ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף שבלי נגד מדינת ישראל :


בפני כבוד ה שופט עמית פרייז

מבקש/נאשם

יוסף שבלי

נגד

משיבה/מאשימה

מדינת ישראל

החלטה

בעקבות הדיון מיום 24/9/17, הצטמצמה מעט גדר המחלוקת בין הצדדים באשר לתחומה של הבקשה, כך שכעת המחלוקת נוגעת לשאלה האם יש להעביר לרשות המבקש את התיק הסוציאלי של משפחתו (משמע הוא, אשתו שהינה הנאשמת הנוספת , וילדיהם), וכן את התיק הרפואי של בתו המתלוננת.

בד בבד, בעקבות דיון זה עלתה שאלה מקדמית הנדרשת להכרעה והיא האם יש לברר את הבקשה לקבלת אותם מסמכים סוציאליים ורפואיים על דרך בקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי (כפי שהוגשה מלכתחילה) או שמא על דרך בקשה לפי סעיף 108 לחוק. לעניין זה הצדדים השלימו טיעוניהם בכתב, כאשר בד בבד הועברו לעיוני החומר הסוציאלי והרפואי המבוקש, שהיו מצוי ים בידי המאשימה.

לעניין השאלה המקדמית כל צד הפנה לפסיקה התומכת בעמדתו. לצד זאת נדרשתי אף לפסק דין נוסף של בית המשפט העליון- בש"פ 2565/17 מ"י נ' פלוני (פורסם בנבו, 11.5.17). מפסיקה זו עולה כי אין קריטריון סף אשר מכריע בשאלה המיונית שבפניי, אלא שיש להידרש בסופו של דבר לאיזון בין מספר קריטריונים והם- מידת הרלבנטיות של החומר המבוקש לסוגיות שבמחלוקת, נגישות המאשימה לחומר המבוקש, ושאלת החיסיון של חומר זה.

בענייננו, ככל שהדברים אמורים ביחס לחומר הסוציאלי, הרי שחומר זה מצוי בידי המאשימה, ועל כן בהיבט זה הכף נוטה לסיווג הבקשה בהתאם לסעיף 74 לחוק. לעומת זאת, המדובר בחומר שנתון לחיסיון יחסי של עובד סוציאלי, בהתאם לסעיף 50א לפקודת הראיות, ועל כן בהיבט זה הכף נוטה לסיווג הבקשה בהתאם לסעיף 108 לחוק. בשאלת זיקת החומר, הרי שעיון בו מלמד על כך שעל פניו אין בו בכדי להועיל להגנה, וזאת בהקשר של הנמקת הבקשה בעניין זה, כך שבהיבט זה הכף נוטה לסיווג הבקשה בהתאם לסעיף 108 לחוק.

במצב דברים זה, סבורני כי באיזון כולל, הרי בהקשר של החומר הסוציאלי, הכף נוטה לסיווג הבקשה בהתאם לסעיף 108 לחוק. בקשה זו על פי הכלל אמורה להתברר בפני המותב האמור לשמוע את הראיות בתיק, וזאת ככל, ובאופן, שתובא בפניו על ידי המבקש או הנאשמת הנוספת בתיק.

לא מצאתי לחרוג מכלל זה למרות בקשת המבקש בסיפת השלמת הטיעון הכתובה. המדובר בחומר שקיימת בו מורכבות מסויימת (ולא מהיבט אחד), לצורך קבלת ההכרעה בשאלה האם להותיר החיסיון או להסירו באופן מלא או חלקי. משכך נכון הוא לנהוג על פי הכלל לפיו הכרעה זו תתקבל על ידי המותב שיכיר את התמונה הראייתית שתתברר במהלך המשפט.

באשר לחומר הרפואי הנוגע למתלוננת בתו של המבקש . גם כאן מדובר בחומר שמצוי בידי המאשימה, אך מנגד נתון גם הוא לחיסיון יחסי, כאשר כאן המדובר בחיסיון של רופא, בהתאם לסעיף 49 לפקודת הראיות. עיון בחומר עצמו מלמד כי על פניו אין בו בכדי להועיל להגנה, וזאת בהקשר של הנמקת הבקשה בעניין זה, ובשים לב לכך שכבר ניתנה הצהרה מצד ב"כ המאשימה, לפיה אין בחומר זה כל מידע אודות אלימות או חבלות בגופה של המתלוננת על ידי מי מהנאשמים.

על רקע האמור סבורני כי גם בהקשר של החומר הרפואי שהוצג בפניי הכף נוטה לסיווג הבקשה בהתאם לסעיף 108 לחוק, ובירורה הנדרש הינו בפני המותב האמור לשמוע את הראיות בתיק, ככל שמי מהנאשמים יבקש זאת.

בד בבד, אגב עיון בחומר הרפואי שהוצג לעיוני למדתי על כך שהמתלוננת היתה, ולו במהלך שנת 2017, במעקב פסיכיאטרי כלשהו, כאשר אין בחומר שבא בפניי כל מידע אודות תוכן מעקב זה ומועדיו המדויקים. לעניין זה עשויה להיות רלבנטיות מסויימת לקו ההגנה, אך מנגד גם בעניין זה מדובר במידע שנתון לחיסיון רפואי, ובנוסף כאן עסקינן בחומר שאינו בידי המאשימה.

על כן גם בהקשר של החומר הפסיכיאטרי המסקנה הינה כי יש מקום לבירור העניין בהתאם לסעיף 108 לחוק בפני המותב שבפניו יישמעו הראיות, ככל שמי מהנאשמים יהיה מעוניין בכך.

ודוק, גם בהקשר של החומר הרפואי רלבנטית הקביעה שפורטה ביחס לחומר הסוציאלי בדבר הצורך לנהוג לפי הכלל של בירור בקשה לפי סעיף 108 לחוק בפני המותב שבפניו נשמעות הראיות, כאשר הטעמים שפורטו רלבנטים בוודאי לגבי החומר הרפואי הרגיל. טעמים אלה רלבנטים, מכח קל וחומר , גם לגבי החומר הפסיכיאטרי, שהרי זה אינו בידי המאשימה ובאופן נגזר בפני בית המשפט, ועל כן כדי להביאו בפני בית המשפט, אף במעמד צד אחד, יש מקום למתן צו לפי סעיף 108 לחוק, וזאת באופן הכרוך בהוראת זימון עד.

בשים לב לכל האמור, הריני דוחה את הבקשה על כל חלקיה, למעט זה שלגביו ניתנה הסכמה בדיון . עם זאת, ועל אף שדומני כי המאשימה ערה לכך, חשוב להדגיש כי אגב העברת רשימת חומרי החקירה המפורטת אודותיה ניתנה הסכמה זו, על המאשימה לוודא כי ביחס לחומר המצוי בידה יועבר להגנה מידע באשר לשמות הגורמים שהינם עורכי המסמכים, כדי לאפשר להגנה, אם תבחר בכך, לזמן מי מהם לעדות, ואגב כך להגיש בקשה לפי סעיף 108 לחוק.

ניתנה היום, 26/10/17, בלשכה, בהעדר הצדדים. המזכירות תעביר בהקדם העתקים לב"כ הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף שבלי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: