ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר הרשקוביץ נגד 013 נטויז'ן בע"מ :

7
בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

המבקש

יאיר הרשקוביץ
ע"י עו"ד דוד שוורצבאום

נגד

המשיבה
013 נטויז'ן בע"מ
ע"י משרד עו"ד יגאל ארנון ושות'

החלטה

1. לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס''ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות), לאשר הסדר בין הצדדים, לדחות את תביעתו של המבקש, לאשר גמול ושכר טרחה ולפטור את הצדדים מהחובה לפרסם הודעה בדבר ההסתלקות.
הבקשה לאישור תובענה כייצוגית
2. המבקש הוא מנוי של המשיבה לשירותי "ספק אינטרנט". המשיבה היא חברת 013 נטויז'ן אשר מספקת ללקוחותיה בין היתר שירותי טלפוניה פנים ארצית ובינלאומית ו שירותי קישוריות לאינטרנט. המבקש לטענתו גילה כי המשיבה גובה ממשפחתו תשלום עבור שני מנויים בעוד שעשה שימוש בקו אחד בלבד, אולם לאחר פנייתו למשיבה, סירבה זו להעביר לעיונו את כלל המידע המצוי במאגר המידע שלה בעניינו ובעניינה של אשתו.
ענינה של התובענה כפי שפורט בבקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן: בקשת האישור), היא בטענת המבקש כי בסירוב זה, הפרה המשיבה את סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: חוק הגנת הפרטיות).
3. המשיבה טענה כי לא נפל כל פגם בפעולותיה, ואין בטענות המבקש בכדי לאשר את התובענה כייצוגית ודינה להידחות. לטענת המשיבה, ההליך להשיג על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, הוא הליך מיוחד שאינו עומד בקנה אחד עם הגשת תובענה ייצוגית. לטענת המשיבה תקנה 8 לתקנות הגנת הפרטיות מגדירה את הליך הערעור על סירוב בפועל של בעל מאגר מידע לבקשה קונקרטית ומסוימת להתיר את העיון וזאת תוך 30 יום מיום הסירוב. המשיבה סבורה כי מדובר בהליך ערעורי אישי ולפיכך לא ניתן להגיש ערעור "יצוגי" בשמם של חברי קבוצה אשר לא ניתנה להם הודעת סירוב בפועל על ידי המשיבה או שהערעור בענינו הוגש למעלה מ 30 יום מיום הודעת הסירוב.
עוד טענה המשיבה, כי אינה מפרה את הוראות סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות וכי לא קיימת למבקש וליתר לקוחות המשיבה זכות לעיין בכל מידע המצוי בידי המשיבה אודותיהם. לטענתה, המונח "מידע" מוגדר בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות ולא כל פריט מידע המצוי אצלה עונה להגדרת "מידע" או "מאגר מידע" בחוק הגנת הפרטיות. עוד טענה המשיבה כי בפועל בשל הקושי למיין את כל פריטי המידע המוחזקים אצלה היא מאפשרת לפנים משורת הדין ללקוחותיה , לעיין ב מידע גם אם אינו עולה ב גדר הגדרת "מידע" כמשמעותו בחוק. במקרה הקונקרטי של המבקש טענה המשיבה כי הוסבר לו כי הוא זכאי לקבל העתקים של הסכמים, מסמכים, חשבוניות והקלטות.
בקשת ההסתלקות
4. כפי שפורט בבקשה המוסכמת להסתלקות מבקשת האישור, התקיימו מגעים בין הצדדים לתובענה. המשיבה מצהירה בבקשת ההסתלקות כי היא תמשיך להעמיד מידע לעיון לקוחותיה כדין ובנוסף הסכימה ליצור עבור לקוחותיה טופס יעודי (נספח א' לבקשת ההסתלקות) לקבלת מידע שיוצב באתר האינטרנט שלה.
המשיבה ציינה כי השיבה למבקש עד למועד הגשת בקשת ההסתלקות, את מלוא דמי המינוי ששילם עבור אחד הקווים בהם חוייב.
5. על רקע התחייבויות המשיבה ליצור טופס ייעודי כאמור, הגיע המבקש לכלל מסקנה כי האינטרס הציבורי שבתובענה מוצה והוא מבקש להסתלק ממנה. במסגרת זו, המבקש מסכים לדחיית תביעת ו האישית, מאחר שהמשיבה רואה עצמה מחויבת לעמוד בתנאי החוק.
הצדדים מסכימים שאין מקום להמשיך בתובענה ייצוגית. בנוסף, סבורים שני הצדדים כי בנסיבות העניין אין כל צורך בפרסום דבר ההסתלקות נושא בקשה זו ומבקשים שלא להורות על הפרסום לפי תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש''ע-2010.
6. הצדדים הגיעו להסכמה גם בסוגיית הגמול ושכ"ט עו"ד, ומבקשים מבית המשפט לפסוק למבקש גמול בסך של 8,000 ₪ ושכר טרחה לב"כ המבקש בסך של 22,000 ₪ בתוספת מע"מ ככל שחל .
דיון והכרעה
7. בהתאם לסעיף 16 לחוק תובעות ייצוגיות, טעונה הסתלקותו של מבקש הבקשה לאישור תובענה ייצוגית אישור של בית המשפט. זאת, בשל האפשרות להיווצרות ניגודי עניינים בין המבקש בבקשה לאישור לבין המשיבים וכן בין חברי הקבוצה אשר מבקש המבקש לייצג , ונוכח החשש כי הסכם הפשרה המושג מטרתו להיטיב עם הצדדים על חשבון חברי הקבוצה המיוצגת.
סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי אין לאשר הסדר פשרה אלא אם נמצא שזה ראוי, הוגן וסביר לכלל חברי הקבוצה, וכאשר הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה לפני אישור התובענה הייצוגית, זו תאושר רק לאחר שנמצא "גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין."
8. שקלתי את הבקשה ונימוקיה. מקובלת עלי ההסכמה כי לאחר שהמשיבה פעלה ליצור טופס ייעודי שמקל על ציבור הצרכים לקבל מידע, אין עוד צורך בבירור המשפטי והכרעה בשאלה שבמחלוקת. לפיכך, מצאתי להיעתר לבקשה ולאפשר למבקש להסתלק מבקשתו לאישור התביעה, וכן להורות על דחיית התביעה האישית.
גמול ושכר טרחה
9. על פי העקרונות שהותוו בפסיקת בית המשפט העליון (ע"א 2046/10, עזבון המנוח משה שמש נ. דן רייכרט [23.05.2012]), בתביעות ייצוגיות שעניינן בסעד כספי, קביעת שכר טרחת עוה"ד המייצג תיעשה באחוזים, שיעורם יחושב מהסכום שנגבה בפועל באופן מדורג, והוא תלוי בנסיבות ההליך, מהאופן בו הסתיים ומגובה הסכום שנפסק.
במקרה דנן, שקלתי את המשמעות הציבורית ואת התועלת שהביאה הגשת הבקשה לרבות את המשמעות הכלכלית הגלומה בה, את אופי ההליך ואת מכלול נסיבות העניין. מצאתי כי בהתאם לעקרונות האמורים, עומדת הבקשה מבחינת הגמול ושכר הטרחה במתחם הסבירות.
על כן, אני מאשרת את שכר הטרחה והגמול כפי שהוסכם, כאשר הובהר שפרט לסכומים אלה, לא קיבלו המבקשת ובאי כוחה, ואף לא יקבלו בעתיד, גמול נוסף.
פרסום הודעת הסתלקות
10. הצדדים מבקשים לפטור אותם מהחובה לפרסם הודעה בדבר הגשת הבקשה להסתלקות.
11. תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש''ע-2010 קובעת, בהקשר של פרסום הודעת הסתלקות: "הוגשה בקשה הסתלקות, יורה בית המשפט על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לפי הוראות סעיף 25 לחוק וכן על משלוח ההודעה כאמור ליועץ המשפטי לממשלה...". תקנה זו מחייבת לכאורה את בית המשפט בפרסום הודעת ההסתלקות ולהורות על משלוח הודעה על כך ליועץ המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולרגולטור הנוגע בדבר. תקנה 11(ג) מאפשרת לכל אחד מחברי הקבוצה, שבשמה הוגשה הבקשה, להגיש עמדתם בעניין בקשת ההסתלקות בתוך 45 יום.
12. בת''צ (ת''א) 1539/09, ניסן מופקדי נ. סלקום ישראל בע''מ [02.10.2011] (להלן: פרשת סלקום) הובאה סקירה של הוראות חוק תובענות ייצוגיות והתקנות לעניין הפרסום בקשר להסתלקות מבקשת אישור. נקבע שם, כי קיימת סתירה בין תקנה 11(ב) לתקנות לבין סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, ונפסק כי: "תקנה 11( ב) חורגת מן ההסדר שנקבע בסעיף 25 לחוק המסמיך, ועל כן אין כוחה יפה לשלול מבית המשפט את שיקול הדעת שהוקנה לו בחוק, קרי: האם לפרסם הודעה כאמור בתקנה 11( ב) לחוק. יהיו מקרים בהם יסבור בית המשפט כי מן הראוי לפעול על פי האמור בתקנה זו, וממילא מצויה הסמכות לכך בידו לפי סעיף 25 לחוק. אך יהיו מקרים בהם יפעיל בית המשפט את שיקול הדעת שהוקנה לו בסעיף 25 לחוק, כמו גם שיקול הדעת שהוקנה לו בסעיף 16( ד) לחוק, מבלי להיזקק לפרסום הודעה לפי תקנה 11( ב) לחוק."
במקרים נוספים נקבע כי כאשר מוגשת בקשת הסתלקות בטרם אושרה תביעה ייצוגית, פרסום הודעה על כך ובחינת אפשרות להחליף את המסתלקים, נתונה לשיקול דעת בית המשפט. ר' לעניין זה ת"צ (מחוזי תל אביב), דוד מיכאל מימון נ. אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ [17.02.2013], והאסמכתאות שם.
13. לאחר ששקלתי את עמדות הצדדים, ניתן להעריך כי בהערכה לכאורית, סיכויי הבקשה אינם מן הגבוהים, ובמיוחד נכונים הדברים לאחר שהמשיבה יצרה טופס יעודי לקבלת מידע עבור לקוחותה (כאמור בסעיף 4 לעיל). בשל כך, נראה כי יהיה קשה לאתר תובע חלופי, וניתן להעריך כי איתור כזה לא כלכלי או כדאי. בנסיבות כאלה, הנטייה הינה שלא להכביד על הצדדים בחיובם לפרסם הודעה בעיתונות ביחס להסתלקות (ת"צ (מחוזי תל אביב) 15282-02-10, מירב אסתר יזרסקי נ. ישראכרט בע"מ [30.01.2012].
14. בשים לב לשלב המוקדם שבו הוגשה הודעת ההסתלקות, ולעובדה כי היא אינה יוצרת מעשה בית דין החוסם מי מחברי הקבוצה לפנות לבית המשפט בהליך אחר בעתיד, אינני מורה על פרסום הודעת ההסתלקות ועל משלוח הודעה ביחד לכך ליועץ המשפטי לממשלה.
סוף דבר
15. אני מאשרת את בקשת ההסתלקות של המבקש. אני מורה על מחיקת הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית, ועל דחיית התביעה האישית של המבקש, כמבוקש.
16. ניתן תוקף של פסק דין להסדר שאליו הגיעו הצדדים.
המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ז טבת תשע"ח, 04 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יאיר הרשקוביץ
נתבע: 013 נטויז'ן בע"מ
שופט :
עורכי דין: