ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית פתח תקוה נגד רות גרניט :


בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקשת

עיריית פתח תקוה

נגד

משיבה

רות גרניט

החלטה

בפני בקשת המבקשת לדחיית התביעה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית.

עניינה של תביעה זו הינה בקשת המשיבה להשבת כספי ארנונה ששולמו ביתר על ידה לטענתה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980.

לטענת המבקשת יש להורות על דחיית התביעה על הסף בשל העדר סמכות עניינית וזאת לאור הוראות סעיף 2 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים , התש"ס – 2000, שקובע כי טענות כנגד החלטות מנהליות והתערבות בשיקול דעת מנהלי, מקומם בבית המשפט לעניינים מנהליים.

לטענת המשיבה יש לדחות הבקשה מהטעם הסעד המבוקש הינו סעד כספי ועל כן הערכאה אליה יש להגיש את התובענה הינה בית המשפט האזרחי.

המשיבה מוסיפה וטוענת כי המבקשת הודתה בחיוב היתר עוד בחודש יולי 2016 ולאחר שלמעשה הודתה בטעותה, היה עליה לתקן את החיובים בעצמה, ממועד תחולתם, ביוזמתה, מבלי להידרש לפנייה לערכאות.

סעיף 6 ל חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 קובע:

"שילם אדם תשלום חובה שלא חב בו ביתר על הסכום שהוא חב בו (להלן – תשלום יתר) ולא הוחזר תשלום היתר תוך 30 ימים מיום שילומו, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד מן המדד שפורסם סמוך לפני יום שילומו של תשלום היתר עד המדד שפורסם סמוך לפני היום הקובע שלפני יום החזרתו; לא הוחזר תשלום היתר תוך 30 ימים מיום שהאדם ששילמו הודע בכתב לרשות המקומית שהתשלום שנגבה ממנו הינו תשלום יתר, תחזירנו הרשות המקומית בתוספת הפרשים לפי שיעור העליה של המדד כאמור ובתוספת ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש מיום שילומו של תשלום היתר עד יום החזרתו".

סעיפים 1 ו-2 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים , תש"ס – 2000, קובעים :

"1. חוק זה מטרתו להסמיך באופן הדרגתי את בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לענינים מינהליים לדון בענינים מינהליים הנדונים בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק או בבתי משפט אחרים, על ידי שופטים של בית המשפט המחוזי שייקבעו לצורך זה, ולפי סדרי דין מיוחדים שייקבעו".

"2. בחוק זה -
"ענינים מינהליים" - ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות;
"רשות" - רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין;
"החלטה של רשות" - החלטה של רשות במילוי תפקיד ציבורי על פי דין, לרבות העדר החלטה וכן מעשה או מחדל".

בע"א 2586/03 חברת נפט בע"מ נ' עירית בני ברק ( פורסם בנבו), נקבע:

"ושוב עולה לדיון הסוגייה הישנה נושנה המתייחסת לסמכותה העניינית של הערכאה האזרחית לדון בתובענות שעניינן ארנונה, בשים לב לסמכויות הנתונות למנהל הארנונה ולוועדת הערער - במסלול האחד, ולבתי המשפט לעניינים מנהליים – במסלול הנוסף.
בתי המשפט עסקו רבות בסוגייה זו, שקלו וטרו, ובפנינו פסקי דין רבים, אשר בחלקם תומכים בעמדת המערערת, ובחלקם תומכים בגישת המשיבות.
ואכן, בעלות הדין שבפנינו, לא הגיעו לבית המשפט בידיים ריקות ושתיהן הצטיידו כדבעי והעתירו על בית המשפט פסיקה למכביר.
אין מדובר בפסיקה אחידה, ושתי הגישות הנוגדות מוצאות תימוכין בפסק-דין זה או אחר לאחר בחינת העובדות המיוחדות הרלבנטיות לסוגיה שבפנינו, לאחר מקרא התובענה שהוגשה על-ידי המערערת לבית המשפט קמא תוך בחינת הסעדים שנתבקשו והנמקותיהם ובשים לב לפסיקה שנתגבשה בנושא, במיוחד זו שניתנה בעת האחרונה, נחה דעתי כי דין הערעור להתקבל בחלקו וכי יש להחזיר את התיק לבית המשפט קמא לצורך דיון בתביעת ההשבה לגופה.".

הדיון בתיק זה הוחזר לבית משפט השלום.
בע"א ( ת"א) 3541-07 סופר פארם נ' עיריית תל-אביב (פורסם בנבו) סקר בית המשפט את סמכותו של בית המשפט לעניינים מנהליים :

"שאלה זו, העוסקת בתיחום שבין בית המשפט האזרחי לבין בית המשפט המנהלי, נידונה בפסק דין צרפתי (רע"א 6590/05 עיריית אשדוד נ' שמעון צרפתי בע"מ [פורסם בנבו] שם נקבע, כי באופן עקרוני כאשר אדם מעוניין בסעד הצהרתי, של ביטול או שינוי החלטה אשר נתקבלה על ידי רשות מנהלית עליו להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים. לעומת זאת אם אדם מעוניין בסעד כספי עליו להגיש תובענה מנהלית. ניתן לתבוע סעד כספי בבית המשפט לעניינים מנהליים בשתי עילות בלבד: האחת, היא תובענה לפיצויים שעילתה היא במכרז, השנייה תובענה ייצוגית כאמור בסעיף 5(ב)(2) ל חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (סעיף 5(3) ל חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התשס"ה –2005 בצירוף התוספת השלישית לחוק).
מכאן, כי המקרה דנן איננו תחת סמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים".

התובענה שבפני הינה תביעה כספית והסעד המבוקש הוא השבה של כספים ששולמו לטענת המשיבה ביתר. לפיכך, הסמכות העניינית הינה של בית משפט "אזרחי"

לסיכום, הבקשה לסילוק על הסף בטענה של היעדר סמכות עניינית נדחית בזאת.

כתב ההגנה יוגש תוך 15 ימים מהיום.

הוצאות הבקשה תידונה בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ז, 19 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית פתח תקוה
נתבע: רות גרניט
שופט :
עורכי דין: