגשה אינה אלא הקדמת הדיון שכבר נקבע בבקשה המקבילה. ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור במהותה אינה אלא קביעת הבקשה החדשה למועד שכבר נקבע. יש לציין כי המועד שנקבע הינו 27.2.18, כלומר ממש בעוד כתשעה ימים מהיום.

גם אם יטען הטוען כי יש להתעלם מכך שכבר הוגשה בקשה לביטול עיקולים, ולהתעלם מכך שכבר מצויה בקשה שכזו בעיצומו של בירור משפטי ולהתייחס לבקשה החדשה כאילו שאין בקשה קודמת ולכן אין מדובר רק בנושא הנוגע למועד הדיון, הרי שעל הסף, אין מקום לכל התערבות בהחלטה שמשמעותה כי הבקשה החדשה תדון ביחד עם זו שקדמה לה, במועד דיון שחל בשבוע הבא, בישיבה שנייה בנדון ולמעשה, לא ניתן להתעלם ממה שכבר תלוי ועומד בפני בית המשפט קמא.

גם אם לא הייתי סבור שצו בתיהמ"ש כאמור חל, וגם אם לא הייתי סבור שלגוף הדברים אין מקום לבקשה, הרי שמבחינה מעשית, על מנת לקבל את הבקשה, ראוי לבקש את תשובת המשיב, ולאור כך שצריך לתת מספר ימים לתשובה, הרי שספק אם ניתן יהיה לתת החלטה בבקשה זו לפני המועד שנקבע ממילא לדיון בשבוע הבא . לפיכך וגם משיקולים מעשיים, דין הבקשה להידחות.

"ניתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד, רשאי המשיב לבקש את ביטול הצו בתוך שלושים ימים ממועד המצאתו..... הוגשה בקשה לביטול הצו יקיים בית המשפט דיון במעמד הצדדים, בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשתה; בית המשפט רשאי לקבוע מועד מאוחר יותר לדיון מטעמים מיוחדים שיירשמו".

קובעת הוראת תקנה 367(ה):

"דיון על פי תקנה זו יסתיים בתוך יום שיפוט אחד; ראה בית המשפט כי יש צורך בכך, רשאי הוא לקבוע ימי דיון נוספים, ככל הניתן ברציפות; סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה לאחר סיום הבאת הראיות, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו".

בית המשפט קמא קבע בהחלטתו בתום הדיון בפניו כי: "יומן בית המשפט מלא לחלוטין בשלב זה" ושמועד הדיון יקבע במועד אחר. בפועל, הדיון הנוסף נקבע למועד שחל כחודש לאחר הדיון הראשון. לפי התקנות, יש מקום לקבוע דיונים כאשר מוגשת בקשה לביטול עיקול , בטווח זמן שלא יעלה על 7 ימים, אלא אם נקבע מועד מאוחר יותר מטעמים מיוחדים שירשמו. ככול שיש צורך בדיון נדחה, יש לקבוע הדיון הנדחה ממש בסמוך לדיון שנקבע מראש, ככול האפשר ביום שאחרי או ימים ספורים לאחר מכן. אלו הוראות התקנות. ככול שכללי ניתוב התיקים בבית המשפט קמא אינם מאפשרים עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו בתקנות, וככול שאין מדובר במקרה חריג ואקראי , על בית המשפט קמא להסב את תשומת לב הנשיאה או סגן הנשיאה לקושי כפי שפורט בפסקה זו.

לפיכך וכפי שנומק, הן בשל צו בתי המשפט הן לגוף הבקשה והן בשל שיקולים מעשיים הוריתי על דחיית הבקשה הגם שלא ניתן לומר שאין ממש בטרוניית המבקשים כפי שפורט לעיל .

בנסיבות, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תשיב העירבון שהופקד באמצעות ב"כ המבקשים.

ניתן היום, ג' אדר תשע"ח, 18 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.