ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנחם פרנקל נגד ועדת האתיקה של לשכ ת עוה"ד מחוז ת"א והמרכז :

לפני כבוד השופטת צילה צפת, סגנית נשיא

עותר

מנחם פרנקל, עו"ד

נגד

משיבים

  1. ועדת האתיקה של לשכ ת עוה"ד מחוז ת"א והמרכז
  2. מותב בית הדין המשמעתי של לשכת עוה"ד מחוז ת"א

ע"י ב"כ עו"ד אשרת חנוך

פסק דין

כנגד העותר, עו"ד במקצועו, מתנהל הליך משמעתי בביה"ד המשמעתי של לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב (להלן: "המשיב 2").

עניינה של העתירה בבקשת העותר להורות למשיבים להמנע מכל דיון בקובלנה שהגישה משיבה 1 למשיב 2 בד"מ 67/15 וזאת עד שיומצא לבית המשפט פרוטוקול המשיבה 1 ונימוקי החלטתה וכל ממצא ראייתי אחר אשר שמש אותה לקבלת החלטה להגיש את הקובלנה. כן מבוקש להורות למשיבים לבטל את הקובלנה ו/או לגנוז אותה ו/או להשעותה כל עוד שלא ינמקו בפני בית המשפט את הטעמים המצדיקים את הגשת הקובלנה או המשך הדיונים בה.

לטענת העותר התנהלות המשיבה 1 ובא כוחה (באותה העת) פגעו בזכויותיו. העותר מלין שהמשיבה 1 לא אפשרה לו להשמיע את טענותיו בפניה בטרם הגישה נגדו את הקובלנה המשמעתית, וגם לא הציגה את נימוקיה להחלטה להגיש את הקובלנה. אשר למשיב 2 טוען העותר, כי בית הדין המשמעתי נמנע מלדון בטענותיו המקדמיות ולהכריע בהן והכל תוך הפרת הוראות הדין והפסיקה שחלות בעני ינים כגון אלו.
המשיבה 1 הגישה תגובה לבקשה ובגדרה בקשה לסילוק העתירה על הסף בין היתר בטענה כי העתירה אינה מגלה עילה להתערבות בית המשפט לעניינים מנהליים שכן המשיבה 1 דנה בבקשותיו השונות והיא סבורה שלא נפל כל פגם בהתנהלותה מול המבקש. המשיב 2 ביקש למחוק אותו כצד לעתירה בהיותו ערכאה שיפוטית על פי החוק והוא יקבל כל הכרעה של בית המשפט.

בהחלטותיי מיום 7.8.17 ומיום 24.9.17 התבקשו הצדדים להידרש תחילה לנושא הסמכות העניינית תוך שהופנו לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961, לכללי לשכת עורכי הדין המסדירים את ההליך הערעורי בענייני משמעת ולהחלטה שניתנה בגדרו של עת"מ (מינהליים ת"א) 56791-06-17 אורי דניאל נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב (פורסם בנבו, 29.06.2017) (להלן: " עניין דניאל") שעניינו בסמכות בימ"ש לעניינים מנהליים להידרש לעתירה להורות על ביטול החלטת ביה"ד המשמעתי של לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב.

בתגובתו הפנה העותר לסעיף 5 לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000 ו לסעיף 21 לתוספת הראשונה לחוק, המקנה לבית משפט לעניינים מנהליים סמכות לדון בעתירה שעניינה "הסדרת עיסוק לרבות לפי חוק לשכת עורכי הדין ". כמו כן נטען כי העתירה אינה בעלת אופי ערעורי אלא מכוונת נגד החלטה חסרת סבירות במידה כה קיצונית המחייבת התערבות שיפוטית. העותר טוען שעניינו שונה מעניין דניאל שכן עתירתו נסובה על התנהלות המשיבה והיא אינה עתירה נגד החלטות ביניים.

המשיבה 1 ציינה בתגובתה כי טענות העותר נגד החלטותיה המקדמיות מתבררות בימים אלו בפני ערכאת הערעור ומשכך היא סבורה שהעתירה דנן היא בעלת אופי ערעורי מובהק ודינה להידחות על הסף.

כפי שנקבע בעת"מ דניאל הנ"ל ופסקי דין המובאים שם – סעיף 21 לתוספת הראשונה לחוק בית משפט לעניינים מנהליים, שעניינו "הסדרת עיסוק" אינו מכוון להליכים משמעתיים המוסדרים באופן ספציפי במקרה דנא בסעיפים 70 ו 71 לחוק לשכת עורכי הדין וקובעים כי ערעור על פסק דין של בית הדין המשמעתי יוגש לבית הדין המשמעתי הארצי ערעור על פסק דינו יוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים.

בענייננו, הקובלנה נגד העותר הוגשה בשנת 2015, מאז מתקיים ההליך המשמעתי נגד העותר בפני בית הדין המשמעתי, לרבות בטענותיו המקדמיות של העותר בדבר הליך קבלת ההחלטה להגיש נגדו קובלנה על ידי המשיבה 1. תקיפת החלטת בית הדין בטענה כי סרב לדון בטענותיו, או עתירה למתן צו המורה לבית הדין להפסיק את הדיון או לעכב את ההליכים, הינם הליכים ערעוריים מובהקים שמקומן ימצא על פי המתווה הקבוע בחוק לשכת עורי הדין. יצויין, כי בית המשפט ( כבוד השופט ברנר) עמד אף הוא על האופי הערעורי של העתירה בהחלטתו מיום 17.8.17 בבקשה העותר לסעד זמני:

"...העותר מבקש למעשה לתקוף החלטת ביניים של בית הדין המשמעתי שדחה או שסרב לדון בטענותיו המקדמיות, והכלל הוא שאין מקום להתערבות שיפוטית בהחלטות מסוג זה, מה גם ששמורה לעותר הזכות לערער על החלטות אלה במסגרת הערעור על פסק הדין של בית הדין המשמעתי (ככל שיהיה בכך צורך מבחינתו). כבר נפסק כי העדר היכולת להגיש ערעור על החלטות ביניים של בית הדין המשמעתי, איננו מהווה טעם מספיק להתערבותו של בית המשפט (בג"ץ 9580/10 חברת עורכי הדין עזריאלנט לישראל נ' לשכת עורכי הדין בישראל- הוועד המרכזי (פורסם בנבו, 03.01.2011)). "

העותר טוען עוד כי עתירתו מבוססת גם על חוק חופש המידע, התשנ"ח -1998 ומפנה בעניין זה לסעיף 93 לעתירתו ולנספח ל"ג. דא עקא, שמדובר בציון עובדה בלבד ללא עתירה לסעד כלשהו על פי חוק חופש המידע. מה גם, שהעותר הגיש בקשתו למשיבה 2 על פי חוק חופש המידע כ 10 ימים בלבד לפני הגשת העתירה, עוד בטרם התגבשה עילה לעתירה על פי החוק.

נמצא לפיכך לסלק את העתירה על הסף בהעדר סמכות עניינית.
בנסיבות העניין לא מצאתי לנכון לעשות צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ז חשוון תשע"ח, 06 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנחם פרנקל
נתבע: ועדת האתיקה של לשכ ת עוה"ד מחוז ת"א והמרכז
שופט :
עורכי דין: