ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוחנה יוסף נגד מדינת ישראל :

26.10.17
לפני כבוד השופט, ישעיהו שנלר, סג"נ – אב"ד
כבוד השופט, ד"ר קובי ורדי, סג"נ
כבוד השופטת, עינת רביד

המבקש:

אוחנה יוסף

נגד

המשיבה:

מדינת ישראל/ רשות מקרקעי ישראל
ע"י ב"כ עו"ד רן עמיאל

החלטה

1. לפנינו בקשה "לדחיית/ הארכת מועד הפינוי" שהגיש המבקש ביום 17.10.17 בעניין פינוי מקרקעין אשר הוחזקו על ידו, "למועד אחר, רחוק בכעשרה שבועות לפחות, וזאת, על מנת לאפשר למבקש להמשיך ולסיים את פינוי המיגרשים שהוא החזיק ומחזיק בהם עד היום".

2. המשיבה הגיש ה ביום 7.1.10 תביעה בסדר דין מקוצר כנגד המבקש ושני אחיו, לסילוק יד ממקרקעין בשטח של כ 20 דונם הנמצאים בפאתיהם הדרום מזרחיים של העיר אור יהודה במה שהיו פעם האדמות של הכפר הערבי, כפר עאנה. לאח המבקש , אברהם אוחנה לא ניתנה הרשות להתגונן ולמבקש ואחיו ניסים אוחנה (להלן: ניסים) ניתנה הרשות להתגונן. ביום 8.11.15 ניתן פסק דין בבית משפט קמא המורה על פינויים של המבקש ואחיו מהמקרקעין כשהם פנויים וזאת עד ליום 15.12.15.

3. ביום 6.3.16 הגישו המבקש וניסים ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא.

4. ביום 22.2.17 במסגרת הדיון בערעור , בית המשפט הציע מתווה פשרה, אשר התקבל על ידי הצדדים, לפיו "יתוקן סעיף 12 לפסק הדין של בית משפט קמא מיום 8.11.2015 כך שהסעד האופרטיבי לא יכלול את חלקה 187 בגוש 7217 . כמו כן תתוקן טעות סופר שנפלה לגבי חלקה 183 בגוש 7217 עליה יחול פסק הדין (בטעות נרשם גוש שגוי 7127)."
כך גם ניתנה אורכה נוספת למערערים לצורך התארגנות לביצוע פסק הדין וזאת לא יאוחר מיום 22.10.17 כשהמערערים ישיבו את המקרקעין "כשהם ריקים ופנויים מכל המחובר, אדם וחפץ".
כמו כן "במידה והמערערים לא יפנו את המקרקעין כולם או חלקם עד למועד הפינוי הנדחה תוכל רמ"י לבצע את פסק הדין בעצמה ללא צורך בנקיטת הליכי הוצאה לפועל ותוך חיובם של המערערים בעלויות הפינוי וההריסה."
וכי "הערבון יישאר בקופת בית משפט. ככל שתימסר הודעה מטעם המשיבה כי המערערים עמדו במלוא המפורט לעיל ובמועדו, אזי יוחזר העירבון למערערים, כפוף להוראות בית משפט של פשר. ככל שלא תימסר הודעה שכזו עד ליום 1.11.17, אזי יועבר הפיקד ון למשיבה."

5. הצדדים הסכימו למתווה הפשרה תוך ציון של ב"כ המערערים כי "מקובל ועל דעת המערערים כאשר המערער יוסף נמצא מחוץ לאולם וכשהדברים הוסברו לו.".

6. ביום 17.10.17 עתר המבקש בבקשה דנן, תוך שהוא מציין כי כבר החל לפנות את המקרקעין מהמכולות ומכונות תעשייתיות ואף סייע לע יריית אור יהודה לפנות שני מחפרים "BAGERS" ענקיים וכן קרוואן שבו השתכן אחיו הלוקה בחירשות ואילמות.
עוד הוסיף כי על המקרקעין מצויים, מכוניות מסחריות רבות אשר נרכשו בידי אדם אחר העוסק בשיפוצן או במכירתן או בפירוקן וכי עתה פועל הוא לפנותן יחד עם אותו אדם.
עוד הוסיף המבקש כי "הוחמר מצבו הרפואי והוא הפך מוגבל בניידות וקשה עליו ההליכה בכוחות עצמו" וכן עליו לעבור ניתוח ל החלפת שתי בירכיו וכי הוא דוחה זאת על מנת לקיים את פסק הדין.
לבקשה צורפו נספחים מהמוסד לביטוח לאומי המורה על קצבאות נכות המשולמות לאברהם אוחנה הנושא ת.ז. XXXXXX087.

7. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 18.10.17 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשה, ובה טענה , כטענה מקדמית , " כי ספק אם ביהמ"ש מוסמך משניתן פסק דינו ו"קם מכסאו", לשנות מתוצאותיו – קל וחומר בהעדר הסכמה של כל הצדדים להליך" .
לגוף הבקשה טענה המשיבה כי פסק הדין ניתן זה מכבר עוד ביום 8.11.15 ובמסגרת הערעור ניתנה אורכה למבקש של 8 חודשים לשם השלמת הפינוי וכי המדובר על סך כולל של שנתיים ימים לדחיית המועד מיום מתן פסק הדין בבית משפט קמא, וכי הבקשה הינה בקשה לקונית ואין בנימוקים אשר פורטו בבקשה כדי לשנות מעובדה זו , וכי המדובר בדחיית הקץ ולהוסיף ולעשות שימוש במקרקעי הציבור תחת חסותו של בית המשפט.
עוד הוסיפה המשיבה כי הצורך בפינוי המקרקעין דחוף בשל הצורך לקדם את התוכנית החלה על המקרקעין למטרות ציבוריות, והמשיבה תעמוד אף על זכותה לפנות עצמאית את המקרקעין ללא הצורך בפנייה להוצאה לפועל לשם כך, תוך חיוב המבקשים בעלויות הפינוי וההריסה ואף תשמור על זכותה לנקוט בצעדים לשם חילוט העירבון המופקד בקופת בית המשפט.

8. המבקש הגיש תגובה לתשובת המשיבה ללא קבלת רשותו של בית המשפט ועל כן מהראוי היה שלא להתייחס לה, הגם שבחנו אשר צויין בה.

9. לערכאת שיפוטית סמכות טבועה להאריך מועדים, אף לאחר שניתן פסק דין סופי - וכחריג לכלל הרגיל בדבר "גמר מלאכה". אולם נפסק כי השימוש בסמכות זו ייעשה במקרים מיוחדים ויוצאי דופן.
וכך שבו ונקבעו הדברים ב-בר"מ 3888/16 המועצה המקומית עיילבון נ' ג'סאן כראם (19.6.16):
"אחר שבחנתי את הדברים הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. כידוע, סמכותו הטבועה של בית המשפט ליתן ארכה לביצוע פסק דינו תופעל במשורה ובמקרים חריגים - כאשר הארכת המועד נחוצה כדי למנוע אי-צדק, וכאשר אי ביצוע פסק הדין נובע מסיבות שלא הייתה למבקש שליטה עליהן (ראו: ב"ש 79/82 ישראל ארגמן חברה לבניין בע"מ נ' ברנפלד, פ"ד לו(2) 362, 363 (1982); רע"א 3418/13 קבוצת בראל-תדמור בע"מ נ' בן פורת, פסקה 11 (12.2.2014)). "
וראו גם, לדוגמא בלבד: רע"א 7890/15 אסתר דודאי נ' ארז חבר (22.11.15); רע"א 3516/14 אגבריה אחמד נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון ובינוי (28.5.14); וסיכום ההלכה הפסוקה אצל אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שתים עשרה (2015), עמ' 1243-1241.

10. בעניינו, לא התקיים ולו אחד משני התנאים שנקבעו בפסיקה.
המבקש לא הצביע על נסיבות חיצוניות אשר מנעו ממנו פינוי המקרקעין אלא אף בין שורות הדברים נאמר כי נמצאים גורמים אחרים בקרקע הממשיכים לפעול, לשפץ ולפרק ולמכור מכוניות מסחריות במתחם , בעוד שהמבקש ידע זה מכבר מלפני 8 חודשים כי עליו לפנות את המקרקעין המדוברים. יתר על כן רב הנסתר על הגלוי לענין אותו אדם אחר.
בנוסף, המבקש לא הבהיר מהו "אי – הצדק" אשר ייגרם בפינוי מיידי של המקרקעין מאותם ערמות של מכונות ישנות והנראה גם גרוטאות מתוך המתחם.

11. הנראה הוא כי בדין טוענת המשיבה כי כל רצונו של המבקש בדחיית הקץ וכי ממאן הוא להבין כי הגיע העת והזמן לפנות את המקרקעין אשר שייכים לציבור בכללותו ולא לו.
המבקש קיבל אורכה מכובדת ביותר של 8 חודשים לפינוי אותם מקרקעין, תוך שבהסכם הפשרה אשר הוסכם בין הצדדים, חלקה 187 בגוש 7217 הוצא ה מן החלק האופרטיבי של פסק הדין של בית משפט קמא .

12. הדברים מתחדדים ביתר שאת כאשר בהסכמה הודגש כי אם עד למועד הפינוי האמור, קרי 22.10.17 לא יפנה המבקש את המקרקעין תוכל המשיבה לפעול עצמאית לשם פינוי המקרקעין ולהשית את ההוצאות האמורות על כתפי המבקש ואחיו.

13. עם זאת לפנים משורת הדין במקום המועד הקובע של ה- 22.10.17 שנקבע בפסק הדין , י בוא המועד של 15.11.17, תוך השארת העירבון , בשלב זה, בקופת בית המשפט , כאשר במקום מועד ההודעה עד ליום 1.11.17 יבוא 1.12.17.

14. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017.

ישעיהו שנלר,
שופט, סג"נ
אב"ד
ד"ר קובי ורדי,
שופט, סג"נ
עינת רביד, שופטת


מעורבים
תובע: אוחנה יוסף
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: