ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בריל פאשן בע"מ נגד מועצה אזורית מנשה :

לפני

כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

התובעת:

בריל פאשן בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עופר ורד ואח'

נגד

הנתבעת:
מועצה אזורית מנשה
ע"י ב"כ עוה"ד דן נחליאלי ואח'

פסק דין

א. בפניי בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת הליך תובענה ייצוגית.

ביום 14.9.14 הגישה התובעת תובענה כנגד הנתבעת, ובקשה לאישורה כייצוגית.

לטענת התובעת, מחייבת אותה ה נתבעת, כמו גם את שאר חברי הקבוצה, באגרת פינוי אשפה בגין כל כמות האשפה שחברי הקבוצה מפנים למיכלי האצירה הסמוכים ל נכסיהם, ולא בגין כמות חריגה של אשפה העולה על כמות האשפה הסבירה, כפי הגדרתה.

ב. ביום 14.8.16 ניתנה החלטת כבוד השופט א. קיסרי, במסגרתה אושרה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.

הקבוצה המיוצגת, כפי שהוגדרה בהחלטה הנ"ל , כללה את כל מי שהנתבעת גבתה ממנו אגרת פינוי אשפה במהלך 24 החודשים שקדמו להגשת בקשת האישור (פיסקה 20 של ההחלטה מיום 14.8.16).

בקשת רשות ערעור שהגישה הנתבעת לבית המשפט העליון במסגרת בר"מ 6708/16, נדחתה ביום 6.12.16 בהחלטת כבוד השופטת (כתוארה אז) א. חיות.

ג. בהמשך לכך, ניהלו הצדדים מ שא ומתן, במסגרתוֹ הושגה ההסכמה כפי שתפורט להלן.

חברי הקבוצה חולקו במסגרת בדיקת הנתונים הדרושים לצורך הסדר הפשרה לשלוש קבוצות משנה:

(1) בהתאם לבדיקת הנתבעת, 40% מכלל חברי הקבוצה ( 35 עסקים) חויבו באגרת אשפה בגין כלל כמות הפינויים של מיכלי האצירה המשרתים את נכסיהם (להלן: "קבוצה א").

(2) בהתאם לבדיקת הנתבעת, חלק נוסף של חברי הקבוצה ( 29 עסקים) חויבו באגרת אשפה בגין חלק מכמות הפינויים של מיכלי האצירה המשרתים את נכסיהם (להלן: "קבוצה ב").

(3) בהתאם ל בדיקת הנתבעת, שאר חברי הקבוצה קיבלו לפחות ארבעה פינויים בחודש ללא תמורה, ולמעשה לא שילמו בגין מרבית הפינויים שבוצעו עבורם במהלך התקופה הרלוונטית לבקשת האישור (להלן: "קבוצה ג").

(4) טבלת הפינויים שניתנה לכלל חברי הקבוצה צורפה לבקשה לאישור הסדר פשרה כשלצד כל שם עסק צוין שם הקבוצה (א', ב' , או ג').

ד. נוכח האמור לעיל , הגיעו הצדדים להסכמות בגין תקופת 24 החודשים שקדמ ה להגשת בקשת האישור ועד מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשר ה.

ההסכמות הן כדלקמן:

1. הנתבעת תפטור את חברי קבוצה א' מתשלום אגרת פינוי פסולת לתקופה בת 24 חודשים שתחילתה מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט. כמו כן, לא תגבה הנתבעת יתרת חוב בגין אגרות אשפה שלא נגבו עד למועד אישור הסדר הפשרה.
מספר הפינויים שיינתנו ללא חיוב במהלך תקופת מתן הפטור לחברי קבוצה א' יעמוד על עד 4 פינויים בחודש לכל חבר קבוצה.

2. הנתבעת תפטור את חברי קבוצה ב' מתשלום אגרת פינוי פסולת לתקופה בת 24 חודשים שתחילתה מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט . כמו כן, לא תגבה הנתבעת יתרת חוב בגין אגרות אשפה שלא נגבו עד לאישור הסדר הפשרה.
מספר הפינויים שיינתן ללא חיוב במהלך תקופת מתן הפטור לחברי קבוצה ב' יעמוד על עד שני פינויים לחודש לכל חבר קבוצה.

3. הנתבעת תפטור את חברי קבוצה ג' מתשלום אגרת פינוי פסולת וזאת למשך תקופה בת 9 חודשים שתחילתה מיום אישורו של הסכם הפשרה על ידי בית המשפט.
כמו כן, לא תגבה הנתבעת יתר ות חוב בגין אגרות אשפה שלא נגבו עד למועד אישור הסכם הפשרה.
בהתחשב בעובדה שחברי קבוצה ג' זכו למעשה לפינוי של אשפה בסיסית ללא תמורה, מספר הפינויים שיינתנו להם ללא חיוב במהלך תקופת מתן הפטור לחברי קבוצה ג' יעמוד על פינוי אחד בחודש לכל חבר קבוצה.

ה. באשר לתקופת העתיד, צוין בהסכם הפשרה, שממועד פרסום קריטריונים מחייבים על ידי משרדי הממשלה, תפעל הנתבעת לתיקון , או להתקנת חוק עזר מטעמה , כפי שייקבע בהנחיות הרגולטור. לוחות הזמנים לביצוע התיקון ו/או השלמת החקיקה תלויים בין היתר באופן פעילות משרדי הממשלה.

עם פרסום קריטריונים מחייבים לאבחנה בין פסולת בסיסית לפסולת עודפת, ועיגון הקריטריונים בחוק עזר של הנתבעת, ייתכן ויחולו שינויים (העלאה או הפחתה) בכמות הפינויים ללא תמורה להם זכאי כל נכס ו/או שינויים בהיקף תשלום אגרת פינוי הפסולת (העלאה או הפחתה).

ו. הואיל והליך קביעת קריטריונים ו/או תיקון חוק העזר עלול לארוך זמן לא מבוטל, הרי עד להתקנת קריטריונים מתאימים תמשיך הנתבעת לגבות אגרות אשפה, והיא מתחייבת כי 25% ממספר הפינויים שיינתנו לכל בית עסק לא יחויבו בתשלום אגרת אשפה. אחוז הפינויים שיינתנו ללא תמורה משקף את כמות האשפה הבסיסית שעל הנתבעת לפנות ללא תמורה.

ז. ככל שקיימים עסקים שלא נכללו ברשימת העסקים של הנתבעת ו/או עסקים שהתווספו לאחת מחברי שלוש הקבוצות עד לתקופה של 24 חודשים ו/או 9 חודשים (לפי העניין בהתאם לקבוצה אליה הם משתייכים) לפני מתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה זה, תפעל הנתבעת מולם בהתאם להסכמות שפורטו בסעיפים 5.5 עד 5.7 של הסכם הפשרה.

ח. הוסכם, שכנגד הסדר זה, לא תחוב הנתבעת בכל תשלום לבעלי העסקים בתחומה, ששילמו אגרת פינוי פסולת, ולא תשיב להם סכום כלשהו בגינה.

ט. באשר לתועלת הכספית לחברי הקבוצה מציינים הצדדים בבקשה לאישור הסכם הפשרה, כי לפי התצהיר מטעם הנתבעת, מחויבים חברי הקבוצה בממוצע באגרת אשפה בגין 520 פינויים מדי חודש , ובסה"כ כ-6,240 פינויים מדי שנה ( לפי עמ' 5 של חוות דעת המומחה מטעם הנתבעת).

לפי התצהיר מטעם הנתבעת, סכום החיוב הכולל באגר ות אשפה לכל אחת מן השנים 2013 – 2014 עומד על כ-600,000 ₪ .

מכאן, שהסכום המשוער הנגבה בממוצע בגין כל פינוי בערכי שנת 2013 עומד על 96.15 ₪.

י. עוד הובהר, כי לפי התצהיר מטעם הנתבעת, הקבוצה מונה 78 בעלי עסקים ומפעלים: 35 מתוכם נמנים על חברי קבוצה א', 29 על חברי קבוצה ב' , ו-14 על חברי קבוצה ג'.

לפיכך, החיסכון הכספי לחברי הקבוצה בהתאם להסכם הפשרה הוא:
לקבוצה א': 323,064 ₪.
לקבוצה ב': 133,840.8 ₪ .
לקבוצה ג': 12,114.9 ₪ .

סה"כ החיסכון לכל חברי הקבוצה נשוא בקשת האישור: כ-469,000 ₪.

יא. הצדדים קיימו ביניהם משא ומתן והגיעו לידי הסכמה, שלפיה הם ממליצים בפני בית המשפט לאשר תשלום שכר טרחת עו רך דין לב"כ התובע ת הייצוגית בסכום של 50,000 ₪ (כולל מע"מ), בתוספת החזר הוצאות בגין חוות דעת המומחה בסך כולל של 15,000 ₪ (כולל מע"מ), וכן תשלום גמול לתובעת הייצוגי ת בסכום של 7,500 ₪ (כולל מע"מ).

יב. הצדדים סבורים, כי בנסיבות העניין מדובר בסכום ראוי והוגן של גמול, החזר הוצאות, ושכר טרחת עו רך דין, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה , ובהתחשב בעובדה , לפיה חלק מחברי הקבוצה קיבלו מן הנתבעת שירותי פינוי אשפה . עוד יש להביא בחשבון, שסכומי אגרות האשפה לא עודכנו מזה שנים, ואינם מכסים את העלויות הריאליות של הנתבעת בפינוי אשפה . כמו כן יש לשים לב לעובדה, שההסכמות נשוא הסדר זה נותנים זיכוי עתידי לתקופה לא מבוטלת שבין 9 חודשים ל-24 חודשים, ובהתחשב בשווי ההטבה שמקבלים חברי הקבוצה.

יג. שני הצדדים סבורים, שבנסיבות העניין אין צורך בהזמנת חוות דעת של בודק , הואיל והקבוצה ידועה ומוגדרת, וסכומי ההשבה מבוססים על דו "חות כספיים מאושרים של הנתבעת לשנת 2014.

בנוסף מציינים הצדדים, כי הסדר פשרה דומה הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת במסגרת ת"צ 35601-07-14 אבי סופר נ' עיריית נצרת עלית, ואושר בפסק דינו של כבוד השופט עילבוני מיום 26.4.17.

יד. לפיכך מבקשים הצדדים, כי בית המשפט יאשר את הסכמת הצדדים , ויורה על פרסום הסדר הפשרה בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות , וכי בהוצאות הפרסום תישא הנתבעת.

טו. לבקשה לאישור הסדר פשרה מצורפים תצהיר נציג התובעת, תצהיר ב"כ התובעת, תצהיר נציג הנתבעת, ותצהיר ב"כ הנתבעת.

טז. יצוין, שהבקש ה לאישור הסדר פשרה פורסמ ה במודעות בעיתונות , ולא הוגשה בקשה לאשר פרישה מן הקבוצה, ולא הוגשה הודעה בדבר התנגדות לאישור הסכם הפשרה.

יז. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה הודיעה ביום 22.10.17, כי אינו מוצא לנכון להעיר על הסדר הפשרה המוצע.

במקביל, שיגר ב"כ היועץ המשפטי לממשלה מכתב מיום 19.10.17 לב"כ הצדדים, כדי להביא לידיעתם את הודעת המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, מיום 3.9.17, בדבר אמות המידה בעניין חישוב פסולת עודפת.

במענה להחלטת בית המשפט בעניין זה מסר ב"כ הנתבעת (על דעת ב"כ התובעת), שאין צורך בעדכון ו/או תיקון הסכם הפשרה, נוכח פרסום אמות המידה, הואיל והסכם הפשרה קובע מנגנון "הסדרה עתידית" המתייחס גם לסיטואציה בה יפורסמו אמות מידה לפינוי פסולת.

יח. לגופו של עניין, ולאחר שנתתי דעתי לכל האמור בהסדר הפשרה, ולנימוקים שהביאו הצדדים לצורך אישורו של הסדר הפשרה, אני סבור , כי הסדר הפשרה אכן סביר והוגן, ומאזן כראוי את האינטרסים של שני הצדדים, וכי יש ליתן להסדר פשרה זה, על כל סעיפיו וחלקיו, תוקף של פסק דין.

התובעת הצביעה על קיום עילת תביעה לכאורה, כפי שאכן אושר בהחלטת כבוד השופט א. קיסרי מיום 14.8.16 והחלטת כבוד השופטת (כתוארה אז) א. חיות מיום 6.12.16 בתיק בר"מ 6708/16 .

יט. הסדר הפשרה משרת את האינטרסים של חברי הקבוצה, ויש בו משום השגת הסדר הפועל לטובת חברי הקבוצה .
משכך, ראוי הוא שבית המשפט יאשר את הסכם הפשרה ו ייתן לו תוקף של פסק דין.

כ. מקובלת עלי עמדת באי כוח שני הצדדים, שבנסיבות העניין אין צורך במינוי בודק, מינוי שמטבע הדברים יהא כרוך בתש לום הוצאות כספיות, וזאת בשעה שהקבוצה, כפי שמציינים באי כוח הצדדים, ידועה ומוגדרת, וסכומי ההשבה מבוססים על דו"חות כספיים מאושרים של הנתבעת לשנת 2014.

כא. הסכומים עליהם המליצו הצדדים בכל הנוגע לתשלום גמול לתובעת הייצוגית, החזר הוצאות חוות דעת מומחה, ושכר טרחת עורך דין, הם סבירים בנסיבות העניין, ויש מקום לאשרם.

כב. התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן:

1. אני מאשר את הסדר הפשרה, ואני נותן תוקף של פסק דין להסכם פשרה זה על כל סעיפיו וחלקיו ללא יוצא מן הכלל. כל האמור בהסדר פשרה זה מהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

2. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת הייצוגית גמול בסכום של 7,500 ₪ (כולל מע"מ), החזר בגין הוצאות חוות דעת מומחה בסכום של 15,000 ₪ (כולל מע"מ), וכן שכר טרחת עורך דין לב"כ התובעת בסכום של 50,000 ₪ (כולל מע"מ).

הנתבעת תשלם את כל הסכומים כפי שצוינו ופורטו לעיל, במשרד ב"כ התובעת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן, יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחו ק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

3. לא יאוחר מתאריך 6.11.17 תפרסם הנתבעת מודעות בשני עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית (בהתאם להודעה בדבר עיתונים יומיים נפוצים בשפה העברית, לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, כפי שפורסמה בילקוט הפרסומים 6796 מיום 4.5.14) , וזאת בדבר אישורו של הסכם הפשרה , ומתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה זה.

הפרסום יהא באותיות "אריאל" והגופן לא יפחת מגופן 10.
בהוצאות פרסום המודעות תישא הנתבעת במישרין.

4. לא יאוחר מתאריך 9.11.17 תמציא הנתבעת לבית המשפט באמצעות מערכת "נט המשפט" עותק בדבר פרסום שתי המודעות הנ"ל.

התיק יובא לעיוני בתאריך 9.11.17 לעיון בעותק שתי המודעות שיפורסמו.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ התובעת, עו"ד עופר ורד, ירושלים.
  2. ב"כ הנתבעת, עו"ד דן נחליאלי, חיפה.
  3. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).

ניתן היום, י' חשוון תשע"ח, 30 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בריל פאשן בע"מ
נתבע: מועצה אזורית מנשה
שופט :
עורכי דין: