ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד י' בן סימון נגד ע"י ב"כ עו"ד ק. צדיק :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד י' בן סימון
ר. ב.
נגד

הנתבעות
ע"י ב"כ עו"ד ק. צדיק
(נתבעות 2-1)

ע"י ב"כ ז' סימון (נתבעת 3)

  1. עיריית אשדוד
  2. הכשרה היישוב חברה לביטוח

3. מוקה- גיזום והעתקת עצים בע"מ

החלטה

1. מבירור עם מזכירת המומחה שמונה מטעם בית המשפט ביום 15.6.2017 , ד"ר נחשון רנד, עולה כי הוא מנוע מלמסור חוות דעתו מסיבות בריאותית, וכי התובעת טרם נבדקה על ידו. לאור זאת, אין מנוס מביטול המינוי. בית המשפט מודה לד"ר רנד על נכונותו לשמש כמומחה מטעמו, ומאחל החלמה שלמה ומהירה.

2. אני ממנה את ד"ר עמיר קורנגרין מבית החולים "סורוקה" בבאר שבע, טל' 054-XXXX334/054-XXXX216, מושב תאושר 46 ד.נ נגב, כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדי.

3. במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.

4. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 28/9/2014, ובמיוחד יתייחס ל:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתה, מקצועה וגילה.
ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין האירוע הנטען לבין מצב התובעת נכון להיום.
5. אני מעמיד את שיעור שכר טרחת המומחה על סך של 4,500 ₪, בתוספת מע"מ.

6. בהתאם להחלטה מיום 25/5/2017, כל אחד מן הצדדים ישא בשליש משכרו של המומחה (כאשר הנתבעות 1 ו- 2 הן צד אחד), וזאת כמימון ביניים עד להכרעה סופית בתביעה. התובעת והנתבעת 3 הפקידו את חלקן בשכר טרחת המומחה בקופת בית המשפט.

הנתבעות 1 ו- 2 ישלמו את חלקן בשכר הטרחה ישירות למומחה.

המומחה ישלח לב"כ הנתבעות 1 ו- 2 אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 ימים מקבלת המינוי. הנתבעות ישלמו את שכר המומחה תוך 30 יום מקבלת מסמכים אלה אצל ב"כ הנתבעות.

7. המומחה לא יבדוק את התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום, וחוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר עד ליום 1.2.2018.

8. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.

9. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיב הנזק מטעם התובעת יוגש עד ליום 25.2.2018, ותחשיבי הנזק מטעם הנתבעות יוגשו עד ליום 18.3.2018.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: אסמכתה להכנסות (טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעות תגשנה, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
ככל שתחשיב הנזק כולל נספחים, יוגש תחשיב הנזק גם באופן ידני למזכירות בית המשפט, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקם בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן ייחשב כמי שלא הגיש תחשיב נזק.
10. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
11. ב"כ התובעת יעקוב אחרי קיום החלטתי במועד, ובמידת הצורך יגיש בקשות מתאימות.

12. לאחר קבלת תחשיבי הנזק אקבע את המשך ההליך.

13. המזכירות תבטל את מינויו של ד"ר רנד, תוציא הודעת מינוי לד"ר קורנגרין ותודיע לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז תשרי תשע"ח, 06 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד י' בן סימון
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד ק. צדיק
שופט :
עורכי דין: