ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טלקוד מחשבים בע"מ נגד מפעל הפיס :

בפני: כבוד השופט ת' אור

המבקשת: טלקוד מחשבים בע"מ

נגד

המשיב: מפעל הפיס

בקשה למתן צו מניעה זמני במסגרת בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 27.12.98 בתיק בש"א 114160/98 שניתנה על ידי כבוד השופט י' זפט

בשם המבקשת: עו"ד וילצ'יק ועו"ד קרולי
בשם המשיב: עו"ד חגי גרינשפון

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בחודש נובמבר 1998 פנה מפעל הפיס (להלן: המשיב) לרשימה סגורה של חברות מחשבים, אשר זכו במכרז החשב הכללי 1/96 (להלן: מכרז החשכ"ל) לאספקת מחשבים אישיים, על מנת שיגישו הצעות מחיר לאספקת מחשבים וכן ציוד ושירותים נלווים למערכת החינוך. היקף ההתקשרויות הצפויות בעקבות פנייה זו, עמד על כשישים מליון ש"ח.

המועד האחרון להגשת הצעות ע"י הספקים שזכו במכרז החשכ"ל היה 1.12.98 (אם כי בשל הבהרות שנדרשו נדחה המועד ליום 3.12.98). מועד זה הוארך עד להחלטה אחרת בצו ארעי שהוצא על ידי בית המשפט המחוזי ביום 22.12.98, במסגרת בש"א 112351/98 אלונקס מחשבים בע"מ נ' מפעל הפיס (להלן: פרשת אלונקס).

יצוין, כי בפרשת אלונקס, שעניינה אותה פנייה של המשיב לזוכי מכרז החשכ"ל, הוציא בית המשפט המחוזי צו ארעי, המשהה את הליכי ההזמנה להציע הצעות, אך ביטלו לאחר קבלת התגובה מטעם המשיב.

המבקשת, חברה העוסקת בשיווק ובהפצה של מחשבים, אשר לא השתתפה במכרז החשכ"ל, פנתה אל המשיב בבקשה להשתתף בהליך הגשת הצעות המחיר ונענתה בשלילה. הנימוק שניתן לדחיית הבקשה היה, שלאור העובדה שההתקשרות הינה בשם ועבור רשויות מקומיות, המשיב בחר להחיל על עצמו את דיני המכרזים. בעשותו כן, הסתמך המשיב על סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב1972-, המתיר לרשות מקומית, באישור משרד הפנים, להתקשר בחוזה להזמנת טובין עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה או מטעם אירגון או מוסד ציבורי.

2. המבקשת עתרה לבית המשפט המחוזי ביום 8.12.98, וקיבלה, במעמד צד אחד, צו ארעי, האוסר על המשיב לפתוח את הצעות המחיר שהוגשו במסגרת הפנייה דלעיל וזאת, עד להכרעה בתביעה העיקרית שהוגשה על ידי המבקשת. בעקבות בקשה שהגיש המשיב, קבע בית המשפט המחוזי, ביום 27.12.98, כי דין הצו הארעי להתבטל וזאת, מהטעמים שפורטו בפרשת אלונקס.

3. בעקבות החלטה זו, הגישה המערערת לבית משפט זה בקשה למתן רשות ערעור וכן את הבקשה הזו, למתן צו מניעה זמני כנגד המשיב, האוסר עליו לפתוח את הצעות המחיר שהוגשו במסגרת פנייתו לספקים שזכו במכרז החשכ"ל, וזאת עד למתן החלטה בבקשה לרשות ערעור.

לטענת המבקשת, שגה בית המשפט כאשר דחה את בקשתה בנימוק שטענותיה דומות לאלו שהועלו על ידי חברת אלונקס ונדחו. זאת, מאחר שלמעט העובדה שטענותיהן כוונו כנגד אותה פנייה של המשיב להציע הצעות, אין כל דמיון בין הטענות שהועלו על ידי אלונקס, לבין הטענות שמעלה המבקשת. טענה שהועלתה רק על ידי המבקשת היא, כי תוקפו של מכרז החשכ"ל פג ביום 31.12.97. לחילופין, העלתה המבקשת שורה של טענות שעניין סבירות הפנייה לזוכים במכרז החשכ"ל ולבסוף ביקשה המבקשת, כי יתאפשר לה להשתתף בהליך מכוח תקנה 8 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח1987- (להלן: תקנות המכרזים).

4. עיינתי בכתבי טענות הצדדים, על נספחיהם, ובאתי למסקנה, כי דין הבקשה להידחות מהנימוקים שלהלן.

ראשית, לא מצאתי ממש בטענת המבקשת, כי בית המשפט קמא לא התייחס בעניינה של המבקשת ואף לא בהחלטה בעניינה של אלונקס, לטענות המבקשת הנוגעות לסבירות הפנייה לזוכים במכרז החשכ"ל. בית המשפט המחוזי בפרשת אלונקס, בחן את טענותיה של אלונקס בקשר לתקינות הפנייה לזוכי מכרז החשכ"ל ומצא אותה תקינה וראויה.

שנית, מכרז החשכ"ל פורסם בשנת 1996 ותוקפו המקורי היה עד לתאריך 31.12.97. בסעיף 1.7.3 למכרז החשכ"ל, נשמרה לממשלה הסמכות להאריך את תוקפו לתקופה של שנה נוספת בהודעה של שישים יום לפני תום תקופת המכרז. החשב הכללי עשה שימוש בזכות זו והאריך את תוקפו של המכרז עד ליום 31.12.98 (אישור על כך צורף כנספח ט' לבקשת המבקשת). מכאן, שבעת שהמשיב פנה לספקים, בחודש נובמבר 1998, מכרז החשכ"ל היה עדיין בתוקף.

שלישית, גם טענתה של המבקשת, כי יש לאפשר לה להגיש הצעה להזמנה שפירסם המשיב, מכוח הוראות תקנה 8(ו) לתקנות המכרזים - הקובעת כי כאשר נערך מכרז זוטא, רשאי גם מי שלא פנו אליו, להגיש הצעה במועד שנקבע להגשת ההצעות ובלבד שהוא עומד בתנאי המכרז - דינה להידחות. זאת, נוכח הוראת תקנה 8(א) לתקנות המכרזים, הקובעת, כי:

"העירייה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו עולה על 26,000 שקלים חדשים, אולם אינו עולה על 127,000 שקלים חדשים, על פי מכרז שאינו פומבי (להלן: מכרז זוטא)".

דהיינו, העירייה רשאית לקיים מכרז זוטא רק בעסקאות שסכומן נמוך, קרי - אינו עולה על 127,000 ש"ח. ברי, כי ההזמנה להציע הצעות נשוא בקשה זו, שעניינה פרוייקט בהיקף של כשישים מליון ש"ח, אינה באה תחת כנפיה של תקנה 8, ומכאן שאין להיעתר לבקשת המבקשת לאפשר לה להשתתף בהליך ולהציע הצעת מחיר.

5. נוכח התוצאה של דחיית הבקשה למתן צו מניעה, יודיע המשיב אם הוא עומד על בקשתו למתן רשות לערער. במידה שהוא עומד על בקשתו, ישלים נא את הליכי הערבון ואז תדון בקשתו בהקדם.

הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות בסך 10,000 ש"ח.

ניתנה היום, כד' בטבת התשנ"ט (12.1.99).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
עכב/
98082810.E02


מעורבים
תובע: טלקוד מחשבים בע"מ
נתבע: מפעל הפיס
שופט :
עורכי דין: