ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה זנו נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעים-המשיבים

1.משה זנו
2.ברטה זנו
שניהם על ידי ב"כ עו ה"ד רז זנו ואח'

נגד

הנתבעת-המבקשת

הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו ה"ד צבי יעקובוביץ ואח'

החלטה

רקע
1. הנתבעים -המשיבים הינם בני זוג שרכשו מהמבקשת- הנתבעת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל "דרכון כסף". ביום 24/07/13 טסו המשיבים לברצלונה לחופשה מתוכננת והגיעו ליעדם בשעה 12:00 בצהריים. למרבה הצער, בחלוף יממה , התב שרו המשיבים כי אמו של המשיב עזיזה ז"ל, נפטרה בשעה 03:00 בעת שהותה בבית החולים הסיעודי הרצפלד בגדרה. המשיבים טסו לישראל בהקדם האפשרי ובערבו של אותו יום הובאה המנוחה למנוחת עולמים.

התביעה דנן
2. המשיבים פנו אל המבקשת בתביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק הכספי שנגרם להם בגין קיצור חופשתם המתוכננת עקב פטירתה המצערת של המנוחה.

המבקשת דחתה את תביעת המשיבים בין היתר בטענה כי סעיף 4.1 לפוליסה מחריג מקרה ביטוח הקשור ו/או הנובע "ממצב בריאות שבגינו היה המבוטח, או בן משפחה קרוב, בטיפול רפואי, לרבות טיפול תרופתי בלבד, ו/או במעקב רפואי, בעת צאת המבוטח לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו, או בגין החמרה ושינוי לרעה פתאומי ובלתי צפוי של מחלה שהייתה קיימת בעבר לפני צאת המבוטח לחו"ל".

3. עקב סירוב המבקשת לפצותם, ה גישו המשיבים את התביעה דנן בה דרשו לחייב את המבקשת לשלם להם תגמולי ביטוח בסך של 15,375 ₪.

הבקשה דנן
4. לפניי בקשת הנתבעת -המבטחת, להתיר לה להגיש חוו"ד רפואית וכן לתקן את תצהיר העדות הראשית מטעמה כך שיכלול התייחסות הן לממצאי חוות הדעת וכן התייחסות גם לתקרות השיפוי על פי הפוליסה.

5. המבקשת מנמקת את בקשתה בכך שגם על המשיבים הייתה מוטלת חובה להגיש חוות דעת רפואית מטעמם שכן מדובר בענ יין שברפואה והמבקשת טרם קיבלה טופס ויתור סודיות רפואית (וס"ר) מה משיבים. כך , שלא היה באפשרותה לבדוק את תיקה הרפואי של המנוחה ולהגיש חוו"ד רפואית מטעמה.

6. בנוסף, לטענת המבקשת אין מדובר בהרחבת חזית , שכן בכתב ההגנה כבר ה עלתה המבקשת את טענתה לעניין זה. עתה מבוקש לפרט את אופן חישוב הניכויים מהפיצוי, ככל שבית המשפט ימצא לנכון לקבוע כי קיים כיסוי ביטוחי למקרה מושא התביעה.

תמצית תגובת המשיבים
7. בתגובתם, התנגדו המבקשים בתוקף לבקשה זו . ראשית, בטענה מקדמית שיש לדחותה על הסף עקב אי צירוף תצהיר כנדרש על פי תקנה 241 א לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 . שנית, לעניין הבקשה להתיר הגשת חו"ד רפואית נטען שיש חשיבות להקפדה על סדרי הדין והמועדים שנקבעו בתקנות. הנטל להוכיח את קיומו של החריג לפוליסה מוטל על המבקשת- המבטחת ולא על המשיבים-המבוטחים וכן האפשרות לקבלת וס"ר והגשת חוו"ד רפואית עלולה לפגוע בניהול התביעה בסדר דין מהיר.
לעניין הבקשה להתיר תיקון תצהיר עדות ראשית, המדובר בהרחבת חזית האסורה, הן על פי כללי הפרוצדורה והן על פי הנחיות המפקח על הביטוח לפיהן על המבטחת לציין במכתב הדחייה את כל הנימוקים לדחייה בהזדמנות הראשונה. גם לו הייתה המבקשת רשאית ל"מתוח" את המועד מעבר להזדמנות הראשונה, היה עליה להעלות את טענותיה במפורש, תוך הפנייה לחריגים בפוליסה ותוך הצגת חישוב חלופי מטעמה.

תמצית תשובת המבקשת
8. בתשובתה טענה המבקשת כי יש להיעתר לבקשתה , בין היתר, בשל העובדה כי המשיבים אינם מתכחשים לכך שלא מסרו למבקשת טופס וס"ר. העובדה שהתביעה נדונה בהליך של סדר דין מהיר אין פירושה כי לא ניתן להגיש במסגרתה חוו"ד רפואית. יישום הנחיות המפקח על הביטוח לא ייעשה כאשר יש בכך כדי להרחיב את הכיסוי הביטוחי לסיכונים נוספים שאינם מכוסים בפוליסה . שיעור הנזק לעולם מוכחש כך שאין מדובר בהרחבת חזית, שיקולי צדק וחובת תום הלב.

9. לא ברור לי מדוע לא ביקשה המבקשת טופס וס"ר מהמשיבים בשלב מוקדם של בירור התביעה שכן היה בכך כדי לאפשר לה לכלכל את צעדיה בהתאם וייתכן שהייתה משנה את עמדתה לאחר עיון במלוא החומר הרפואי.

שני הצדדים פירטו בהרחבה את נימוקיהם בצירוף פסיקה רלוונטית התומכת בעמדתם, לא מצאתי לנכון כי לצורך ההכרעה בבקשה דנן יש צורך להרחיב ולהעמיק בטענות שהעלו הצדדים.

10. לאחר שעיינתי בכובד ראש בבקשה , בתגובה ובתשובה וכן ביתר המסמכים שהוגשו לתיק בית המשפט , שוכנעתי כי במקרה דנן , הערך של חשיפת האמת מטה את הכף לכך שיש להיעתר לבקשה. ניתן לכפר על מחדלי המבקשת בכפוף ל חיובה בתשלום הוצאות בסך של 2,000 ₪
למשיבים.

לענייננו יפים דבריו של כבוד השופט צבי וייצמן שדן במקרה דומה בו התבקש בית המשפט להתיר הבאת ראייה -עדים נוספים מטעם המבקש.

"בית-המשפט עשוי להיעתר לבקשה להגשת ראיה נוספת אף כאשר אי-הגשתה במועד נובעת ממחדלו של בעל -דין, ובנסיבות מסוימות, אף כאשר הגשתה מתבקשת בשלב הערעור (ראו תקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984), ובוודאי נכונים הדברים בעניין דנן בו הליך ההוכחות טרם החל. ומפורסמים הדברים שנאמרו בעניין ע"א 189/66 ששון נ' "קדמה" בע"מ (1966) באשר לכך שאין לראות בפרוצדורה מיטת סדום אלא יש לראות בה מסגרת רחבה וגמישה המכוונת לתת לבעל-דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את ענינו בצורה מלאה ושלמה וכי היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל-דין עושה שגיאה הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל-הדין האחר, ועל בית המשפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות, כאשר התרופה למחדלו של בעל הדין תהא בחיובו בהוצאות משפט. בנדון כאשר קיימת נקודת מחלוקת עובדתית מצומצמת בין הצדדים וקיימים עדים היכולים לכאורה לשפוך אור על אותה מחלוקת עובדתית הרי שבחסימת הבאתם, גם אם הדבר נבע מרשלנות ב"כ המבקש, יהא כדי לפגוע בחשיפת האמת שהיא עיקרו של הדין. " רע"א (מרכז) 37594-02-17 ז. ב נ' ישיבת גבעת ושינגטון ואח'( 15/03/17) ( ההדגשות שלי א.ד )

11. לסיכום, אני נעתר לבקשה ומורה כדלקמן:
א. המשיבים יעבירו למבקשת בתוך 7 ימים טופס וס"ר על שם המנוחה עזיזה ז"ל (בצירוף תעודת פטירה וצו ירושה או קיום צוואה.) בתוך פרק זמן זה תשלם המבקשת למשיבים באמצעות ב"כ, הוצאות בקשה זו בסך כולל של 2,000 ₪.

ב. בתוך 60 ימים ממועד קבלת טופס הוס"ר, תגיש המבקשת חוו"ד רפואית מטעמה וכן תצהיר עדות ראשית מתוקן אשר יכלול התייחסות הן לחוו"ד והן למנגנון השיפוי ותקרות הפיצוי הקבועות בפוליסה.

ג. בתוך 60 ימים ממועד קבלת חוו"ד הרפואית מטעם המבקשת, יהיו רשאים המשיבים להגיש חוו"ד נגדית מטעמם וכן תצהיר עדות ראשית מתוקן שיתייחס ל חוו"ד הרפואית ולמנגנון השיפוי ותקרות הפיצוי הקבועות בפוליסה.

12. אני קובע דיון הוכחות לפניי ליום 11/03/18 ומשריין לכך שעתיים בין השעות 11:30 -13:30. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בעל פה בתום הדיון.

13. בשולי הדברים ובכל הכבוד אעיר כי הצדדים וב"כ משקיעים בבירור התביעה, משאבים יקרים שאינם עומדים ביחס ישר (פרופורציונלי) לסכום התביעה קרן ב סך של 15,375 ₪ בלבד. מן הראוי כי הצדדים ישקלו את האפשרות ליישב את המחלוקת בהליך של גישור.

המזכירות תמציא את החלטתי לב"כ הצדדים

ניתנה היום, מוצ"ש ח' חשוון תשע"ח, 28 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משה זנו
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: