ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עזבון המנוח אברהים מחמוד ואח' :


בתי המשפט

בית משפט השלום חדרה

בשא001983/07

בתיק עיקרי: א 005291/06

בפני:

כב' השופט סברי מוחסן - סגן נשיא

תאריך:

24/01/2008

בעניין:

מדינת ישראל – משרד הבטחון

המבקשת

- נ ג ד -

עזבון המנוח אברהים מחמוד מחמד חלף אללה ואח'

המשיבים

החלטה

בפני בקשה לדחיית התביעה על הסף מחמת התיישנות.

רקע וטענות הצדדים:

1. על פי הנטען בכתב התביעה, ביום 12.7.04 בשעה 01:45 או בסמוך לכך, חדרו כוחות צה"ל, בסיוע טנקים ודחפורים, והחלו בגריפת הבית והריסתו באופן כליל. אברהים חלף אללה (להלן: "המנוח") יליד 1932, אשר היה אותה עת ישן בחדרו, התעורר למשמע רעש הדחפורים אך היה מחוסר אונים ולא יכל לברוח מאחר וסבל משיתוק. הבית נהרס על המנוח וגופתו אותרה לאחר מספר שעות מתחת להריסות.

2. ביום 7.12.06 הגישו עזבון המנוח ויורשיו תביעת נזיקין נשוא תיק זה כנגד מדינת ישראל, היא המבקשת שבפני.

3. בעקבות התביעה הגישה המבקשת בקשה לדחיית התביעה על הסף לאור הוראות חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) תשי"ב – 1952 (להלן: "חוק נזיקים אזרחיים").

סעיף 5א(3) לחוק הנזיקים האזרחיים קובע תקופת התיישנות מקוצרת בת שנתיים בתביעות נזיקין כנגד המדינה, וזו לשונו:

"לא ידון בית המשפט בתובענה שהוגשה לאחר שחלפו שנתיים מיום המעשה נושא התובענה, ואולם רשאי בית המשפט, אם שוכנע כי לא היתה בידי התובע אפשרות סבירה להגיש את תביעתו בתוך התקופה האמורה, להאריך את התקופה בתקופה נוספת שלא תעלה על שנה אחת."

4. לפיכך, טוענת המבקשת, כי מאחר והאירוע נשוא כתב התביעה דנן אירע ביום 12.7.04 בעיר חאן יונס, וכתב התביעה הוגש ביום 7.12.06, ברי כי בהתאם להוראות חוק נזיקים אזרחיים התיישנה העילה נשוא כתב תביעה זה.

5. המבקשת מוסיפה וטוענת כי המסגרת בה נקבע המועד להגשת התביעה הינו חוק נזיקים אזרחיים ולא חוק ההתיישנות הכללי, שכן מן המפורסמות הוא כי הוראת חוק ספציפית גוברת על הוראת חוק כללי. לפיכך, לאור קיומו של חוק ספציפי ובו הוראות התיישנות ספציפיות, ישנה חובה לעמוד במועדים הקבועים בחוק הספציפי.

6. כמו כן, עותרת המבקשת בבקשתה למתן ארכה להגשת כתב הגנה מטעמה תוך 60 יום מיום מתן החלטה בבקשה זו.

7. המשיבים בתגובתם עותרים לדחיית הבקשה על הסף וזאת בטענה כי ביום 30.7.06 ניתן צו ביניים המאריך את תקופת ההתיישנות, בזו הלשון:

"לגבי אירועי נזק שאירעו בעזה ובאיו"ש, שעד כה לא הוגשה תביעה בגינם, לא תימנה במניין תקופת ההתיישנות הרלבנטית להגשת התביעות הללו כקבוע בחוק, התקופה שמיום 10.8.05 (מועד כניסת תיקון מס' 7 לתוקף) ועד למועד שבו יחלפו 60 ימים מיום מתן פסק הדין בעתירות." ראה: בבג"צ 8276/05 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הביטחון , תק-על 2006(3), 2057 ,עמ' 2058. (להלן: "צו ביניים בבג"צ עדאלה").

8. המשיבים מוסיפים וטוענים כי אומנם האירוע נשוא כתב התביעה דנן אירע ביום 12.7.04, אך מאחר וביום מתן צו הביניים טרם הוגשה התביעה נשוא תיק זה, וביום הגשת התביעה (7.12.06) טרם ניתנה החלטה סופית בעתירות נשוא צו הביניים, ברי כי תקופת ההתיישנות בתביעה נשוא תיק זה טרם הסתיימה.

9. עוד טוענים המשיבים בתגובתם כי לאור נימוקי תגובתם, העדר התייחסות המבקשת להחלטות ביהמ"ש, ולאור אי הגשת כתב הגנה מטעם המבקשת, יש לדחות את בקשת המבקשת על הסף וליתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד המבקשת.

דיון והכרעה:

10. נשאלת השאלה האם צו הביניים מיום 30.7.06 בבג"צ עדאלה חל על המקרה שבפנינו? במידה והתשובה חיובית, ברי כי הצדק עם המשיבים ותביעתם לא התיישנה.

לצורך בחינת תחולת צו הביניים עלינו לבחון במה דן פסק דינו הסופי של ביהמ"ש העליון בבג"צ עדאלה אשר ניתן ביום 12.12.06 מפי כב' הנשיא (בדימוס) ברק.

כעולה מפסק דינו של הנשיא (בדימוס) ברק, השאלה שעמדה להכרעה הינה האם חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון 7), התשס"ה – 2005 הינו חוקתי.

פסק הדין מגדיר את תיקון מס' 7 כדלקמן:

"תיקון זה הוא העומד במרכז העתירות שבפנינו. עיקרו של התיקון הוא בהוספת סעיפים 5ב ו-5ג לחוק הנזיקים האזרחיים.

11. כאמור, עיקר פסק דינו של כב' הנשיא (בדימוס) ברק נסוב סביב בחינת שאלת חוקיותו של תיקון מס' 7, דהיינו סעיפים 5ב – 5ג לחוק הנזיקים האזרחיים, ואין בפסק הדין כל התייחסות לעניין סעיף 5א לחוק הנזיקים האזרחיים, הדן בתקופת התיישנות התביעות.

לפיכך, לכאורה, ניתן לומר כי צו הביניים מיום 30.7.06 בבג"צ עדאלה, לא חל על המקרה שבפנינו, שכן אין המבקשת מעלה בבקשתה כל טענה בנוגע לדחיית התביעה על הסף מכח סעיפים 5ב-5ג לחוק הנזיקים האזרחיים, אלא כל טענתה מבוססת על טענת התיישנות התביעה מכח סעיף 5א לחוק הנזיקים האזרחיים.

12. אך אין כך הדבר בענייננו. צו הביניים מיום 30.7.06 בבג"צ עדאלה קובע ברחל בתך הקטנה בסעיף 3 כדלקמן:

"לגבי אירועי נזק שאירעו בעזה ובאיו"ש, שעד כה לא הוגשה תביעה בגינם, לא תימנה במניין תקופת ההתיישנות הרלבנטית להגשת התביעות הללו כקבוע בחוק, התקופה שמיום 10.8.05 (מועד כניסת תיקון מס' 7 לתוקף) ועד למועד שבו יחלפו 60 ימים מיום מתן פסק הדין בעתירות." (הדגשות במקור שלי – ס.מ.)

ראה: החלטת ביניים בבג"צ עדאלה, עמ' 2058.

13. לאור האמור לעיל, הרי שצו הביניים בבג"צ עדאלה, מתייחס במפורש לסוגיה שבפנינו. במקרה שבפני, צו הביניים ניתן ביום 30.7.06 ובטרם הוגשה תביעת המשיבים, ופסק הדין הסופי בבג"צ עדאלה ניתן ביום 12.12.06. לפיכך, ולאור האמור בצו הביניים, אין להביא במניין תקופת ההתיישנות את התקופה שמיום 10.8.05 ועד ליום 12.2.07. אשר על כן, תביעת המשיבים טרם התיישנה ביום הגשתה (7.12.06).

14. אשר על כן אני מורה על דחיית בקשת המבקשת. המבקשת תגיש כתב הגנה מטעמה תוך 30 יום מיום קבלת החלטתי זו.

15. לא אסיים את דברי מבלי להביע את מורת רוחי מהתנהגותה המזלזלת של ב"כ המבקשת בהחלטות ביהמ"ש. המבקשת התבקשה בהחלטות ביהמ"ש מיום 6.6.07, מיום 3.9.07 ומיום 19.9.07, להגיב לדברים אשר הועלו בתגובת המשיבים, אך היא בחרה להתעלם מהחלטות ביהמ"ש ולא להגיב עליהן, למרות שאלה דוורו לב"כ המבקשת כדין.

אין צו להוצאות.

המזכירות תעביר את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י"ז בשבט, תשס"ח (24 בינואר 2008) בהעדר.

סברי מוחסן, שופט

סגן נשיא

ב.ב.