ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאפע צאיל נגד מד מים רימונים בע"מ :

18 מאי 2017
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
נאפע צאיל

ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד רשיד

-
הנתבעת:
מד מים רימונים בע"מ

ע"י ב"כ: עו"ד גדעון פודים

החלטה

1. לאחר עיון ברשימות שהגישו הצדדים ובכתבי הטענות נקבעת בזאת הרשימה כדלקמן:
מוסכמות:
א. התובע עבד בשירות הנתבעת מיום 18/11/09 ועד 10/12/15.
ב. התובע תושב שטחים. התובע קיבל תלושי שכר באמצעות שירות התעסוקה.
ג. התובע קיבל את הסכומים הרשומים בתלושים כ"נטו לתשלום" פרט לחודש האחרון לגביו יש מחלוקת, (ומבלי שיש הסכמה בשאלה כמה הגיע לו).

פלוגתאות:
א. מה היה היקף עבודתו של התובע בפועל ומה בסיס חישוב שכרו : האם נכונה טענת התובע כי עבד שעות רבות בהרבה ממה שדווח שלירות התעסוקה מהרשום וכי זכאי עקב כך להשלמת שכר עבודה לשכר מינימום, שעות נוספות ותגמול עבור עבודה בשבתות וחגים, או שנכונה טענת הנתבעת כי שילמה לו ע"פ מסגרת עבודה של עבודה בהיקף שעות מלא, אף שהתובע עבד בפועל פחות, ולפיכך קיבל שכר בייתר (ולא נותרה כל יתרה לא בעניין שכר המינימום, לא בעניין שעות נוספות ולא לעניין שבתות וחגים).
ב. בהתאם לשאלת נכונות התלושים – האם התובע קיבל את המגיע לו בגין החזר נסיעות ו חופשה. כמו כן האם קיבל שכר בגין חודש העבודה האחרון. בנוסף האם נכונה טענת הנתבעת כי שילמה לתובע את המגיע לו כדמי הבראה וחגים. ככל שנותרה יתרה לתשום – באיזה סכום.
ג. האם חל על הצדדים ההסכם הקיבוצי בענף התעשייה (במסגרת התצהירים יתייחסו הצדדים לשאלת עיוסקו של התובע בנתבעת). בהתאם לכך זכאותו לדמי כלכלה ולכל זכות אחרת שנתבעה מכוח ההסכם הקיבוצי. לעניין דמי כלכלה , וככל שההסכם הקיבוצי חל, האם עומד בתנאי ההסכם הקיבוצי לעניין דמי כלכלה, וככל שמגיע לו דמי כלכלה – באיזה שיעור.
ד. נסיבות סיום העבודה של התובע ובהתאם לכך – זכאותו לפיצויי פיטורין ולדמי הודעה מוקדמת. ככל שכן – באיזה שיעור (ככל שהופרשו לתובע כספים בקופת פיצויים – י מליץ בית הדין לנתבעת לשחרר כספים אלו). ככל שייקבע שהתפטר –
זכות הנתבעת לקיזוז דמי הודעה מוקדמת.
ה. האם נכונה טענת הנתבעת כי נתנה לתובע הלוואה בסך של 1,000 ₪ שטרם הוחזרה (לצורך קיזוז הסכום).
ו.. האם התובע קיבל לידיו את התלושים מידי חודש? האם יהיה זכאי לפיצוי בגין הפרת חוק הגנת השכר (כנטען על ידי התובע), וככל שכן – באיזה שיעור.
ז. זכרות התובע לפיצויי הלנת שכר/הלנת פיצויי פיטרוין (במסגרת ההתיישנות), והאם יש לנתבעת טענות הגנה טובות כנגד פיצויי ההלנה.

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.

3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.

9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכ-3 שעות.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ז, (18 מאי 2017), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נאפע צאיל
נתבע: מד מים רימונים בע"מ
שופט :
עורכי דין: