ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירמיהו להב נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

1.ירמיהו להב
2.צמרת להב

נגד

נתבעים

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

מונחת לפני תביעה קטנה ע"ס 32,155 ₪.
אין מחלוקת כי התובע ביטח את דירתו אצל הנתבעים מפני נזקים למבנה.
כמו כן אין מחלוקת כי בשנת 2013 ביצעה הנתבעת בדירת התובע תיקון של נזילה.

לטענת התובע , התיקון הנ"ל לא צלח ובבדיקה של מכון התקנים תמורתה שילם סך של 1,500 ₪ נגלתה רטיבות פי שניים מהמותר. עקב כך בוצע על ידי הנתבעת תיק ון חוזר ,יסודי הפעם, אשר כלל פירוק מרצפות , ייבוש, והחלפה של הצנרת. מאחר שתיקון זה כלל ייבוש של הרצפה הוא היה כרוך בהתארכות משך ביצוע התיקון.

התובע אינו מעלה בתביעתו הנוכחית טענות כנגד תקינותו של ה תיקון. הוא תובע ראשי נזק נוספלקמן:

א. פירוק הרהיטים - 4,000 ₪.
ב. אובדן שכר דירה לתקופה של ארבעה חודשים - 14,000 ₪ .
ג. פיקוח הנדסי - 4,620 ש"ח.
ד. ה חזר עלות הבדיקה במכון התקנים - 1,500 ₪.
ה. החזר השתתפות עצמית בתיקון הראשון שלא צלח - 850 ₪.
ו. תשלום ארנונה לדירה בזמ ן השיפוץ - 1,758 ₪.
ז. שימוש במים ע"י הקבלן מטעם הנתבעת- 35 ₪.
ח. שימוש בחשמל ע"י הקבלן מטעם הנתבעת - 390 ₪.

הנתבעת הגישה כתב הגנה בו טענה כי :

א. הפוליסה שוללת כיסוי לנזקים עקיפים. הנתבעת הפנתה לסעיף 22 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח ( תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן ) תשמ"ו – 1968 : " המבטח לא יהיה אחר אי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח א למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אח רת בפוליסה זו".
ב. הסכומים הנתבעים מופרזים.
ג. שכר טרחת השמאי מופרז.

דיון והכרעה:

לפני העידו התובע שח זר על עיקרי הדברי ם והפנה לכך שחוו ת דעת שמא י מטעם הנתבעת תומכת בראשי הנזק הנת בעים על ידו.

נציג הנ תבעת טען כי השמאי מטעם הנתבעת טעה וכי התבק ש לשנות את חוות הדעת. נציג הנ תבעת אף הפנה למוצג נ/1 שמ תעד פניית הנתבעת אל השמאי שלה בעניין זה.

מאידך, הנתבעת לא הזמינה את השמאי למתן עדות או הבהרה . ולשאלת בית המשפט מדוע לא תיקן השמ חוות הדעת אף כי התבקש לכך על ידי הנתבעת השיב נציג הנתבעת כי :

"לשאלת ביהמ"ש למה השמאי לא תיקן את חוות הדעת אני משיב שאולי הוא תיקן אבל אני לא מחזיק בה. אני יכול לבדוק את זה בקלות."

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת חוות דעת השמא י מט עם הנתבעת באתי למסקנה כי עלי לקבל חלק מר אשי הנזק נשוא התביעה וביתר פירוט:

א. פירוק רהיטים- רכיב זה אושר על ידי השמאי מטעם הנתבעת. לטעמי לא בכדי. פירוק והרכבה של רהיטים אינו בג דר נזק תוצאתי. ה רי שעה שמפרקים את הריצוף בדגירה , מן הסתם פירוק הרהיטים והרכבתם מחדש היא פועלה אינהרנטית לתיקון - הווי אומר : חלק בלתי נפרד ממנו . מכאן שזהו נזק ישיר שמגיע לתובע פיצוי בגינו. פר יט זה בסך של 4,000 ₪ מאושר אפוא .

ב. אובדן שכר דירה – נזק זה מטבעו הוא נזק עק יף ורחוק. התובע לא טען כי הפוליסה מכסה נזק תוצאתי זה ואף לא טען כי התיקון התארך מעבר לסביר בנסיבות העניין. זאת למעט אותו חודש של עיכוב בהתחלת הביצוע. יש לציין כי לגבי חודש זה לא הובאה כל ראיה לסתור את גרסת הת ובע והטענה אף לא הוכחשה בכתב התביעה. אני מאשר אפו א פיצו בגין דמי שכיר ות ל בגין חודש אחד בלבד בסך של 3,500 ₪.

ג. אשר לתשלום ארנונה – דין רכיב זה כדין דמי השכירות . אני מאשר פיצוי בגין חודש אחד שהוא רבע הסכום שנתבע בסך של 439 ₪.

ד. פיקוח הנדסי- 4,620 ₪: רכיב זה אושר על ידי השמאי מטעם הנתבעת . הוגשה חשבונית מס 218 נספח ג' לכתב התביעה. נציג הנ תבעת מחה על דרישה זו וטען כי התובע לא היה זכאי להביא מפקח מטעמו.

אני דוחה את טענת נציג הנתבעת מהנימוקים שלהלן:

מעבר לעובדה שדרישת התובע לגבי רכיב זה אושר ה על ידי שמאי הנ תבעת, הרי לאחר שהתיקון הראשון כשל, היה צורך בהחלט בפיקוח הנדסי על מנת למנוע הישנות תקלות.

כאשר מדברים על פירוק ריצוף ופינוי תכולת הדירה ה ישנות התקלות במקרה זה כרוכה בהוצאות רבות ובנזקים עקיפים ומכאן שהיה צורך ממשי בפיקוח הנדס י.

אשר לטענה כי הת ובע לא היה רשאי להביא מומחה מטעמו , טענה זו היה בה ממש א ילו טענה הנתבעת כי העמידה ל רשות התובע פיקוח נאות מטעמה. ברם, בהעדר טענה של העמדת פיקוח כלשהו מ טעם הנתבעת אין היא רשאית לבוא בטעונת אל הת ובע על שהזמין מפקח מטעמו. הסכום עצמו נראה לי סביר וכאמור שמאי הנתבעת הוא שאישר אותו.

ה. החזר עלות בדיקת מכון התקנים ( 1,500 ₪) והחזר השתתפות עצמית ( 850 ₪) - טענת התובע לפיה התיקון הראשון היה כושל וכי הבחין ברטיבות בסמוך לביצוע אותו תיקון נת מכת בסמיכות הזמנים בין תאריך החשבונית בגין ההשתתפות העצמים והחשבונית בגין התשלום ל מכון התקנים. זאת גם זאת, הנתבעת לא טענה כי התיקון הראשון היה מקצועי וכי צלח , לא טענה כי מדובר בפיצוץ נוסף ולא הביאה ראיה לסתור את טענת התובע.

מכאן שיש לזכות את התובע הן בגין מחיר הבדיקה של מכון התקנים והן בגין ההשתתפות העצמית ששולמה בגין תיקון כושל זה .

ו. שימוש במים בסך 35 ₪ - מד ובר בזוטי דברים בהם לא עוסק המשפט.

ח. שימוש בחשמל – 390 ₪ : רכיב זה מהווה חלק מעלויות התיקון ועל כן יש לאשרו.

תביעת התובע לפיצוי בגין עוגמת נפש נדחית. לא מצאתי כי נגרמה לתובע על ידי הנתבעת עוגמת נפש שמצדיקה פסיקת פיצוי בהתאם למבחנים שהפסיקה קבע ה.

סוף דבר הוא שאני מקבל את התביעה באופן חלקי ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 15,299 ₪. כמו כן תשלם הנת בעת לת ובע הוצאות משפט בסך של 500 ₪.

כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"ג אייר תשע"ז, 19 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ירמיהו להב
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: