ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין TESFOM HAILE TESFAGARG נגד ישראוורק כוח אדם בע"מ :

26 אוקטובר 2017
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע:
TESFOM HAILE TESFAGARG

-
הנתבע:
1. ישראוורק כוח אדם בע"מ
2. בועת סבון בע"מ

החלטה

הנתבעת 2 הגישה בקשה לחיוב התובע בהפקדת ערובה (להלן – הבקשה) והתובע מתנגד לה. לאחר שהוגשה תשובתה של הנתבעת 2 התיק הועבר אליי למתן החלטה, ולהלן החלטתי :

ביום 2/9/16 נכנסה לתוקף הוראת תקנה 116 א לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב – 1991 ( להלן – תקנות בית הדין) שכותרתה " ערובה לתשלום הוצאות" הקובעת בזו הלשון:
(א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט- 1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה."

בהתאם להוראה זו שעה שמדובר בתובע שאינו תושב ישראל או אחת המדינות שאמנת האג חלה עליהן, הכלל הוא חיובו בהפקדת ערובה, למעט המקרים המנויים בסיפא סעיף קטן ( א) היינו - המצאת ראשית ראייה; הוכחת יכולת פירעון; טעמים מיוחדים.

במקרה זה התובע, על פי הנטען בכתב התביעה, הוא אזרח אריתריאה. מכאן שיש להפעיל במקרה זה את הכלל לפיו יחויב תובע בהפקדת ערובה, אלא אם הראה שחל אחד התנאים המנויים בתקנה בהתקיימם לא יחול הכלל האמור .

אומר כבר כעת כי דין הבקשה להידחות.

במסגרת השאלה, האם התובע הניח ראשית ראייה לתביעתו אין מקום לערוך ניתוח מדוקדק של מלוא רכיבי כתב התביעה, מה גם שאין זו העת לבירור עובדתי מעמיק.
לדעתי, במקרה זה, די בעובדות הבאות אותן אציין להלן כדי להדגים מדוע אין מקום לחיוב התובע בהפקדת ערובה.
ראשית, תקופת עבודתו של התובע אצל הנתבעת 2 אינה שנויה במחלוקת אם כי בין הצדדים קיימת מחלוקת , האם יש לחייב את הנתבעת 2 בזכויות הנובעות מתקופת העבודה הראשונה שבוצעה באמצעות הנתבעת 1 אצל אותו מזמין שירות .
שנית, התובע עתר לתשלום זכויות פנסיוניות לרבות קרן השתלמות הנובעות מתקופת ההעסקה. הגם שנטען בבקשה כי קיימות הפקדות ל"קופות שונות" (סעיף 2 לבקשה) לא צורפה כל אסמכתא וגם לא מכתב שחרור או מסמכים אחרים מתאימים.
שלישית, לא צורף תלוש שכר המלמד על ביצוע גמר חשבון לגבי פדיון חופשה.
בהתאם, גם לא צורף תלוש שכר המלמד על תשלום דמי הבראה.
גם לא נטען בבקשה לגבי תשלום רכיבים אלה.
רביעית, למעשה, עיון מעמיק בבקשה מעלה, כי הטענה העיקרית נוגעת לכך שבכתב התביעה עתר התובע לתשלום זכויות מהנתבעת 2 גם בגין תקופת העבודה הראשונה בה הועסק על ידי הנתבעת 1 (סעיף 3 סיפא לבקשה) . גם אם צודקת הנתבעת 2 בטענה זו – ואין זו העת להידרש לכך – אזי מדובר בחלק מסוים של התביעה שגם אם יקוזז עדיין ייוותר על כנו עיקר הסכום .
סיכומו של דבר, גם אם התובע לא פעל כנדרש על פי התקנות ולא צירף לתביעתו את תלושי השכר, מהמסמכים המונחים עתה לפני בית הדין עולה, כי קיימת ראשית ראייה לגבי חלק מתביעתו שאינו זניח ולכן אין מקום לחייב את התובע בהפקדת ערובה מכוחה של תקנה 116 א (ב) לתקנות בית הדין.
למעלה מהדרוש, נושא שיהוי בהגשת התביעה ואי גילוי מסמכים אינם מצדיקים חיוב בהפקדת ערובה, שכן המבחן הוא קיומה של ראשית ראייה.

אשר לנושא הכתובת, עניין זה בא על פתרונו בתגובת התובע. איני סבורה כי נדרש תצהיר בעניין שכן החובה על פי הדין היא לציין נתון זה בכתב התביעה עצמו, ואין צורך בצירוף תצהיר לכתב התביעה. התובע כעת השלים נתון חסר זה ודי בכך להוות מענה לטענות הנתבעת 2 (המוצדקות) לגבי מחדלו בעניין אי ציון כתובת מגורים. אין בקביעתי שלעיל לשלול אפשרות כי תיתכנה נסיבות חריגות בהן יהיה נכון וצודק גם לדרוש תצהיר בעניין כתובת מגורים אך לא כך במקרה זה .

לסיכום, הבקשה נדחית.

אשר לבקשת התובע לחייב את הצד שכנגד בהוצאות משמעותיות בגין הגשת הבקשה . הואיל והתובע לא פעל על פי התקנות בנוגע לציון כתובתו ולמצער בסוגיה זו הייתה הצדקה לבקשה אין מקום לתת צו להוצאות .

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, (26 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: TESFOM HAILE TESFAGARG
נתבע: ישראוורק כוח אדם בע"מ
שופט :
עורכי דין: