ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד חיים פיינגריש :

1
לפני כבוד ה שופטת יעל הניג

המבקשים:
הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פיראן

נגד

המשיבים:
חיים פיינגריש
ע"י ב"כ עו"ד פאר

החלטה

בקשת נתבעת לדחיית חלק מהתביעה על הסף מחמת "התיישנות חוזית ו / או התיישנות לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 (להלן: החוק או חוק חוזה הביטוח).

הבקשה עוסקת בפיצוי בגין נכות צמיתה מכוח פוליסה מס' 684570005 (להלן: הפוליסה).

רקע וטענות הצדדים
1. התובע היה מבוטח אצל הנתבעת בשלוש פוליסות ביטוח חיים ובהן הפוליסה נשוא הבקשה. ביום 21/3/04 שלחה הנתבעת לתובע "הודעה על אי תשלום פרמיה במועד" עבור הפוליסה. במכתב פירטה אי תשלום בשלושת החודשים הקודמים, ציינה שהכיסוי מותנה בתשלום פרמיות כסדרן ודרשה ממנו להעביר את הסכום בפיגור מיד עם קבלת המכתב. התובע לא שילם, הנתבעת לא שלחה לו התראה נוספת וביטלה את הפוליסה החל מיום 1/12/03. עובדות אלה אינן שנויות במחלוקת על פי כתבי הטענות.

2. חלפו השנים וביום 13/5/14 נפגע התובע לטענתו בתאונה. הוא פנה לנתבעת בתביעה לתשלום תגמולי אובדן כושר, שחרור מפרמיות ופיצוי בגין נכות, ונדחה.

3. ביום 28/3/17 הגיש את תביעתו במסגרתה תבע גם פיצוי מכוח הפוליסה. לטענתו הנתבעת לא הייתה רשאית לבטל את הפוליסה מאחר שלא שלחה לו מכתב התראה נוסף כנדרש בסעיף 15 (א) לחוק חוזה הביטוח. הנתבעת התגוננה ובמקביל, הגישה את בקשתה שלפניי.

4. לטענת הנתבעת התיישנו טענות התובע בגין הפוליסה, לרבות ביחס לביטולה, לאור מועד הביטול. הנתבעת מוסיפה כי התובע היה מודע לעובדת הביטול או יכול היה לדעת עליה שכן מזה כ – 13 שנה אינו משלם פרמיות עבור הפוליסה.

5. התובע חוזר על הנטען בכתב התביעה ומדגיש כי הביטול חסר נפקות משפטית.

6. לשיטת הנתבעת אין בתשובתו מענה ענייני לטענתה.

דיון
7. בית המשפט ינקוט בזהירות יתרה בטרם ישתמש בסמכותו למחוק, לא כל שכן לדחות תביעה על הסף (ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרוייקטים בע"מ נ' מיכה צח חברה לקבלנות כללית בע"מ, פסקאות י"ב – י"ד, פורסם בנבו, (4.6.07)).

8. חוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 (להלן: חוק ההתיישנות) מגדיר תובענה כהליך אזרחי לפני בית משפט (סעיף 1). תביעה לקיום זכות כלשהי נתונה להתיישנות (סעיף 2). תקופת ההתיישנות מתחילה ביום בו נולדה עילת התובענה (סעיף 6). תקופת ההתיישנות בענייננו היא בת שבע שנים (סעיף 5 (1)).

9. הפסיקה "עשתה סדר" במונחים ובמשמעותם (ע"א 8438/09 רובאב חברה לנכסים בע"מ נ' אחים דוניץ בע"מ, והאסמכתאות שם, פורסם בנבו (19/4/12)): תביעה היא "הדרישה המהותית של התובע מהנתבע לקיים את זכותו המהותית" (פסקה 15). הזכות היא זכותו המושגית (המהותית – ראשונית) של התובע. בדיני חוזים, הזכות המושגית היא זכותו של כל צד לחוזה כי החוזה יקוים והיא נתונה לו מרגע כריתת החוזה. עילת התובענה היא גיבושה של הזכות המושגית לכדי זכות קונקרטית (זכות שניונית), היינו, זכות הנפגע לתבוע סעד בגין הפרת הזכות המושגית. בדיני חוזים, מתגבשת הזכות הקונקרטית לאחר הפרת החוזה ובמועד זה מתחיל מניין ההתיישנות (פסקאות 22 – 24, ע"א 217/86 שכטר נ' אבמץ בע"מ, פ"ד מד (2) 846, 859 – 860).

10. סעיף 1 לחוק חוזה הביטוח קובע:

מהותו של חוזה
1. חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב.

זכותו המושגית של המבוטח היא לתשלום תגמולי ביטוח בקרות מקרה הביטוח. עילת התובענה של המבוטח מתגבשת אם לאחר קרות מקרה הביטוח, מפר המבטח את החוזה ומסרב לשלם תגמולים. כל זאת כמובן, בהינתן קיומו של חוזה הביטוח.

11. ביטול חוזה בהיעדר עילת ביטול, מהווה הפרת חוזה מאחר שנעשה בניגוד לחוזה ואינו עומד בתנאי סימן ב' לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970. עילת התובענה מתגבשת לאחר הביטול המפר. לכאורה, כך גם כאשר חוזה הביטוח מבוטל על ידי המבטח לפני קרות מקרה הביטוח.

בענייננו, אם ביטול הפוליסה היה מהווה הפרה, יכולה הייתה הנתבעת לטעון שעילת התובענה התיישנה לפני הגשת התביעה. ואולם, התובע חולק על עצם תוקפו של הביטול.

12. סעיף 15 (א) לחוק חוזה הביטוח קובע כיצד יבוטל חוזה הביטוח מחמת אי תשלום דמי הביטוח:

"לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן."

סעיף 38 לחוק שולל מהמבטח בעניין זה תרופה לפי דין אחר וסעיף 39 (ב) לחוק קובע שאין להתנות על סעיף 15 אלא לטובת המבוטח או המוטב. מדובר אם כן בדין מיוחד וקוגנטי.

13. מטרת המנגנון בסעיף, למנוע ביטולו של הכיסוי הביטוחי במקרים בהם הפיגור בתשלום דמי הביטוח נובע מגורמים זמניים ובני תיקון (ע"א (ת"א) 2612/01 אזולאי נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, פורסם בנבו (5/8/04), י. אליאס, דיני ביטוח – דין ופסיקה, מהד' שלישית, 2016, בעמ' 755 – 756 והאסמכתאות שם). שכלול הביטול מותנה בקיומם של שלושה שלבים: פיגור בתשלום, דרישה בכתב לתשלום החוב שבפיגור ומשלוח הודעת ביטול. רק בחלוף 21 יום מההודעה האחרונה, רשאי המבטח לבטל את החוזה (ת.א. (ב"ש) 665/87 קריסטי נופש בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פורסם בנבו (14/3/93).

נשוב לענייננו -
14. הנתבעת לא שלחה לתובע הודעת ביטול ולכן ביטול הפוליסה לא השתכלל. פעולתה של הנתבעת לא שינתה את היחסים המשפטיים בין הצדדים, לא הפרה את זכותו המושגית של התובע, ממילא לא גיבשה אצלו עילת תובענה ולפיכך, לא החלה את מניין תקופת ההתיישנות.
טענת הנתבעת על כך שהתובע ידע כל השנים על ביטול הפוליסה ולא שילם פרמיות, אינה מעלה ואינה מורידה לעניין ההתיישנות. התנהגות התובע והשלכותיה צריכות להתברר במשפט עצמו.

עילת התובענה מכוח הפוליסה התקפה לא התיישנה.

הבקשה נדחית.

הנתבעת תישא בהוצאות התובע (שכר טרחת עורך דין) בסך 5,850 ₪.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ז, 19 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: חיים פיינגריש
שופט :
עורכי דין: