ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תג'ריד עקה נגד רשת מוסדות חינוך אלמוסתקבאל אלאהלייה :

02 נובמבר 2017
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
תג'ריד עקה
ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד ברהום

-
הנתבעת:
רשת מוסדות חינוך אלמוסתקבאל אלאהלייה
בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד מונעם תאבת

החלטה

1. רשימת המוסכמות והפלוגתאות אינה משקפת לא את ההסכמות ולא את המחלוקות בתיק.
לפיכך נקבעת בזאת רשימת המוסכמות והפלוגתאות בתיק כמפורט מטה.
בבוא בית הדין לפסוק הוצאות בתיק ייקח בחשבון את העובדה כי ההנתבעת לא טרחה להגיש רשימה מטעמה.
מוסכמות:
א. הנתבעת מפעילה בית ספר וגן ילדים לבנות בשכונת בית חנינא בירושלים שהינו מוסד חינוכי מוכר לא רשמי.
ב. התובעת בעלת תואר ראשון בסוציולוגיה, ללא תעודת הוראה.
ג. תחילת עבודת התובע הנתבעת כמורה היה -1/1/07. מועד סיום העבודה – 20/8/15 (מבלי שיש הסכמה בעניין הרצף).
ד. התובע שהתה בחופשת לידה מ-8/14 ועד 20/11/14.
ה. התובעת מעולם לא קיבלה תוספת של דמי ניהול.
ו. תלושי המשכורת משקפים את הסכומים שקיבלה התובעת בפועל.

פלוגתאות:
א. האם הייתה רציפות בעבודתה של התובע או שנכונה טענת הנתבעת כי התובעת הועסקה ב-3 תקופות נפרדות.
ב. מה היה תפקידה של התובעת בבית הספר: האם הייתה רק מורה או שבשלב מסויים קיבלה תפקיד ניהולי. בעניין זה האם נכונה טענת הנתבעת כי בסה"כ למשך 3 חודשים התבקשה התובעת לעזור בניהול ותמורת זאת לימדה אותה עת ל-10 שעות (במקום 30 ), ולפיכך לא מגיעה לה כל תוספת של דמי ניהול וכד', או שהחל משלב מסויים התמנתה למנהלת בפועל והיה על הנתבעת לשלם לה בהתאם.
ג. נסיבות הפסקת עבודתה של התובעת – האם פוטרה או התפטרה . בהתאם לכך - האם זכאית לפיצויי פיטורין, הודעה מוקדמת ופיצויי הלנת פיצויי פיטורין – ו ככל שכן - באיזה שיעור (בעניין פיצויי הפיטורין קיימת טענת הנתבעת כי בסוף שנת 2007 קיבלה פיצויי פיטורין).
בנוסף האם תהיה זכאית לפיצוי בגין היעדר שימוע ו/או פיצוי בגין פיטורין שלא כדין.
ד. בין היתר לאור פלוגתא ב' – האם התובעת קיבלה את מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות לה וכן גמול ניהול. כנ"ל לעניין ההפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות .
ה. האם הנתבעת הפרה את הוראות חוק עבודת נשים והאם תהיה זכאית לפיצוי בשל כך וכמה.
ו. האם התובעת קיבלה שכר בגין עבודתה בחודש אוגוסט 2015 (בית הדין ימליץ לנתבעת לבדוק עניין זה וככל שלא שול לה - לשלם לה ללא דיחוי)

2. ניתנת בזאת החלטה על הגשת תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
3. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
4. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

5. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובעת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
6. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
7. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
8. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
9. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
512937110. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשעתיים וחצי. תשומת לב הצדדים כי ייתכן ויתבקשו לסכם בע"פ בסיום הליך ההוכחות.

ניתנה היום, י"ג חשוון תשע"ח, (02 נובמבר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: תג'ריד עקה
נתבע: רשת מוסדות חינוך אלמוסתקבאל אלאהלייה
שופט :
עורכי דין: