ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית חיפה נגד קינדר :

בפני כבוד ה שופטת סיגלית מצא בקשות מספר 16, 17

התובעת:

עיריית חיפה

נגד

הנתבעים:

  1. קינדר - בום בע"מ
  2. פרויז בהאג'
  3. שלום רוזנברג
  4. גלינה נקריטין

החלטה

1. בסופה של ישיבת יום 3.7.2017 ניתנה החלטה המורה כדלקמן:
"ב"כ הנתבעים ישלח לב"כ התובעת את המסמכים המבוקשים במכתב הדרישה מיום 28.5.17, למעט המסמכים הנוגעים לתשלום דמי שכירות ע"י הנתבעת מס' 4 לבעלי הנכס (זאת נוכח טענת הנתבעים במכתבם מיום 26.10.16 בסעיף 3, כי הנתבעת 4 הייתה פטורה מתשלום דמי שכירות בשל מצב הרחוב והתחייבותה היחידה הייתה לתשלום הוצאות החנות לרבות ארנונה חשמל וכד').
ככל שלא יצליחו הנתבעים לאתר מי מהמסמכים המבוקשים במכתב התובעת מיום 28.5.17, אף לאחר השקעת מאמצים סבירים באיתור המסמכים, יציינו זאת במכתבם לתובעת, זאת עד ליום 1.8.17.
ב"כ התובעת הצהיר על הסכמתו כי ב"כ הנתבעים יראיין את האדם הרלוונטי במחלקת ההנדסה בעירית חיפה, על מנת לקבל מידע ביחס לעבודות שבוצעו ברחוב הרצל וברחובות הסמוכים בשנים הרלוונטיות. ב"כ התובעת יודיע לב"כ הנתבעים, עד ליום 16.7.17, את שמו של אותו אדם וכן יודיע לאותו אדם כי הינו רשאי להשיב לשאלות ב"כ הנתבעים.
ב"כ התובעת יודיע לב"כ הנתבעים באלו מועדים נסגר רחוב הרצל בחלק שבין רח' הנביאים לבין רח' שמריהו לוין, בין אם מדובר בסגירה חד-סטרית ובין אם מדובר בסגירה דו-סטרית, זאת עד ליום 1.8.17."
כן הוריתי כי התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית עד יום 1.10.2017 והנתבעת עד יום 15.11.2017 והתיק נקבע לשמיעת ראיות הצדדים ביום 6.12.2017.
2. תצהירי התובעת לא הוגשו במועד, ולמעשה לא הוגשו עד היום.
ביום 23.10.2017 הגישה התובעת בקשה למתן ארכה בת עשרה ימים למתן תשובות ולהגשת תצהיר עדות ראשית מטעמה. בהחלטתי מאותו יום ניתנה ארכה כמבוקש.
ביום 5.11.2017 הגישה התובעת בקשה נוספת ו מוסכמת להארכת מועד להגשת תצהיריה בעשרה ימים נוספים. בו ביום ניתנה ארכה כמבוקש. למרות זאת לא הוגשו תצהירי התובעת.
3. ביום 29.11.2017 הגישה התובעת בקשה לדחיית מועד הדיון, אשר נקבע כאמור ליום 6.12.2017, ולהארכת מועד להגשת תצהיריה עד חלוף 20 יום מיום קבלת המסמכים שדרשה מהנתבעים במכתבה מיום 28.5.2017 (להלן: "מכתב הדרישה") (בקשה מספר 16).
לטענת התובעת בבקשתה, הסיבה בשלה לא הוגשו תצהיריה עד אותו מועד הנה מחדל הנתבעים להעביר לה את המסמכים הנדרשים. עוד טוענת התובעת כי בהיעדר המסמכים שביקשה אין ביכולתה להשלים את מלאכת הכנת התצהירים. התובעת מסכימה כי ראוי היה כי בקשה זו תוגש ביום 15.11.2017, הוא מועד הארכת המועד האחרונה שניתנה להגשת התצהירים, אולם מדובר בטעות משרדית.
4. בהחלטתי מיום 3.12.2017 הוריתי לנתבעים להמציא לתובעת לאלתר את המסמכים שהתבקשו. עוד קבעתי כי ככל שלא יועברו המסמכים המבוקשים, תודיע על כך התובע ת לבית המשפט עד יום 20.12.2017. כן קבעתי כי לא תישמענה טענות בעניין ההליכים המקדמיים לאחר מועד זה.
עוד הוריתי כי התובעת תגיש תצהיריה עד יום 15.1.2018, הנתבעות עד יום 1.3.2018 ודחיתי את מועד שמיעת הראיות ליום 18.4.2018. לאחר שהתברר כי יום 18.4.2018 הנו יום הזיכרון וערב יום העצמאות, דחיתי, בהחלטתי מיום 12.12.2018, את מועד ישיבת ההוכחות ליום 1.5.2018.
5. ביום 26.12.2017 הגישה התובעת בקשה להארכת המועד שנקבע בהחלטה מיום 12.12.2017 עד יום 2.1.2018. לאחר שלטענתה לא המציאו הנתבעים את המסמכים המבוקשים במכתב הדרישה (בקשה מספר 17). בהחלטתי מאותו יום נתתי ארכה כמבוקש, והפניתי תשומת לב"כ ב"כ הנתבעים לנטען.
6. ביום 3.1.2018 הגישו הנתבעים תגובתם לבקשות מספר 16 ו-17 שהגישה התובעת. לטענת בתגובתם, התבססו הבקשות על עובדות בלתי מדויקות לשם השגת יתרונות דיוניים.
7. עוד טענו הנתבעים כי התובעת לא קיימה אף אחת מהקביעות שהוטלו עליה בהחלטה:
א. לא המציאה לנתבעים את שמו של נציג העירייה אליו יוכלו הנתבעים לפנות, כפי שהיה עליה לעשות עד יום 16.7.2017. הנתבעים מפנים לכך שבבקשת ה מיום 23.10.2017 ביקשה התובעת ארכה בת עשרה ימים למסירת שמו של נציג העירייה, אולם לא עשתה כן עד היום.
ב. לא הודיעה באלו מועדים נסגר רחוב הרצל והרחובות הסמוכים לו, כפי שהיה עליה לעשות עד יום 1.8.2017.
ג. לא שלחה תצהיר תשובות לשאלון כפי שהתחייב ה לעשות.
בנסיבות אלה, טוענים הנתבעים, טענות התובעת כי הנתבעים אינם מקיימים את החלטות בית המשפט לוקות בעזות מצח.
8. הנתבעים אף מפנים לכך שבשתי הבקשות להארכת מועד שהגישה התובעת לא טענה כי הארכה הנדרשת להגשת התצהירים נובעת מאי שיתוף פעולה מטעם הנתבעים, אלא קיום הפגרה (סעיף 2 לבקשה מיום 23.10.2017) ועומס עבודה (סעיף 2 לבקשה מיום 5.11.2017) ו לכך שבמהלך תקופה זו לא פנתה התובעת אל הנתבעים בבקשה להעברת מסמכים.
9. לעניין המסמכים שנטען כי לא המציאה לתובעת טוענים הנתבעים כדלקמן:
א. לטענת הנתבעים העבירו למשכירה המחאות לכיסוי דמי השכירות עד חודש דצמבר 2009 בלבד. עוד טוענים הנתבעים כי למכתם מיום 26.10.2016 צירפו חשבוניות מס מהמשכירה. מוסיפים הנתבעים וטוענים כי אין ברשותם תדפיסי בנק המעידים על העברת דמי השכירות. משלא שולמו דמי שכירות לאחר שנת 2009, טוענים הנתבעים, אין רלבנטיות לדפי החשבון לשנים 2010-2013.
ב. טוענים הנתבעים כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 3.7.2017 ניתן להם פטור מהמצאת תדפיסי בנק המעידים על תשלום דמי שכירות משנת 2014 עד היום.
ג. הנתבעים שלחו לתובעת דוחות כספיים של הנתבעת מספר 1 לשנים 2010-2013. אין בידי הנתבעים דוחות יא מאושרים.
ד. לעניין תדפיסי חשבון בנק המעידים על תשלום סך של 35,000 ₪ מהנתבעת מספר 4 לנתבעת מספר 1 בגין רכישת ציוד טוענים הנתבעים כי התשלום בוצע במזומן, כפי שמסרו לתובעת.
ה. לעניין פנקס חשבוניות שקדם לפנקס ממנו הוצאה החשבונית בגין רכישת ציוד הנתבעת מספר 1 על-ידי הנתבעת מספר 4 טוענים הנתבעים כי לא הצליחו לאתרו וכי הודיעו על כך לתובעת.
ו. לעניין תעודת עוסק מורשה של הנתבעת מספר 4 ואישור ניהול ספרים טוענים הנתבעים כי תעודת עוסק מורשה נמסרה. אישור ניהול ספרים אינו ברשות הנתבעים, אלא יש להזמינו משלטונות מס הכנסה.
10. ביום 16.1.2018 הוגשה תשובת התובעת לתגובת הנתבעים. לטענת התובעת הודיע בא כוחה לב א כוח הנתבעים כי יוכל להגיע לעירייה בכל יום נתון ויופנה לאדם המתאים בהתאם לגורם שעובד באותו יום ויכול להשיב לשאלותיו.
11. עוד טוענת התובעת כי אין בתגובת הנתבעים ביחס לאי המצאת המסמכים אותם דרשה ממש:
א. תדפיסי בנק – הנתבעים לא ציינו האם פנו לבנק אלא הפנו למכתבם מיום 26.10.2016.
ב. תדפיסי חשבון בנק המעידים על תשלום וקבלת הסך של 35,000 ₪ - הנתבעים מפנים לכך שבמכתבם מיום 26.10.2016 נאמר כי הסכום הועבר במזומן, אולם לא כך הדבר . המכתב מיום 26.10.2016, טוענת התובעת, מפנה לחשבונית ששולמה במזומן. ואולם, טוענת התובעת, יש להבדיל בין העברת התשלום במזומן לבין מקרה בו מקור התשלום במזומן ואינו על-ידי משיכת המזומן.
ג. במכתב הדרישה נדרשו מאזנים מתואמים וחתומים, דוחות רווח והפסד וטופס י"א. בתגובת הנתבעים נטען כי למכתב מיום 26.10.2016 צורפו מאזנים ודוחות רווח והפסד חתומים ומתואמים, אולם לא כך הדבר.
ד. במכתב הדרישה התבקש פנקס חשבוניות מלא שקדם לפנקס החשבוניות ממנו הוצאה החשבונית בגין רכישתה ציוד הנתבעת מספר 1 על-ידי הנתבעת מספר 4 וכן פנקס חשבוניות מלא ממנו הונפקה החשבונית למכירת ציוד. במכתב מיום 26.10.2016 התעלם ב"כ הנתבעים מהדרישה. בתגובת הנתבעים לבקשות נטען שהפנקסים לא נמצאו.
ה. לגבי אישור ניהול ספרים טוענת התובעת כי ניתן צו המורה לנתבעים להמציא את המסמך המבוקש ועל הנתבעים לקיימו.
אשר על כן, טוענת התובעת, לא קיימו הנתבעים את הצו שניתן ביום 3.7.2017.
דיון והכרעה
12. יש להצר על התנהלות הצדדים. החלטת בית המשפט מיום 3.7.2017 ניתנה לאחר דיון ארוך ובהסכמת הצדדים. ההחלטה ברורה, ממועד הינתנה חלפה כחצי שנה, ולמרות זאת לא השכילו הצדדים לקיימה. ויודגש, כעולה מטענותיהם ההדדיות של ב"כ הצדדים, שני הצדדים לא קיימו את ההחלטה, מחדל שהביא לדחיית מועד הדיון ולהתדיינות מיותרת בעניין ההליכים המקדמיים.
כעולה מהבקשות, תגובת הנתבעים ותשובת התובעת, ניתן היה לתקן את המחדלים ולקדם את התיק על-ידי דיאלוג בונה בין ב"כ הצדדים. הצדדים אמנם יריבים אולם לא כך באי כוחם. ניהול ההליך תוך גילוי מרבי ו"בקלפים פתוחים" משרת את חקר האמת, תכלית אשר חזקה כי שני הצדדים מבקשים לקדם.
13. צודקים הנתבעים כי טענת התובעת כי העיכוב בהגשת תצהיר עדות ראשית מטעמה נובע מאי המצאת מסמכי הנתבעים הועלתה לראשונה בבקשה מיום 29.11.2017, כחודש וחצי לאחר המועד בו היה עליה להגיש תצהיר עדות ראשית מטעמה. אשר על כן, על לה לתובעת לבוא בטרוניות לנתבעים בעניין זה.
עוד צודקים הנתבעים כי חובתם לגלות מסמכים משתרעת על מסמכים המצויים בשליטתם או על מסמכים שיוכלו לקבל לחזקתם תוך השקעת מאמץ סביר. אין הנתבעים חבים בהשקעת מאמצים בלתי סבירים לשם המצאת מסמכים הדרושים לתובעת לשם הוכחת תביעתה. כידוע, נטל הראיה הנו על התובעת. זאת ועוד, סדרי הדין מאפשרים דרכים חלופיות לקבלת מסמכים שאינם ברשות הצד שכנגד, כגון זימון עד או זימון מסמכים לפי תקנות 178 ו-183 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
14. רשמתי לפניי את הודעת התובעת כי ב"כ הנתבעים רשאי להגיע לעירייה בכל עת, ויופנה לנציג הרלבנטי אשר ימסור לו את המידע המבוקש ביחס למועדי סגירת הרחובות.
התובעת תודיע לב"כ הנתבעים באלו מועדים נסגר רחוב הרצל בחלק שבין רח' הנביאים לבין רח' שמריהו לוין, בין אם מדובר בסגירה חד-סטרית ובין אם מדובר בסגירה דו-סטרית , בהתאם להחלטתי מיום 3.7.2017.
התובעת תמציא לב"כ הנתבעים הודעה בדבר מועדי סגירת רחוב הרצל עד יום 15.2.2018.
15. לעניין המסמכים שבמחלוקת:
א. ככל והנתבעים לא יצליחו לאתר את תדפיסי הבנק לשנים 2008-2009 לאחר חקירה ודרישה, יודיעו על כך לתובעת במסגרת תצהיר, בהתאם להחלטתי מיום 3.7.2017, תוך פירוט המאמצים שהושקעו לשם מציאתם.
ב. הנתבעים יבהירו, במסגרת תצהיר, וככל שביכולתם לעשות כן, מה מקור המזומנים באמצעו תם שילמה הנתבעת מספר 4 לנתבעת מספר 1 35,000 ₪. ככל שהכספים נמשכו מהבנק, יצרפו הנתבעים את דף החשבון המעיד על משיכת הכספים . ככל ולא הצליחו הנתבעים לאתר את דף החשבון לאחר חקירה ודרישה, יודיעו על כך הנתבעים לתובעת במסגרת תצהיר, בהתאם להחלטתי מיום 3.7.2017, תוך פירוט המאמצים שהושקעו לשם מציאתם.
ג. הנתבעים ישלחו לתובעת דוחות רווח והפ סד מתואמים וחתומים וכן טפסי י"א, אשר לדברי הנתבעים בתגובתם צורפו לדוחות.
ד. ככל ופנקסי החשבוניות המבוקשים לא נמצאו לאחר חקירה ודרישה, יודיעו על כך הנתבעים לתובעת במסגרת תצהיר, בהתאם להחלטתי מיום 3.7.2017, תוך פירוט המאמצים שהושקעו לשם מציאתם.
ה. ככל ואין בשליטת הנתבעים או מי מטעמם אישור ניהול ספרים כמבוקש, כעולה מתגובתם, יודיעו על כך הנתבעים לתובעת במסגרת תצהיר, בהתאם להחלטתי מיום 3.7.2017. יובהר כי ככל ואין בידי הנתבעים את האישור המבוקש, אינם צריכים להגיש בקשה לשלטונות מס הכנסה לשם קבלתו.
16. הנתבעים ימציאו לב"כ התובעת את המסמכים / תצהיר עליהם הוריתי בהחלטתי עד יום 15.2.2018.
ככל ולנתבעים טענות כנגד תצהיר התשובות לשאלון שצורף לתשובת התובעת, יגישו בקשה מפורטת לעניין זה עד יום 1.2.2018. בקשה למתן תשובות לשאלון שתוגש לאחר מועד זה, לא תידון.
17. ככל שצד לא יפעל בהתאם להחלטתי, יודיע על כך הצד שכנגד לבית המשפט לא יאוחר מיום 20.2.2018. הודעות שיוגשו לאחר מועד זה לא יידונו.
מובהר לצדדים כי צד שלא יפעל בהתאם להחלטתי עד המועד שנקבע, יחויב בהוצאות בשל אי קיום החלטת בית משפט, כאשר לעניין גובה ההוצאות אתחשב בכלל מחדלי הצדדים עד אותו מועד.
18. התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד יום 15.3.2018. ככל ולא יוגשו התצהירים במועד, אורה על מחיקת התביעה מחוסר מעש ללא התראה נוספת וללא קשר לטענות התובעת ביחס למחדלי הנתבעים, ככל שיהיו כאלה.
הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם עד יום 15.4.2018.
לפנים משורת הדין איני נותנת צו להוצאות.

ניתנה היום, ב' שבט תשע"ח, 18 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית חיפה
נתבע: קינדר
שופט :
עורכי דין: