ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ולרי זליצ'ונוק נגד התעשייה האווירית לישראל בע"מ :

לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ

התובע:
ולרי זליצ'ונוק ת"ז XXXXXX494
ע"י ב"כ: עו"ד אריה בן ארי
-
הנתבעת:
התעשייה האווירית לישראל בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד יהונתן פייגין

פסק דין

התובע החל לעבוד בשנת 2002 בתעשייה האווירית וסיים לעבוד בשנת 2011. בתחילת עבודתו לא הופרשו לתובע כספים לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים אלא בשנת 2005. האם הייתה מחויבת הנתבעת להפריש כספים לתובע לביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

העובדות כפי שעלו מחומר הראיות:

1. התובע הועסק בתעשייה האווירית מיום 6.11.02 ועד לפרישתו בחודש 5/2011.

2. התובע נקלט בתעשייה האווירית כמדען עולה בתמיכת משרד הביטחון ונחתם עמו חוזה עבודה מיוחד על בסיס שעות עבודה (שכר של 102.4 ₪ לשעה). בחוזה נקבע כי השכר השעתי כולל את כל התוספות (ס' 6.2 לחוזה).
על פי חוזה העבודה, התובע היה זכאי לכל התנאים הסוציאליים שנקבעו בחוק.

3. בהמשך נחתם עם התובע ביום 13.7.05 חוזה להעסקת מומחה. בחוזה זה נקבע כי התעשייה האווירית תפריש בעבור התובע כספים לביטוח מנהלים (ס' 7 לחוזה). לבקשת התובע התעשייה האווירית הפרישה לתובע כספים לביטוח מנהלים בחברת "ה פניקס".

4. ביום 30.4.11 פרש התובע בשל הגיעו לגיל פרישה.

טענות התובע:

1. התובע היה זכאי להפרשות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות מיום תחילת עבודתו.

2. התובע זכאי לתגמול בעבור 3 פטנטים שהיה שותף בהמצאתם.

טענות הנתבעת:

1. בתקופה הראשונה לעבודת התובע חתם התובע על חוזה עבודה אישי והשתכר על פי שכר שעתי. בחוזה העבודה נכתב מפורשות כי לא חל על התובע ההסכם הקיבוצי המיוחד וכן כי שכרו כולל את כל הרכיבים.

2. כשביקש התובע לעבוד כעובד חודשי, נחתם עמו חוזה עבודה והנתבעת החלה להפריש בעבור התובע כספים לביטוח מנהלים בחברת "מנורה" על פי בקשת התובע.

3. התובע לא עמד בנהלי הנתבעת באשר לתגמול בעבור פטנטים.

עדויות:

שמעתי את עדות התובע.

מטעם הנתבעת העידו :
מר יוסף מנדלוביץ, ראש מינהל תכנון כ"א בנתבעת;
ד"ר שאול אליהו ניב, אשר משמש בתפקיד מנהל בארגון המו"פ כשלוש שנים והיה אחראי על נושא הפטנטים בנתבעת;
וגב' יהודית ביסמוט, ראשת תחום משאבי אנוש בנתבעת.

הכרעה:

לאחר ששמעתי את העדויות, עיינ תי במסמכים ובחנתי את טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה .

לא ניתן לקבוע ממצאים עובדתיים על סמך עדות התובע. התובע אף התכחש למכתבים שכתב לנתבעת ולמסמכים שצירף לתצהירו (עמ' 9 לפרוטוקול שורות 24-31; עמ' 10 לפרוטוקו ל שורות 1-3) :

"ש. מפנה לנספח ו' לתצהירך מי נתן לך את המסמך הזה?
ת. מה זה ?
ש. אתה מכיר את המסמך הזה?
ת. לא." (עמ' 10 לפרוטוקול שורות 8-11 לעדות התובע).

התובע העלה גרסה חדשה בחקירתו אשר לא הופיעה כלל בתצהירו, לפיה נציג הנתבעת הודה כי בשל טעות לא הופרשו לתובע כספים לפנסיה ולקרן ההשתלמות. התובע טען כי סיפר על כך לבא כוחו אולם גרסה זו, כאמור, לא הופיעה.

התובע טען כי חתם על מכתב וכלל לא קרא אותו:

"ש. במכתב שאתה חתום עליו מ- 2010 אין זכר לטענתך שאמרו לך שבעת הפרישה תקבל את הכספים. איך אתה מסביר את זה.
ת. אני לא כתבתי את המכתב הזה.
ש. אתה מהנדס אלקטרו-מכניקה, דובר עברית, חותם מכתב ולא קורא אותו?
ת. אל תלמד מה אני צריך לעשות. אתה מדבר לא יפה עם אנשים.
ש. קראת את המכתב לפני שחתמת?
ת. אני יכול לקרוא אבל אני לא מבין כי אני לא מומחה בדברים האלה."
(עמ' 12 לפרוטוקול שורות 2-8 לעדות התובע).

על פי סעיף 6א' לנספח 2 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 3.4.1979, זכאות להפרשות כספים לפנסיה היא לעובדים חודשיים:

"המעביד יפריש לקופה ביחס לעובדים חודשיים שהם עובדיו ביום חתימת הסכם זה סך של 1/3% 2 (שני אחוזים ושליש) משכרם הכולל כמשמעותו בסעיף 26 (א) להסכם ביחס לתקופה החל מיום 1.4.68, או מתאריך הפיכתו לעובד חודשי בכל מקרה מהתאריך המאוחר יותר."

לכן בתקופה שבה עבד התובע כעובד שעתי, לא חל עליו סעיף זה בהסכם הקיבוצי .

לא זו אף זו, על פי ההסכמים האישיים שעליהם חתם התובע, לא חלו עליו ההסכמים ה קיבוציים המיוחדים. בס' 3.5 להסכם ההעסקה הראשון של התובע נקבע במפורש שלא חל עליו ההסכם הקיבוצי:

"אם המומחה או מישהו בשמו או מטעמו או אחר מטעמו יתכחש למוצהר ולמוסכם לעיל ויטען שהעובד איננו מומחה ו/או שעל העובד חל ההסכם הקיבוצי כעובד רגיל ו/או קבוע אזי מוצהר בזאת כי שכרו המוסכם של העובד כעובד רגיל ו/או קבוע בתעשייה האווירית יהיה, לכל דבר ועניין חמש דרגות פחות מהדרגה בדרוג הקובעים בסעיף 6 להלן. במקרה כזה יהא העובד חייב להשיב לחברה את כל ההפרשים בשכר ובתנאים הסוציאליים ובנלווים הנובעים מהפרשי הדרגה הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית פסוקה והחברה תהיה כמובן רשאית גם לקזזם מכל סכום שיגיע לעובד ממנה, מבלי לפגוע בזכותה לתבוע ממנו הפרשים נוספים, אם יהיה כאלה, מעבר לסכומי הקיזוז".

ביום 21.6.06 נחתם הסכם פנסיה בתעשייה האווירית. התובע בחר הסדר פנסיוני, כפי שעולה מנספח ד' לכתב ההגנה שכותרתו "בחירת הסדר פנסיוני לעובד":

"בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 21/6/2006 (להלן - "ההסכם הקיבוצי") הנני פונה אליכם כלהלן:
1. בחירת הסדר פנסיוני
נא לבטח אותי רק בהסדר הפנסיוני המפורט להלן : ..."

בנספח הנ"ל נכתב כי, "ההסדר הפנסיוני הנ"ל בא במקום כל הסדר אחר ככל שקיים."

הנתבעת מילאה את חלקה והפרישה כספים לתובע מעת שהפך לעובד חודשי לביטוח מנהלים, על פי רצונו ובחירתו.

סיכום ביניים - הנתבעת נהגה כדין והפרישה לתובע כספים על פי ההסכמים. לפיכך, דין רכיב תביעה זה להידחות.

עם סיום עבודתו שילמה הנתבעת לתובע את פיצויי הפיטורים המגיעים לתובע לרבות בעבור התקופה שבגינה לא הופרשו כספים לתובע (מתחילת עבודתו ועד שנת 2005). משכך נהגה הנתבעת על פי דין. הנתבעת החלה להפריש כספים לקרן ההשתלמות בעבור התובע על פי חוזה העבודה השני שנחתם עמו.

תגמול בגין פטנטים:

התובע טוען כי הוא זכאי לשלושה פטנטים אשר נרשמו על פי נוהלי התעשייה האווירית.

על פי הנהלים נקבעה שיטת תגמול פטנטים בהתאם לסטטוס של הא מצאה, החל ממועמדות לרישום, רישומה, שימוש עסקי בה וכלה במכירת הפטנט. התובע הציג בפני ביה"ד ראשית ראיה כי אכן היה שותף להמצאת פטנטים. התובע 2 הציג תעודת פטנט, אשר מעידות כי אכן המציא 2 פטנטים והם נרשמו על שמו ("משטח צף" ו"מיכל פלטפורמת אחסון", נספחים ח' ו-ט' לתצהיר).

למרות טענתו של העד מטעם הנתבעת, ד"ר שאול ניב אליהו , כי התובע קיבל תג מול, בפועל לא הוכח כי התובע קיבל תגמול:

"ש. שאלתי אותך על הפלטפורמה- FLOATING PLATFORM או "משטח צף" בעברית.
ת. הוא קיבל עליה תגמול בגין הגשה. עכשיו שמעתי בחצי אוזן את התובע שהוא הציג את זה לוועדה.
ש. אתה יודע שהוא קיבל תגמול?
ת. אני יודע שהוא קיבל."
(עמ' 21 לפרוטוקול שורות 13-9 לעדות ד"ר אליהו).

הנתבעת צירפה מסמך המעיד לכאורה על תגמול שכבר ניתן לתובע (ניב/2). ברם מסמך זה אינו מעיד על תשלום בפועל אלא על טבלה שנערכה ע"י הנתבעת.

בקשת פטנט שניה לה טען התובע היא בקשת פטנט של פלטפורמת האחסון. לטענת הנתבעת, פטנט זה נזנח (ניב/3) ולא התקיימו לגביה התנאים הנדרשים בנוהל הנתבעת. לכן, התובע אינו זכאי לכל תגמול. שוב, מסמך עלום ולא רשמי שאין לו כל נפקות.

לא זו אף זו, טענתו של ד"ר ניב כי מניסיונו, עת מתקיימים התנאים הנדרשים בנוהל הנתבעת , מקבל ממציא הפטנט את התגמול, לאו טענה היא. הנתבעת היא גוף גדול והיה עליה ל המציא מסמכים ותיעוד רשמי. נציין כי עדותו של ד"ר ניב הייתה תמוהה שכן הוא הרבה להתגונן.

הנתבעת לא העלתה טענת התיישנות בעניין רכיב התביעה הנוגע לפטנטים. לכן, הננו קובעים כי התובע זכאי לתגמול בגין שני פטנטים. עם זאת , נדחית טענ ת התובע לגמול עקב מכירת הפנטים שכן היא טענה חדשה, מהווה הרחבת חזית ואי לכך, היא נדחית.

משכך, הננו קובעים כי התובע זכאי לסך של 14,000 ₪ בגין 2 פטנטים שהיה שותף להם.

שאר רכיבי התביעה נדחים.

הנתבע תשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ והוצאות משפט בסך 200 ₪.

זכות ערעור לצדדים לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ‏י"ט חשון תשע"ח ( ‏08 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

רחל רוזה / אסף כהן


מעורבים
תובע: ולרי זליצ'ונוק
נתבע: התעשייה האווירית לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: