ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טובה בוליגנים נגד רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ :

לפני כבוד הרשמת לובנא תלחמי סוידאן

התובעת:
טובה בוליגנים, ת.ז. XXXXXX230
ע"י ב"כ עו"ד רן סיון

-
הנתבעים:
1. רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
ח.פ. 513770669
2. יוסף נחמיאס, ת.ז. XXXXXX842

החלטה

1. לפניי בקשת התובעת מיום 24/10/17 לפטור מתשלום אגרה (להלן: "הבקשה").
לבקשה צורף תצהיר מטעם התובעת וכן מסמכים נוספים.

רקע

2. ביום 24/10/17, הגישה התובעת תביעה כנגד הנתבעים, בה טענה, בין היתר, כי עבדה אצל הנתבעת 1 מיום 20/3/16 עד ליום 9/10/17 – מועד בו התפטרה בנסיבות המזכות אותה בפיצויי פיטורים. עוד נטען כי במהלך התקופה הרלוונטית לתובענה, הנתבע 2 התעמר בתובעת על בסיס יומיומי ואף נקט נגדה באלימות מילולית ופיזית, וכי הדבר היה בידיעת הנתבעת 1.

3. רכיבי התביעה אשר נתבעו הם: פיצוי בגין אובדן השתכרות (בסך של 27,000 ₪), פיצויי פיטורים (בסך של 9,300 ₪) ופיצוי בגין עוגמת נפש (בסך של 350,000 ₪).

4. בבקשה ובתצהיר אשר צורף לה, טוענת התובעת, בין היתר, כי אין לה רכוש, היא מתגוררת עם משפחתה בדירת עמידר, אינה עובדת ואין לה כל הכנסה , מצבה הנפשי התדרדר, בעלה מקבל קצבת נכות כללית מהמל"ל ושתיים מבנותיה חולות.

המסגרת הנורמטיבית

5. תשלומן של אגרות הנגבות בבית הדין האזורי לעבודה, הוסדר בתקנות בית הדין לעבודה אגרות תשס"ח – 2008 (להלן: "התקנות" ). בתקנה 12 לתקנות, אשר עניינה בקשה לפטור מאגרה, נקבעו הכללים למתן פטור מתשלום אגרה, ובין היתר נקבע:

12. (א) בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד.
(ג) ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:
(1) החלטה של בית דין או של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;
(2) הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
(3) הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
(ד) ....
(ה) ....

6. היינו, על בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם את האגרה, לצרף לבקשה לפטור מאגרה תצהיר המפרט את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה. ועוד, בהתאם להוראות התקנה הנ"ל, אם התובע עומד בתנאי של חוסר יכולת כלכלית לשלם את האגרה, אין בכך בלבד כדי להביא לקבלת הבקשה שכן, כאמור, יש לבחון אם ההליך מגלה עילה כדרישת תקנה 12(ב) לתקנות.

7. בשאלה מתי הליך "מגלה עילה" לעניין מתן פטור מתשלום אגרה, דן בית המשפט העליון בע"א 8974/04 פלוני נ' פלונית [פורסם בנבו], שם נפסק:

"האיזון בין הצורך להבטיח השתתפות בעלות השירות הניתן לפונה לבית המשפט ורצינות ההליך מזה, והצורך להימנע מנעילת שערי בית המשפט בפני מי שאינו יכול לשלם את האגרה מזה, מספק הסבר גם לתנאי המצטבר הקבוע בתקנה 13(ב) לתקנות ולפיו לשם קבלת פטור מאגרה בשל חוסר יכולת כלכלית, אין די בהוכחת חוסר יכולת זה אלא יש להראות גם כי ההליך "מגלה עילה". מתקין התקנות ביקש בדרך זו למנוע ככל שניתן מצב בו אי תשלום האגרה בשל חוסר יכולת כלכלית יהווה צינור דרכו יוזרמו לבית המשפט הליכי סרק שאין בהם ממש, תוך בזבוז של משאבי הציבור והטרדת צדדים אחרים ללא צורך. מאיזון זה מתבקשת גם הפרשנות הראויה של המונח "מגלה עילה" שבתקנות. על הדן בבקשה לפטור מאגרה לבחון אם אין המדובר בהליך סרק, בהליך שאין לו תכלית ואין לו יסוד בדין או בעובדה. במובן זה, על הדן בבקשה לפטור מאגרה מטעמי חוסר יכולת כלכלית לבחון למעשה אם נכון הוא לראות את מגיש ההליך כאילו שולמה האגרה במובן זה של רצינות ההליך ויסודו בדין ובעובדה. יש לבדוק את כל הנימוקים הכלולים בהודעת הערעור כך "שאם יתקבלו יביאו לקבלת הערעור או לשינויו של פסק הדין כמבוקש בהודעת הערעור"... בה בעת, אין להפוך בחינה זו לדיון בתיק עצמו תוך הכרעה מדוייקת באשר לסיכוייו. "אין לנהל עם התובע דקדוקי עניות בקשר לסיכוייו לזכות בתביעה"... יש לבחון על כן רק את העילה לכאורה, ולבחון שאין המדובר בעילה קלושה וחסרת סיכוי של ממש. אין לדרוש כי יהיה המדובר בעילה שסיכוייה טובים... תוצאה אחרת היתה מביאה למצב בלתי ראוי בו מי שהוא חסר יכולת כלכלית ידרש לעמוד בתנאי סף לדיון בבקשתו – לגופה - החמורים מאלו של בעל דין ששילם אגרה.".
דיון והכרעה

8. לאחר שבחנתי את הבקשה, על מצורפיה, וכן את כתב התביעה, הגעתי למסקנה לפיה דין הבקשה להידחות, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.

9. מעיון בבקשה ובתצהיר התובעת עולה כי התובעת התפטרה לפני 17 ימים בלבד, כך שעד לפני קצת יותר משבועיים היא עבדה והשתכרה. מתלושי השכר אשר צורפו לבקשה, עולה כי שכרה נע בין 3,458.5 ₪ נטו ל- 5,632.6 ₪ נטו (בחודש 9/17).

10. הטענה לפיה התובעת "מתקשה מאד במציאת עבודה חדשה", אינה ברורה לאור סמיכות הזמנים בין הפסקת עבודתה נשוא התובענה והגשת הבקשה.

11. בנוסף, עולה כי בעלה של התובעת מקבל קצבת נכות כללית בסך של 5,436 ₪ לחודש, כשלא ברור אם ילדיה המתגוררים עימה הם קטינים והאם מי מהם מקבל קצבה כלשהי (התובעת טענה כי שתיים מבנותיה חולות ב- FML) .

12. התובעת לא פירטה האם לזכותה עומדים חסכונות בבנק, וזאת על אף שמתדפיסי חשבון הבנק אשר צורפו עולה כי קיים חסכון, ולא פרטה האם נצברו לזכותה כספים בביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות, כשמתלושי השכר עולה כי לתובעת קופת פנסיה בהראל. בנוסף, התובעת לא פירטה אילו מאמצים עשתה (ככל שעשתה) בכדי לגייס כספים לצורך תשלום האגרה מצדדי ג' וביניהם חברים וקרובי משפחה.

13. לאור כל המפורט לעיל, לא שוכנעתי כי אין ביכולת התובעת לשאת בתשלום האגרה .

14. יש לציין כי גם אם שוכנעתי כי אין ביכולתה של התובעת לשאת בתשלום האגרה, אין בכך כדי להביא לקבלת הבקשה, וזאת מן הנימוקים אשר יפורטו להלן.
15. לאור הוראות תקנה 12(ב) לתקנות, עליי לדון בשאלה האם ההליך מגלה עילה, ומכאן אתייחס לסיכויי התביעה, תוך בחינה שאין בה כדי לקבוע מסמרות.

16. מכתב התביעה לא ניתן ללמוד מהו הבסיס המשפטי אשר עומד בבסיס רכיב התביעה בגין פיצוי בגין אובדן השתכרות. בנוסף, גם אם הגרסה העובדתית אותה מבקשת התובעת לקבל בכל הקשור לרכיב של פיצוי בגין עוגמת נפש בשל התעמרות בעבודה, תתקבל, במלואה, סכום התביעה הנתבע בגין רכיב זה, לטעמי, מופרז. מכאן, לא ניתן לקבוע כי ההליך מגלה עילה באופן אשר יצדיק היענות לבקשה בהתאם להוראות הדין.

17. לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית .

18. יחד עם זאת, הנני מוצאת מקום להורות לתובעת לשלם את האגרה החייבת בתיק ב- 2 תשלומים שווים: הראשון ישולם עד ליום 5/11/17 והשני ישולם עד ליום 5/12/17, אחרת התביעה תימחק.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, (26 אוקטובר 2017), בהעדר הצדדים.

לובנא תלחמי סוידאן , רשמת


מעורבים
תובע: טובה בוליגנים
נתבע: רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
שופט :
עורכי דין: