ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון חכמון נגד מדינת ישראל :

בקשה מס' 1

בפני כבוד סגן הנשיאה, השופט אליהו ביתן

המבקשים:

  1. שרון חכמון
  2. שרון אלמקייס
  3. אפרת לוי
  4. חגית שבתאי
  5. מיכל באוך

נגד

המשיבה:

מדינת ישראל
משרד החינוך/האגף לשירותי חינוך

החלטה

  1. הנהלת בית הספר היסודי " עומרים" בישוב עומר ( להלן: "בית-הספר"), בשיתוף ועד ההורים המוסדי, יזמו הפעלת תכנית לימודים נוספת ( תל"ן) בבית-הספר. בלב התכנית, מתן אפשרות לתלמידי בית-הספר לקבל שעתיים שבועיות של פעילויות העשרה שונות.
  2. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, המאפשר הפעלת תל"ן בבתי-ספר, מתנה את הדבר בכך שכל ההוצאות הנובעות מתכנית הלימודים הנוספת יחולו על הורי התלמידים המשתתפים בה או על רשות החינוך המקומית שהתחייבה לשאת בהן על חשבונה. משרד החינוך מתנה את אישור התל"ן בהסכמת 75% מהורי תלמידי בית-הספר בו מבקשים להפעיל תל"ן. בהתאם לכך, בית-הספר העביר להורי התלמידים שאלון מקוון, בו הם התבקשו להשיב האם הם מסכימים או מתנגדים להשתתפות ילדיהם בתל"ן ולנשיאה בתשלום הנובע מכך.

בבית-הספר לומדים 832 תלמידים. הורים ל- 766 תלמידים נתנו הסכמתם לתל"ן. 9 הורים הביעו התנגדותם. ושאר ההורים לא הביעו עמדה. בהמשך, הבקשה להפעלת התל"ן הועברה למפקחת בית-הספר ולמנהל מחלקת החינוך במועצה המקומית עומר, והם סמכו ידיהם עליה. אחר כך הבקשה הובאה להנהלת המחוז של משרד החינוך, ומנהלת המחוז אישרה את בקשת בית הספר, הנתמכת על ידי ועד ההורים, להפעיל את התכנית גם במהלך יום הלימודים, בתוך שעות הלימוד הרגילות, ולא רק בסוף יום הלימודים.
3. חמשת העותרים הם הורים לילדים הלומדים בבית-הספר ( העותרים 1 ו- 2 הם בעל ואשה, הורים לשלושה ילדים הלומדים בבית הספר) המתנגדים להפעלת התל"ן במתכונתו הנוכחית. הם מציינים בפתח עתירתם כי הם אינם מתנגדים " להפעלת תל"ן בהתאם לדין, בתום יום הלימודים, תוך מתן אפשרות לאלה שאינם רוצים לקחת בו חלק, ללכת הביתה ו/או למסגרות חלופיות חוץ בית ספריות." וכי התנגדותם היא להפעלת התל"ן במהלך יום הלימודים, תוך הוצאת תלמידים אשר הוריהם מתנגדים לתוכנית ו/או כאלה שאינם מעוניינים להצטרף לה, מכיתותיהם.
4. העתירה מנומקת בשלל טענות, שהעיקריות בהן הן, שעל פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך, ניתן לבצע את שעות התל"ן במסגרת שעות הלימודים רק אם כל תלמידי הכיתה משתתפים בתכנית. אחרת, יש לקיים את שעות התל"ן לפני יום הלימודים או בסופו; שהארכת יום הלימודים פעמיים בשבוע לכל התלמידים, כולל אלה שאינם מעוניינים להשתתף בתל"ן, פוגעת בתלמידים שאינם מעוניינים להשתתף בתל"ן בצורה קשה, משום שהיא מתנגשת בפעילויות שונות שהתלמידים מקיימים בשעות אלה; שהארכת יום הלימודים כאמור, יוצרת קושי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הנעזרים בסייעת צמודה, שכן היקף שעות הסייעת נתון והארכת יום הלימודים תותיר תלמידים אלה ללא סייעת.
5. העתירה הוגשה ביום 18.10.17 ואיתה הוגשה גם בקשה לצו ארעי ולצו ביניים, בה התבקש בית המשפט, בעיקר, למנוע קיום יריד חוגים בבית הספר, שאמור היה להתקיים בו ביום; להורות למשיבה להקפיא את התל"ן במתכונתה, הכוללת הדרת והוצאת ילדים שהוריהם אינם מעוניינים בתכנית, מכיתותיהם; להורות למשיבה להעביר למבקשים מסמכים שונים; ולקבוע קביעות שונות בקשר לפעולות שנעשו בתהליך קידום יוזמת התל"ן.
6. חלק מסעדי הביניים המבוקשים בבקשה, זהים לאלה המבוקשים בעתירה עצמה, וחלק אחר של הסעדים בבקשה זהה בטיבו לסעדים העיקריים שבעתירה, אלא שביחס אליו מבוקש שתוקף הסעדים יהיה עד למתן פסק הדין בעתירה.
7. בהחלטתי מיום 18.10.17 דחיתי את הבקשה למתן צו ארעי, כך שהסעדים המתייחסים ליריד החוגים שכבר התקיים, אינם רלוונטים עוד.
8. עיינתי בעתירה ובבקשה, על נספחיהן, עיינתי בתגובת המשיבה לבקשה, על נספחיה, ושמעתי את טענות הצדדים, ובאתי למסקנה שאין מקום ליתן את צו הביניים המבוקש.
9. בפתח הדברים ראוי לציין, כי הגם שעיקר הטענות העובדתיות העולות בעתירה – שחלקן קשות ובוטות – מופנות כלפי הנהלת בית הספר וועד ההורים הבית ספרי, והגם שמחלקת החינוך של המועצה המקומית עומר תמכה בתכנית ואישרה אותה, ושבנסיבות, בית הספר, ועד ההורים, ומחלקת החינוך של מועצת עומר, הם בבחינת מי שעלולים להיפגע מקבלת העתירה, הרי שהעתירה מופנית רק נגד משרד החינוך.

10. הטענה העיקרית של העותרים הינה, כי בהינתן העובדה שלא כל הורי תלמידי בית-הספר מסכימים לתל"ן, לא ניתן לקיים את שיעורי התל"ן במהלך יום הלימודים הרגיל, אלא רק לפני יום הלימודים או בסופו. טענה זו מבוססת על הוראת סעיף 13.5( ב)(7) של חוזר מנכ"ל משרד החינוך סג/3(א) מיום 1.11.2002, שזו לשונה –
"שעות הלימוד בתכנית נוספת תינתנה לפני יום הלימודים או בסוף היום, מחוץ למערכת השעות היומית על פי התקן. אם כל תלמידי הכיתה משתתפים בתכנית הנוספת, אפשר לשלב את שעותיה במסגרת שעות הלימודים.".
הוראה זו אכן תומכת בטענת העותרים. אלא, שחוזר המנכ"ל בו מופיעה ההוראה הוא משנת 2002 ומאז הוצאו חוזרי מנכ"ל נוספים, שבאחרון בהם, מחודש אוגוסט 2017, מופיעה ההוראה הבאה –
"תוכנית לימודים נוספת ( תל"ן) מותנת בהסכמה אישית בכתב של כל אחד ואחד מן ההורים לתוכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות ההורים המוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו בתוכנית להשתחרר לביתם. אם תוכנית לימודים נוספת שובצה באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו." (סעיף ח' לנספח ב' לתגובת המשיבה).

הנה כי כן, דברים בהירים ומפורשים, חוזר המנכ"ל העדכני מאפשר עקרונית לשבץ שעות תל"ן במהלך יום הלימודים.
11. המשיבה הסבירה, שלא היה מנוס משיבוץ שעות התל"ן גם במהלך יום הלימודים, שכן, בית-הספר מונה 29 כיתות ומעל ל- 800 תלמידים, ואין בנמצא מפעיל המסוגל לספק שירותי תל"ן בו זמנית לכלל תלמידי בית-הספר בסוף יום הלימודים. ושעל רקע זה אישרה מנהלת המחוז לבית הספר לקיים את שיעורי התל"ן גם במהלך יום הלימודים.
הסבר זה, ענייני והגיוני, והוא מהווה טעם מספק וסביר להחלטת מנהלת המחוז.
12. עיון בסעיפים 34-36 לתגובת המשיבה מלמד, כי על פני הדברים, עובר לאישור התכנית הוצגו בפני מנהלת המחוז כל המסמכים, הנתונים, הדיווחים והאישורים הנדרשים לאישור תל"ן וכי היא בדקה את התכנית, נתנה דעתה לתכנֵיה והנחתה להכין תכנית חלופית לילדים שהוריהם יסרבו להשתתפותם בשיעורי התל"ן.
13. לא למותר לציין, כי שניים מהמוטיבים המרכזיים בטענות העותרים, החוזרים על עצמם בהקשרים שונים, דהיינו, שתלמידים שהוריהם לא ישלמו עבור התל"ן לא יוכלו להשתתף בשיעורי התל"ן המתקיימים במהלך יום הלימודים, ושתלמידים שלא ירצו להשתתף בשיעורי התל"ן המתקיימים בסוף יום הלימודים לא יוכלו להשתחרר מהם, מוצאים את תשובתם בהצהרת המשיבה לפיה, גם תלמידים שהוריהם לא שילמו על התל"ן יוכלו להשתתף בשיעורי התל"ן המתקיימים במהלך יום הלימודים והם לא יוצאו מהם ( אלא אם כן הוריהם יסרבו שהם ישתתפו בשיעורים אלה, שאז, הם יוכלו להשתתף בפעילות אחרת שתאורגן על ידי צוות בית-הספר); ושכאשר שיעורי התל"ן מתקיימים בסוף יום הלימודים, מי שאינו מעונין להשתתף בהם לא יחויב להישאר בבית-הספר.
ועוד נראה לי לציין את דברי ב"כ המשיבה, כי לאחר קיום השאלון המקוון, בו רוב מכריע של הורי התלמידים תמך בקיום התל"ן, המשיבה הנחתה את הנהלת בית-הספר להחתים כל אחד מהורי התלמידים על טופס בקשת הצטרפות – לא מקוון – וכי נכון להיום כ- 95% מהורי תלמידי כיתות ג' עד ו' חתמו על טפסי הסכמה לתכנית, כולל הסכמה לשאת במימון הנדרש.
בנוסף, כמצוין בתגובת המשיבה, הנהלת בית-הספר, בשיתוף ועד ההורים ומחלקת החינוך במועצת עומר, פעלו אל מול כלל הגורמים המושפעים משינוי מערכת הלימודים הנובע מהתל"ן, כולל מפעילי הצהרונים בעומר, חוגי הילדים באגודת " הפועל", חברות ההסעות, ועוד, לצורך הסדרה ותיאום של הפעילויות למערכת השעות החדשה, ונענו בחיוב מצדם.
14. בסיכומו של דבר נראה כי המשיבה פעלה כדין וכי החלטתה לאשר לבית-הספר להפעיל את שיעורי התל"ן גם במהלך יום הלימודים, התקבלה במסגרת סמכותה ומשיקולים מקצועיים וענייניים. משכך, קשה להגדיר את סיכויי העתירה כמשמעותיים.
15. גם השיקול של מאזן הנוחות תומך בדחיית הבקשה.
הנהלת בית-הספר מעוניינת במימוש התכנית; ועד הורי התלמידים תומך בתכנית ומעוניין בקיומה; רוב מכריע מאוד של הורי תלמידי בית-הספר מעוניין בתכנית; מפקחת בית-הספר ומנהל מחלקת החינוך במועצת עומר תומכים בתכנית; ומנהלת המחוז של משרד החינוך אישרה את התכנית. הדעת נותנת שכל אלה פועלים באמונה לטובת התלמידים.
במצב דברים זה ניתן להניח שהתכנית אכן טובה לתלמידים ושהאינטרס שלהם הוא לקיימה ללא דיחוי. בנוסף לכך, מערכת שעות הלימודים וההוראה בבית-הספר שונו והותאמו לתכנית. החברה האמורה להוציא את התכנית אל הפועל התארגנה לקראתה. וגורמים רלוונטים שונים בישוב עומר התאימו את עצמם לשעות הלימודים החדשות בעקבות התכנית. הפסקת התכנית תגרום לפגיעה בכל המישורים המוזכרים. מאידך, אני מתקשה לראות את הנזק שיגרם למתי מעט התלמידים שהוריהם מתנגדים לתכנית מאי הפסקתה, וגם אם יגרם להם נזק כלשהו הרי שהוא לא עומד בשום יחס לנזק שיגרם מהפסקת התכנית.
16. נוכח כל האמור, אני דוחה את הבקשה למתן צו ביניים.
17. אני מחייב את העותרים לשלם, יחד ולחוד, הוצאות המשיבה בסך של 7,500 ₪.
18. בשולי ההחלטה, ולא בשולי החשיבות, אני מוצא לנכון להפנות תשומת לב הגורמים האמונים על הענין לטענה על הקושי העלול להיגרם לתלמידי בית-הספר שהם בעלי צרכים מיוחדים. בית-הספר והמועצה המקומית עומר לא קיבלו את ההזדמנות להשיב לדברים ויש להעמידם בחזקתם שהענין מטופל כראוי. ההערה היא בבחינת זירוז המזורזין.

19. ב"כ העותרים תודיע לבית המשפט בתוך 30 יום האם היא מעוניינת בקביעת העתירה לדיון.

המזכירות תעביר את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרון חכמון
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: