ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בני ג'ורג' שוקחה בע"מ נגד אנטואן שוקחה ובניו בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אורית וינשטיין

המבקשת:
(התובעת)

בני ג'ורג' שוקחה בע"מ

נגד

המשיבים:
(הנתבעים)

  1. אנטואן שוקחה ובניו בע"מ
  2. גאבי שוקחה
  3. האני שוקחה
  4. אומימה שוקחה
  5. בני פאוזי שמשום (2009) בע"מ
  6. ענאן שמשום

החלטה

1. המבקשת, חברת בני ג'ורג' שוקחה בע"מ ( להלן – המבקשת) הגישה ביום 25.4.17 כנגד המשיבים, חברת אנטואן שוקחה ובניו בע"מ, גאבי שוקחה, האני שוקחה, אומימה שוקחה, חברת בני פאוזי שמשום (2009) בע"מ וענאן שמשום ( להלן יחד – המשיבים) בקשה על פי פקודת ביזיון בית משפט ( להלן – בקשת הביזיון).
במסגרת בקשת הביזיון טוענת המבקשת כי המשיבים הפרו את הצווים שניתנו על ידי בית משפט זה, על פי הסכמות אליהן הגיעו הצדדים, אשר קיבלו תוקף של פסק דין ביום 1.11.2016 ( להלן – פסק הדין או פסק הדין מ- 2016). לפיכך, נטען כי יש מקום לעשות שימוש בסמכותו של בית המשפט לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית משפט ולכוף את המשיבים בקנס או מאסר לציית לפסק הדין.
2. בתמצית יאמר, כי בבקשת הביזיון טענה המבקשת כי המשיבים מפרים ומבזים את פסק הדין ביחס ל- 3 סוגיות:
א. הסוגיה הראשונה - הימצאותן של אריזות טובין הנושאות תווית עם כיתוב ישן בחנויות השונות ומכירתן לאחר המועדים הקובעים שנקבעו בפסק הדין – 1.1.17 ו- 1.2.17 - כאשר המועד הקובע הראשון מתייחס לכלל הטובין המשווקים ומופצים על ידי המשיבים, למעט מוצרי שמן, ואילו המועד הקובע השני מתייחס לשיווק והפצה של מוצרי שמן.
על פי פסק הדין לא ישווקו על ידי המשיבים ולא יימצאו טובין של המשיבים עם אריזות הנושאות את התווית עם הכיתוב הישן על מדפי החנויות ובכל נקודות המכירה לאחר המועדים הקובעים הנ"ל, ולאחר המועדים הקובעים יופיעו על המדפים מוצרים של המשיבים הנושאים תוויות על פי הכיתוב המוסכם שבפסק הדין. עוד נקבע בפסק הדין כי ככל שיימצאו מוצרים בחנויות הנושאים את התווית עם הכיתוב הישן יסירו המשיבים את המוצרים הללו מן המדפים בתוך 7 ימים ממועד פניית המבקשת לב"כ המשיבים. המבקשת טענה בבקשת הביזיון כי בחנויות שונות נמצאו מוצרים רבים הנושאים את הכיתוב הישן ועל אף פנייה שנעשתה לב"כ המשיבים – לא תוקנו ההפרות.
ב. הסוגיה השניה – מכירתם של מוצרים שונים בחנויות שונות אשר על גבי אריזותיהם נמצא הכיתוב " א. שוקחה". בפסק הדין נקבע כי המשיבים לא ישווקו מוצרים הנושאים כיתוב זה ולא יימצאו מוצרים על המדף הנושאים כיתוב זה וזאת לאחר חלוף המועד הקובע על פי פסק הדין. נטען כי המשיבים שיווקו מוצרים הנושאים את הכיתוב " א. שוקחה" גם במועד מאוחר למתן פסק הדין – זאת להבדיל מאי-הסרתם של מוצרים הנושאים כיתוב כאמור מעל המדפים עד המועד הקובע.
ג. הסוגיה השלישית – טענת המבקשת לפיה המשיבים החלו לשווק מוצרי שמן הנושאים תווית חדשה שאינה עומדת בהגבלות המוסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין. המבקשת טוענת כי המשיבים ייצרו תווית חדשה לבקבוקי שמן באריזות של 2.8 ליטר המשווקים על ידם, אשר אינה עומדת במגבלות והתנאים שנקבעו במפורש בצווי בית המשפט. כך, נטען כי על גבי אותה תווית חדשה לא מופיע " לוגו הכתר" או כל לוגו מבדל אחר. זאת, בניגוד לסעיף 2 להסדר שבין הצדדים משנת 2011, אשר ניתן לו תוקף של פסק דין על ידי כבוד השופט ע. זרנקין, ואשר אותו הסדר משנת 2011 היווה חלק מן ההסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין על ידי מותב זה, בשינויים הספציפיים כפי שנקבעו בפסק הדין. בנוסף, נטען כי בניגוד לקבוע בפסק הדין הגדילו המשיבים את הכיתוב המוסכם, כך שהמילה " שוקחה" ברצף המילים " אנטואן שוקחה ובניו בע"מ" חולשת על כל התווית, מתוך מטרה שהמילה " שוקחה" תופיע במרכז הבקבוק, בעוד שאר המילים ברצף הנ"ל יידחקו לשולי הבקבוק. כמו כן, נטען כי הכיתוב בשפה המשנית, עליו נלחמו המשיבים בדיונים בתובענה זו, הוקטן עד כדי העלמתו.
לעמדת המבקשת, בהחלטה מיום 19.6.16 נקבע כי למשיבים מותר לשנות את גודל הפונט של הכיתוב המוסכם אך ורק לפי צורכי האריזה של המוצר בו יעשה שימוש.
עוד מפנה המבקשת להוראת סעיף 2 להסדר משנת 2011 לפיה המשיבים לא יוכלו להגדיל את גודל רצף שם החברה, המשיבה 1, וכי ככל שהם ישווקו מוצרי שמן השונים בגודלם מבקבוק השמן נשוא התובענה של שנת 2011 – הם יישמרו על יחסי הגודל הפנימיים המוסכמים. בבקשת הביזיון נטען כי בבקבוקי שמן בגודל של 2.8 ליטרים ישנה תווית זהה בגודלה לבקבוקים נשוא התובענה של שנת 2011, אשר על גביה הוגדל בצורה משמעותית הכיתוב בשפה הערבית, לא קיים לוגו מבדל, ומכאן שקיימת הפרה של פסק הדין גם בעניין זה, כאשר מטרת המשיבים – שוב – היא לגרום להבלטה ומרכוז של המילה " שוקחה", בניגוד לרציונל בבסיס ההסכמות שקיבלו תוקף של פסק דין.
3. על פי החלטתי מיום 26.4.17 נקבעו מועדים להגשת תגובה לבקשת הביזיון מטעם המשיבים, להגשת תשובה לתגובה וכן נקבע דיון בבקשת הביזיון ליום 10.5.17.
4. דיון בבקשת הביזיון התקיים ביום 10.5.17 ובמסגרתו הודו המשיבים, בניגוד לטענות שנטענו על ידם במסגרת תגובתם לבקשת הביזיון, כי אכן הפרו את הוראות פסק הדין ביחס לסוגיה הראשונה והשנייה. ביחס לסוגיה השלישית – טענו המשיבים כי הם עומדים על טענותיהם כפי שפורטו בתגובתם שהוגשה ביום 4.5.17 וכפי שנטענו במסגרת הדיון.
5. לאור האמור, ניתנה החלטה בדיון מיום 10.5.17 בעניין בקשת הביזיון בכל הקשור והמתייחס לסוגיה הראשונה והשנייה, כמפורט בפרוטוקול הדיון הנ"ל.
6. נותר אפוא להכריע בבקשת הביזיון ביחס לסוגיה השלישית – העוסקת, כאמור, בשאלה האם התווית החדשה המופיעה על גבי בקבוקי שמן בגודל של 2.8 ליטרים יש בה משום הפרת הוראות פסק הדין וביזיון בית המשפט.
7. המשיבים טענו בתגובתם כי יש לדחות את טענות המבקשת לפיהן הכיתוב החדש על גבי בקבוקי השמן אינו עומד בהגבלות שהותוו בפסק הדין.
המשיבים טענו בתגובה כי המטרה האמיתית בבסיס בקשת הביזיון בעניין זה היא ניסיון נוסף של המבקשת להטיל מגבלות נוספות על המשיבה 1. נטען כי למשיבה 1 יש זכות יסוד לחופש הביטוי, המסחר והעיסוק ולחופש לעשות שימוש בשמה – כל עוד הדבר אינו מפר במפורש את הוראות פסק הדין.
8. המשיבים טוענים עוד בתגובתם כי למשיבה 1 " יש זכות לשנות, לרענן ולמתג" את תוויות מוצריה, כל עוד הדבר תואם את פסק הדין.
המשיבים מפנים להוראות ההסדר משנת 2011 הקובע כי " אין בעיצוב התווית המוסכמת כדי להגביל את הנתבעים משינוי איזה אלמנט עיצובי או תוכני אחר שיש בתווית, אשר אינו נוגע למגבלות הנוגעות לרצף הנדון לעיל, לרבות השפה, אך למעט השימוש במילה " שוקחה" לבדה".
9. באשר לטענת המבקשת בעניין השמטת " לוגו הכתר" המבדל – טענו המשיבים בתגובתם כי טענתה זו של המבקשת הינה חסרת תום לב שכן התווית המוסכמת, אשר נערכה על ידי מומחים מטעם שני הצדדים טרם הגשתה לבית המשפט במסגרת פסק הדין – אינה כוללת את " לוגו הכתר". בנוסף, נטען כי הסדר 2011 מלמד כי חרף התווית המוסכמת שהוגשה כחלק מאותו הסדר, הרי שנקבע כי המשיבים לא יהיו מוגבלים משינוי אלמנט עיצובי או תוכני אחר שיש בתווית, שאינו נוגע למגבלות הרצף שנקבעו, לרבות השפה, אך למעט השימוש במילה " שוקחה" לבדה בכל מקום על התווית חוץ מאשר כחלק מהרצף האופקי של שם המשיבה 1.
מכאן, נטען בתגובה כי לא קיימת מגבלה תכנית אחרת על הכיתוב על גבי התוויות לבד מן האמור לעיל, ועל כן אם חפצים המשיבים להסיר את " לוגו הכתר", או למקמו בכל מקום על גבי התווית, הרי שהדבר נתון לשיקול דעתם ואין בכך משום הפרת פסק הדין.
יש לציין, כי במסגרת הדיון בבקשת הביזיון לא עמדו המשיבים בפועל על טענותיהם בעניין לוגו הכתר והלוגו המבדל, אלא טענו כי מאחר ואינם רואים חשיבות לשאלה אם יהיה או לא יהיה לוגו הכתר או לוגו מבדל אחר על התווית, הרי הם מוכנים להציע להוסיף את הלוגו על פי תנאים שצוינו בפרוטוקול – ראו עמוד 10 שורות 1-7.
10. באשר לטענת המבקשת לעניין גודל הכיתוב המוסכם על גבי בקבוקי השמן בגודל של 2.8 ליטרים – טענו המשיבים בתגובה כי לא מדובר בהפרה של פסק הדין. לגישת המשיבים, אין בפסק הדין הגבלה על גודל הפונט כל עוד נשמרות הפרופורציות של הרצף כפי שנקבע בפסק הדין. כל עוד כל המילים ברצף " אנטואן שוקחה ובניו בע"מ" הינן בגודל זהה – הרי שמתקיימת המטרה של הבידול בין שני המותגים – זה של המבקשת וזה של המשיבה 1. בפסק הדין גם נקבע כי קביעת גודל הפונט יעשה " לפי צורכי האריזה", והמשיבה 1 היא שתקבע את צורכי האריזה של מוצריה לפי צרכיה השונים ואין זה מעניינה של המבקשת.
11. המשיבים טוענים כי הסדר 2011 צוטט באופן חלקי ומגמתי על ידי המבקשת. התווית שהוגשה לכבוד השופט זרנקין כחלק מהסדר 2011 שקיבל תוקף של פסק דין היתה דוגמה של תווית ספציפית במוצר ספציפי, אשר לא היווה את ההסדר הכולל בין הצדדים. עם אישור התווית המוסכמת החדשה משנת 2016 במסגרת פסק הדין, הרי שבכל הקשור לגודל הפונט – חלות הוראות פסק הדין משנת 2016, אשר קובע מפורשות כי המשיבים יהיו רשאים לקבוע את גודל הפונט לפי צרכי האריזה.
12. עוד ובנוסף טוענים המשיבים כי עיון בנספח 7 לבקשת הביזיון – צילום שני בקבוקי השמן והתוויות שעליהם – מעלה כי גודל התווית עצמה בשני הבקבוקים זהה.
ביחס לתווית עליה מלינה המבקשת ( צילום הבקבוק השמאלי) בחרו המשיבים לכתוב את הרצף בשפה הערבית בלבד, והשמיטו את השפה המשנית, כך שבאופן טבעי גודל הכיתוב הפך גדול יותר מגודל הכיתוב כאשר מוכנס הרצף בשתי שפות, וממילא גודל הכיתוב על גבי הבקבוק השמאלי אינו חורג מן הסביר.
13. בפי המשיבים אף טענה נוספת, לפיה גם אם היה בסיס לטענות המבקשת בעניין אי עמידת המשיבים במגבלות פסק הדין, הרי שלכל היותר מדובר במחלוקת אמיתית בין הצדדים בדבר פרשנות לשון ההסכם, ובמצב דברים כאמור, על פי הדין, אין להידרש להליך של ביזיון בית משפט.
14. בתשובה לתגובה שהוגשה על ידי המבקשת ביום 9.5.17 נטען כי פסק הדין כולל קביעה לפיה כל ההסכמות וההתניות שנקבעו בהסדר משנת 2011 לגבי הלוגו AS או לוגו הכתר או פונט או כל רכיב אחר וכל הסכמה אחרת הקיימת בהסדר משנת 2011 יחולו בהתאמה על כל יתר המוצרים בהסכם זה.
כך נקבע גם על ידי כבוד השופטת ר. למלשטרייך-לטר במסגרת החלטתה בבקשה לביזיון בית משפט אשר נדונה בפניה ביחס להפרת הסדר 2011 שקיבל תוקף של פסק דין.
15. המבקשת טוענת בתשובתה כי המשיבים אינם רשאים להסיר לגמרי את הלוגו המבדל ובוודאי שאין הם זכאים למקמו בתווית כפי ראות עיניהם, שכן על הלוגו המבדל להיות בולט וניתן לזיהוי באופן ברור ולתפקד הלכה למעשה כמבדל בין המותגים.
16. באשר לטענה כי המשיבים רשאים לעשות שינוי בגודל הפונט לפי צרכי האריזה – הרי שמאחר וגודל התווית לא שונה והמוצר הוא אותו מוצר – לא קיים כל צורך בשינוי הגודל מאחר ולא קיים כל שינוי בצורכי האריזה. מלבד הרצון למקם את המילה " שוקחה" במרכז האריזה – אין שום הסבר למשיבים מדוע הגדילו במאות אחוזים את גודל הכיתוב המוסכם.
זאת ועוד, נטען על ידי המבקשת כי אין כל בסיס עובדתי לטענת המשיבים לפיה משבחרו לעשות שימוש בשפה אחת על גבי התווית הרי שבכך יש כדי להגדיל את הכיתוב הראשי. המבקשת טוענת בסעיף 11 לתשובתה, בליווית צילומי השוואה, כי עוד לפני מתן פסק הדין, גם כאשר נעשה שימוש בשפה אחת על גבי התווית בבקבוק שמן זהה, היה הכיתוב של רצף שמה של המשיבה 1 קטן עשרות מונים ( צילום הבקבוק השמאלי בסעיף 11 לתשובה) בהשוואה לכיתוב בתווית החדשה ( צילום הבקבוק הימני) ואין מדובר באותן פרופורציות בהשוואה לגודל התווית.
דיון והכרעה:
17. לאחר שעיינתי בכל טענות הצדדים ושמעתי טיעוניהם בעניין זה במסגרת הדיון בבקשת הביזיון מיום 10.5.17 אני מוצאת כי יש לקבל את בקשת הביזיון גם ביחס לסוגיה השלישית. אבאר קביעתי זו.
18. ההסדר משנת 2011 שקיבל תוקף של פסק דין ( להלן – פסק דין 2011) עסק במוצרי שמן בלבד, הם המוצרים נשוא הסוגיה השלישית בבקשת הביזיון המצריכה את הכרעתי זו.
בפסק דין 2011 נקבע בסעיף 1 להסכמות שקבלו תוקף פסק דין, כדלקמן:
"1. מבלי שצד כלשהו מודה בטענות משנה כפי הובאו בכתבי הטענות נשוא התובענה שבכותרת, הנתבעים מתחייבים כי לצורך שיווק וממכר מוצרי שמן, יחליפו את התווית נשוא המחלוקת בתווית אשר מצורפת כנספח ב' להודעה זו ( להלן: "התווית המוסכמת").
אציין, כי התווית המוסכמת שצורפה לפסק דין 2011 כוללת את לוגו הכתר והאותיות AS.
19. סעיף 2 לפסק דין 2011 קובע:
"2. למען הסר ספק מתחייבים הנתבעים כי ישתמשו במילה " שוקחה" אך ורק במסגרת הרצף " אנטואן שוקחה ובניו בע"מ", כשם החברה ברצף אופקי כשהוא מוקטן מהגודל שבו מופיעות המילים " אנטואן" ו- "בניו" בערבית על גבי התוויות נשוא המחלוקת, ובתנאי שהמילה " שוקחה" (אשר גודלה יהא זהה לגודל המוקטן של שאר המילים כמפורט לעיל) לא תהא מובלטת ו/או מוגדלת ו/או שונה באופן כלשהו מהמילים האחרות המרכיבות את שם הנתבעת 1 המלא. כמו כן, המילה " בע"מ" תופיע בסוף כמילה האחרונה ברצף, כפי הופעתה בתווית המוסכמת, וכן שמעל שם החברה המלא או מתחתיו או מצידיו, יופיע לוגו הכתר של הנתבעת 1 בצירוף האותיות " AS" (להלן: "לוגו הכתר") כלוגו על התווית, או שיופיע כל לוגו אחר לפי בחירת הנתבעים ( שיהיה באותו גודל כמו לוגו הכתר המופיע כעת על התווית המוסכמת) ובלבד שלא יכיל את המילה " שוקחה", והכל כמופיע בתווית המוסכמת; אין בעיצוב התווית המוסכמת כדי להגביל את הנתבעים במיקום הרצף " אנטואן שוקחה ובניו בע"מ" או מלהחליף את שפת הרצף האופקי של שם הנתבעת 1 המלא או את הפונט שבו נעשה שימוש הכיתוב שבתווית, לרבות הכיתוב של הרצף, ובלבד שלא ייבחר פונט אשר התובעת עושה בו שימוש.
הנתבעים לא יוכל להגדיל את גודל רצף שם החברה המלא של הנתבעת 1 מעבר לגודלו כפי שמופיע בתווית המוסכמת נספח ב' למודעה והנתבעים מתחייבים כי על התווית יופיע הרצף בשפה אחת בלבד. כמו כן, אין בעיצוב התווית המוסכמת כדי להגביל את התנבתעים משינוי איזה אלמנט עיצובי או תוכני אחר שיש בתווית, אשר אינו נוגע למגבלות הנוגעות לרצף הנדון לעיל, לרבות השפה, אך למעט המילה " שוקחה" לבדה בכל מקום על התווית חוץ מאשר כחלק מהרצף האופקי של שם הנתבעת 1 המלא.
20. סעיף נוסף הרלבנטי לענייננו מפסק הדין 2011, הוא סעיף 4 להסכמות, הקובע:
"4. האמור בהסכם יחול רק על מוצרי שמן ואריזותיהם. מובהר בזה כי ככל שהנתבעים ישווקו מוצרי שמן השונים בגודלם מבקבוקי השמן נשוא התובענה, הם ישמרו על יחסי הגודל הפנימיים המוסכמים, כפי שבאים לידי ביטוי בתווית המוסכמת נספח ב' להסכם, בהתאמה לגודל האריזה של מוצר השמן הרלוונטי ( קרי, הגדלת התווית על גבי אריזת מוצר שמן גדול יותר והקטנתה על גבי אריזת מוצר שמן קטנה יותר מבקבוקי השמן נשוא התובענה). ככל שיהיו בשוק מוצרים אחרים, כל צד שומר על טענותיו.
21. פסק הדין, שניתן על ידי ב- 1.11.2016 מתייחס גם להסכמות הנוגעות למוצרי שמן ואריזותיהם על פי פסק דין 2011.
אך עוד טרם אצטט את אותן הסכמות הנכללות בפסק הדין, הרי שיש להפנות לפרוטוקול המתומלל של הדיון מיום 19.6.2016, החל מעמוד 122 שורה 19 ואילך עד לעמוד 130, לדברים הברורים הנאמרים על ידי באי כוח הצדדים, על ידי בעלי המניות של המבקשת והמשיבה 1. מן הדברים שהוקלטו ותומללו בפרוטוקול ברורה לחלוטין כוונת הצדדים לפיה פסק דין 2011 יחול לגבי כל המוצרים המשווקים על ידי המשיבים, בשינויים הבאים, שהוסכמו במסגרת הדיון מיום 19.6.16:
שהרצף בשפה הערבית יהיה בפונט, גודל וצבע אחידים; יוגש רצף בפונט, גודל וצבע אחידים לאישור בית המשפט; שהמשיבה 1 תהיה רשאית להוסיף לתווית רצף בשפה נוספת בגודל שיוסכם אך שיהיה קטן יותר מהרצף הראשי אשר יוגש אף הוא לאישור בית המשפט; שלא יעשה שימוש בכיתוב א. שוקחה; שלא יעשה שימוש בפונט של המבקשת על ידי המשיבים בתוויות מטעמם; נקבעו מועדים להפסקת שיווק והסרה ממדפים של אריזות עם תוויות ישנות ועם הכיתוב א. שוקחה; המועד להסרת מוצרי שמן עם תווית ישנה מהמדפים הוארך מעבר למה שנקבע על ידי כבוד השופטת למלשטרייך-לטר בהחלטתה בבקשת ביזיון בית משפט ביחס לפסק דין 2011.
22. ראוי כי יובאו הציטוטים העיקריים של ההסכמות כפי שהובעו על ידי הצדדים עצמם, טרם שנוסחו על ידי במסגרת ההחלטה בסוף הדיון:
"עו"ד י. פרייליך: אני מציע, גברתי, לכתוב את זה בצורה כזאת, שהצדדים מאשרים את, נקודת המוצא היא הסדר 2011. מאשרים את הסדר 2011 לגבי כל שאר המוצרים. משנים בו את ההוראות הבאות – 1. להבדיל מהתווית שצורפה, הרי שהצדדים מסכימים, עו"ד א. גבריאלי: שהרצף בשפה הערבית של אנטואן שוחקה ובניו בע"מ יהיה בפונט, גודל, צבע וגודל אחידים. נכתוב את זה למען הסר ספק, ברחל בתך הקטנה. התובעת מסכימה שיכול להתווסף לתווית הזאת רצף בשפה נוספת, והצדדים משאירים לשיקול דעתו של בית המשפט ולצורך העניין הם מסמיכים אותו לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט, להחליט האם הגדול של הרצף הנוסף יהיה 50 אחוז, כפי שאנחנו מבקשים, או 75 אחוז, כפי שהנתבעים מבקשים, או איזשהו הסדר בתווך, שבית המשפט יקבע.
...
עו"ד א. גבריאלי: אין לנו בעיה שהרצף הזה יהיה בכל מקום, ובלבד שהרצף הנוסף הזה, בכל גודל שגברתי לא תקבע, כחלק מההסתמכות על הרצף הגדול, עדיין יכלול אך ורק מילים של השם המלא, לרבות ה- בע"מ. אנטואן שוקחה ובניו בע"מ, ושכל הרצף היהי מורכב ממילים אחידות באותו גודל, באותו גופן, באותו צבע, באותו גובה.
....
עו"ד גבריאלי: אז אני פעם אחרונה חוזר על העניין. המשיבים יגישו את התווית עם הרצף בערבית בגודל פונט, צבע וגובה אחידים. בפונט שהם יבחרו, בתנאי שהוא לא יהיה הפונט של בני ג'ורג' שוקחה. הם יעבירו אותו אלינו ישירות, יחד עם הגשתו לתיק בית המשפט. אנחנו נראה אם יש לנו השגות...
...
עו"ד י. פרייליך: ההסדר בינינו בעצם מכיל את הסדר 2011, על כל מוצרי המזון שתשווק המשיבה. ישווקו המשיבים, בשינויים שהכתבנו.
...
מר ג. שוקחה: רק דבר אחד להבהיר – תווית שמן היא תווית שמן, כפי שהיה ב- 2011. כל שאר המוצרים, ולא משנה איזה מוצר ישנו בשוק היום או יהיה בעתיד, אז יהיה את הרצף.

כבוד השופטת: הרגע הסכמתם שתווית השמן תשונה למתכונת של ההסדר הזה.

מר ג. שוקחה: נכון. אז אנחנו נעשה רצף. לא תווית ולא גרפיקה. נעשה רצף. זה מה שיקבע. הרצף, אפשר לשים אותו על כל תווית. כל עוד שהוא באותו גדל, באותו פונט. זאת אומרת, לא יוגשו תוויות או גרפיקה של תוויות. יוגש רצף, זה הגודל, זה הפונט.

עו"ד א. גבריאלי: בסדר גמור. אני חושב שהסכמנו על הדבר הזה. כל התנאים של 2011 חלים. לגבי הלוגו הנוסף המבדל וכל הדברים האלה, גברתי, הכל נכלל. יש משהו שלא הגענו אליו? ...."
23. בהמשך ( עמוד 133 לפרוטוקול), נאמרו דברים נוספים על ידי באי כוח הצדדים שהובילו להסכמות נוספות:
"כבוד השופטת: עוד משהו?
עו"ד י. פרייליך: כן. 1 - צריך לומר שהנתבעים יבחרו את הפונט, כמובן במגבלות שזה לא יהיה בפונט, כבוד השופטת: נדמה לי שזה כבר נאמר.
עו"ד י. פרייליך: וגם יהיו רשאים לשנות אותו.
עו"ד א. גבריאלי: ובתנאי שזה יעמוד בשאר התנאים. אין בעיה. זה חלק מההסדר של 2011.
עו"ד י. פרייליך: זה אחד. שתיים - לא תהיה מגבלה על גודל הרצף.
עו"ד א. גבריאלי: מה זאת אומרת?
עו"ד י. פרייליך: זאת אומרת, אם שק או קופסה של טונה, אז ברור שהרצף מופיע בגודל אחר. הכלל היחיד שחל זה הסוג ושזה באותו גודל.
מר ה. שוקחה: יש בעיה. אם ה.. והרצף על כל העיגול של המוצר, הצרכן רואה את המילה " שוקחה", אז אני אחזור לפה, אם מישהו פה מנסה לרמות ולהציג, כבוד השופטת: מר שוקחה, יש גבול לכמה שבית המשפט יוכל לאכוף על כל סוג של אריזת מוצר. הרי זו יכולה להיות אריזה של אורז, זה יכול להיות קופסת שימורים והגדלים הם שונים. אי אפשר להגיד על כל דבר, עו"ד א. גבריאלי: בסדר, גברתי. גם לזה אנחנו מוכנים להסכים.
עו"ד י. פרייליך: תודה. דבר שני, צריך לציין שלא תהיה מגבלה על המיקום של הרצף השני. מוסכם שאת הרצף השני מותר למקם, כבוד השופטת: בשפה השניה.
עו"ד י. פרייליך: כן. דבר שלישי, צריך לציין, גברתי אמרה שזה יחול גם על השמן, אבל בהתחשב בהחלטה של כבוד השופטת למלשטרייך, אז צריך לומר שלמרות האמור בהחלטה של כבוד שופטת למלשטרייך, לפי ההסדר החדש, גם בשמן יוכלו לכתוב את זה בשתי שפות,כי בהחלטה נאמר בפורש שזה אסור.
עו"ד א. גבריאלי: נכון, אבל אני חושב שזה נאמר.
עו"ד י. פרייליך: נכתוב את זה בהסדר בכתב שנגיש. ולא הבנתי מה המנגנון למינוי מומחה מטעם בית המשפט.
כבוד השופטת: לא יהיה מנגנון של מינוי מומחה. אני הבנתי שאתם בחרתם במנגנון של העלאת השגות.
עו"ד י. פרייליך: ואז דיון?
כבוד השופטת: ואז דיון.
עו"ד א. גבריאלי: רק דבר אחרון שגברתי לא התייחסה אליו זה העניין של א. שוקחה שהחבר'ה פה הסכימו, שהכיתוב א. שוקחה או א. שוקחה ובניו בע"מ לא יופיע יותר על המוצרים של הנתבעים.

24. הנה כי כן, ברור לחלוטין כי ההסכמות בין הצדדים, ביחס למוצרי שמן, היו כי פסק דין 2011 בעינו עומד, אך בשינויים שנקבעו ביחס לכיתוב הרצף כפי שיוסכם, אפשרות הוספת שפה משנית ומועד הסרת התווית הישנה. דהיינו, ובהתאמה - כל מה שנקבע בפסק הדין 2011, בעניין לוגו הכתר בצירוף האותיות AS , האפשרות לשנות אלמנטים עיצוביים או תוכניים אחרים, שאינם נוגעים למגבלות שנקבעו, האיסור על הגדלת גודל הרצף של שם המשיבה 1 מעבר לגודל שיופיע בתווית המוסכמת, אך ככל שישווקו בקבוקי שמן בגודל שונה – ניתן יהיה להגדיל או להקטין אך תוך שמירה על יחסי הגודל הפנימיים המוסכמים כמופיע בתווית, בהתאמה לגודל האריזה של השמן.
25. בהתאם לכל ההתדיינות לעיל והצגת ההסכמות על ידי הצדדים במהלך הדיון, ניתנו על ידי החלטות המסכמות את הסכמות הצדדים, כדלקמן:
"לאחר הפסקה, הצדדים הגיעו להבנות ביניהם, באופן שמייתר את המשך שמיעתו של התיק דנן, כדלקמן -
סוכם כי הצדדים מאשרים את תוקפו של ההסדר משנת 2011, אליו הגיעו במסגרת ת.א. 11 - 02 - 24032, אשר התנהל בפני כבוד השופט זרנקין, ואת פרטיו, כפי שהוגשו לתיק בית המשפט וצורפו כנספח 4 לבקשה לסעדים זמניים, שהוגשה בפני.
כל עקרונות ההסכם לשנת 2011 יחולו, בכפוף לתנאים הבאים.
סוכם כי ההסדר לשנת 2011 יחול לגבי כל המוצרים המיובאים והמשווקים על ידי הנתבעים ו/או מי מהם. ההבדל בהסדר הוא ביחס לתווית שצורפה להסדר משנת 2011. התווית לא תחול על ההסדר, נשוא תיק זה, ועל המוצרים שעליהם חל ההסדר. הרצף של הכיתוב אנטואן שוקחה ובניו בע"מ יהא רצף בשפה הערבית ובכל שפה משנית שיעשה בה שימוש במסגרת הייבוא ושיווק של מוצרים על ידי הנתבעים או מי מהם. הכיתוב ברצף האמור יהא באותו גודל, באותו צבע ובאותו פונט וגובה אחיד.
עוד הוסכם כי הפונט שיבחר על ידי הנתבעים לא יהא פונט שזהה לפונט שנעשה בו שימוש על ידי התובעת.
בנוסף, הסכימו הצדדים כי יותר לנתבעים לעשות שימוש בשפה נוספת, שבה ירשם הרצף המלא של שם הנתבעת 1 אנטואן שוקחה ובניו בע"מ, בגודל שיווה 60 אחוז מגודל האות שיעשה הרצף הראשי של שם הנתבעת 1. ושוב, בגודל אחיד, צבע ופונט וגובה אחיד גם לשפה המשנית.
הצדדים הסכימו גם כי למען הפשטות והיעילות, ההסדר, נשוא תיק זה, יחול גם על מוצרי שמן, אשר מיובאים ומשווקים על ידי הנתבעים או מי מהם, בשים לב לפסק הדין שניתן על ידי כבוד השופטת למלשטרייך ובשינויים המחוייבים, כפי שיצויינו להלן. פסק הדין שניתן על ידי השופטת למלשטרייך מיום 22.5.16 קבע כי על הנתבעים לתקן את התוויות והאריזות, בהתאם להסכם משנת 2011, וזאת תוך 120 יום ממועד מתן ההחלטה. הוסכם כי נוכח העובדה שהנתבעים החלו לפעול לפי ההחלטה הנ"ל, נדרשת להם שהות ארוכה יותר, על מנת להתאים את התוויות, בהתאם למוסכם בהסכם, נשוא תיק זה, ולפיכך ינתן להם, לצורך שינוי התוויות של מוצרי השמן, 150 יום מהיום לצורך התאמת התוויות, כאמור לעיל.
לאחר 120 יום מהיום, כל יתר המוצרים , למעט השמן, אשר מיובאים ומשווקים על ידי הנתבעים או מי מהם, ישאו תוויות הנושאות את הכיתוב אנטואן שוקחה ובניו בע"מ, בהתאם למוסכם על פי הסכם זה.
מוצרים הנושאים תווית שאינן תואמות את האמור בהסכם זה, יוסרו מן המדפים בתום 120 יום מהיום. הנתבעים או מי מהם ישאו בכל העלויות הכרוכות בכך.
באשר למוצרי שמן, המוצרים הנושאים את התוויות, נשוא הבקשה לבזיון בית המשפט, יוסרו מן המדפים בתוך 150 יום מהיום, ולאחר מכן יופיעו על המדפים רק מוצרים הנושאים את התווית, על פי הכיתוב המוסכם בהסכם זה. "
ובהמשך, ניתנה ההחלטה המהווה חלק מן ההחלטה לעיל:
"כחלק מההחלטה המתארת את הסכמות הצדדים, מוסכם בין הצדדים כי הנתבעים יהיו רשאים לבחור ו/או לשנות את הפונט שיבחר על ידם, הכל ככל שמדובר בפונט שהינו שונה מהפונט שבו עושה התובעת שימוש. הנתבעים גם יהיו רשאים לקבוע את גודל הפונט לפי צורכי האריזה של המוצר שיעשה בו שימוש בכיתוב אנטואן שוקחה ובניו בע"מ.
עוד ובנוסף מוסכם, כי על אף פסק הדין שניתן על ידי כבוד השופטת למלשטרייך מיום 22.5.16, אשר שלל את האפשרות לנתבעים לרשום את רצף השם של הנתבעת 1 במלואו בשפה נוספת, הרי שנוכח המוסכם כיום, יתאפשר לנתבעים לרשום גם על גבי מוצרי השמן שנמכרים על ידם את השם של הנתבעת 1 במלואו, ברצף, כפי שנקבע בהסכמה. קרי - בגודל אחיד ובצבע אחיד ובפונט אחיד ובגובה אחיד, כאמור בפרופורציות של 60 אחוז מגודל הכיתוב הראשי, ובמיקום, לפי בחירת הנתבעים. "
26. ב"כ המבקשת, עו"ד גבריאלי, חזר והדגיש בהמשך הפרוטוקול, בעמוד 135 שורות 9-11, כי יש להבהיר שההוראות לגבי הלוגו הנוסף והאותיות AS או לוגו מבדל אחר, יהיו תקפות בדיוק כפי שנקבע בפסק דין 2011.
27. על כן, ועל מנת להסיר כל ספק ניתנה החלטת המשך, לפיה:
"כל הסכמות וההתניות שנקבעו בהסדר משנת 2011 לגבי הלוגו AS או פונט או כל רכיב אחר, לוגו הכתר וכל הסכמה אחרת שמופיעה בהסדר משנת 2011 יחולו בהתאמה על כל יתר המוצרים בהסכם זה.
עוד ובנוסף מוסכם כי הנתבעים לא יעשו שימוש במי מן המוצרים המיובאים או המשווקים על ידם בשם א. שוקחה, במתכונת כלשהי, גם אם על גבי תוויות או בגב המוצר. "
28. לא בכדי פירטתי באריכות את כל ההסכמות שהיו בין הצדדים, לרבות כל ההדגשות וההבהרות, ובכלל זאת הדברים המפורשים והברורים שנאמרו על ידי הצדדים עובר למתן פסק הדין, כפי שעולה מתמלול הפרוטוקול.
מהמתואר לעיל עולה כי ניסיונם של המשיבים לטעון כי קיימת איזו מחלוקת פרשנית בנוגע לאמור בפסק הדין הוא ניסיון שלא יצלח. פסק הדין כולל את כל פרטי ההסכמות בין הצדדים באופן ברור ומפורט, כדי קוצו של יו"ד ממש, כך שניתן לומר כי לא נותרה אפילו אבן מחלוקת אחת שלא נהפכה, נבדקה, נדונה והוסכמה.
למען שלמות התמונה אוסיף, כי הדיון בעניינם של הצדדים נמשך ביום 19.6.16 מבוקרו של אותו יום עד שעות הערב. משהתכנסו הצדדים להבנות והסכמות, נחוש היה מותב זה להביא, אחת ולתמיד, לכלל סיום את המחלוקות בין הצדדים, אשר העסיקו מספר לא מבוטל של ערכאות ומותבים על פני שנים רבות, ולא להותיר פתח לספק קל שבקלים באשר למוסכם, ביחס לכלל המוצרים המשווקים על ידי המשיבים, לא כל שכן פתח לחזרתם של הצדדים לשעריו של בית המשפט עם תובענה חדשה.
29. על כן, טענות המבקשת באשר לסוגיה השלישית, ראויות להידון במסגרת בקשה לביזיון בית משפט.
30. מאחר ופסק הדין קבע, כאמור לעיל, כי הוראות פסק הדין 2011 יחולו, בכפוף לשינויים שנקבעו בפסק הדין מ- 2016, הרי שאני מקבלת את טענת המבקשת וקובעת כי המשיבים הפרו את פסק הדין ואת פסק דין 2011 בכך ששיווקו מוצרי שמן הנושאים תווית ללא לוגו הכתר או לוגו מבדל אחר – וזאת בניגוד להוראת סעיף 2 לפסק דין 2011.
טענת המשיבים כי אותו סעיף 2 לפסק דין 2011 לא הגביל את אפשרותם לשנות איזה אלמנט עיצובי או תוכני, ומכאן שרשאים היו להשמיט את לוגו הכתר או כל לוגו מבדל אחר – אין בה ממש ודומני שהמשיבים עצמם, אף כי טענו כך בתגובתם הכתובה לבקשת הביזיון – לא ממש עמדו על טענה זו בטיעוניהם בעל פה בדיון ( ראו עמוד 10 לפרוטוקול הדיון מיום 10.5.17 שורות 1-7).
31. לא ניתן להימנע מלציין בנקודה זו, כי מתכונת התנהלות זו – של העלאת טיעון בכתב במסגרת התגובה לבקשת הביזיון, לרבות במסגרת תצהירו של המשיב 2 שניתן בתמיכה בטענות העובדתיות שבתגובה, ולאחר מכן חזרה הימנו במסגרת הטיעון בעל פה בדיון בבקשת הביזיון – אפיינה את המשיבים בכל הסוגיות נשוא בקשת הביזיון.
התנהלות כזו, במסגרת בקשת ביזיון, הינה מוקשית ורחוקה מלשקף את תום הלב הנדרש בקיום הסכמות בין צדדים, לא כל שכן בקיומם של פסקי דין הנותנים תוקף להסכמות כאמור.
31. טענת המשיבים לפיה הכיתוב המוסכם, שהוגש לבית משפט זה והיווה חלק מפסק הדין, אינו כולל את לוגו הכתר או כל לוגו אחר – מוטב היה אלמלא נטענה.
מפרוטוקול הדיון מיום 19.6.16, כפי שצוטט לעיל, כמו גם מפסק הדין - ברור באופן חד משמעי, כי הכיתוב המוסכם שיוגש ( ואכן הוגש בהמשך, בחודש אוקטובר 2016) עניינו אך ורק הגודל, הגובה והמרחק בין המילים ובין האותיות ברצף " אנטואן שוקחה ובניו בע"מ", ואין בו כדי לגרוע או לבטל כל הסכמה אחרת בעניין תוויות מוצרי השמן, כפי שנקבעו בפסק דין 2011, לרבות לוגו הכתר או לוגו מבדל אחר.
32. באשר לגודל הכיתוב של הרצף " אנטואן שוקחה ובניו בע"מ" על גבי התווית החדשה של בקבוקי שמן בגודל 2.8 ליטרים, אשר ביחס אליו טענה המבקשת בבקשת הביזיון – דין כל טענות המשיבים להידחות, ולא נותר לי אלא לקבוע כי המשיבים הפרו את פסק הדין ואת פסק דין 2011 גם בעניין זה.
33. על פי פסק דין 2011, המהווה חלק מפסק הדין משנת 2016, המשיבים אינם רשאים לשנות את גודל הפונט ברצף " אנטואן שוקחה ובניו בע"מ". כך נקבע מפורשות בסעיף 2 לפסק דין 2011 – " הנתבעים לא יוכלו להגדיל את גודל רצף שם החברה המלא של הנתבעת 1 מעבר לגודלו כפי שמופיע בתווית המוסכמת נספח ב'..."
34. אמנם, מצויה הוראה " מרככת" לכלל זה בדבר אי שינוי גודל הרצף, וזאת בסעיף 4 לפסק דין 2011, המאפשרת הגדלת התווית על מוצר שמן גדול יותר ( או הקטנתה לגבי מוצר שמן קטן יותר) אך כל זאת, תוך שמירה " על יחסי הגודל הפנימיים המוסכמים, כפי שבאים לידי ביטוי בתווית המוסכמת נספח ב' להסכם, בהתאמה לגודל האריזה של מוצר השמן הרלוונטי..."
אלא שהוראה מרככת זו מתייחסת להגדלת התווית, במובחן מהגדלת הרצף.
כפי שניתן להיווכח בקלות, פסק דין 2011, אשר נוסח על ידי באי כוחם של הצדדים עצמם ( וקיבל תוקף פסק דין על ידי כבוד השופט זרנקין) יוצר אבחנה ברורה בין המונח " תווית" לבין המונח " רצף". התווית – היא התווית השלמה של מוצרי השמן, כפי שצורפה לפסק דין 2011, הכוללת את כל הרכיבים המופיעים בה, הן מבחינת כיתוב והן מבחינת לוגו וכו'.
הרצף – משמעו רצף המילים של שם המשיבה 1, אשר מהווה את הכיתוב על גבי התווית, היינו: "אנטואן שוקחה ובניו בע"מ".
השוני היחיד שחל בתווית מוצרי שמן על פי פסק הדין מ- 2016 הוא בכך שהרצף ייכתב בהתאם לפורמט הכיתוב של הרצף שהוגש לבית משפט זה ואשר מהווה חלק מפסק הדין. כל יתר רכיבי התווית – כפי שנקבעו בפסק דין 2011 – בעינם נותרו ואין לשנות מהם, אלא בהתאם להוראות פסק הדין.
35. טענת המשיבים לפיה בעמוד 133 לפרוטוקול מיום 19.6.16 שורות 7-16 ישנה הסכמה להגדלת הרצף באריזות שמן – אף היא מוטב היה אלמלא נטענה.
הטיעון אשר הועלה על ידי ב"כ המשיבים בעמוד 133 לפרוטוקול מתייחס לאריזות של מוצרים שאינם מוצרי שמן. ובהתאם לכך, נאמרו הדברים מפי בית המשפט בשורות 13-15.
36. לגבי מוצרי שמן חלות אפוא, ללא סייג ובאופן ברור – ההוראות הקיימות בסעיפים 2 ו- 4 לפסק דין 2011.
37. אכן, מוצרי השמן שהוצגו בפני במסגרת בקשת הביזיון הינם גדולים יותר ממוצרי השמן נשוא התובענה משנת 2011, אשר בגינם ניתן פסק דין 2011.
אך כפי שניתן להיווכח בבירור מן הצילומים שהוצגו על ידי המבקשת בבקשת הביזיון ובתשובה לתגובת המשיבים – המשיבים שיווקו לאחר פסק דין 2011 מוצרי שמן באריזות של 2.8 ליטרים הנושאים תווית הכוללת את הרצף בשפה אחת ( בצילומים בבקשה ובתשובה מופיע הרצף בשפה הערבית). התווית הנ"ל כללה את לוגו הכתר ואת האותיות AS.
התווית החדשה של מוצרי שמן בגודל 2.8 ליטרים נשוא בקשת הביזיון, זהה בגודלה לאותה תווית ישנה. על כן, אין כל סיבה עניינית להגדלת גודל הרצף, מלבד העובדה שהמשיבים הסירו את הלוגו המבדל. אך כל זאת, מהווה הפרה של פסק הדין 2011 ושל פסק הדין מ- 2016.
38. ניתן להיווכח כי הגם שהאריזה של מוצרי שמן 2.8 ליטרים היא גדולה יותר, עדיין עיצוב הבקבוק הוא כזה שהמקום המיועד לתווית – אינו שונה בגודלו מגודל התוויות של פסק דין 2011, ולכל הפחות אינו שונה מגודל התוויות הישנות שנעשה בהן שימוש על ידי המשיבים טרם פסק הדין מ-2016.
על כן, ניסיונם של המשיבים להישען על טיעון בדבר שינוי גודל הפונט ברצף " אנטואן שוקחה ובניו בע"מ" בשל טעמים שעניינם " צרכי האריזה" – אין בו כל ממש ודינו להידחות.
סוף דבר:
39. אני מורה אפוא, כי על המשיבים לפעול לאלתר לתקן את הפרות פסק הדין ופסק דין 2011 ביחס למוצרי שמן, כך שהתוויות שעל גבי מוצרי שמן המשווקים על ידי המשיבים, כמו גם התוויות על גבי מוצרי שמן הנמצאים על המדפים בכל נקודות המכירה – יהיו בהתאם להוראות פסק הדין ופסק דין 2011, קרי – יישאו את לוגו הכתר או לוגו מבדל אחר בהתאם לתווית המוסכמת על פי פסק הדין 2011 אך עם כיתוב של הרצף ובגודל פונט כפי שנקבע בפסק הדין מ- 2016.
המשיבים ישלימו את פעולות תיקון ההפרות של פסק הדין כאמור לעיל בתוך 14 יום מהיום. בתום 14 יום מהיום, לא ישווקו ולא ימכרו בנקודות המכירה על המדפים מוצרי שמן המפרים את פסק הדין או פסק דין 2011. המשיבים ידאגו במסגרת פרק הזמן הנקוב לעיל לאסוף מכל נקודות המכירה את מוצרי השמן הנושאים את התווית המפרה.
דו"ח על פעולות המשיבים בעניין זה והשלמת תיקון הפרות פסק הדין יוגש על ידי ב"כ המשיבים עד לא יאוחר מיום 28.5.17.
40. ככל שהמשיבים לא יקיימו את הוראות פסק הדין בתוך פרק הזמן שנקבע לעיל, יחויבו בקנס על פי פקודת ביזיון בית משפט בסך של 2,500 ₪ לכל יום שההפרה תימשך. ככל שהמבקשת תמציא ראיות לבית המשפט בעניין זה, הרי שהמועדים למניין הקנס יימנו מתום 14 יום מהיום ולכל יום עד למועד שתוגש ראיה בדבר קיומה של הפרה של פסק הדין.
למען הסר ספק, הפרות בכל הנוגע למוצרי שמן תהווינה הפרות נפרדות ונוספות על פסק הדין מההפרות ביחס אליהן ניתנה החלטתי בפרוטוקול הדיון מיום 10.5.17, ובהתאם לכך – יחושב הקנס לפי פקודת ביזיון בית משפט כקנס נוסף על הקנס שנקבע ביחס לסוגיה הראשונה והשניה של בקשת הביזיון.
41. לאור כל האמור, ובשים לב להתנהלות המשיבים כפי שצוינה בהחלטה זו לעיל – אני מחייבת את המשיבים בהוצאות המבקשת ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪, אשר ישולמו בתוך 14 יום מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
למען הסר ספק, ההוצאות אשר נפסקו בהחלטה זו, מתווספות על ההוצאות שנפסקו בהחלטה מיום 10.5.17.
המזכירות תשלח בדחיפות החלטה זו לב"כ הצדדים בפקס' ותודיעם טלפונית אודות מתן ההחלטה.

ניתנה היום, י"ז אייר תשע"ז, 13 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בני ג'ורג' שוקחה בע"מ
נתבע: אנטואן שוקחה ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: