ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף חיים אריה נגד שפיר מבנים תעשיות בע"מ :

10
לפני כבוד ה רשמת הבכירה נעמה פרס

המבקשים

  1. יוסף חיים אריה
  2. פארקוויו בע"מ

נגד

המשיבה
שפיר מבנים תעשיות (2002) בע"מ

החלטה

החלטתי ניתנת במסגרת תורנות.
המבקשים הגיש ו התנגדות לביצוע שטר אשר הוגש לביצוע על ידי המשיבה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה (תיק מספר 507184-10-16 ; להלן – תיק ההוצאה לפועל). הדיון בהתנגדות הועבר למחוז תל אביב ולאחר מכן לבית משפט זה.

במועד הדיון שנקבע (28.05.2017) לא התייצב מי מטעם המבקשים ו ההתנגדות נדחתה בפסק דינו של כבוד הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ, אשר הורה גם על שפעול ההליכים בתיק ההוצאה לפועל. המבקשים ביקשו את ביטולו של פסק הדין, וכן ביקשו לעכב את ההליכים בתיק ההוצאה לפועל. בהחלטת כבוד הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ הותנה עיכוב ההליכים בהפקדה של 1,500 ₪ לקופת בית המשפט.

ביום 20.06.2017 נגבה התשלום באמצעות חשבון הבנק של ב"כ המבקשים, ובהתאם להודעת המבקשים על כך, הורה בית המשפט על עיכוב ההליכים המבוקש בתיק ההוצאה לפועל (החלטה מיום 26.06.2017). כן הורה בית המשפט למבקשים להעביר החלטתו זו לב"כ המשיבה וללשכת ההוצאה לפועל. החלטה זו נצפתה על ידי משרד ב"כ המשיבה בנט-המשפט ביום 26.06.2017 (שעה 09:48).

ביום 09.07.2017 הורה בית המשפט לבטל את פסק דינו מיום 28.05.2017, תוך חיוב המבקשים בהוצאות המשיבה בסכום של 1,500 ₪. ההתנגדות נקבעה לדיון שעתיד להתקיים ביום 19.12.2017. החלטה זו נצפתה על ידי משרד ב"כ המשיבה בנט-המשפט ביום 09.07.2017 (בשעה 13:01 וגם בשעה 16:37).

ביום 31.07.2017 הוגשה הבקשה שלפני – לפיה מתבקש בית המשפט להורות על ביטול כל הליכי ההוצאה לפועל שננקטו בתיק ההוצאה לפועל בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 14.06.2017.

כבר עתה יצוין, כי בית המשפט הורה על עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל תחת תנאי, כי יופקד הסך של 1,500 ₪. משהופקד סכום זה בקופת בית המשפט, נכנס עיכוב ההליכים לתוקף בהחלטת כבוד הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ מיום 26.06.2017. צודקת המשיבה, כי החלטה זו הורתה על המצאתה לב"כ המשיבה וללשכת ההוצאה לפועל, ואולם בניגוד לסברת המשיבה – ת וקפה לא הותנה בהמצאה זו.

לטענת המבקשים, חרף החלטת העיכוב – בוצעו הליכים בתיק ההוצאה לפועל, לרבות עיקול מקרקעין, עיקול מיטלטלין, עיקול רכב, עיקולים אצל צדדים שלישיים, הליכים מסוג קבלת מידע ואף צו הבאה. כך, בהתאם לבקשת המשיבה, הורתה כבוד רשמת ההוצאה לפועל אביגיל סלע-הקש על הוצאת צו הבאה כנגד המבקש (החלטה מיום 10.07.2017) . לאחר שזה הומצא למבקש, פנה ביום 27.07.2017 ב"כ המבקש לב"כ המשיבה, עוה"ד אדם ורדי באמצעות הדואר האלקטרוני, בבקשה שיפנה ללשכת ההוצאה לפועל עם בקשה ליישום החלטת בית המשפט מיום 26.06.2017.

בתגובת המשיבה לבקשה זו של המבקשים, טוענת המשיבה – כי תולדה של הסוגיה מושא החלטתי זו – היא העובדה, כי המבקשים לא המציאו את החלטת בית המשפט מיום 26.06.2017 ללשכת ההוצאה לפועל. משכך, אין להם לבוא בטענות על המחדל – אלא לעצמם. עוד צוין בתגובת ב"כ המשיבה, כי:

"ההחלטה האמורה (על עיכוב ההליכים – נ. פ.) גם לא הומצאה לח"מ או למשרדו. ודוק: בעוד הח"מ אחראי על הניהול המשפטי, אין הוא אחראי על עובדי המנהלה, או פקידי ההוצאה לפועל. הח"מ גם לא מעיין במערכת נט המשפט ברגיל אלא עובדי מנהלה. בהתאם ולפי מיטב ידיעת הח"מ כללי ההמצאה, וחזקת ההמצאה הקיימים בדין ובפסיקה עדיין חלים, ככל הנראה עקב ידיעת המחוקק כי עיון במערכת נט המשפט אינה שווה להמצאה כדין" (סעיף 10 לתגובה).

ובהמשך:

"אגב אורחא, ללא כל כוונת זדון, ובוודאי שלא ביודעין, הוגשו בקשות שונות לתיק ההוצאה לפועל על ידי מחלקת ההוצאה לפועל, שאינה קשורה טבורה למחלקת הח"מ..." (סעיף 12 רישא לתגובה).

למעשה, טענת המשיבה היא, כי לא די בכך שפקידים העובדים במשרד צפו – כך נלמד מהתגובה – בהחלטה המעכבת את ההליכים, ואח"כ בהחלטה המבטלת את פסק הדין שניתן בהעדר הגנה, שכן מדובר על "מחלקה אחרת" אשר אינה קשורה למחלקה האחרת-אחרת, אשר עוסקת בניהול התיק המשפטי בבית המשפט. מדובר על טענה שיפה היה אילו לא נטענה.

אין ספק, כי על המבקשים היה להמציא החלטת העיכוב – הן למשיבה עצמה, והן ללשכת ההוצאה לפועל, ואולם אין להצדיק באמצעות מחדל זה – את התעלמות "המחלקה האחרת" במשרד ב"כ המשיבה מהמודעות אודות ההחלטה על עיכוב ההליכים (מיום 26.06.2017), ובהמשך מהחלטת כבוד הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ – המבטלת את פסק הדין שניתן בהעדר התייצבות (החלטה מיום 09.0 7.2017). ההחלטות הנ"ל נצפו על ידי עובדי משרד ב"כ המשיבה באמצעות נט-המשפט, כמו גם החלטתי מיום 31.07.2017 – אשר לא נשלחה לב"כ המשיבה באמצעות הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני – אך שוב נצפתה באמצעות נט המשפט בידי עובדי ב"כ המשיבה (ביום 31.07.2017 בשעה 16:40) , מספר שעות לאחר חתימתה (בשעה 11:35).

צודקת המשיבה בטענתה, כי נקודת המוצא היא – כי יש לבצע המצאה של החלטות. ואולם, במקרים מסוימים – כגון מקרה זה – אין להתעלם מהע ובדה, כי עובדי משרד ב"כ המשיבה היו מודעים להחלטות (מיום 26.06.2017 ומיום 09.07.2017), שעה שהם – כך על פי התגובה – אלה שנקטו בהליכים בתיק ההוצאה לפועל, לאחר שצפו בעיכוב ההליכים . יש בכך כדי לספק את הרציונאל העומד מאחורי עיקרון הידיעה בפועל דווקא (ובייחוד כאשר אין טענה, כי ההחלטה לא-נצפתה, וכי מדובר על "צופה" לא מוסמך, או על תקלה טכנית: "יש לראות החלטה שנשלחה על ידי בית המשפט לנמען באמצעות מערכת נט-המשפט ושנצפתה באתר, כהמצאה כדין לנמען" (החלטת כבוד השופט עודד מאור ב תא"ק (ת"א) 1023/03‏ ‏ רושינק נ' בנק הפועלים (פורסמה במאגרים המשפטיים, 14.11.2016)). אכן קיימת מחלוקת בפסיקה, באיזה סיטואציות ואיזה מקרים יש לראות בהמצאה באמצעות נט המשפט (האם בכלל, האם צפייה יזומה או צפייה בעקבות משלוח קישור על ידי מזכירות בית המשפט: ע"א (ת"א) 33574-06-17‏ לוי נ' מנורה מבטחים ביטוח בע"מ (פורסמה במאגרים המשפטיים, 13.07.2017)), ואולם במקרה זה יש להעדיף את הגישה כי צפייה בהחלטה – שאין התכחשות או הסתייגות עובדתית מכך בידי ב"כ המשיבה – בעקבות משלוח הודעה של מזכירות בית המשפט (וכך נעשה במקרה זה) – היא המצאה כדין , ובכל מקרה יש להעדיף במקרה זה את עיקרון הידיעה בפועל על פני עיקרון ההמצאה הקלאסי. זאת, בין היתר, מכמה טעמים: ראשית, אף ב"כ המשיבה עצמם מודים – ולכל הפחות לא מכחיש ים – כי ההחלטות אכן נצפו, בידי גורם כזה או אחר במשרד ם; שנית, אין כל בסיס להבחנה בין מחלקה אחת לאחרת, לא אצל המשיבה עצמה, ולא אצל ב"כ המשיבה; שלישית, ובאופן טבעי – נוכח הטעם הראשון – לא הוגש תצהיר בהתאם לדרישת תקנה 497ג (ג2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

לעניין זה יפים דבריה של כבוד הרשמת הבכירה הדס שכטר-ישראלי:

"הנה כי כן, אין עסקינן במצב בו נצפתה ההחלטה צפייה יזומה על ידי מי ממשרד הנתבע (ואינני קובעת כי אם כך היה לא ניתן היה לראות בכך המצאה), אלא במצב בו נשלחה ההחלטה על פי פרטי משרד הנתבע המצויים במערכת. ככל שהנתבע חפץ לדעת מי הוא זה שצפה בהחלטה או בפסק הדין ולא וידא המשך טיפול בתיק - שומה עליו לבדוק זאת במשרדו ועם צוותו" ( תא"ק 34756-04-16 עיריית חיפה נ' מוסא (פורסמה במאגרים המשפטיים, 19.05.2017)).

וכן החלטת כבוד רשמת בית המשפט העליון, ליאת בנמלך (המובאת אף בהחלטת כבוד הרשמת הבכירה הדס שכטר-ישראלי (לעיל)):

"... איני רואה לקבל בהקשר זה את עמדתם המשתמעת של המשיבים לפיה ראוי לקבוע באופן גורף כי צפייה בהחלטה במערכת "נט המשפט" באופן יזום ומבלי שנערכה המצאה של ההחלטה בידי בית המשפט - מהווה "ידיעה" אשר ממנה יש למנות את הימים להגשת הליך ערעורי, ויש לבחון בכל מקרה נתון האם קיימות נסיבות קונקרטיות המצדיקות להורות כן" ( ע"א 3693/15 לנגוצקי נ' רציו חיפושי נפט (1992) שותפות מוגבלת (פורסמה במאגרים המשפטיים, 05.11.2015)).

שעה שנקבע עובדתית, כי המשיבה ידעה – באמצעות ב"כ – אודות ההחלטה על עיכוב ההליכים, היה עליה לפעול לעיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל, ולא להתעלם מהחלטה זו, תוך ציפייה (שלעצמה לגיטימית, אך אינה מספקת) – כי "עיכוב ההליכים יבוצע על ידי מישהו אחר", בין אם עובד אחר במשרד ב"כ המשיבה, ובין אם בידי המבקשים. כידועה – צד להליך אזרחי נדרש לנקוט בהליכים (או לחדול) מהם בתום לב ובדרך מקובלת (שלמה לוין תורת הפרוצדורה האזרחית 55 (1999)).

זאת ועוד – שעה שהדבר הובא עובדתית ובאופן מפורש לידיעת ב"כ המשיבה (ולא "רק" עובדי משרדו, במחלקות אחרות) – היה על המשיבה לנקוט בעיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל. זאת ועוד, שעה שבוטל פסק הדין (מיום 28.05.2017), ושעה שעל בסיס פסק דין זה – ננקטו ההליכים בתיק ההוצאה לפועלה (אשר ההתנגדות בה הוגשה במועד, ולא היה מקום לנקיטתם אלא לאחר קבלת פסק דין בתיק דנן, שבוטל כאמור) – היה מקום לבטל את כל ההליכים שננקטו בתיק ההוצאה לפועל, ולהחזיר המצב בתיק ההוצאה לפועל למועד בו הוגשה ההתנגדות לביצוע השטר. שעה שפסק הדין – מושא תיק ההוצאה לפועל – בוטל, אין מקום לנקוט כל הליך בתיק ההוצאה לפועל, עד לקבלת ההכרעה הסופית של בית המשפט בתובענה זו, אשר טרם התקבלה.

לסיכום כל האמור לעיל – אני מורה על ביטול כל ההליכים בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 507184-10-16. בנסיבות העניין, ונוכח המפורט לעיל – תישא המשיבה בהוצאות המבקשים בסכום של 1, 000 ₪, בלי קשר לתוצאות התובענה. ההוצאות תשולמנה תוך 30 ימים, ואין לקזזן מסכום החוב בתיק ההוצאה לפועל ( שגורלו יוכרע, כאמור – רק לאחר ההכרעה לגופה של תובענה זו).

ניתנה היום, י"א אב תשע"ז, 03 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יוסף חיים אריה
נתבע: שפיר מבנים תעשיות בע"מ
שופט :
עורכי דין: