ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רו"ח אבשלום אומסי נגד ע"י ב"כ עוה"ד כמיל גרייב :

לפני כבוד השופט יונתן אברהם

המבקשים / הנתבעים 5 ו-6 משרד רו"ח שורץ, לרנר, דובשני ושות'
רו"ח אבשלום אומסי
ע"י ב"כ עוה"ד יוסי חכם
נ ג ד

התובע/ המשיב
אריה מיימון
ע"י ב"כ עוה"ד יוני חרש ו/או עוה"דניר שוסטר

הנתבעים/ המשיבים הפורמאליים
.1 מפעלי גרינשפון להנדסה בע"מ
.2 ש.ק.ל.-ר החזקות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד כמיל גרייב
.3 יותם סעדיה
.4 דובי שור
ע"י ב"כ עוה"ד רון קולנברג

החלטה

רקע
בפניי בקשת הנתבעים 5-6, שוורץ לרנר דובשני ושות' וכן אבשלום אומסי (להלן :"המבקשים") להורות על מחיקת התביעה כמצוות תקנה 112 לתקסד"א, מאחר שהתובע (להלן: "המשיב") לא קיים את החלטת ביהמ"ש מיום 9.5.17. לחלופין, ליתן כל צו שיבטיח כי המשיב יקיים אחר החלט ת בית המשפט מיום 9.5.17.
המשיב החזיק עד לחודש אפריל 2013 ב-45.5% מהון המניות של ש.ק.ל.ר החזקות בע"מ (להלן: " הנתבעת 2 ") שמחזיקה 100% מהמניות של הנתבעת 1 , מפעלי גרינשפון להנדסה (להלן: "הנתבעת 1") . המשיב שימש מנכ"ל ודירקטור בנתבעת 1 עד שהודח, לטענתו , שלא כדין על ידי המשיבים 4 ו-5 (נושאי משרה בנתבעת 1).
עניינה של התביעה העיקרית הוא לתשלום כספי הלוואת הבעלים שנלקחה על ידי המשיב והועמדה על ידו לטובת הנתבעת 1.

טענות המבקשים
ביום 23.4.17 הגישו המבקשים בקשה למתן צו המופנה למשיב לגילוי ועיון במסמכים. לבקשה צורפה דרישה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים ( נספח א' לבקשה ) לה התנגד המשיב בטענות שונות (נספח ב' לבקשה).
ביום 9.5.17 קבע בית המשפט בהחלטתו כי שוכנע שהמסמכים שגילויים מתבקש הינם רלוונטיים ועל כן הורה לתובע להשלים את גילוי המסמכים שטרם הועברו על פי האמור בדרישה, תוך 21 יום.
ביום 13.6.17 המציא המשיב מסמכי בנק וכן 2 מכתבים שנדרשו בס' 2 (ט) לדרישה אולם, נעשה גילוי חלקי של המסמכים שנדרשו בס' 2 (ה) לדרישה נשוא הצו ( המסמכים 1-9 לרשימה שצורפה כנספח ו' לבקשה). כמו כן לא גולו המסמכים שנדרשו ס' 2 (ז) לדרישה : "כל ההתכתבויות והמסמכים אשר הוחלפו בין התובע ו/או מי מטעמו לבין רו"ח ניסים גיא". כמו כן לא גולו כלל המסמכים שנדרשו בס' 2(ח) לדרישה :"פירוט כל המסמכים הקשורים בהליכים שהתנהלו בין התובע למי מהנתבעים אצל או מול הבורר יצחק חדיף, כמוזכר בס' 22-46 לכתב הגנתם של הנתבעים 3-4 ".
לגבי ס' 2(ט) לדרישה: "כל המסמכים הקשורים בהליכים כאמור לעיל אשר התנהלו מול רו"ח חרל"פ", נטען כי צורפו שני מסמכים בלבד (נספחים ז' ו-ח' ) והם רק חלק מההתכתבות במסגרתה הוחלפו מסמכים רבים.
המבקשים פנו למשיב בדרישה לגילוי והמצאה של המסמכים והוא השיב כי המסמכים כלולים בחומר שהועבר או שעוד לא אותרו.
לטענת המבקשים, לא יכולה להישמע טענת התובע כי המסמכים אינם ברשותו שכן טענה זו עומדת בסתירה לטענותיו בהליכי הגילוי והעיון שנערכו. כך למשל לגבי הנדרש בס' 2 (ז) לדרישה, לא נטען על ידי המשיב כי המסמכים אינם בידו אלא נטען כי הדרישה כללית או שמדובר במסמכים שיש עליהם חיסיון. כך באשר למסמכים נוספים המוזכרים בס' 2 (ז) לדרישה שגם לגביהם לא נטען כי אין מסמכים אלה ברשותו אלא נטען כי אלו מסמכים שאין לגלותם מאחר שהם מסמכי גישור.
לגבי הדרישה בס' 2 (ח) למכתב הדרישה נטען כי לא גולה דבר.
טענות המשיב בתגובתו לבקשה
לטענת המשיב, אין בידיו מסמכים נוספים כלשהם שקיימים ברשותו ובחזקתו ש לא גולו למבקשים.
לטענתו, לאחר החלטת בית המשפט מיום 9.5.16 פעל לאתר מסמכים נוספים והעביר גילוי משלים לעיון המבקשים באמצעות אתר להעברת קבצים גדולים.
באשר לטענה כי לא ניתן כביכול לקבל את טענת המשיב לפיה, מסמכים מסוימים אינם מצויים בחזקתו הואיל והמשיב התנגד לעצם הגילוי במסגרת בקשת המבקשים למתן צו גילוי ועיון במסמכים, נטען כי כלל המסמכים שאותרו על ידי המשיב לאחר חקירה וגילוי בהתאם לדרישות הגילוי מטעם המבקשים, הועברו לעיון המבקשים (ראה נספחים ב-ד) . מסמכים אלה כוללים , בין היתר אסמכתאות לביצוע הפקדות של הלוואת הבעלים נשוא התביעה, מסמכים הקשורים בהליך הגישור בין המשיב והנתבע 3 יותם סעדיה, בהליך העיקרי וכן מסמכים הקשורים להליכים משפטיים מקבילים כבקשת המבקשים בדרישת הגילוי.
כן טען כי ייתכן שקיימים בנמצא מסמכים רלוונטיים לדרישת הגילוי של המבקשים אך לנוכח העובדה כי לאחר השתלטות הנתבעים 3 ו-4 ( יותם סעדיה ודובי שור ) על הנתבעות 1 ו-2 בחודש מאי 2012 , נחסמה גישתו של המשיב לחדרו במפעל הנתבעת 1 , המשיב מודר מכל מידע הקשור לחברות הנ"ל וכי כלל המסמכים אשר היו מצויים במשרדו של המשיב "נעלמו" ונלקחו על ידי הנתבעים 3 ו-4 ועל כן הלכה למעשה אין בידי המשיב מסמכים נוספים מעבר לאלו אשר גולו על ידו במסגרת הליכי הגילוי.
כן טען כי מטרת הגשת הבקשה היא לנצל הליכים בבית המשפט על מנת להתיש את המשיב ולגרום לו להוצאות נוספות.
עוד טען כי אין לגזור מהתנגדות עקרונית לבקשת הגילוי שהמשיב העלה בהתאם לייעוץ משפטי שקיבל לכך שישנם מסמכים כאלה או אחרים ברשותו.
עוד טען כי , המבקשים אינם מפרטים באופן ספציפי וממוקד איזה מסמך חסר ולא גולה אלא חוזרים על דרישתם לגילוי מסמכים ספציפיים, תוך שהם נוקטים במילה "כלל "המסמכים. כך למשל באשר למסמכים שעניינם התכתבויות שהוחלפו בין המשיב לרו"ח ניסים גיא שהועברו (לרבות חוות הדעת ) וכן באשר למסמכים הקשורים להליך בוררות אצל מר יצחק חדיף שגם הם הועברו לעיון המבקשים (המבקשים גם צירפו לכתב הגנתם חמישה נספחים הקשורים להליך הגישור ועל כן יש חלק מהמסמכים ברשותם ואין צורך בהמצאתם שנית ). כך גם באשר להעברת מסמכים שהוחלפו בינו ובין רו"ח חרל"פ, הועברו לטענתו שני מסמכים שהוחלפו בינו ובין חרל"פ.
לא הוגשה תשובת המבקשים לתגובת המשיב חרף חלוף המועד.
דיון
הפן המשפטי
סמכות בית המשפט למחוק כתב טענות או ליתן צו אחר , קבועה בתקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 הקובעת כי:
"בעל דין שאינו מקיים צו להשיב על שאלון, צו לגילוי מסמכים, צו לעיון במסמכים או צו למתן פרטים נוספים לפי תקנה 65 , הרי אם הוא התובע ימחק בית המשפט או הרשם את תובענתו, ואם הוא הנתבע ימחק בית המשפט או הרשם את כתב הגנתו ודינו כדין מי שלא הגיש כתב הגנה, אלא שרשאי בית המשפט או הרשם להאריך את המועד לקיום הצו".
מחיקת כתב טענות של בעל דין, עקב מחדלו לציית במועד לצו בית-המשפט, מהווה סנקציה חריפה. ככלל, נזהר בית-המשפט מלנקוט בה, ואם תוקן המעוות ולא גם באיחור, או נתבקשה ארכה לקיום הצו, יסתפק בית-המשפט לרוב בחיוב המפר בהוצאות. אך אם נוכח בית-המשפט, כי המפר נמנע מקיום הצו בזדון או עקב זלזולו בצו בית-המשפט, עשוי בית-המשפט למחוק את כתב טענותיו ובית-המשפט שלערעור לא יראה מקום להתערב בכך {ראה האמור ב ע"א 6528/99 בנק לאומי לישראל בע"מ נ’ עמנואל חברה לסחר יבוא, יצור ויצוא עצים בע"מ{ (13.6.02) .
לאחר עיון בטענות בבקשה ובתגובה, שוכנעתי כי אין זה המקרה בו ראוי שבית המשפט יפעיל את סמכותו וימחק כתב טענות של צד. לדידי, נתמלאה על ידי המשיב דרישת הגילוי הספציפי.
אין מדובר במקרה דנן בצד שפעל בזדון או בזלזול ולא קיים את החלטות בית המשפט. המשיב הצהיר (המשיב צירף לתגובה זו תצהיר תומך לטענותיו העובדתיות ) כי לאחר החלטתי מיום 9.5.17 לפיה, עליו להשלים את גילוי המסמכים כאמור בדרישת המבקשים, הוא פעל לאתר מסמכים נוספים והעביר גילוי משלים לעיון המבקשים באמצעות אתר להעברת קבצים גדולים , במסגרת זו נטען (בס' 7 לתגובה) כי הועברו עשרות רבות של מסמכים וביניהם אסמכתאות לביצוע הפקדות של הלוואת בעלים , מסמכים הקשורים לגישור בין המשיב והנתבע 3 בהליך העיקרי.
העתקי אישורי המסירה לכל אחד מקבצי הדואר האלקטרוני הנ"ל צורף כנספח ד' לתגובה .
סבורני כי יש גם להתחשב בטענת המשיב כי נחסמה גישתו לחדרו במפעל הנתבעת 1 ועל כן אין בידיו לאתר מסמכים נוספים. (ס' 14 לתגובתו לבקשה).
כמו כן אני מקבל את טענת המשיב כי התנגדות כללית לבקשת המבקשים לגילוי שנעשתה עקב ייעוץ משפטי אינה מעידה כלל ועיקר על היות המסמכים אצל המשיב והיא מהווה טקטיקה משפטית שלעיתים עורכי הדין נוקטים בה .
בכך סבורני כי באה הדרישה על סיפוקה והושלמה.
לאור כל האמור לעיל , אני סבור כי יש לדחות את הבקשה למחיקת התביעה ולחלופין למתן צו אחר.

סוף דבר
הבקשה נדחית.
המבקשים ישלמו למשיב הוצאות הבקשה. בסך כולל של 1500 ₪.
להמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ד חשוון תשע"ח, 03 נובמבר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רו"ח אבשלום אומסי
נתבע: ע"י ב"כ עוה"ד כמיל גרייב
שופט :
עורכי דין: