ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביבה רוטנשטרייך נגד האוניברסיטה העברית בירושלים :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

העותרת: אביבה רוטנשטרייך

נגד

המשיבה: האוניברסיטה העברית בירושלים
הפקולטה למשפטים

עתירה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט
העליון בבג"ץ 4711/97 מיום 4.5.98, שניתן
על ידי כבוד השופטים: מ' חשין, י' זמיר,
י' טירקל

בשם העותרת: עו"ד דניאל גרטנר

בשם המשיבה: עו"ד דורון קליר

בבית המשפט העליון

החלטה

1. עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה מיום 4.5.98 שניתן על ידי כבוד השופטים: מ' חשין, י' זמיר, י' טירקל.

2. העותרת סיימה לימודיה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בוקרשט ברומניה. היא ביקשה הכרה בלימודים אלה מן האוניברסיטה העברית (היא המשיבה), מכוח סמכותה על פי סעיף 25(2) לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א1961- (להלן: "החוק"). המשיבה סירבה לבקשת ההכרה. בבסיס סירובה של המשיבה עמדה מסקנתה, לפיה הגם שהעותרת סיימה את חוק לימודיה, הרי שעל פי תדפיס הכניסות והיציאות לארץ, ברי כי העותרת שהתה רק חלק מן הזמן ברומניה ועל כן לא השתתפה כנדרש בלימודים.

3. בעתירתה לבית משפט זה טענה העותרת, כי ההחלטה והסירוב להכיר בלימודיה נגועים בחוסר סמכות ובחוסר סבירות. חוסר סמכות - שכן האוניברסיטה בבוקרשט הוכרה על ידי המשיבה בעבר, ומטעם זה, אין בסמכותה של המשיבה להוסיף תנאי נוסף להכרה, והוא השתתפות פעילה בלימודים. בית המשפט, בפסק דינו, דחה טענה זו. נקבע, כי סמכות ההכרה שבסעיף 25(2) לחוק כוללת גם סמכות להכרה מסוייגת או חלקית. זאת, נוכח תכלית החוק והיא מתן הכרה במקרה בו הוכח, כי ההשכלה שנרכשה בחו"ל היא ברמה נאותה. בית המשפט הוסיף, כי בהקשר זה אין לראות שיקול על פיו נבחנת ההשתתפות בלימודים ובהרצאות פרונטליות כשיקול זר לסמכות המסורה למשיבה, בסעיף 25(2) לחוק. העותרת טענה, כי כללים שפורסמו בעבר שללו הכרה בלימודים אקסטרניים רק לגבי אנגליה וארה"ב ולא פורסמו כל כללים האוסרים לימודים כאלה ברומניה. בית המשפט קבע, כי אין בעובדה זו בכדי לשלול את תוקף פעולתה של המשיבה. נקבע, כי המשיבה לא הקימה אינטרס הסתמכות בעניין זה. בית המשפט קבע, על כן, כי נוכח שיעור ההשתתפות הקטן של העותרת בשיעורים הפרונטליים, אין הצדקה להתערבות בשיקול דעתה של המשיבה. בשולי פסק דינו המליץ בית המשפט, נוכח פרסום כללים חדשים לעניין לימודים בהתכתבות, כי המשיבה תתחשב ב"דור המדבר" של העותרת ושכמותה, בבואה להתאים תכנית לימודים מתאימה, שתזכה את העותרת בהכרה בלימודיה.

4. בפני מונחת עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דין זה של בית המשפט העליון. טוענת העותרת, ראשית, כי פסיקת בית המשפט פוגעת בחופש העיסוק יתר על המידה, בייחוד בשל התוצאה ולפיה מנועה כליל העותרת לעסוק במקצוע שרכשה; שנית, כי העותרת כלל לא למדה בהתכתבות, שכן תוכנית שכזו לא קיימת באוניברסיטה בה למדה. העותרת למדה, לטענתה, במסלול לימודים רגיל ועמדה בחובות ובמטלות הנדרשות מסטודנט במסלול זה. על כן, לא היה מקום לשלול ההכרה בתואר שרכשה. שלישית, כי גם אם מוסמכת האוניברסיטה לבחון שיקולים נוספים, כגון השתתפות בלימודים, שומה עליה לעשות כן לאחר פרסום הנחיות ברורות בעניין בעוד מועד. לטענת העותרת, נגרם לה עוול וחוסר צדק, שכן היא לא ידעה על תנאי זה ולא צפתה אותו. כך הדבר גם בייחוד נוכח פרסום ההנחיות החדשות, שהבהירו הסוגיה במפורש. תוצאת פסק הדין, על כן, פוגעת ב"דור המדבר" יתר על המידה וללא הצדקה. רביעית, כי ההלכה שנפסקה חדשה היא, ויש בה קושי המצדיק עריכתו של דיון נוסף, כמשמעו בסעיף 30 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-. טוענת העותרת, כי הוספת השיקול שעניינו ההשתתפות בלימודים הינה הרחבה לא נכונה של החוק ותכליתו ועל כן דינה להיפסל.

5. לאחר שעיינתי בחומר שבני ובטענות הצדדים, נחה דעתי, כי דין העתירה להידחות. לא מצאתי בפסק דינו של בית משפט זה הלכה העומדת בתנאים הקבועים בסעיף 30 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984-. אין חולק, כי ההכרעה בעניין זה קשה עבור העותרת ושכמותה. בה בעת, לא שוכנעתי כי יש בה משום חידוש או קושי המצדיקים בחינה במסגרתו של דיון נוסף. בית המשפט, בפסק דינו, בחן את תכליתו של החוק ועל פיו גזר את גדריו של שיקול דעתה של המשיבה. בכגון דא אין משום עילה לקיום דיון נוסף. כך גם, בייחוד נוכח העובדה כי העותרת אינה חולקת על תכלית זו, אלא על יישומה במקרה שבפני. מטעמים אלה, דין העתירה להידחות. בה בעת, שותף אני לדברים שנאמרו בשולי פסק דינו של בית משפט זה, לפיו ראוי הוא כי המשיבה תתחשב ב"דור המדבר", לרבות העותרת, בהתאמת תכנית לימודים שתסייע לה לזכות בהכרה לפי החוק.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, י"ט בכסלו התשנ"ט (8.12.98).

א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98035340.A05/דז/


מעורבים
תובע: אביבה רוטנשטרייך
נתבע: האוניברסיטה העברית בירושלים
שופט :
עורכי דין: