ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מורן נוי זעירא נגד איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת דפנה בלטמן קדראי

המבקשת

מורן נוי זעירא

נגד

המשיבה

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

לפני בקשה לאישור הסדר פשרה בהתאם להוראות סעיפים 18-19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 ( להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"). מהטעמים שיפורטו להלן סברתי כי יש מקום לאשר את הבקשה וליתן להסדר הפשרה תוקף של פסק דין.

א. רקע
1. ביום 10.2.2016 הגישה המבקשת תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית כנגד המשיבה, חברת איי אי ג'י חברה לביטוח בע"מ ( להלן: "המשיבה"). עניינה של התובענה הייצוגית בטענה כי המשיבה אינה מתחשבת בקביעת דמי ביטוח רכב חובה בהימצאותן של מערכות בטיחות שונות המותקנות בכלי הרכב המבוטחים ( להלן: "בקשת האישור"). התנהלות זו, כך נטען, עולה כדי הפרת חובה חקוקה, התעשרות שלא כדין, רשלנות, הטעיה ויצירת מצג שווא.

2. לאחר הגשת בקשת האישור ובטרם הוגשה תגובה מטעם המשיבה, ניהלו הצדדים משא ומתן, אשר בסופו הוגשה ביום 29.9.2016 בקשה לאישור הסדר פשרה ( להלן: "הבקשה"), בגדרה הוסכם על מתווה של הסדרה עתידית ופיצוי חברי הקבוצה, כמפורט שם.

3. ביום 20.11.2016 זימנתי את הצדדים לדיון בבקשה, והוריתי על מתן השלמות לה. בהמשך לכך, ביום 15.12.2016 הוגש תצהיר משלים מטעם המשיבה וביום 22.12.2016 הוגש נוסח מודעה מתוקן בהתאם לאמור בתצהיר ( להלן: "נוסח המודעה המתוקן").

4. ביום 22.12.16 הוריתי על פרסום הסדר הפשרה להתייחסות הציבור והעברתו לעיון היועץ המשפטי לממשלה, והמפקח על הביטוח.

5. ביום 6.3.17 הודיעה באת כוח היועץ המשפטי לממשלה כי היא אינה מתנגדת לאישור ההסדר ומותירה את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט.

6. ביום 9.3.17 נעתרתי לבקשה מוסכמת מטעם הצדדים לביטול הדיון שנקבע לדיון בבקשה, לנוכח הודעתם כי חברי הקבוצה לא הגישו התנגדויות או בקשות לצאת מהקבוצה, ובשל עמדת היועץ המשפטי לממשלה.

7. ביום 31.7.2017 הוגשה הודעת ב"כ המשיבה, לפיה נערך שינוי מיכוני אצל המשיבה, על פי הסכם הפשרה, כבר בינואר 2017.

ב. עיקרי הסדר הפשרה

8. הגדרת הקבוצה:

8.1 תת קבוצה א׳ - פוליסות ביטוח בגין כלי רכב אשר לאחר בדיקת המשיבה התברר כי מותקנות בהן מערכות הבטיחות מסוג ABS ו/או ESP ולא ניתנה בגינן הנחה.

8.2 תת קבוצה ב׳ - פוליסות ביטוח לכלי רכב ישנים לגביהם לא ניתן לדעת בוודאות מוחלטת אם יש בהם מערכת בטיחות.

9. תשלום פיצויים לחברי הקבוצה- המשיבה תשלם לחברי הקבוצה פיצוי כמפורט להלן:

9.1 המשיבה תפצה את כל חברי תת הקבוצה א׳, וכן מבוטחים נוספים כאמור אשר לאחר תקופת הבדיקה (1.5.2015 - 30.6.2016) ועד לביצוע התיקון העתידי לא קיבלו/יקבלו את ההנחה בגין קיומן של מערכות הבטיחות. הפיצוי לכל אחד מהמבוטחים יעמוד על 75% מסכומי ההנחה הבאים: ABS - 82 ש״ח, ESP - 75 ש״ח, 2 המערכות - 153 ש״ח. סך הפיצוי לתת קבוצה א׳ מוערך ב- 427,925 ש״ח לתקופת הבדיקה.

9.2 המשיבה תפצה את כל חברי תת קבוצה ב׳ בפיצוי בשיעור של 50% מסכום ההנחה. סך הפיצוי לתת קבוצה ב׳ מוערך ב- 77,199 ש״ח לתקופת הבדיקה.

9.3 סך כל הפיצוי לחברי הקבוצה הינו 505,124 ש״ח ( להלן: ״הפיצוי הכולל״).

9.4 סכום הפיצוי לכל פוליסה של חבר קבוצה מתבסס על ההנחה הממוצעת שניתנה לכל סוג מערכת בתקופת הבדיקה.

9.5 הפיצוי יועבר לכל חבר קבוצה, על ידי זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו שילם את הפרמיה. ככל שהפרמיה לא שולמה בכרטיס אשראי או שאין אפשרות מעשית לזכות את כרטיס האשראי, המשיבה תישלח המחאה בגין הפיצוי לכתובת האחרונה של המבוטח הרשומה אצלה. במקרה שהמכתב שנשלח למבוטח חזר או שההמחאה לא תיפדה תוך שישה חודשים ממועד ההמחאה, הסכום יועבר לתרומה.

9.6 התשלומים יבוצעו בתוך 30 יום מהיום שבו פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה יהפוך לחלוט.

9.7 למשיבה תעמוד זכות קיזוז כלפי מבוטח שחיים לה סכום כלשהו.

10. תיקון להווה ולעתיד -

10.1 המשיבה זיהתה הימצאות מערכות הבטיחות ABS או ESP בדגמים מסוימים, ובהתאם לכך ערכה תיקונים בקובץ הנתונים שלה המבוסס על מחירון לוי יצחק.

10.2 המשיבה פעלה כבר החל מחודש ינואר 2017 לשינוי מיכוני של תהליך מכירת פוליסות ביטוח החובה כך שבכל פוליסת ביטוח יערך אימות נתונים מול משרד התחבורה, על פי מספר רכב, לגבי קיומן ו/או אי קיומן של מערכות הבטיחות אשר המשיבה מתחשבת בהן בקביעת הפרמיה.

10.3 המשיבה מתחייבת שכל מבוטח אשר יוכיח להנחת דעתה את דבר קיומה של מערכת בטיחות כאמור ברכבו, יזכה להנחה מתאימה לפי תעריפי המשיבה שיחולו באותה העת.

11. ויתור ומעשה בית דין –

11.1 הסכם הפשרה יחול על כל מי ששילם למשיבה בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה ועד למועד אישור הסכם הפשרה, פרמיות ביטוח חובה החורגות מהפרמיות המאושרות למשיבה על ידי המפקח על הביטוח, וזאת בגין העובדה שלא הייתה התחשבות בקביעת הפרמיה בקיומן של מערכות בטיחות.

11.2 עם אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, יתגבש מעשה בית דין כלפי חברי קבוצה שפוליסת הביטוח שלהם התחילה מיום 1.5.15 ועד למועד אישור הסכם הפשרה ( למעט מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה) בכל ענייני הבקשה, כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כלפי המשיבה כל עילה וסעד, כמו גם כל טענה, זכות, דרישה או תביעה בעילות שנכללו במסגרת בקשת האישור.

11.3 על חברי קבוצה ששילמו למשיבה בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה ועד ליום 1.5.15 יחול מעשה בית דין בהליכים ייצוגיים בלבד. מובהר כי מעשה בית דין זה קם אך ורק ביחס לטענות והעילות שנכללו בבקשת האישור.

12. גמול ושכר טרחה – המשיבה תשלם למבקשת גמול בשיעור 3% מהפיצוי הכולל ולב״כ המבקשת שכ״ט בשיעור 12% מסכום הפיצוי הכולל בתוספת מע״מ. הסכום ממנו ייגזרו שכר הטרחה והגמול הינו 155% מסכום הפיצוי הכולל, בהתחשב בשינוי התנהלות המשיבה לעתיד, המגלם הטבה כספית נוספת למבוטחי המשיבה. סכומים אלה ישולמו בנוסף על הפיצוי לחברי הקבוצה.

13. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין עיקרי ההסכם כאמור, ייגבר האמור בהסכם הפשרה. הסכם הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה בכל עת אצל ב״כ הקבוצה עו״ד אדם לוין בתיאום מראש בטל׳: 050-XXXX188, וכן זמין באתר האינטרנט של המשיבה.

ג. אישור הסדר הפשרה

14. לאחר בחינת הסדר הפשרה הגעתי לכלל מסקנה כי ההסדר הינו " ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של כל חברי הקבוצה". אף מצאתי כי התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית וכי הסדר הפשרה שהוגש לאישורי מהווה את הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בין הצדדים – ועל כן ראיתי לנכון לאשרו.

15. ההסדר מעניק פיצוי ראוי לחברי הקבוצה, הכולל החזר מלא של ההנחות במקרים שנמצא כי אמנם נשללו, ואף מאפשר החזר חלקי לאותם מקרים שלא ניתן היה לבררם ביעילות. ההסדר אף כולל הטבה לעתיד, כאשר המשיבה כבר נקטה בינתיים בפעולות שתכליתן עדכון המידע שברשותה אודות קיומן של מערכות בטיחות ברכבים שיבוטחו אצלה, וכן אימות נתונים מול משרד התחבורה לצורך מידע עדכני כאמור. בנוסף המשיבה התחייבה לזכות בהנחה מתאימה מבוטח שיוכיח לשביעות רצונה דבר קיומה של מערכת בטיחות ברכבו.

16. מדובר בסעדים ראויים, הוגנים והולמים בנסיבות העניין.

17. הצדדים הצהירו בהסכם הפשרה, כי לאחר בדיקה שנערכה, היקפה של הקבוצה הנטענת נמוך משמעותית מהנטען בבקשת האישור, ומצאו מענה ראוי לחברי הקבוצה הרלבנטיים. המשיבה אף הגישה תצהיר המתאר את תהליך הבדיקה שכלל חישוב מספר הפוליסות שבקבוצה וחלוקה לתתי קבוצות, וכן את אופן חישוב הפיצוי לכל פוליסה. בנסיבות אלה ולאחר שהתרשמתי מדיות והתאמת הבדיקות שנערכו, אשר מלכתחילה אינן מורכבות באופן הדורש מומחיות מיוחדת, מצאתי כי אין מקום לקבל חוות דעת של בודק בתיק זה.

18. לאור המידע שהוצג בפני, התחייבויות והצהרות הצדדים, גובה הפיצוי בזיקה להנחות ויתר נסיבות העניין, נחה דעתי כי במתן הפיצוי לחברי הקבוצה, וכן בעדכון מאגר הנתונים של המשיבה באופן שיאפשר מתן הנחה לרכבים שבהם מותקנות מערכות הבטיחות, יוצאים חברי הקבוצה נשכרים מהליך זה. ובנסיבות העניין אף שוכנעתי כי ניהול ההליך בדרך של מיצויו לא יביא להגברת התועלת והתוצאות לחברי הקבוצה.

19. עוד אוסיף ואציין כי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לא הביעה כל התנגדות להסדר ואף לא העירה הערותיה בנוגע אליו. כך גם לא הוגשו התנגדויות מצד חברי הקבוצה או בקשות לצאת ממנה.

20. הנני מאשרת על כן את הסכם הפשרה. אישור זה כולל אף הוראה לפיה ככל שיוותרו כספים לתרומה לציבור, בנסיבות שפורטו בסעיף 9.5 סיפא לעיל, יועברו הם על ידי המשיבה לקרן לניהול ולחלוקת כספים, אשר הוקמה מכח הוראת סעיף 20א לחוק התובענות הייצוגיות (להלן: "הקרן"). הנני מורה כי יש לייעד כספים אלה לטובת פעילות המיועדת למניעת תאונות הדרכים.

21. באשר לסוגיית הגמול ושכר הטרחה- ראיתי לנכון לאמץ את הסכמת הצדדים, המתחשבת בניהול יעיל ומיטיב של התובענה ובפתרון של עניין חשוב לתועלת הקבוצה ומבוטחיה העתידיים של המשיבה. בהתאם לכך הנני מעמידה את הגמול למבקשת על סך של 3% מסכום הפיצוי הכולל , כפי שחושב בהסכם הפשרה, ואת שכר טרחת עורך הדין בשיעור 12% מסכום הפיצוי הכולל כאמור, בצירוף מע"מ. הגמול למבקשת ומחצית משכר הטרחה ישולמו תוך 30 יום ממועד מתן פסק דין זה. 25% משכר הטרחה ישולם עם הגשת תצהיר המשיבה כאמור בסעיף 3.13 להסכם הפשרה, לאחר השלמת זיכוי כרטיסי האשראי ומשלוח ההמחאות. יתרת שכר הטרחה תשולם תוך 30 ימים מהמועד בו תודיע המשיבה בתצהיר כי העבירה את כספי התרומה לקרן, אותו יש להגיש חצי שנה ממשלוח ההמחאה האחרונה.

22. בתוך 14 ימים ממתן החלטה זו, יגישו הצדדים נוסח הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות. הודעות נוספות בדבר הפרסום יינתנו לאחר הגשת ההודעה.

23. תזכורת פנימית בחלוף המועד.

ניתן היום, י"א אב תשע"ז, 3 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: מורן נוי זעירא
נתבע: איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: