ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה טארונישבילי נגד רועי חמני :

בפני כבוד ה שופטת מרים קסלסי

התובע (הזוכה)

משה טארונישבילי
ע"י ב"כ עוה"ד ורדה מימרן

נגד

הנתבע (החייב)

רועי חמני
ע"י ב"כ עוה"ד יוגב חמני

החלטה

בפני התנגדות לביצוע שטר על סך 285,000 ₪ (קרן).
הנסיבות
מדובר בשיק "פתוח", חתום על ידי הנתבע, אשר שימש לתובע – שעיסוקו ניכיון שיקים, בטוחה לחובות אביו של הנתבע ז"ל. האב היה שרוי בקשיים כלכליים, כנראה שהיה מוגבל בבנק, ולכן בנו, הנתבע אפשר לו להתנהל כספית בחשבון שהוא פתח על שמו. עוד מודה הנתבע כי הפקיד בידי אביו פנקסי שיקים חתומים על ידו, והרשה לאביו למלא הסכומים כראות עיניו.
בינתיים אביו של הנתבע הלך לעולמו בטרם עת (בהיותו בן 58) , והתברר כי התובע מחזיק בשיקים רבים שמשך הנתבע, חלקם צורפו לכתבי הטענות.
הנתבע טוען כי מדובר בעסקה בלתי מוסרית ובלתי חוקית ולכן דינה להתבטל, בעסקת הלוואה שלא עומדת בתנאי חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות תשנ"ג-1993.
עוד טען כי מדובר בשטר בטחון, משמע הנתבע הוא ערב לחוב ולא החייב בעצמו.
על כך השיב התובע כי הנתבע חתום בעצמו על השיק, כמו גם על השיקים האחרים, הן אלו שנפרעו והן אלו שהוא מחזיק בידיו, החוב הוא של הנתבע, אף כי אביו הוא זה שמשך מזומן בתמורה לשיקים.
לענין אי החוקיות טען התובע כי לא מדובר בעסקת הלוואה אלא בניכיון שיקים, ניתנו חשבוניות וקבלות, וכי טענות לאי חוקיות יש להפנות לנתבע שאיפשר לאביו לפעול בחשבונו כבשלו.

הדין הנוהג
השאלה אם תינתן לנתבע רשות להתנגד לגביית השטר תלויה בסיכויי הגנתו, על פי אותם מבחנים הנהוגים בבקשת רשות להגן מפני תביעה בסדר דין מקוצר, דהיינו, די אם הנתבע הראה ולו קצה חוט של טענת הגנה, כדי לאפשר לו להתגונן מפני התביעה. ראו למשל ע"א 3300/04 צול ניהול פרויקטים בע"מ נ' בנק המזרחי (נבו, 9.12.09), ע"א 544/81 מנהל קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו(3)(518) (1982).

דיון והכרעה
אין מחלוקת כי אביו של הנתבע קיבל סכום כלשהו במזומן בתמורה לשיקים שמסר, כך שיער הנתבע וכך אישר התובע, לפיכך התובע הוא "אוחז בעד ערך". סעיף 20(ג) לפקודת השטרות קובע כך: " שטר שיצא מהחזקתו של צד שחתם עליו בתוך מושך, או קבל או מסב, חזקה שנמסר על ידיו מסירה כשרה וללא תנאי, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר". ובמלים אחרות, סיכויי הגנתו של הנתבע תלויים ביכולתו להוכיח כי התובע לא זכאי להיפרע באמצעות השיק נשוא התביעה.
לנתבע אין כל ידיעה ממשית לגבי נסיבות הגעת השיק לידי התובע, הוא לא עקב אחר מעשי אביו, לא ערך תרשומת, לא בדק את חשבון הבנק שפתח על שמו, בעת שאביו פעל בו, ולכן אין לו אלא להלין על עצמו, ואכן הוא מכה על חטא. השאלה היא מה חטאו או חלקו של התובע בכך.
הטענות בדבר אי חוקיות העסקאות נטענו בעלמא, ואף אם היה נקבע כי התובע גבה ריבית מופרזת בדרך של מתן תמורה נמוכה בהרבה מזו הנקובה בשיק, או לא דיווח לרשויות המס, לא היה בכך כדי לפטור את החייב מהשבת הסכום שקיבל, ובמקרה זה, הסכום שקיבל אביו של הנתבע. יוער באותו הקשר, כי אין חובה שהנתבע שבפני יקבל התמורה, שכן הוא מסר השיקים כ"מיטיב", וככזה הוא גם חייב בפרעונם, כאמור בסעיף 27 לפקודת השטרות:

שטר-
שטר-
"27. (א) המיטיב בשטר הוא האדם שחתם עליו כמושך או כקבל או כמסב בלא שקיבל בעדו ערך וכדי להשאיל את שמו לאדם אחר.
(ב) המיטיב חב על פי השטר כלפי אוחז בעד ערך, ואין נפקא מינה אם האוחז ידע בשעה שנטל את השטר שאין אותו צד אלא מיטיב ואם לאו."

הנתבע צרף להתנגדותו צילומי שיקים שנמשכו על ידי בת הזוג של המנוח (מיכל דניאל). התובע טען בתגובתו כי בהיותה פושטת רגל, החליט להשתמש בשיק בטחון משוך על ידי הנתבע. במצב דברים זה, על התובע להתכבד ולהוכיח מה מבין סכומי השיקים שחוללו הם של הנתבע ומה של אדם אחר, והאם הרשאת הנתבע במתן שיקים פתוחים כללה גם מתן ערבות לחובות של אחרים מלבד אביו.
נדמה כי התובע בחר בקיצור דרך והכליל בשיק פתוח אחד שנותר בידיו, את כל חובות המנוח ובת זוגו כלפיו, ונדמה כי ככל שמדובר בשיקים של חייבים אחרים, יש לנתבע סיכוי להתגונן.
זאת ועוד, המנוח נפטר ב-12.2.16 . ככל שפרטי שיק הבטחון מולאו על ידי התובע לאחר מועד זה, נשאלת השאלה האם הרשאת הנתבע עליה נסמך התובע חלה גם לאחר מותו של האב, שעה שהוא עצמו מלין על כך, שלאחר מות האב מתכחש הנתבע לחבותו, בה בשעה שהכיר בה כשאביו היה בחיים.

לסיכום
נוכח האמור לעיל, אני סבורה כי לא יהיה זה צודק לסגור דלתות בית המשפט בפני הנתבע, יחד עם זאת, היות ש ניצבים קשיים ראייתיים לא קלים בפני הנתבע, כמו גם הסיכוי הגבוה כי יחויב בסכום כלשהו המשקף לפחות את השיקים האחרים שמחזיק בהם התובע, הנושאים תאריכים מוקדמים לפטירת האב, אשר לא נפרעו, אני מחייבת את הנתבע להפקיד בקופת בית המשפט סך של 50,000 ₪, כתנאי למתן רשות להגן.
הסכום יופקד בחמישה תשלומים חודשיים שווים, החל מיום 10.11.17, אי הפקדת אחד הסכומים יביא לדחיית ההתנגדות וחיוב בהוצאות הבקשה בסך 10,000 ₪. יחד עם זאת איחור של עד 7 ימים לא ייחשב כאי קיום ההחלטה.
בהנחה שהסכום יופקד במלואו, התצהיר ישמש ככתב הגנה וק"מ בנוכחות הצדדים יתקיים ביום 16.4.18 שעה 9:00.

ניתנה היום, י"ג חשוון תשע"ח, 02 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה טארונישבילי
נתבע: רועי חמני
שופט :
עורכי דין: