ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לריסה מקרנקו נגד נץ קולינריה בע"מ :

לפני: כבוד השופטת שרה מאירי
התובעת:
לריסה מקרנקו
ע"י ב"כ עו"ד אבירם עסיס
-
הנתבע:

  1. נץ קולינריה בע"מ
  2. נחשון אליהו
  3. ניר צוק

ע"י ב"כ עו"ד גיל אגמון

החלטה

1. בפניי בקשת התובעת (16.7.17) לביטול מחיקת התביעה.
עותרת התובעת לביטול מחיקת תביעתה (החלטה מ-6.4.17; "ההחלטה") ולהארכת מועד נוספת ואחרונה בת 30 יום להשלמת עדויותיה בהנמקות הבאות:
בדיון הקד"מ מ- 23.11.16 נקבע המועד לעדויות המבקשת עד 1.2.17.
בשל עומס עבודה רב וחריג במשרד בא כוחה הוגשה בקשה לארכה בהסכמה, עד 2.3.17, שנתקבלה ע"י ביה"ד ב- 1.2.17.
עקב שגגה משרדית, בין היתר בשל חילופי גברא במשרד ב"כ – לא הוגשו עדויותיה במועדם.
ההחלטה באה לידיעת ב"כ רק ב- 13.7.17, החלטה שניתנה בלי ליתן הודעה לבעלי הדין או לב"כ, ע"מ שיתאפשר ליתן טעם שיניח דעתו של ביה"ד מדוע לא תמחק התובענה.
עניין דומה נדון בבר"ע (ארצי) 27995-01-16 מיטל ז'נו הראלי נ' יצחק איתן (12.4.16) בהסתמך על תקנה 48 לתקנות.

בתום לב לא הוגשו תצהירי המבקשת.
[משהוגשה הבקשה בהעדרי מביה"ד ניתנה החלטת כבוד השופט ד. ספיבק המורה על תגובת המשיבים ].

2. ביום 1.8.17 הוגשה תגובת הנתבעים כדלקמן:
ניתן היה לצפות בהחלטה בנט ביום 6.4.17 ובדיקה פשוטה בנט "מראה במפורש ובבירור" כי ב"כ הנתבעים (צ"ל: ב"כ התובעת) צפה "3 פעמים (!)" בה (צילום מסך הנט צורף), כשעפ"י החלטת ביהמ"ש {ת"א (מחוזי ת"א) 1023/03 רושניק נ' בנק הפועלים, 1 4.11.16, נבו} – צפיה בנט "כהמצאה כדין לנמען". יתר על כן, החלטות כגון דא נשלחות בדואר רשום ע"י מזכירות ביה"ד.
משכך, תמוהה ביותר ואף שגויה טענת התובעת "שאינה נתמכת בתצהיר (ורק בגין מחדל זה יש לדחות בקשתם לביטול פסק הדין ...)" – כי המחיקה הובאה לידיעתם רק ביולי.
בגין אי הדיוקים הרבים (בלשון המעטה) ובגין השיהוי הרב בהגשתה, בגין אי מתן תצהיר בתמיכה לבקשה, ובגין טעם שאינו יכול להניח את הדעת – יש לדחות הבקשה.
כן הפנו להחלטת כבוד הרשמת בדיון הקד"מ לפיה ללא התראה תמחק התביעה, ככל שלא יוגשו תצהירי התובע.
גם הציטוט מפסה"ד הארצי (ס' 6 לבקשה) – בי ה"ד רשאי להתרות על מחיקת התביעה בדרך שביה"ד הורה על כך. משכך, אין לתובעת אלא להלין על עצמה.
נטען עוד כי עסקינן בתביעה כספית תמוהה, הלוקה בכשלים מהותיים ויסודיים, כשהתביעה כבר תוקנה בשל "טעות קולמוס", הסעד קפץ בכ- 25% (הגם שמשך ההעסקה ואחוז המשרה ירדו), נוספו ראיות לכאורה חדשות (שהיו בחזקת התובעת עוד קודם לכן) נוספו עילות וראשי נזק חדשים ועוד ועוד, עד שחוייבה בהוצאות בדיון הקד"מ.
הוסף לכך התנהלות שלא בתום לב, תוך זלזול מתמשך בהוראות הדין וביה"ד.

לאור האמור עתרו לדחיית הבקשה ולחיוב התובעת בהוצאות.

בהתאם להחלטתי מ- 2.8.17 הגישה המבקשת תגובתה.

3. בתגובת המבקשת מ- 23.8.17 (אגב, ארוכה מהבקשה ומהתשובה) טוענת התובעת כי סעד "מחיקה על הסף" מופעל ביד קמוצה ובמשורה ועוד יותר בביהד"ע, כשלעולם יעדיף ביה"ד בירור המחלוקת לגופה.
טוענת התובעת כי "נוכח סד הזמנים, חוסר האפשרות להגיש בקשה באמצעות "נט המשפט" ובשל חופשות לסרוגין בהם נמצאים הח"מ ו/או עוה"ד שלו בקשה זו ללא תצהיר".

עוד נטען כי התביעה עוסקת בזכויותיה הסוציאליות של התובעת כשסיכוייה גבוהים.
לעניין המצאה בנט – טענה התובעת כנגד עניין רושניק כי בידי "המשיבה" (?) טעות משפטית והאמור אינו מהווה הלכה מחייבת, תוך שהפנ תה להלכת ביה"ד הארצי (47788-12-15 עמישב נ' רמי מוסט, נבו, 21.11.16), לפיה צפיה בנט אינה "ה מצאה כדין". כך בע"א 33574-06-17 מנורה מבטחים בע"מ נ' לוי, נבו, 13.7.17, נערכה "סקירה נוספת" (?).
בהתאם להלכה, בטול פס"ד שניתן במעמד צד אחד יכול שיעשה מחמת הצדק / בהתאם לשק"ד ביה"ד.
המבקשת מונה הפניות שונות לפיהן עתרה ליתן לה יומה, וליתן לה ארכה נוספת ואחרונה בת 30 יום להשלמת עדויותיה (כל ההדגשים לעיל במקור)

4. ולהכרעתי –
מעניין לציין כי המבקשת נמנעת, משום מה, גם בתשובתה – מהגשת תצהיר לאימות הטענות שבבקשתה ובתגובתה.

עוד ראוי לציין כי ככל שטענותיה מתבססות על "הבט" כזה או אחר במשרד ב"כ – ודאי וודאי לא היתה "מניעה" להגשת תצהיר כתמיכה לבקשה!

ועוד – כל הבקשות שהגישה המבקשת בהליך ד נא הוגשו דרך "אתר עו"ד" – לא ברורה איפוא הטענה בתגובתה (כמצוטט, מודגש לעיל, מס' 4 לתגובתה) בדבר "חוסר האפשרות " להגיש בקשה באמצעות "נט המשפט" (מעבר לכך שעסקינן בטענת עובדה , שלא גובתה בתצהיר ).
הוא הדין בטענה בדבר "חופשות לסירוגין" של 2 בכ"י המבקשת (האחד, שחתם על הבקשה והאחר , שחתם על התגובה) – ובלא פירוט עובדתי/אסמכתא, או הבהרה ל "רלוונטיות" לחופשות אלה (אגב, בלשון הווה בתגובה: "נמצאים", 23.8.17) – לתקופה שבין תום המועד שהוארך , למתן ההחלטה!

ואם לא די בכך – הרי גם בהחלטה ש האריכה המועד להגשת תצהיריה – צפתה המבקשת (צפה ב"כ) בנט – והנה , ביחס להחלטה זו אינה טוענת ("משום מה") כי אין עסקינן בהמצאה כדין ...

ודאי אין קשר בין ההלכה לעניין מחיקה על הסף – לענייננו, בו נמחקה התביעה, יותר מחודש לאחר שחלף המועד להגשת עדויותיה של התובעת!

ועוד – כבוד הרשמת קבעה ב מעמד הצדדים כי אם לא יוגשו תצהירי התובעת במועד שנקבע על ידה – תמחק התביעה ללא התראה נוספת, ובהתאם להחלטה זו, עתרה התובעת לארכה (בהסכמה) להגשת תצהיריה. משנעתרה בקשתה זו, אך ברי כי לא "בוטלה" החלטת כבוד הרשמת בהבט האמור ,ואף התובעת אינה טוענת כך !

יש מידה רבה של "חוסר דיוק" לטעון כי ההחלטה נצפתה לראשונה ב- 13.7.17 ללא ביסוס ראייתי לכך – ותוך התעלמות מכך כי נצפתה בנט, ב- 6.4.17 [ גם זאת ללא ביסוס ראייתי, מההתעלמות האמורה! ].
כך גם בחזרה על הבקשה להאריך בעוד 30 יום את המועד לתצהיריה, בלא שיובהר האמנם (ומדוע), מראשית מרץ – לא נעשה דבר, גם לא מעת שהוגשה הבקשה דנא ...!

לאחר ששקלתי כל אלה – והגם שהתנהלות התובעת כמתואר אכן , לכאורה, עולה כדי זילות בהחלטות ובביה"ד (ודאי בצד האחר) – תבוטל ההחלטה.

חרף כל האמור, לא מצאתי "לפקוד" על התובעת מעשים-מחדלים (כנטען בבקשה ובתגובה) עד כי לא תוכל לקבל יומה בתביעתה.

ההחלטה בטלה איפוא.

כל עדויות התובעת, כפי שנקבע ע"י כבוד הרשמת, עד 1.11.17 שעה 12:00.

לא תנתן ארכה נוספת. לא תוגשנה כאמור – תדחה התביעה ללא כל התראה.

נקבע להוכחות ליום 11.6.18 שעה 11:30.

התובעת תשא בהוצאות הנתבעים בבקשה וללא קשר לתוצאות ההליך, בסך 6,000 ₪ בתוך 30 יום, אחרת יישא סכום זה ה"ה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתנה היום, ד' חשון תשע"ח , (24 אוקטובר 2017 ), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

חתימה

חן תשובה/רינת אברג'ל


מעורבים
תובע: לריסה מקרנקו
נתבע: נץ קולינריה בע"מ
שופט :
עורכי דין: