ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יאיר כהן נגד ועדה מקומית לתכנון ובניה אור יהודה אזור :

לפני כבוד השופט נמרוד אשכול
המבקש:
יאיר כהן ת.ז. XXXXXX092
ע"י ב"כ עוה"ד אסף רונן מוזס

נגד

המשיבה :
ועדה מקומית לתכנון ובניה אור יהודה אזור
ע"י ב"כ נציג היועמ"ש עוה"ד אפי יצחקי

החלטה

חיוב בהוצאות בגין צו הריסה מנהל שבוטל

1. המבקש הגיש ביום 14.01.2015 בקשה לעיכוב זמני של צו הריסה מנהלי אשר הוצא על ידי יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ובניה אור יהודה –אזור ביום 8.01.2015. הצו מתייחס למבנים ולבנייה לכאורה ללא היתר המפורטים בסעיפים קטנים א' –ז' לצו (כל האמור לעיל להלן: "צו ההריסה המנהלי" ו/או " הצו"). עיקר נימוקי המבקש, כי אין המדובר בבנייה חדשה כמפורט בצו , אלא במבנים אשר הועתקו מחלקה אחת , לחלקה סמוכה בהסכם עם הרשות המקומית ולאור בקשתה של הרשות המקומית. כן טען שהצו הוצא בניגוד ולא בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 238 א ' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965 (להלן: "החוק").

2. ביום 18.01.2015 ניתן צו זמני לעיכוב ביצוע הצו ונקבע דיון במעמד הצדדים. עובר לדיון העבירה המשיבה תגובתה לבקשת המבקש. בדיון מיום 26.02.2015 ציין ב"כ המשיבה כי בשים לב להליכים אחרים שבדעתו לנקוט (כתבי אישום), ועל מנת שבית המשפט לא ידון בעניין פעמיים, הוא מבקש לצמצם תחולתו של הצו רק בנוגע למבנה המפורט בסעיף 2ג' לצו.
לאור האמור לעיל נקבע בהחלטה מיום 26.02.2015 כי : "בא כח המבקשת יודיע לבית המשפט עמדתו בנושא המשך ההליך והיקפו בתיק זה תוך 21 יום". בהודעה מיום 13.04.2015 הודיעה ב"כ המשיבה כי הועדה עומדת על המשך ניהול ההליך ביחס למבנה המפורט בסעיף 2ג' לצו. כן ביקש לקבוע לוח זמנים להריסת המבנה.

3. ביום 28.05.2015 התקיים דיון בין הצדדים . במסגרת הדיון הודיע ב"כ המשיבה , בשים לב לדברי המבקש לעניין חשיפתו לשני הליכים במקביל, על ביטול צו הריסה מנהלי וכתב אישום שהוגש בחודש אפריל 2015, ומאחר וההליך הנוכחי צומצם למבנה המפורט בסעיף 2ג' לתצהיר – עדכן שהוא יפנה לקבל הנחיות המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין.
בהמשך לכך, ביום 9.06.2015, הודיע ב"כ הועדה כי מאחר והוגש כתב אישום כנגד המבקש בתיק עמ"א 22816-04-15 ועל מנת שלא יתנהלו דיונים כפולים "שבעיקרם מתייחסים לאותו נושא" ה משיבה חוזר ת בה מבקשתה למתן צו הריסה מנהלי.

4. המבקש בתגובה לכך ציין , כי בשים לב לרע"פ 8566/13 מדינת ישראל נ' עמאר חג' יחיא "...משהוצא צו הריסה מנהלי החלטה על ביטולו או על דחיית המועד של ביצועו אינה אמורה להתקבל בנסיבות רגילות .." אלא בטעמים מיוחדים. בהמשך ולאחר שצו ההריסה המנהלי בוטל, הגיש המבקש בקשה לפסיקת הוצאות (ראה בקשה מיום 30.08.2015).

5. בית המשפט עיכב ההחלטה בבקשת המבקש כאמור למשך תקופה ארוכה, מאחר שבמקביל, תוך שמירת זכויות וטענות הצדדים, נעשו מספר ניסיונות להסדר כולל בהל יכים התלויים ועומדים בין הצדדים. מכיוון שההסדר כאמור לעיל לא צלח - ניתנת בזאת ההחלטה בבקשה.

עיקרי טענות הצדדים

6. המבקש טוען כי יש לחייב המשיבה בהוצאות "גבוהות במיוחד" מעיקרי הטעמים הבאים:

א. העובדות בבסיס הצו אינן נכונות והן בניגוד למידע שהיה בידי הרשות עובר להוצאת הצו. בעניין זה מציין המבקש כי המבנים המפורטים בבקשה, למעט המבנה היביל , היו קיימים בחלקה מזה זמן רב והדבר אף מופיע בתצלומי אויר ומסמכים נוספים אותם צרפה המשיבה במהלך הדיונים . לפיכך, וגם בשים לב לתצהיר ו של האדריכל אשר הנו חלק מהבקשה, טוען המבקש כי הבקשה למתן צו הריסה על כלל המבנים שפורטו בה נעשתה שלא בתום לב.

ב. כן טוען המבקש כי בניגוד לקבוע בסעיף 23 8א(ב') לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965, לא יינתן צו הריסה מנהלי אלא לאחר התייעצות עם ראש הרשות המקומית שבתחומה מצוי הבנ יין החורג. מכיוון שהתייעצות זו לא בוצעה - בטל המעשה המנהלי (הוצאת צו ההריסה).

ג. בנוסף טוען המבקש כי הוצאת צו ההריסה, שהוא צעד קיצוני ודרסטי שעשוי היה לגרום למבקש נזק כלכלי כבד ופגיעה בפרנסתו ופרנסת בני משפחתו, חייבה את המבקש לנקוט בפעולות משפטיות. לצורך כך הוציא הוצאות אשר יש להורות כי יושבו לו, מאחר ובוטל הצו.

7. המשיבה מתנגדת לבקשה לפסיקת הוצאות. עיקר נימוקיה כדלקמן:

א. ביום 29.12.2014 ביקר אדריכל, מפקח מטעם הוועדה, ומצא כי הוקמו במקום מבנים המפורטים בצו ההריסה המנהלי ללא היתר. לפיכך הוצא ביום 8.01.2015 הצו ע"י יו"ר הועדה המקומית, המשמש גם כסגן ראש עיריית אור יהודה. בהמשך ביקר במקום מנהל מחלקת הפיקוח ומצא שהמבקש עושה במקום "שימוש בלתי חקלאי במקרקעין נשוא הצו" . המקרקעין מוגדר כאזור חקלאי על פי תכנית מפורטת מאא/100 ויש צורך, לצורך שימוש במקום, להגיש בקשה לפל"ח (פעילות לא חקלאית) או לשימוש חורג.

ב. כן הוסיפה שכבר במסגרת הדיון הראשון ביום 26.02.2015 בקשה לצמצם תחולתו של הצו בכך שיחול רק על המבנה היביל. כן הוסיפה שמאחר וביום 2.04.2015 הוגש כתב אישום ועל מנת שלא יתנהלו הליכים כפולים בין הצדדים בקשר עם אותו נושא הסכימה לביטול הצו .

ג. בכל הנוגע לחובת ההתייעצות, טענה המשיבה (סעיף 19 ו- 20 לתגובה לבקשת המבקש ) כי מאחר ומדובר בוועדה מקומית – מרחבית , על יו"ר הוועדה המקומית להתייעץ עם ראש הרשות המקומית בתחומה מצויה הבנייה החורגת, ודבר זה אכן נעשה. לעמדתה, פעולתה הי יתה תקינה והנטל על מי שטוען כנגד חזקת התקינות העומדת לזכותה של הרשות על פי המשפט המנהלי.

דיון והחלטה

8. צו הריסה מנהלי על פי סעיף 238א' לחוק אינו אקט עונשי אלא מנהלי. משכך, פועלת חזקת התקינות, דהיינו שכל פעולה מנהלית נעשתה כדין . הנטל מוטל על מי שמבקש לסתור חזקת התקינות כאמור. יחד עם זאת, ומכיוון שמדובר בסעד דרסטי וקיצוני, קיימת ב יקורת שיפוטית על הוצאת הצו וזאת כקבוע בסעיף 238א' לחוק ובפסיקה, זאת על מנת לבחון האם הצו הוצא כדין.

9. במקרה שבנדון הוצא הצו ביום 8.01.2015 כנגד מספר רב של מבנים, כמפורט בסעיפי המשנה א –ז' המפורטים בצו. לאחר שהוגשה הבקשה לעיכוב וביטול הצו, הודיעה הועדה ביום 26.02.2015, על צמצום מהותי של הצו באופן שיחול רק על המבנה היביל המפורט בס"ק ג'. בהמשך , לאחר שהוגש כתב אישום ביום 2.04.2015 , ועל מנת שלא לנהל הליכים מקבילים וכפולים באותו נושא, הודיעה המשיבה על ביטול הצו.

10. לא התנהל הליך הוכחות בתיק, שבמסגר תו ניתן היה לבחון את הטענות העובדתיות והמשפטיות של הצדדים, ובכללן טענ ת המבקש לפיה מרבית המבנים המפורטים בצו היו קיימים מזה זמן רב, הטענה לעניין אי קיום חובת ההתייעצות ושאר טענותיו. בנסיבות העניין לא ניתן להכריע בשאלה האם היה מקום להוצאת הצו ולאפשר למבקש להוכיח טענת ו לפיה הוצאת הצו נעשתה שלא כדין, הוא הדין בהתנהלות, כך לטענת המבקש, של המשיבה שפעלה שלא בתום לב ולמען האינטרסים של הרשות המקומית. מאידך לא ניתן היה לבחון טענת המשיבה לפיה פעולותיה נעשו כדין , במסגרת סמכותה כדין בתום לב ולצורך מילוי תפקידה כחוק וכל עוד לא נסתרה עומדת לזכותה חזקת התקינות.

11. מחד המבקש פעל לשמירה על זכויות משפטיות קנייניות שלו, ולשם כך שכר שרותיו של עורך דין להגיש הבקשה לעיכוב/ ביטול הצו בישיבות הרלבנטיות, שתיים במספר , שהתקיימו בנושא. אין ספק שאלמלא הבקשה שהוגשה היה הצו עומד בתוקפו וההריסה מתבצעת בהתאם.
מאידך יש לקחת בחשבון ההתנהלות של המשיבה אשר, לאחר הגשת הבקשה לעיכוב וביטול הצו ובהזדמנות הראשונה הודיעה על צמצום הצו באופן מהותי ובהמשך, חודש מאי 2015, הודיעה על ביטולו וכן העובדה שבתיק לא התנהלו הליכים מהותיים.

12. בנסיבות העניין ובשים לב לאמור לעיל אני פוסק כי המשיבה תשלם למבקש הוצאותיו בסכום כולל של 7,500 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום.

המזכירות תעביר עותק החלטתי לצדדים ותסגור התיק.

ניתנה היום, י"ז טבת תשע"ח, 04 ינואר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יאיר כהן
נתבע: ועדה מקומית לתכנון ובניה אור יהודה אזור
שופט :
עורכי דין: