ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעלה פורטי נגד איתן מונרוב :

לפני: כבוד השופט גיא הימן

המבקשת:
יעלה פורטי

נגד

המשיבים:

  1. איתן מונרוב
  2. דב פישלר
  3. אלכסנדר וינגרטן
  4. רן יעקב וינגרטן
  5. דן ישראל וינגרטן

כונס הנכסים: עו"ד יגאל דורון

בשם המבקשת: עו"ד גדעון היכל
בשם המשיבים 1-2: עו"ד גור עמרם
בשם המשיבים 3-5: עו"ד גלעד זרם
בשם כונס הנכסים: בעצמו

החלטה

הונחה לפני בקשה למתן הוראות לכונס הנכסים.

דיווח למיסוי מקרקעין ותשלום סכום המקדמה על חשבון מס השבח 1. ראשית יצוין כי מניסוח הבקשה לא ברור לבית המשפט לאילו הוראות כיוונה המבקשת. מקריאה ראשונה נראה היה כי הבקשה דנן הינה למתן הוראות לכונס הכנסים להעביר לרשות המיסים – אגף מיסוי מקרקעין, סכומים אשר לטענת המבקשת מהווים את המקדמה על חשבון מס השבח בגין מכירת חלקה במקרקעין. המבקשת ציינה מספר שומה בבקשתה, עם זאת רק מציון המספר לא ברור לבית המשפט אם הועבר דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין על ידי מי מהצדדים או אם לאו.

2. בתשובתו לבקשה הבהיר כונס הנכסים כי אין לו כל התנגדות והוא יעביר כל סכום נדרש לרשויות מיסוי מקרקעין, אלא שקודם לכך יש לדווח אודות העסקה ולקבל שוברים מתאימים. הכונס מבהיר בתשובתו כי הדיווח היה צריך להיעשות על ידי המבקשת אך הוא מעולם לא קיבל מידיה העתק בדבר דיווח לרשויות המקרקעין או שוברים מתאימים לשם הסדרת תשלום מס השבח.

3. מכירת מקרקעין המבוצעת על ידי נציג מחויבת במס כאילו נמכרה על ידי מי שממנו הוקנה הזכות לנציג, כך לפי הוראותיו של סעיף 3 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963:

"הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן, לאפוטרופוס, למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת פשיטת הרגל, 1936, פקודת החברות, פקודת האגודות השיתופיות, פקודת המסחר עם האויב, 1939, חוק נכסי נפקדים, תש'י-1950, או חוק נכסי גרמנים, תש'י-1950 או לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ או לאפוטרופוס הכללי מכוח חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס'ו-2006 – אינה 'מכירת זכות במקרקעין' או 'פעולה באיגוד' לענין חוק זה; ובמכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד על ידי מי שהוקנתה לו כאמור, יחושב המס, לרבות לפי סעיף 7א, כאילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שממנו הוקנתה".

4. עולה אפוא השאלה אם בענייננו כונס הנכסים הינו נציג לפי הוראות סעיף 3 האמור. ומתוך כך מתעוררת השאלה אם חייב כונס הנכסים בדווח על עסקת מכירת זכות במקרקעין או שמא היה זה תפקידו של בא כוחה של המבקשת. תשובות אנו מוצאים בלשונו הברורה של סעיף 3 המונה את הוראות החקיקה מכוחן ממונה כונס נכסים ומכירה של זכות במקרקעין על ידי כונס הנכסים תהא כמכירה על ידי מי שממנו הוקנתה הזכות לכונס. בעניינ נו, כונס הנכסים לא מונה מכוח אחד מהחיקוקים המנויים בסעיף ומשכך אין תחולה להוראותיו והמבקשת, בהיותה המוכרת , עמדה בפני עצמה והיא שהייתה חייבת בדיווח וכן בתשלום הכספים.

5. גישה זו היא הגישה המקובלת על ההלכה אשר פירשה את סעיף 3 לחוק המקרקעין:

"כאמור, אין סעיף 3 דן בכונס על יסוד הסדר מוסכם בין שותפים לצורך פירוקה של שותפות, ואין הוא משפיע על מעמדו של בעל המקרקעין במקרה כגון זה.
(...)
סיכומו של דבר, סעיף 3 הנ'ל איננו חל על עובדותיו של תיק זה, שכן מינוים של המערערים ככונסי נכסים לא נעשה על-פי אחד מדברי החקיקה המנויים בסעיף האמור. המינוי האמור נעשה, ככל הנראה, על-פי הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, ואלה אינן מוזכרות בסעיף 3 לחוק. כפי שציינו, מבחינת הוראות החוק, אין כל נפקות בדין לאירוע של מינוי המערערים ככונסי נכסים " (ע"א 424/91 הנכסים של המנוחים אבא ומשה מזרחי ז"ל נ' מנהל מס שבח מקרקעין, פ"ד מז(3) 710, 714 (1993). ה הדגשות הוספו).

ועוד, בפרשה אחרת:

"סעיף 3 לחוק מיסוי מקרקעין אינו חל על ענייננו, שכן חוק ההוצאה לפועל אינו נזכר כאחד החיקוקים שעליהם חל סעיף 3 האמור" (רע"א 7816/06 עו"ד יעקב בויאר בתפקידו ככונס נכסים נ' עזבון המנוח מרמלשטיין ז"ל, בפסקה 39 לפסק דינו של כבוד השופט יורם דנציגר (פורסם באתר הרשות השופטת , 11.10.2009)).

6. מתוך עיון בנספחים לבקשה ולתשובתו של כונס הנכסים נראה כי ההסכמות שבין הצדדים היו כי בא כוחה של המבקשת הוא שיכין את הדיווח למיסוי מקרקעין. לאור כך, ככל שהבקשה היא להורות לכונס לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין הרי שהיא נדחית. ככל שהבקשה היא להורות לכונס הנכסים להעביר תשלום מס שבח או מקדמה לתשלום מס שבח, הכל כפי שנדרש בחוק מיסוי מקרקעין, עולה מתשובת הכונס כי אין לו כל התנגדות לעשות כן ובלבד שיוצג לו דיווח ושוברי רשויות המס מכוחם יש להעביר סכומים כאמור. לאור תשובת הכונס מתייתר הצורך במתן החלטה לבקשה ויש לפעול כאמור.

7. בא כוחה של המבקשת יציג לכונס הנכסים דיווח שהועבר לרשות המיסים ושוברי תשלום מתאימים והכונס מתבקש להעביר את תשלום מס השבח או המקדמה על התשלום מתוך כספי התמורה המחוזקים בידיו, מיד לאחר קבלת שוברים כאמור.

דווח לרשות המקומית – עיריית תל אביב אודות מכירת חלק המקרקעין 8. על מנת שניתן יהיה לבצע רישום של מכירת הזכויות בפנקסי המקרקעין יש לצרף לבקשת הרישום מסמכים המוכיחים כי שולמו כל המיסים, האגרות, הארנונות ושאר תשלומי החובה שתשלומם הינו תנאי לרישום עסקה. זאת, בהתאם להוראות תקנה 9(ג)(3) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011.

9. בענייננו, מבוקש להורות לכונס הנכסים להגיש דיווח לרשות המקומית, היא עיריית תל אביב-יפו, על מנת שניתן יהיה לקבל איש ור מתאים לשם רישום מכירת זכויות המבקשת. בתשובתו השיב הכונס כי אין לו כל התנגדות להגשת הדיווח כאמור , אף כי הוא גורס שאין זה מתפקידו, ובלבד שהמשיבה תטפל בכל הדרוש בקבל ת אשור מתאים מידי העירייה לשם רישום ביצוע המכירה. לאור תשובת הכונס הרי שגם בקשה זו מתייתרת.

10. הכונס יעביר דיווח מתאים לעיריית תל אביב ובאחריות בא כוח המבקשת לטפל בכלל העניינים הנוספים הדרושים לשם קבלת אישור מתאים. אני שב ומפנה את הצדדים להוראות החלטתי בדבר שיתוף הפעולה עם כונס הנכסים על מנת שלא להיזקק שוב ושוב להכרעות שיפוטיות אשר גוזלות זמן שיפוטי יקר ומביאות את כלל הצדדים להוצאות משפטיות נוספות.

בקשה לשחרור חלק מכספי התמורה המוחזקים אצל כונס הנכסים 11. בית המשפט התבקש להורות לכונס הנכסים לשחרר לידי המבקשת חלק מכספי התמורה המוחזקים בידיו, שכן לטענתה החלק שייוותר יספיק על מנת להסדיר את חובות המיסים וההיטלים ואף להסדיר את שכר טרחתו של הכונס. המשיבים כולם מנגדים לבקשה ומנמקים זאת בכך שהמבקשת לא צירפה כל אסמכתא לתמוך את טענותיה באשר לגובה המיסים וההיטלים וכי כלל לא ידוע בשלב זה, כאשר טרם הועבר דיווח לרשות המקומית, מה יהיה גובה ההיטלים.

12. מקובלת עליי עמדת המשיבים כי היות והבקשה לא מגובה בכל אסמכתא לתמיכה בטענה בדבר גובה מיסי המקרקעין שיש לשלם ומשטרם הועבר דיווח לרשות המקומית ואין אפשרות לדעת מה יהיה גובה ההיטלים – אין כל מקום לשחרור כל סכום מתוך כספי התמורה. אני מפנה את הצדדים להוראות סעיף 19 לפסק דיני מיום 2.11.2015, לאמור: "מתוך התמורה שתתקבל יסולקו, ראשונים, הוצאות-המכירה ושכר טרחתם של הכונסים". היינו, טרם העברת התמורה יש לסלק את כלל הוצאות המכירה ו אלה כוללים את המיסים וההיטלים. היות שטרם ידוע גובה סכומי המיסים וההיטלים – הבקשה נדחית.

לפנים משורת-הדין לא אעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ד בטבת תשע"ח, 11 בינואר 2018, שלא במעמד -הצדדים.


מעורבים
תובע: יעלה פורטי
נתבע: איתן מונרוב
שופט :
עורכי דין: