ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צליל חן זכור נגד בנק דיסקונט עפולה סניף הנשיא :

בפני כבוד ה שופטת רננה גלפז מוקדי

מבקשים

1.צליל חן זכור
2.אור זכור

נגד

משיב

בנק דיסקונט עפולה סניף הנשיא 11002

פסק דין

לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בעפולה (כבוד השופט ויסאם חיר) אשר ניתנה ביום 4.12.17 במסגרת עש"א 40504-0817. בהחלטה קמא נקבע כי הסעד הזמני אשר ניתן במסגרת הליך לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק שיקים ללא כיסוי")- אינו חל על המחאות עאשר טרם הוגשו לפירעון בבנק.

הצדדים

המבקשים מנהלים חשבון בנק שמספרו 121560971 בסניף 2 עפולה, בבנק דיסקונט, הוא המשיב. ברקע, אף אביו של המבקש מנהל חשבון בנק בסניף זה, הוא חשבון המשמש את החברה אשר בבעלותו- היפר זול האחים זכור בע"מ (להלן: "החברה"). החברה מצויה בתהליכי הבראה הכוללים הסדרי חוב רבים מול נושים.

ההליכים קמא

ביום 18.8.17 הגישו המבקשים ערעור לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, במסגרתו עתר ו לגרוע 12 שיקים אשר סורבו, מרשימת השיקים המסורבים לצרכי הגבלת חשבון, זאת בטענה כי היתה על הבנק חובה לפרוע את השיקים מכוח הסכם בין הצדדים. בד בבד הגישו המבקשים בקשה לסעד זמני במעמד צד אחד, במסגרתה ביקשו עיכוב הליכי הגבלה עד להכרעה בתיק . הם הוסיפו ועתרו למתן הוראה לבנק לפיה ביחס לשיקים אשר טרם הוגשו לפרעון, בהתאם לרשימה שמסרו, יוחזרו השיקים מחמת "הוראת ביטול" ולא מחמת "אין כיסוי מספיק", על מנת שלא יתווספו לרשימת השיקים לצרכי הגבלת חשבון.
ביום 20.8.17 ניתנה החלטת בית המשפט קמא (כבוד השופטת אייזנבר ג) בבקשה לסעד זמני, אשר נעתר לבקשה והורה לעכב את תחילת הגבלת חשבון המבקשים, עד למתן החלטה סופית ב בקשה (להלן: "ההחלטה מיום 20.8.17").
על החלטה זו לא הוגשה בקשת רשות ערעור וגם לא נתבקשה הבהרה מבית המשפט קמא.

ביום 17.10.17 פנו המבקשים בדחיפות לבית המשפט קמא בטענה כי המשיב הפר צו שיפוטי, בכך, ש על אף החלטה המורה על עיכוב ההגבלה, שלח המשיב הודעה כי חשבון המבקשים הוגבל בשנית , מאחר שהמחאות נוספות חזרו עקב העדר כיסוי מספיק ( "א.כ.מ.").
המשיב הגיב כי הגבלת החשבון הנוספת נעשתה כדין, שכן סורבו שיקים נוספים.
המבקשים טענו בתשובתם, כי ההחלטה מיום 20.8.17 חלה גם על שיקים עתידיים ושבו ועתרו למתן הוראה מתאימה למשיב, על מנת שיפסיק להגביל את החשבון.

ההחלטה קמא

ביום 4.12.17 קבע בית המשפט קמא כי המשיב לא הפר את ההחלטה מיום 20.8.17, שכן ההמחאות בגינן הוגבל החשבון הן 12 ההמחאות אשר פורטו במדויק בהודעת הערר, ו לא "המחאות אחרות", עתידיות. משכך, "המחאות אחרות", עתידיות, לא נכללו בהחלטה מיום 20.8.17, אשר עיכבה כניסת ההגבלה לתוקף בגין רשימת 12 המחאות ספציפיות, כאמור. עוד מציין בית המשפט קמא, כי "ההמחאות העתידיות" אכן כן הוזכרו בנספח ג' להודעת הערעור, וכי ככל שהמבקשים מעוניינים להגיש ערר בנוגע להגבלת החשבון הנוספת, הרי שהדרך פתוחה בפניהם.

בקשת רשות הערעור

המבקשים מדגישים כי הם משיגים אך ורק על חלק ההחלטה הנוגע להמחאות עתידיות. הם שבים ומתארים את התנהלות הבנק המשיב בעניינם וטוענים כי יש בטענות אלו כדי להוביל לקבלת בקשתם. לטענתם, ביטול ההמחאות העתידיות בנקודת הזמן הזו, איסופן ומתן בטוחה אחרת לבעלי הח וב- הינה משימה כמעט בלתי אפשרית והלינו על התנהלות המשיב אשר הובילה להסתבכותם הכלכלית בראשית חייהם העצמאיים.
עוד טוענים המבקשים, כי הם עומדים בסעיף 10(3) לחוק שיקים ללא כיסוי, אשר קובע כי לקוח רשאי לבקש מבית משפט שלום ביטול של סירוב הבנק במקרה בו היה ללקוח יסוד סביר להניח כי על הבנק לפרוע את השיק, מכח הסכם בין הלקוח לבנק. באשר למתח בין האינטרס העסקי והאינטרס הציבורי, כפי שבא לידי ביטוי בה"פ 1099/01 עליו מסתמכים המבקשים, הרי שלטענתם במקרה זה לא יפגע האינטרס הציבורי באם תתקבל בקשתם להחריג המחאות עתידיות, ולראיה, מבקשים להסתמך על העובדה כי החברה עומדת בהסדריה השונים.
באשר למאזן הנוחות, טוענים המבקשים כי הכף נוטה לטובתם, שכן הותרת ההחלטה על כנה תוביל להגשת בקשות ביטול רבות, וכי כמוה כהחלטה סופית בתיק.
אשר על כן, עותרים המבקשים להשיב 64 המחאות עתידיות בהוראת ביטול, ולא להחש יבן במניין השיקים החוזרים.

עיון בתיק קמא מעלה, כי ביום 1.1.2018 הגישו המבקשים בקשה להוספת בקשה נוספת בתיק קמא אשר תכלול את כל ההמחאות אשר חזרו לאחר הגשת הערעור, ואשר מופיעות כנספח ג' לבקשתם העיקרית, בגינן נשלחה אליהם הודעת הגבלת חשבון נוספת. בקשתם טרם הוכרעה.

דיון ומסקנות

לאחר עיון בבקשה על צירופיה מצאתי, כי אין היא צריכה תשובה, ולכן אדחנה על אתר, זאת בגדרו של סעיף 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

התערבות ערכאת הערעור בהחלטות דיוניות של הערכאה קמא, כך נקבע לא פעם, תעשה בזהירות רבה וכחריג. במיוחד, לא תטה ערכאת הערעור להתערב בהחלטות שעניינן סעד זמני. החלטת בית המשפט קמא לעיכוב כניסתה של הגבלת החשבון לתוקף, היא, במהותה, כצו מניעה זמני (ראו רע"א 7026/07 משתלות יהל בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (12.11.07) ).
מקרה זה שלפניי, אחר שבחנתי את הטענות, אינו נופל בגדר אותם חריגים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור.

בקשתם של המבקשים לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, נסמכת על טענה להסכם בינם לבין הבנק המשיב, במסגרתו היה על הבנק לבטל את השיקים בהתאם להוראת ביטול ולא לסרב לכבדם בהעדר כיסוי, באופן שהוביל להגבלת החשבון.
תקנה 8 לתקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), תשמ"ב-1981, מעניקה לבית המשפט שיקול דעת רחב בהוצאת סעד זמני:
"הוגשה בקשה רשאי בית המשפט אם נוכח שהשהייה הכרוכה בדיון בבקשה עלולה לגרום נזק, ליתן צו זמני על פי צד אחד, עם הוראות ככל שייראה לו; משיב רשאי לבקש ביטולו של צו כאמור תוך שלושים ימים מיום שהומצא לו."

בענייננו, עיון בהחלטת בית המשפט בבקשה לסעד זמני מלמד כי בית המשפט קמא הורה על עיכוב הגבלת החשבון ותו לא. לא נכללה בהחלטה מיום 20.8.17 כל התייחסות לבקשה להורות לבנק להחזיר שיקים עתידיים מחמת ביטול ולא מחמת העדר כיסוי מספיק.
כזכור, על החלטה זו לא הוגש ערר.
ככלל, "הליכי הערעור ועיכוב ההגבלה אינם מקנים ללקוח " חסינות" מפני סירוב שיקים נוספים. לעיתים, עד לבירור הערעור לגופו מסורבים שיקים נוספים, מה שמייתר את הדיון המשפטי" ( עמית, חוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א –1981, הפרקליט מד 449, 460).
משעה שכניסתה לתוקף של הגבלת החשבון עוכבה, לא מן הנמנע כי המבקשים היו מפקידים כספים ומביאים את החשבון למצב אשר בו ניתן היה לכבד את השיקים הנוספים אשר מסרו, שאז המשיב לא היה נדרש לסרבם והחשבון לא היה מגיע למצב של הגבלה נוספת. אם לא משכיל בעל החשבון להביא את החשבון למצב שבו ניתן יהיה לכבד שיקים נוספים, או לחילופין, דואג לאסוף את השיקים כנגד תשלום מכל האוחזים בהם, אזי כל עוד אין יתרה מספקת בחשבון, יסורבו השיקים מחמת א.כ.מ. כפי שנעשה גם כאן.
ועוד, יש להזכיר, הסעד הזמני נגזר מן הסעד הסופי אשר בהליך , כאשר הסעד הסופי הוא לפי סעיף 10 לחוק, כלומר ביטול הבאתם של 12 השיקים אשר בבקשה העיקרית במניין השיקים המסורבים, אזי איני רואה אפשרות לפיה יינתן סעד זמני אשר נוגע לשיקים אחרים, שיקים עתידיים. יודגש, אין כל מניעה, כמובן, וכך גם ציין בית המשפט קמא בהחלטתו, כי תוגש בקשה נוספת לפי החוק ובגדרה יתבקש לעכב את כניסתה של ההגבלה הנוספת לתוקף.

סוף דבר, אין בידי להיעתר לבקשה.
משכך, מתייתרת גם הבקשה לעיכוב ביצוע.

משלא נתבקשה תגובת המשיב, אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום, כ"ה טבת תשע"ח, 12 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צליל חן זכור
נתבע: בנק דיסקונט עפולה סניף הנשיא
שופט :
עורכי דין: