ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלי מחאג'נה נגד אמנון בן עקיבא :

המבקש / הנתבע 1

עלי מחאג'נה – ת"ז XXXXXX543

נגד

המשיבים

  1. אמנון בן עקיבא - ת.ז.XXXXXX293
  2. עטאף מחאג'נה – ת"ז XXXXXX535
  3. מוחמד ג'בארין – ת"ז XXXXXX009
  4. מחמוד סולימאן חליל ג'ברין – ת"ז XXXXXX939
  5. ופיקה מחאג'נה – ת"ז XXXXXX143

החלטה

לפניי בקשה לביטול החלטתי מיום 22.6.2017 לפיה נמחק כתב ההגנה מטעם הנתבע 1 וחוייב בהוצאות התובע בסך של 5,000 ₪ ללא קשר לתוצאות ההליך.
רקע
ביום 21.11.16 ניתן צו לגילוי מסמכים הדדי עד ליום 10.12.16.
ביום 7.3.17 ניתנה החלטה מפרוטוקול כי הצדדים יסיימו את ההליכים המקדמיים ביניהם תוך 45 ימים.
ביום 15.5.17 הגיש התובע בקשה למחיקת כתב ההגנה מטעם הנתבע 1 משהנתבע 1 לא השיב לשאלון אשר נשלח אליו ביום 5.4.17 ואשר הגיע אל בא כוחו ביום 11.4.17, זאת לפי רישומי הדואר.
באותו היום, 15.5.17, ניתנה החלטתי לפיו עד יום 22.5.17 יודיע הנתבע 1 על השלמת ההליכים המקדמיים או, לחילופין, יגיב לבקשת התובע למחיקת כתב ההגנה ולמתן פסק דין כנגדו.
נוכח הודעת ב"כ הנתבע 1 כי מאז הדיון שהתקיים ביום 7.3.17 הנתבע 1 ניתק קשר עם בא כוחו וכל ניסיון ליצירת קשר עימו העלה חרס בידו, ניתנה ארכה עד יום 1.6.17 למילוי החלטתי מיום 15.5.17.
ביום 31.5.17 הוגשה בקשת ב"כ הנתבע 1 להארכת מועד למתן מענה לשאלון עד יום 15.6.17 נוכח הודעת משפחת הנתבע 1 לבא כוחו כי הוא חולה ואינו בקו הבריאות המאפשר לו להגיע למשרדי בא כוחו. בקשה זו הוגשה ללא כל תימוכין רפואיים ואף ללא תצהיר כלשהו ולפיכך הוריתי כי מסמכים משלימים אלו, תימוכין רפואיים ו/או תצהיר בר סמכא, יוגשו עד ליום 3.6.17.
ביום 14.6.17 הגיש התובע בקשה חוזרת למחיקת כתב ההגנה מטעם הנתבע 1 ולמתן פסק דין בהעדר כתב הגנה כנגדו, באשר עד לאותה עת לא נמסרה כל בקשה מטעם הנתבע 1 ו לא ניתנה כל הארכת מועד.
הנתבע 1 ובא כוחו לא התייצבו לדיון שהתקיים ביום 22.6.17. ב"כ הנתבעים 2,4,5 הודיעה כי היא מייצגת גם את הנתבע 1 לצורך אותו דיון ואולם ניכר היה כי לא היה בפיה כל תשובות משכנעות למחדלו של הנתבע 1, כפי שגם ציינתי בהחלטתי מיום 22.6.17. נוכח הזלזול של הנתבע 1 בבית המשפט ובזמנו של בית המשפט ומשהנתבע 1 לא מילא אחר החלטותיי לעניין ההליכים המקדמיים, הוריתי על מחיקת כתב ההגנה מטעמו וחייבתי אותו בהוצאות התובע בסך של 5,000 ₪ ללא קשר לתוצאות ההליך.
ביום 26.9.17, מבלי שהתקבלה כל הודעה מטעם הנתבע 1 עד אותו מועד, הגיש התובע בקשה למתן פסק דין כנגד הנתבע 1 בהעדר כתב הגנה . זכות תשובה ניתנה לנתבע 1 עד יום 3.10.17. תשובה זו לא נמסרה מטעם הנתבע 1 וביום 8.10.17 הגיש התובע בקשה חוזרת למתן פסק דין כנגד הנתבע 1.
ביום 15.10.17 הגיש הנתבע 1 בקשה לביטול החלטתי מיום 22.6.17 לפיה נמחק כתב הגנתו של הנתבע 1 תוך חיובו בהוצאות משפט בסך 5,000 ₪ ללא קשר לתוצאות ההליך. בד בבד, ביקש הנתבע 1 ארכה למתן מענה לשאלון עד למועד הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמו. לטענתו, מצבו הבריאותי של הנתבע 1 לא איפשר לו לנהל את ענייניו ולהיות בקשר עם בא כוחו וחלילה לא נבעה מזלול בבית המשפט. לבקשתו זו צורף תצהיר הנתבע 1 לתמיכה בבקשתו אך אף עתה לא צירף כל אישור רפואי היכול לתמוך בטענתו.
ביום 22.10.17 ניתנה תשובת התובע לבקשת הנתבע לביטול החלטתי מיום 22.6.17 למחוק את כתב ההגנה מטעמו תוך חיובו בהוצאות ולמתן ארכה להגשת מענה לשאלון, המבקשת לדחות את בקשות הנתבע 1.
דיון והכרעה
החל ממאי 2017 לא ניתן לקדם ההליך כנגד הנתבע 1 ולהתקדם בבירור העובדתי של התיק לאור התנהלותו ומחדליו של הנתבע 1. פעם אחר פעם ניתנו לנתבע 1 הזדמנויות לקיים את החלטות בית המשפט, ללא הועיל.
רק לאחר מתן החלטה זו למחיקת כתב הגנתו של הנתבע 1 ולהשתת הוצאות התובע עליו, הוגשה בקשה זו אשר נסמכת כולה על מצבו הרפואי של הנתבע 1.
סמכות בית המשפט לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד קבועה בתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, וזו לשונה:
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."
המבקש נימק כי החלטות לא קוימו ובקשות לא הוגשו במועדן מפאת מצבו הרפואי של הנתבע 1. עם זאת, לא הוגש כל מסמך רפואי לתמיכה בטענתו ואף ללא תצהיר בר-סמכא, כאמור. בנוסף, לא ניתן להבין מבקשת הנתבע 1 או מתצהירו שצורף לבקשה, מתי התברר לנתבע 1 על מחיקת כתב הגנתו, מתי שב למצב רפואי המאפשר לו להסדיר ענייניו המשפטיים וכיצד ניתן להבטיח שמצב זו לא יישנה.
אכן, הליך מחיקת כתב הגנה אינו ננקט באופן שגרתי, כפי שציינתי בהחלטתי מיום 22.6.17 ו הכלל הוא כי בית המשפט יפעיל סנקציה דרסטית כזו במקרים קיצוניים הראויים לכך. ראו דבריו של כבוד השופט מ' חשין בע"א 2271/90‏ ‎ג'מבו חברה לבנין ומסחר (קרני שומרון) בע"מ‎ ‎נ' ‏אמיר מרדכי ו- 123אח'‏, פ''ד מו(3) 793:
"אין פלא בדבר איפוא, שבתי-משפט חזרו שוב ושוב על האזהרה כי אין מוחקים כתב-הגנה אלא במקרים קיצוניים הראויים לכך, והוא במקום שהנתבע פועל בזדון או שהתנהגותו מגלה זלזול חמור בבית המשפט. ואילו במקום שהנתבע פועל בתום-לב אך מתוך חוסר הבנה - ולו ברשלנות - לא ילקה במחיקת כתב ההגנה. מובן ששאלת תום הלב תוכרע בנסיבותיו של כל עניין ועניין, ויש שתום-לב יהפוך עורו ויעטה גלימת חוסר תום-לב, לאחר מתן ארכה והמשך המריית פי בית המשפט. מכל מקום, הכלל הוא, שמחיקת כתב-הגנה - בשל אופייה הדראסטי - בית-משפט לא ינקוט אותה אלא אם שוכנע, שכלו כל הקצין וכי אין להבין את התנהגות הנתבע אלא כהסתוללות ביריבו ובבית המשפט וכזלזול ברור וגלוי בחובתו. ראה: ע"א 43/76 [1], בעמ' 655: ע"א 377/71 [2], בעמ' 782; המ' 434/64 [3], בעמ' 204, 205: המ' (חי') 2590/65 [9], בעמ' 179; ע"א 270/86 [4], בעמ' 633: ע"א 444/73 [5], בעמ' 358: המ' 600/64 [61], בעמ' 91: זוסמן, בספרו הנ"ל, בעמ' ,413-414, 420, 428.
מחיקת כתב-הגנה אינה מסע עונשין נגד נתבע, ומקום שנתבע מילא חובתו, ולו באיחור, לא ימחקו את כתב-הגנתו: ע"א 444/73 [5] הנ"ל, בעמ' 358: המ' 434/64 [3] הנ"ל, בעמ' 204. הוא הדין אם נתבע גילה אך רשלנות במילוי חובתו: המ' 353/64, 360[7], בעמ' 335: או חוסר הבנה: בר"ע 95/68 [8], בעמ' 698."

במקרה הנוכחי אין מנוס מלקבוע כי התנהלות הנתבע 1 ובא כוחו היוו זלזול בבית המשפט ואודה כי אתקשה להסתמך על הבטחתו של הנתבע 1 בסעיף 5 וסעיף 12 לבקשתו, כי הדבר לא יחזור על עצמו. יחד עם זאת, במקרה הנוכחי טרם "כלו כל הקצין" כלשון השופט חשין, ואת הסנקציה הקשה של מחיקת כתב ההגנה ניתן להמיר בסנקציה קלה יותר בדמות הוצאות משפט שישקפו את מורת רוחו של בית המשפט מן הזלזול המופגן מצד הנתבע 1.
לאור זאת, ולפנים משורת הדין, אני מורה על ביטול החלטתי על מחיקת כתב ההגנה מטעם הנתבע 1 .
משהנתבע 1 לא צירף כל מסמך רפואי לתמיכה בטענותיו למרות הזדמנויות רבות שניתנו לו לצירוף המסמכים, חיוב ההוצאות שהושת על הנתבע 1 יעמוד בתוקפו ויהווה תנאי לביטול ההחלטה על מחיקת כתב ההגנה.
לאור המפורט לעיל אני מורה כדלקמן:
הנתבע 1 ישלם לתובע הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪, בהתאם להחלטה מיום 22.6.17, וימציא לבית המשפט הודעה על תשלום ההוצאות וזאת עד לא יאוחר מיום 15.11.17. עד לאותו מועד, ישלים הנתבע 1ההליכים המקדמיים ויגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו.
ככל שהנתבע 1 ימלא את כל המפורט בסעיף (1) לעיל במועד שנקבע לכך, אורה על ביטול מחיקת כתב ההגנה מטעמו. לא ימולאו הוראות סעיף (1) במלואן ובמועד, תידחה הבקשה והחלטתי מיום 22.6.17 תעמוד בעינה במלואה.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עלי מחאג'נה
נתבע: אמנון בן עקיבא
שופט :
עורכי דין: