ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הילה ארד נגד אקטרינה דובינסקי :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת

הילה ארד

נגד

הנתבעת

אקטרינה דובינסקי

פסק דין

רקע
1. במסגרת התביעה דנן, מבקשת התובעת כי בית המשפט ישתמש בסמכותו על פי סעיף 60 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד -1984 וייתן צו לביטול עסקה שנכרתה בין הצדדים, רישום בנה של התובעת לקייטנה המופעלת על ידי הנתבעת.

תמצית טענות הצדדים
2. ביום 23/5/2016 הגיעה התובעת אל מקום עסקה של הנתבעת וביקשה לרשום את בנה לקייטנת קיץ שעורכת הנתבעת ועלותה סך כולל של 3,160 ₪.
הקייטנה היתה אמורה להיות בין התאריכים 3/7/2016-28/7/2016. התובעת חתמה באותה עת על כתב התחייבות לרישום לקייטנה, אך ציינה בעל פה במועד ההרשמה כי התנאי להתקשרותה זו היא שיתאפשר לה להשתחרר מההסכם ולבטל את העסקה אם בנה יתנגד להשתתף בקייטנה בפועל.
הנתבעת נעתרה לבקשה זו, וציינה בפניה כי לא תהיה כל בעיה לשחרר אותה מהתחייבותה לקיום העסקה.
התובעת שילמה לנתבעת סך של 3,160 ₪ ב-3 המחאות.

3. בכתב ההתחייבות בין הצדדים בסעיף 4 נאמר כי ביטול הרישום חודש לפני תקופת ההתקשרות יחייב בתשלום של 50 אחוז מעלות הקייטנה, ואילו ביטול הרישום בסמוך למועד תחילת הקייטנה יחייב את התובעת בעלות מלאה של הקייטנה עקב שמירת מקום והזמנת הפעלות אשר יבוצעו עבור החניך.
בנה של התובעת סירב להגיע לקייטנה שכן אינו מכיר את יתר הילדים המשתתפים בה, ובמיוחד כאשר חבריו אינם משתתפים בקייטנה, לכן ביקש מהתובעת ומאביו שלא להגיע לקייטנה.

4. ביום 6/6/2016 שבועיים לאחר עשיית העסקה, ביקשה התובעת בשיחה טלפונית מהנתבעת לבטל את העסקה ולהשיב לה את כספה. הנתבעת סירבה לכך וטענה כי קיימת בעיה בביטול הרישום כעת כיוון שהוזמנו עבור הבן חולצות, כובעים וכן ציוד עבור ימי הקייטנה, ולפיכך, הודיעה הנתבעת כי תשוב אל התובעת מאוחר יותר ותעדכן אותה לגבי ביטול העסקה.
ביום 16/6/2016 קיבלה התובעת באמצעות דוא"ל הודעה מבן זוגה של הנתבעת מר דודו שטיין כי עבור ביטול העסקה יגבו ממנה סך של 790 ₪ (כ-25% מערך העסקה). בנוסף, בהודעה זו צויין כי בכוונתם להפקיד את אחד מהשיקים שמסרה להם התובעת בסך של 1,000 ₪ והתובעת רשאית להגיע אליהם כדי לקבל את יתרת התמורה.

5. ביום 25/6/2016 הודיעה בן זוגה של הנתבעת, כי הפקיד את השיק שמסרה לו התובעת. התובעת ציינה בפני הנתבעת ובן זוגה כי אינה מעוניינת לשלם סכום כה גבוה כדמי ביטול, שכן הדבר מנוגד לדין והיא עומדת על זכותה לקבל את כספה בחזרה מבלי שיגבו ממנה דמי ביטול גבוהים מהמותר על פי הדין. במענה למכתב התראה ששלחה התובעת לנתבעת ובו ציינה כי דמי הביטול גבוהים ממה שקבוע בחוק ובתקנות הגנת הצרכן, השיבה הנתבעת כי מה שסוכם בין הצדדים ההתחייבות החוזית גוברת על הוראות החוק.

6. לבקשת התובעת, המועצה הישראלית לצרכנות פנתה אל הנתבעת בבקשה לקבל תגובתה לתלונתה של התובעת.
במענה לפנייה זו השיבה הנתבעת, כי בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן "קייטנה" אינה נכללת בהגדרה של "חוגים וקורסים" ולכן ההתחייבות עליה חתמה התובעת גוברת על הוראות התקנות ועל התובעת לשלם דמי ביטול בגובה 50% מהתמורה.

7. במענה לתשובת הנתבעת השיבה המועצה הישראלית לצרכנות, כי "קייטנה" נכללת בהגדרה של "חוגים וקורסים" שבס"'ק 9 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תש"ע-2010 או כסוג של בילוי בהתאם לתקנה 2(3) לתקנות ביטול עסקה. לפיכך, חוקי הגנת הצרכן חלים גם על העסקה מושא התביעה.

8. במענה לתשובה זו, השיבה הנתבעת כי היא עומדת על פרשנותה לפיה קייטנה שונה מקורס או חוג כפי שיפורט להלן.

דיון והכרעה
9. אף שעסקינן בתביעות קטנות בהן בית המשפט מגמיש את דרישות הקבועות בחוק, הרי שעדיין שומה על התובע להוכיח את תביעתו, בבחינת "המוציא מחברו עליו הראייה". לעניין נטל השכנוע נקבע בפסיקה כי:
" ... נטל השכנוע הוא נטל ראייתי מהותי שהוא חלק מדיני הראיות. נטל זה הוא הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו. אי עמידה בנטל זה משמעותה דחיית תביעתו של מי שהנטל מוטל עליו". [רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין נ' מנהל מע"מ, פ"די נז (4) 981].

10. לאחר שעיינתי בכלל הראיות שהוצגו לפני לרבות כתבי הטענות שצורפו לכתב התביעה, והתרשמתי באופן ישיר מעדויות הצדדים בדיון שהתקיים לפני, נחה דעתי כי יש לקבל את התביעה באופן חלקי כפי שינומק להלן.

11. סלע המחלוקת בין הצדדים, הינו סיווג העסקה מושא התביעה , כדלקמן:
האם קייטנה נחשבת כ"חוג" או "בילוי" שתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תש"ע-2010 חלות עליו או שמא מדובר בעניין אחר שחלות לגביו הוראות אחרות?

אני מקבל את טענת הנתבעת לפיה, בניגוד לטענת התובעת, קייטנה אינה דומה במהותה ל"קורס" או "חוג", שכן קורס מוגדר כ"מערכת שיעורים במקצוע מסוים" ו"חוג" מוגדר "סדרת מפגשים של קבוצת אנשים לשם לימוד נושא מסוים או מרוכז". קייטנה הינה "מסגרת חינוכית חלופית לגן או ביה"ס לזמן מוגבל לתקופה קצרה יחסית". לכן, ביטול עסקה של רישום לקייטנה לאחר התארגנות של הנתבעת מהווה פגיעה ישירה בהשקעה ובהערכות של הנתבעת למשל רכישת כרטיסים לאתרי בילוי, רכישת חולצות, כובעים וכו'.
אני מקבל עמדת הנתבעת שיש להשוות בין רישום לקייטנה לרישום לגן ילדים. הנתבעת מסתמכת על פסה"ד שניתן בת"ק (ת"א) 10699-08-09, דקלה סיגל נ' שולה דנאי מיום 1/2/2010), במסגרתו נקבע, כי הותרת פיצוי מוסכם בידי הגן בשיעור של שכר לימוד של חודש ימים, הנה סבירה. הנימוק לכך הוא שקביעת הפיצוי מטרתה למנוע מהורים לבצע הרשמה פזיזה שתבוטל לאחר מכן, בהתאם לנוחותם של ההורים.

12. התובעת לא הוכיחה טענתה, כי בעת חתימתה על כתב ההתחייבות לרישום לקייטנה נאמר לה בעל פה על ידי הנתבעת , כי אם בנה לא יסכים להשתתף בקייטנה יושב לה מלוא כספה. המדובר במילה מול מילה. התובעת הייתה חייבת לעמוד על כך כי האפשרות לביטול העסקה כאמור לעיל, תעוגן בכתב במסגרת כתב ההתחייבות, יתר על כן, המדובר בטענה בעל פה אל מול מסמך בכתב שאין לקבלה.

סוף דבר
13. אני מקבל את עמדת הנתבעת, כי היא זכאית לפיצוי כספי בסך של 790 ₪ בלבד.
לפיכך, זכאית התובעת לקבל את יתרת הכספים שנותרו בידי הנתבעת.
לאור הצהרת הנתבעת כי פדתה שיק אחד בלבד, אזי אני מורה לנתבעת להשיב לתובעת את ההפרש הכספי בין סכום השיק 1,000 ₪ לסכום הפיצוי כאמור לעיל, דהיינו סך של 210 ₪ בלבד. כמו כן, בהתאם להסכמת הנתבעת כאמור בסעיף 11 לכתב הגנתה, אני מורה לנתבעת להשיב לתובעת את שני השיקים הנוספים המצוי ים בידה.
התשלום וכן השבת השיקים יבוצעו בתוך 30 ימים ממועד קבלת העתק פסק הדין אצל הנתבעת.

בנסיבות העניין, לאור התוצאה אליה הגעתי אין צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, ט"ז חשוון תשע"ח, 05 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הילה ארד
נתבע: אקטרינה דובינסקי
שופט :
עורכי דין: