ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין HEBTU DEBSAI נגד פינתי ב.ד.מודיעין בע"מ :

31 אוקטובר 2017
לפני: כבוד השופטת יפית זלמנוביץ גיסין

התובע:
HEBTU DEBSAI
ע"י ב"כ: עו"ד מוהנד מרעי
-
הנתבעים:

  1. פינתי ב.ד.מודיעין בע"מ
  2. רועי בר חן
  3. עידן דנגור

הנתבעים 3-2 ע"י ב"כ עו"ד עמוס הכהן
4. חזי שירותים בע"מ - נמחקה
5. ר.ש.ש. שיווק והפצה בע"מ

החלטה

הנתבעים 3-2 הגישו בקשה לביטול פסק דין שניתן נגדם ביום 17.9.2017.

השתלשלות הארועים

1. ביום 11.7.2017 הגישו הנתבעים 3-2 בקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה ובקשה למחיקת התביעה נגדם על הסף. בהחלטתי בענין הפקדת הערובה הוריתי לתובע ולנתבעים האחרים להמציא תגובתם לבקשה עד ליום 20.7.2017 וזכות תשובה לנתבעים 3-2 עד ליום 1.8.2017. עוד נקבע בהחלטתי כי כתב ההגנה מטעם הנתבעים 3-2 יוגש עד ליום 6.9.2017.

2. ביום 6.8.2017 הוגשה תגובת התובע לבקשה למחיקת התביעה נגד הנתבעים 3-2 על הסף ולחיוב התובע בהפקדת ערובה.

3. ביום 13.8.2017 הוגשה תגובת הנתבעים 3-2 לתגובת התובע.

4. ביום 14.9.2017 הגיש התובע בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה מטעם הנתבעים 3-2 בשל אי הגשת כתב הגנה חרף חלוף המועד להגשתו.
5. ביום 17.9.2017 התקיים דיון מוקדם אליו לא התייצבו הנתבעים 3-2 או מי מטעמם.

6. לאור אי הגשת כתב ההגנה ואי התייצבות הנתבעים 3-2 לדיון המוקדם, ניתן על ידי פסק דין בהעדר הגנה ובהעדר התייצבות.

הבקשה

7. ביום 17.10.2017 הגישו הנתבעים 3-2 בקשה לביטול פסק הדין. בבקשתם טענו, כי בפני בית הדין עמדו שתי בקשות שהוגשו על ידם, בקשה להפקדת ערובה ובקשה למחיקת התביעה על הסף, אשר לא נדונו על ידי בית הדין ואף על פי כן התקבלה בקשת התובע למתן פסק דין בהעדר הגנה נגדם.

8. הנתבעים 3-2 טענו עוד בבקשתם, כי להבנתם, המועד להגשת כתב ההגנה נקבע בשים לב לכך שלבית הדין ינתן "מרווח הזמן הדרוש למתן החלטה בבקשה למחיקת על הסף ובבקשה להפקדת ערובה כאשר במידה ותתקבל הבקשה המבקשים יהיו פטורים מהגשת הגנתם" (ר' סעיף 6 לבקשה).

9. עוד צוין, כי המועד להגשת כתב ההגנה נרשם ביומנו של ב"כ הנתבעים 3-2 אך יתכן שבשל מעבר המשרד והחלפת מערכות המיחשוב נמחק התאריך ממערכת המחשב" (ר' שם) . בהמשך ציינו הנתבעים 3-2 כי "ביום 17.9.2017 נודע לח"מ כי התקיים דיון שלא זומן אליו ולא הובא לידיעתו וכי הוגשה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה כל זאת כשכאמור בפני ביה"ד מונחת בקשה למחיקה על הסף מחמת העדר עילה" (ר' סעיף 11 לבקשה).

10. טוענים הנתבעים 3-2 כי לאור זכות הגישה לערכאות נוטים בתי המשפט לבטל פסקי דין שניתנו בהעדר הגנה או בהעדר התייצבות על מנת שניתן יהיה לברר את המחלוקת לגופו של ענין.

11. הנתבעים 3-2 הוסיפו והבהירו, כי לו היתה נדונה בקשתם למחיקה על הסף, "ברי כי סיכויי ההצלחה למחיקתם מההליך לאור ההלכות שצוטטו בבקשת המחיקה ובתגובה לתגובה לבקשת המחיקה גבוהים הם" (ר' סעיף 22 לבקשה) ועל כן על בית הדין להורות על ביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד.

12. התובע בתגובתו ציין, כי הוא מתנגד לבקשה לביטול פסק הדין מאחר והנתבעים 3-2 לא עמדו באף אחד משני ה תנאים המצטברים הנחוצים לביטולו (ר' סעיף 3 לתגובה), הן מחמת שלא הגישו את כתב ההגנה עד למועד שנקבע בהחלטתי מיום 11.7.2017, החלטה בה צפה ב"כ הנתבעים (ר' סעיף 4 לתגובה) והן מאחר והנתבעים 3-2 לא התייצבו לדיון המוקדם (ר' סעיף 5 לבקשה).

13. עוד ציין התובע, כי ביום 3.4.2017 נמסר לנתבע 3 זימון לישיבת קדם המשפט וביום 2.7.2017 נמסרה לנתבע 3 החלטת בית הדין מיום 21.6.2017 בה מופיע מועד הדיון המוקדם (ר' סעיפים 11-10 לתגובה). בנוסף צוין, כי לאחר שב"כ הנתבעים 3-2 הצהיר כי ניתן לו יפוי כח מאת הנתבעים 3-2 יכול היה לראות במערכת נט המשפט כי נקבע מועד לישיבת קדם משפט (ר' סעיף 12 לתגובה).

דיון והכרעה

14. ברע"א 3269/16 השרון שרותי טקסי בע"מ – מוניות קו 51 בע"מ (2016) נכתב:

"כידוע, ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה מבוסס על שני שיקולים: מן העבר האחד סיבת מחדלו של המבקש להתגונן, ומן העבר השני סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל. ככל שאחד השיקולים הללו מצביע באופן מובהק יותר על כך שיש לבטל את פסק הדין, יפחת המשקל שיש להעניק לשיקול השני; ועם זאת, ברגיל מקובל כי השיקול בדבר סיכויי ההצלחה הוא השיקול העיקרי ( רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, [פורסם בנבו] פסקה 8 וההפניות שם (10.8.2010); רע"א 1957/12 חלה נ' כהן, [פורסם בנבו] פסקה 10 (22.5.2012) ( להלן: עניין חלה))".

ובהמשך -

"כאשר עסקינן בבקשה לביטול פסק דין הרי שיש לקחת בחשבון את זכות הגישה לערכאות הנפגעת שעה שפסק הדין לא מבוטל. משמעות הדבר היא שיינתן פסק דין נגד מי שלא נשמעו טענותיו בעניין; במצב דברים זה, די בכך שסיכויי ההגנה שמראה המבקש ילמדו על כך שיש לו טענות של ממש להשמיע. ככל שאכן כך הוא, מוטב לשקול את השימוש בסנקציה חריפה פחות מאשר דחיית הבקשה, כגון השתת הוצאות ( ראו עניין חלה, פסקה 11; רע"א 5904/10 אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 7 (14.12.2010))."

15. הנתבעים 3-2 היו מודעים לקיומה של ישיבת קדם המשפט משבתיק בית הדין מצוי אישור על מסירת ההזמנה לדיון לנתבע 3 מיום 3.4.2017 ואף ההזמנה לדיון שנשלחה לכתובת הנתבע 2 חזרה בציון "לא נדרש".

16. לא זו אף זו. צודק התובע בטענתו, כי החלטתי מיום 21.6.2017 נשלחה לנתבעים 3-2 בדואר רשום והתקבלה אצלם, ביום 17.7.2017 וביום 2.7.2017 בהתאמה, כאשר על גבי אישור המסירה מצוין מועד הדיון המוקדם.

17. יתרה מזאת. בבקשה לביטול פסק הדין צוין, כי המועד להגשת כתב ההגנה "נרשם ביומנו של הח"מ אך בעקבות העברת מיקומו הפיזי של המשרד והחלפת מערכות המחשוב יכול שהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה נשמט בסנכרון מערכות המחשב" (ר' סעיף 6 לבקשה).

18. מן האמור לעיל עולה, איפוא, כי הנתבעים 3-2 היו מודעים לחובתם להתייצב לישיבת קדם המשפט ולהגיש כתב הגנה, אך בחרו, מט ממים שלא הובהרו דיים, לא להתייצב לדיון המוקדם.

19. באשר לקבילתם של הנתבעים 3-2 כי לא ניתנה החלטה בבקשתם למחיקה על הסף טרם הגיע מועד הדיון – תקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 קובעת כהאי לישנא:

"בקדם-משפט או לצורכי קדם-משפט מוסמך שופט -
מיום 29.6.1996
תק' (מס' 2) תשנ"ו-1996
ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 932 143. שופט בקדם משפט מוסמך בקדם-משפט או לצורכי קדם-משפט מוסמך שופט –
(1) לבדוק אם כתבי הטענות ערוכים כדין, להתיר את תיקונם או להורות על כך, למחוק כל דבר שאינו דרוש לענין, לברר מה הן השאלות שהן באמת שאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין ולערוך רשימת הפלוגתות;
מיום 28.9.1991
תק' (מס' 2) תשנ"א-1991
ק"ת תשנ"א מס' 5380 מיום 29.8.1991 עמ' 1228 (1) לבדוק אם כתבי הטענות ערוכים כדין, להתיר את תיקונם או להורות על כך, למחוק כל דבר שאינו דרוש לענין, ולברר מה הן השאלות שהן באמת שאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין ולערוך רשימת הפלוגתות;
(2) להחליט בדבר צירוף בעלי דין ומחיקתם, הודעות לצד שלישי ומתן הוראות לבירור תובענה שהוגשה על דרך הודעה לצד שלישי;
. . .
(8) לסלק תביעה על הסף על יסוד אחד הנימוקים המנויים בתקנות 100 ו-101;
(9) ליתן פסק דין, לרבות פסק דין חלקי בתובענה, במידה שנתברר כי אין לנתבע הגנה בפני התביעה;
(10) להורות כל הוראה לסדר הדין שיש בה לפשט את הדיון או להקל עליו".

(הדגשה שלי – י.ז.ג)

20. אין זאת אלא, שאחת הדרכים לברר את בקשת הנתבעים 3-2 היתה בעת התייצבותם לישיבת קדם המשפט לאחריה יתכן והייתי מורה על מחיקתם. הסיבה בשלה נקבע המועד להגשת כתב ההגנה בסמוך למועד ישיבת קדם המשפט הוא מתן אפשרות לתובע ולבית הדין לעמוד על טענות ההגנה של הנתבעים 3-2 על מנת שיהיה בכך כדי לתרום לקבלת ההחלטה בענין סילוק התביעה נגדם על סף.

21. "כפי שנפסק לא אחת, כאשר לא בוצעה המצאה כדין לבעל הדין אשר נגדו ניתן פסק-דין במעמד צד אחד, מדובר בפסק דין פגום מעיקרו הטעון ביטול מחובת הצדק ואילו במקרים אחרים שבהם מתבקש ביטול של פסק-דין שניתן במעמד צד אחד בלא שיש עילה לבטלו מחובת הצדק, על המבקש להראות כי סיכויי ההגנה ( או התביעה, לפי העניין) טובים וכן עליו להצביע על סיבה המניחה את הדעת למחדלו הדיוני ( רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, [פורסם בנבו] פסקה 8 (10.8.2010); יואל זוסמן סדר הדין האזרחי 740-738 ( מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 678-675 (מהדורה 11, 2013) ( להלן: גורן)). עוד נפסק כי, ככלל, יינתן משקל רב יותר לסיכויי ההגנה, אך ייתכנו מקרים בהם יימצא כי התנהלותו של בעל הדין מאפילה על סיכויי הגנתו ( רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו, [פורסם בנבו] פסקה 7 (22.4.2015) והאסמכתאות שם; רע"א 2158/15 עיסא נ' סרסור, [פורסם בנבו] פסקה 3 (2.6.2015); גורן, שם)".

(רע"א 4405/15 SHAHEEN LIL-MANTOGAL AL GHIZIEH MARINA FOR-GENERAL TRADING (2015))

22. מן האמור לעיל עולה, אם כן, כי לא עומדת לנתבעים 3-2 עילה לביטול פסק הדין מחמת הצדק מכל הטעמים שפרטתי בהחלטתי דלעיל.

23. באשר לסיכויי ההגנה של הנתבעים 3-2 - אזכיר, כי מחיקת תביעה על הסף נעשית במשורה "ובבתי הדין קצרה המשורה עוד יותר" (ר' דב"ע (ארצי) נו/3-140 כי"ל - כימיקליים לישראל בע"מ – שור (פד"ע ל' 152, 1 56).

24. הנתבעים 3-2 טענו בבקשתם למחיקה על הסף, כי עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של התאגיד מבעלי מניותיו מחייבת מידת זהירות וצמצום חשיפת בעלי המניות או המנה ל לחובות התאגיד (ר' סעיף 9 לבקשה למחיקה על הסף). עוד טענו הנתבעים 3-2 בבקשתם למחיקה על הסף, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון ובית הדין הארצי לעבודה, הרמת מסך ההתאגדות תעשה רק במקרים חריגים קויצוניים "כאשר חברה מנצלת את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת למטרות תרמית, מצב בו אישיות החברה משמשת לכסות לא חוקית לבעליה או כאשר בפועל לא היתה אישיות משפטית נפרדת" (ר' סעיף 11 לבקשה).

25. תביעה זו, כך לגרסת הנתבעים 3-2, אינה מן המקרים החריגים בהם יש להורות על הרמת מסך ההתאגדות בהיותה "סכסוך עבודה רגיל" (ר' סעיפים 15-14 לבקשה).

26. הפסיקה אכן הכירה בכך שהרמת מסך ההתאגדות אינו ענין של מה בכך ורק במקרים חריגים יורה בית המשפט על הרמת המסך ועל חיוב בעלי המניות בחובות התאגיד. וכך נקבע בבג"ץ 132/15 ר-צ פלסט בע"מ – איפראימוב פאולינה (2017))

"באחת הפרשות קבע בית הדין הארצי לעבודה כי מעביד אינו רשאי להעביר את עובדיו ממסגרת משפטית אחת לשנייה כאילו היה "אבן על לוח המשחק", כי ניהול עסק באופן שהעובד מועבר שלא מדעת או בניגוד לרצונו בין גופים שונים לפי רצון המעסיק אינו עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב המוטלת עליו, וכי "כאשר נסיבות המקרה מעידות על שימוש לרעה באישיותן המשפטית של החברות ובהתנהגות בלתי הוגנת כלפי העובדה, ההגנה עליו באמצעות הרמת מסך ההתאגדות מתבקשת מאליה" (ע"ע (ארצי) 1452/04 אביר נ' חוסיין [פורסם בנבו] (22.5.2006); בר-מור בעמ' 361). מקרים נוספים בהם מצא בית הדין הארצי הצדקה להרים את מסך ההתאגדות היו כאשר העובד הועסק בחברה משפחתית; כאשר נמצא שהחברה המעסיקה רוקנה באופן מכוון מנכסיה ולא שולם שכר לעובדים; וכאשר נמצא שמדובר ב"אשכול חברות" שבו החברות הן למעשה "מעסיקים במשותף ".

27. לאור זכות הגישה לערכאות, אשר נקבעה כזכות יסוד בשיטתנו המשפטית די בטענות אלה כדי לקבוע כי לנתבעים 3-2 סיכויי הצלחה בהליך זה באופן המצדיק ביטול פסק הדין ובחינתן של טענותיהם, לגופו של ענין.

28. עם זאת מאחר והנתבעים 3-2 עשו דין לעצמם, לא טרחו להתייצב לישיבת קדם המשפט ולא הגישו כתב הגנה כפי שנדרשו, הם מחויבים בהוצאות התובע בסך של 3,000 ₪ אשר תשולמנה בתוך 30 ימים מהיום.

29. החלטה בבקשה למחיקתם הנתבעים 3-2 על הסף תנתן בהקדם.

ניתנה היום, י"א חשוון תשע"ח, (31 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: HEBTU DEBSAI
נתבע: פינתי ב.ד.מודיעין בע"מ
שופט :
עורכי דין: