ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קבוצת כרמלטון בע"מ נגד גל שטיינר :

בפני כבוד הרשם הבכיר ניר זיתוני

תובעת/משיבה

קבוצת כרמלטון בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד ליאור שפירא

נגד

נתבעת/מבקשת

גל שטיינר
באמצעות ב"כ עו"ד דלית דרורי

החלטה

בענין : התנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב

1. ביום 10/09/2017 הגישה התובעת ללשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב תביעה על סכום קצוב על סך 14,446.21 ₪ בגין יתרת חוב של הנתבעת בגין נסיעות בכביש מנהרות הכרמל ברכב שבבעלות התובעת ומספרו 8110760 (להלן: "הרכב"), כמשמעותו בסעיף 1 לחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), מבלי שהנתבעת התקשרה עם התובעת בהסכם שימוש כמשמעותו בסעיף 7 ב' לחוק ו/או מבלי שבמועד ביצוע הנסיעות הייתה הנתבעת צד להסכם שימוש תקף עם התובעת כאמור בסעיף 7 א' (א)(1) לחוק. אין מחלוקת כי הרכב שימש רק את הנתבעת בשנים הרלוונטיות. לכתב התביעה צורפו חשבוניות בהן מצוינות נסיעות בשנים 2013-2014.

2. על פי נתוני תיק הוצאה לפועל בוצעה מסירה מלאה של האזהרה ביום 30/01/2017. בסעיף 5 לכתב התביעה נטען כי נשלח מכתב יידוע לתובעת בגין החוב הנטען בדואר רשום בצירוף אישור מסירה. אישור מסירה בעניין זה לא צורף לתיק בית המשפט. זאת ועוד, נטען כי החוב הינו חוב חלוט כמשמעותו בסעיף 1 לחוק, היות וחשבוניות החיובים בגין הנסיעות אותן ביצעה הנתבעת לא שולמו ולא הוגש ערר כאמור בסעיף 12 א' לחוק וחלף המועד להגשת הערר.

3. ביום 30/10/2017 הוגשה התנגדות. לטענת הנתבעת בשנים הרלוונטיות היה למשפחת הנתבעת מנויים על מספר כלי רכב, בניהם גם לרכב הנתבעת. להתנגדות לא צורף אישור לטענה זו. הנתבעת מעולם לא קיבלה כל התראה ו/או פנייה מטעם התובעת , למעט פניית התובעת באוגוסט 2017 באמצעות חברת שליחים, שחייגו לנתבעת כדי לעדכן אותה בדבר דואר רשום עבורה. הנתבעת לא קיבלה כל הסבר לגבי גובה החוב ו/או כיצד הגיעה התובעת לסכום זה. להתנגדות צורפו מכתבים שנשלחו מהנתבעת לב"כ התובעת . ממכתבים אלו ניתן להתרשם כי ברצונה של הנתבעת להסדיר את החוב הנטען בערכי קרן, קרי 826.97 ₪ .

4. ביום 13/12/2017 הוגשה תגובת התובעת המתנגדת לקבלת ההתנגדות. הנתבעת פועלת בחוסר תום לב ומשתמשת בהליכי משפט על מנת לחמוק מתשלום לתובעת. התובעת פעלה כדין ובהתאם לחוק. הנתבעת הינה נוסע מזדמן שכן אין לה מנוי אצל התובעת. התובעת מחויבת לשלוח חשבוניות לכתובת הרשומה באותה עת במשרד הרישוי וזאת לפי סעיף 2(4) לתקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל)(אכיפת תשלומים), תשנ"ט-1999 (להלן: " התקנות"). משכך, החשבוניות נשלחו לכתובתה של הנתבעת ברחוב יקינתון מספר 15 דירה 5 בחיפה. במסגרת תגובה זו צירפה התובעת אישור ממשרד הרישוי בדבר כתובתה של הנתבעת. עולה מאישור זה כי הרכב הינו בבעלות משותפת של התובעת ואימה שרון שטיינר (להלן: " שרון") . כמו כן צורפו חשבוניות בהן מצוינות נסיעות בשנים 2013-2015.

5. ביום 14/02/2018 הוגשה תשובת הנתבעת לתגובת התובעת. התובעת היא זו שפועלת בחוסר תום לב . התובעת לא ביססה את תביעתה ולא המציאה ראיות לטענותיה . כל מטרתה של התובעת היא עשיית עושר ולא במשפט על חשבונה של הנתבעת. התובעת לא פירטה כיצד הגיעה לסכום החוב וזאת בניגוד גמור לכללים בחוק ו/או בפסיקה. התובעת פועלת בשיטת "מצליח" בניסיון להוציא מהנוסעים במנהרות הכרמל כספים מיותרים על ידי מתן קנסות מופרזים ללא מתן הסבר מניח את הדעת. הנתבעת ציינה בפני התובעת מספר פעמים כי הרכב הינו בבעלות משותפת עם שרון , כפי שניתן לראות מאישור שצורף לתגובת התובעת מיום 13/12/2017. לתשובה צירפה הנתבעת אישור מיום 27/02/2012 ממנו עולה כי בוצע רישום למנוי במנהרות הכרמל. כמו כן, צורפו חשבוניות חיוב ממנהרות הכרמל שנשלחו אל שרון לכתובתה ברח' יקינתון 15 חיפה עבור רכב שמספרו 8771368 או 8771358 (לא קריא) . לתשובה צורף תצהיר של שרון. כמו כן , צורף אישור ממשרד הפנים המראה עדכוני כתובת שביצעה הנתבעת במהלך השנים. לטענת הנתבעת אימה משלמת שנים ביטוחים ותשלומים כגון מנהרות הכרמל ומעולם לא בדקה עבור איזה רכבים היא מחויבת בחשבוניות. התובעת לא עשתה מאמצים להשיגה ו/או את שרון דבר המעיד על התנהלותה.

6. לאור האמור בהחלטתי מיום 13/12/2017 התיק בשל למתן החלטה בהתנגדות על בסיס החומר המצוי בתיק.

7. לאחר ששקלתי טענות הצדדים אני מקבל את ההתנגדות בחלקה וללא תנאי מהטעמים שיפורטו להלן.

8. על בסיס האמור בסעיפים 20 ו 21 של ההתנגדות ניתן בזאת פסק דין חלקי, הקובע כי הנתבעת תשלם לתובעת את הסכום שאינו שנוי במחלוקת 826.97 ₪ בגין עלות הנסיעות. הנתבעת תשלם סכום זה תוך 30 ימים אחרת התובעת תוכל לפעול לגבייתו בתיק ההוצאה לפועל הקיים לאחר ביצוע הקטנת קרן זמנית מתאימה .

9. כידוע, התנגדות תתקבל כל אימת שטענות ההגנה שהועלו מגלות הגנה אפשרית מפני התביעה ולו בדוחק. לא נעלם מעיניי כי הנתבעת לא הצליחה להציג טענת הגנה מפורטת לפיה הרכב שבבעלותה אכן היה כלול במנוי אצל התובעת. לא בכדי הסכימה הנתבעת במפורש לשלם לתובעת את קרן החוב וניתן פסק דין חלקי לגבי סכום הקרן . מהאסמכתאות שצורפו לכתבי הטענות מטעמה עולה כי לרכב אחר שבבעלות אימה היה מנוי . האסמכתאות שצורפו אינ ן קריא ות , אך די במה שאפשר לקרוא בהן כדי להבין כי הרישום בחשבוניות אינו מתייחס לרכב הנתבעת . עוד עולה מאסמכתאות אלה כי שרון אכן שילמה עבור הנתבעת תשלומים שותפים כגגון ביטוח בכדי לעזור לה עקב היותה סטודנטית, דבר המחזק טענתה כי אכן סברה בתום לב כי לרכב שבבעלותה יש מנוי. במצב דברים שכזה לא קרסה טענת הנתבעת לפיה סברה בתום לב בזמן אמת כי הרכב בו היא נוהגת כלול במנוי שעשתה אימה שרון והתובעת תרמה בהתנהלותה להצטברות החוב .

10. התביעה מעוררת קושי בסיסי שדי בו לבדו כדי להצדיק את קבלת ההתנגדות. כוונתי לכך, שהתובעת עצמה צירפה אישור ממשרד הרישוי המעיד כי לרכב יש שני בעלים. לא ברור למה לא פעלה התובעת להשיג את בעלת הרכב הנוספת שרון. יתרה מזאת, לכתבי הטענות צורפו חשבוניות שנשלחו לשרון בגין רכב שהיה בבעלותה והיה מנוי אצל התובעת . משכך נראה כי אם הייתה התובעת מנסה לפעול לגביית החוב כנדרש כנגד כל בעלי הרכב כפי שהם מופיעים במשרד הרישוי , יתכן כי לא היו הצדדים מגיעים להליך זה.

11. מהתנגדות הנתבעת עולה כי רק בשנת 2017 יצרה חברת שליחים קשר עם הנתבעת והודיעה לה כי יש בידיהם מכתב עבורה. הנתבעת שיתפה פעולה ומסרה את כתובתה גם בבית וגם בעבודה, ודבר הדואר נמסר לידיה. טענה זו לא נסתרה ומשכך לא ברור למה פעלה התובעת בשקידה סבירה כדי ליצור קשר באופן זה עם הנתבעת זמן כה רב מאז היווצרות החוב ועד המצאת מכתב ההתראה באמצעות שליח .

12. מעיון בחשבוניות אותן צירפה התובעת לתביעה ולתגובה , עולה כי בחשבונית הראשונה שמספרה 1140-083295 בסעיף ההודעות נרשם כי "הינך צפוי לחיוב בגין אי תשלום במועד אם לא תשלם חשבונית 1130977114 בסך 30.99 בחשבונך ישנן חשבוניות שטרם נפרעו בסך 14,988.15 ₪ (כולל חשבונית זו)". חשבונית 1130977114 לא צורפה לכתבי הטענות ולא ברור מהיכן נוצר החוב הנטען , שהוא על פני הדברים שונה מהחוב שבתביעה זו.
העובדה כי מהחשבוניות עולה קיומו של חוב נוסף שלכאורה לא נתבע מקשה לראות בסכום התביעה כחוב חלוט באופן המצדיק מתן היתר מידי לגבייתו .
בתי המשפט הדגישו כי גם כאשר מדובר בתביעה מכח חיקוק , יש צורך להבין מתוך גוף התביעה את כל פרטי החיוב , לרבות תקופת החיוב .
השוו – ת"א ( מחוזי חיפה ) 1008/93 , החלטה מיום 24.2.94 .
במקרה שלפני די בכך שבתביעה ובתגובה צורפו חשבוניות המתייחסות לתקופת חיוב שונה , בצירוף העדר התייחסות בגוף כתב התביעה לתקופת החיוב , כדי להצדיק בירור המחלוקת בהליך משפטי מלא .

אשר על כן אני דוחה את ההתנגדות לגבי הסך של 826.97 ₪ ומקבל את ההתנגדות לגבי יתרת סכום התביעה .

ישיבת ההוכחות תתקיים בפניי ביום 23.10.18 בשעה 10:30 .

לדיון הוקצו 90 דקות , כולל סיכומים בע"פ ומתן פסק דין בגמר הדיון .

התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 8.4.18 .
הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית לא יאוחר מיום 23.5.18 .
הצדדים יצרפו לתצהירים כל מסמך עליו יבקשו להסתמך במהלך הדיון.

התובעת תשלם את הפרשי האגרה הנדרשים בהקדם האפשרי כתנאי לקיום הדיון בתביעה .

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים ותזמנם לדיון .

ניתנה היום, ד' אדר תשע"ח, 19 פברואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קבוצת כרמלטון בע"מ
נתבע: גל שטיינר
שופט :
עורכי דין: