ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דליה בוחבוט נגד משה קנדלקר :


בפני כבוד ה שופט ויסאם חיר

מבקשים

  1. דליה בוחבוט
  2. מיכאל פדה

נגד

משיב
משה קנדלקר

החלטה

בפניי בקשה לפסול את עצמי מלשבת בדין. הבקשה הוגשה על ידי הנתבעים עצמם , שלא באמצעות בא כוחם, בעקבות החלטה שניתנה ביום 19.12.17 בנוכחות בא כוחם ובהיעדרם של הנתבעים.
התיק דנן נקבע לישיבת הוכחות ליום 19.12.17. בתאריך 18.12.17 הוגשה על ידי בא כוח הנתבעים בקשה לדחיית מועד הדיון. לבקשה לא צורף תצהיר או אסמכתא רפואית כלשהי. בעקבות כך, דחיתי את הבקשה וקבעתי כי הדיון יתקיים במועדו.
במועד הדיון (19.12.17) התייצב בא כוחם של הנתבעים בגפו וביקש לדחות את שמיעת הראיות בתיק למועד נדחה. באי כוח הצדדים טענו לעניין זה וכן לעניין בקשת בא כוח התובע לחייב את הנתבעים בהוצאות ובהפקדת עירבון כספי. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ובשים לב למסמך רפואי עדכני ומפורט בעניינו של הנתבע מספר 2 החלטתי לחייב בהוצאות רק את הנתבעת מספר 1. בנוסף ועל מנת להבטיח התייצבות למועד שמיעת הראיות הנדחה, הוריתי לשני הנתבעים להפקיד בקופת בית המשפט עירבון כספי בסך 1,000 ₪ כל אחד.
לאחר החלטה זו הגישו הנתבעים בקשה לפסול את המותב מלשבת בדין. הנתבעים הסבירו כי בקשתם באה עקב חוסר ההתחשבות בהם וכן חוסר האמון המוחלט בהם למרות המסמכים שהוצגו בדיון . בנוסף לכך, טענו הנתבעים למשוא פנים של המותב נגדם. בהקשר זה טענו כי במהלך דיון קדם משפט אשר התקיים ביום 29.6.17 בא כוח התובע איים על נתבע מס' 2 (שידאג לביטול פשיטת הרגל של נתבע מספר 2) אך דברים אלו לא נרשמו בפרוטוקול בעוד דברים שנאמרו מפיו של הנתבע מספר 2 כנגד בא כוח התובע כן נרשמו בפרוטוקול. להשלמת התמונה יצוין, כי בבקשה נכללו טענות רבות כנגד בא כוח התובע וכנגד התובע ובני משפחתו וכן כנגד שופטים אחרים ובעלי תפקידים הקשורים להליכים נוספים המתנהלים בין הצדדים.
לצורך הכרעה בבקשה, ביקשתי את תגובות הצדדים. בא כוח התובע ביקש לדחות את הבקשה על הסף . בתשובה לתגובת התובע, הנתבעים חזרו על טענותיהם הרבות כנגד התובע ובא כוחו ובסוף תשובתם ביקשו להיעתר לבקשות לביטול הפקדות וכן לביטול חיוב בהוצאות, אף כי בקשות כאמור לא הוגשו בפני בית המשפט.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות הצדדים, הגעתי למסקנה כי לא התקיימה עילה מהמפורטות בחוק המחייבת מותב זה לפסול את עצמו.
כידוע, העילות לפסלות שופט מעוגנות בסעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 :
"(א) שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט."
(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), שופט לא ישב בדין בידעו שמתקיים אחד מאלה:
(1) צד להליך, בא כוחו או עד מרכזי, הוא בן משפחה של השופט או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;
(2) יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך, בבא כוחו או בעד מרכזי, או של בן משפחה מדרגה ראשונה של השופט יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו, בצד להליך או בבא כוחו;
(3) בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח, כבורר, כמגשר, כעד, כיועץ מקצועי, כמומחה, או בדרך דומה אחרת;"
בנסיבות הרלוונטיות לעניין נשוא הבקשה דנן, העילה הרלוונטית הינה העילה המעוגנת בסעיף קטן א' כמפורט לעיל.
כבר נפסק, כי "סעיף 77א לחוק קובע כי המבחן לפסלות שופט הוא קיומן של נסיבות אשר יש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים. המבחן למשוא פנים הוא מבחן אובייקטיבי מחמיר המחייב סבירות מוחשית לכך שדעתו של השופט ננעלה " [ראו, ע"פ 2392/17 עמרם גריב נ' מדינת ישראל, (27/03/2017), בסעיף 5 ]. המקרה דנן אינו מקים חשש שכזה.
ככל שהחלטות אשר ניתנו במהלך ההליך אינן לרוחם של הנתבעים, ובכלל זה לעניין חיובם בהוצאות או בהפקדת עירבון, היתה פתוחה בפניהם הדרך להשיג כנגדן הן בפני המותב עצמו והן בכל האמצעים העומדים לרשותם בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984. ברם, אין בכך כדי להצביע על משוא פנים, לא כל שכן ברמת החשש הממשי הנדרש על פי החוק אשר מחייב את פסילת המותב מלשבת בדין. בהקשר זה כבר נפסק, כי החלטה על פסיקת הוצאות כנגד בעל דין היא החלטה דיונית שאינה יוצרת כשלעצמה חשש למשוא פנים [ראו ע"א 2979/02 ג'יולבניז נ' "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ, פסקה 5 לפסק דינו של הנשיא א' ברק (28.4.2002) ].
כך הדבר אף לעניין רישום פרוטוקול הדיון . כידוע, פרוטוקול הדיון אינו תמלול מדויק של כל מילה ומילה הנאמרים במהלך הדיון [ראו, סעיף 68א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד- 1984]. ככל שהיה חשוב בעיני הנתבעים לתעד בפרוטוקול הדיון את דבריו של בא כוח התובע כנגד הנתבע מספר 2 , רשאים היו להגיש בקשה לתיקון הפרוטוקול. למיותר לציין, כי בקשה כאמור לא הוגשה.
להשלמת התמונה יצוין, כי הנתבעים הרחיבו בבקשתם והעלו טענות שונות אשר נוגעות להליכים אחרים המתנהלים בין הצדדים. לא מצאתי מקום להתייחס לטענות אלה הן לגופן והן בהיעדר רלוונטיות להליך ולמותב דנן.
לאור האמור לעיל ולאחר בחינת טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי בנסיבות העניין לא מתקיים חשש כלשהו למשוא פנים המצדיק פסילת המותב מלשבת בדין. לפיכך, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ג' שבט תשע"ח, 19 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דליה בוחבוט
נתבע: משה קנדלקר
שופט :
עורכי דין: