ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סרגיי דיבריבני נגד אלקטרה בניה בע"מ :

לפני כבוד ה שופט נמרוד אשכול

התובע/המשיב:
סרגיי דיבריבני
ע"י ב"כ עו"ד בן לאלו

נגד

הנתבעת/המבקשת:
אלקטרה בניה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שלמה כרוב

החלטה

1. המבקשת שימשה כקבלן ראשי בביצוע עבודות בנייה עבור מזמין בשם אדגר השקעות ופיתוח בע"מ (להלן: "המזמין") לבנייה של פרויקט בשם: "אדגר ביזנס סנטר" (להלן: "הפרויקט"). המשיב הינו קבלן לביצוע עבודות גבס וגמר. בין הצדדים נכרת ביום 5.3.2014 הסכם לביצוע עבודות גבס וגמר בפרויקט בסך כולל של 2,430,000 ₪. יובהר כי מדובר בחוזה למדידת כמויות ולא חוזה פאושלי באופן שאם המשיב לא מבצע עבודות המפורטות בחוזה ו/או חלק מהן, אינו זכאי לתשלום בגינם.

2. על חשבון העבודות ובמסגרת 13 חשבונות חלקיים, שילמה המבקשת לתובע סך של 1,286,216₪ בתוספת מע"מ. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לתשלום החשבון הסופי (חשבון מס' 14). בעניין זה הגיש התובע חשבון מפורט אשר בניכוי החשבונות ששילמו לו לטענתו הוא זכאי לסך של 696,422 ₪. יובהר כי חשבון מס' 14 אינו חתום על ידי המבקשת או מי מטעמה, אך ה תובע מפרט בכתב תביעתו כי הוא סיים את הפרויקט והגיש את החשבון לנתבעת בחודש יולי 2015.

3. התובע הגיש תביעה בסדר דין מקוצר על סך של 696,422₪ המתבססת על ההסכם בין הצדדים (הסכם המסגרת) וכן על חשבון מס' 14 שכאמור אינו חתום על ידי המבקשת. הנתבעת הגישה בקשה לרשות להגן. עיקרי הבקשה הן כדלקמן:

א. בהתאם להסכם בין הצדדים, עליה לשלם בעבור עבודות אשר אושרו על ידי המזמין והתמורה בגינם שולמה למבקש. בפועל על ידי המזמין (סעיף 8 עד 17 וסעיף 23 לבקשה).

ב. המבקשת לא עמד בהתחייבות להגשת חשבונות והמשיבה נאלצה, מעת לעת להגיש חשבונות עבורו.

ג. המשיב תובע טרם השלים העבודה. בעניין זה צרפה המבקשת מכתב מיום 30.9.2015 (נספח ג' לבקשה) ובו פירוט של העבודות שלעמדתה על התובע להשלים לצורך "סיום עבודה ומסירה".

ד. לעמדת המשיבה, החוב שהיא חבה לתובע הינו סך של 34,448 ₪ בלבד.

4. בתיק התקיים דיון בבקשה ביום 15.11.2015 וזאת בפני כבוד השופט עדי הדר. בהמשך ביום 2.2.2017 התקיים דיון בפניי. הצדדים הביעו הסכמתם שמותב זה ימשיך בדיון שהחל בפני כבוד השופט הדר. בהמשך לכך הוגשו על ידי הצדדים סיכומים אשר בעיקרם חוזרים על הטענות שהועלו על ידי הצדדים במסגרת כתבי הטענות והדיונים.

דיון והכרעה

אי תשלום על ידי המזמין

5. המבקשת מציינת כי בהתאם להסכם היא אינה חייבת לשלם לתובע כל תשלום אשר המזמין לא אישר ואף העביר בפועל את התשלום בעבור הסעיף הרלוונטי (הסכם "גב אל גב") .

6. מר אייל כהן מטעם המבקשת נחקר בעניין זה ביום 15.11.2016 והעיד כדלקמן:

א. אינו זוכר את סכום החשבון הסופי שהוגש על ידם מהמזמין.

ב. אינו זוכר את סכום עבודות הגבס בחשבון (עמ' 1 שורות 13-18 לפרוטוקול).

ג. העד העיד כי אין בידיו פירוט הכספים שקיבל עבור עבודות הגבס, אך ציין "כמובן אוכל להמציא אותם בהמשך" (עמ' 2 שורות 18-19 לפרוטוקול).

7. חלפו מספר חודשים מעת שמר כהן נחקר בעניין זה ובהמשך לכך התקיימו דיונים נוספים ואף הוגשו סיכומים. למרות האמור לעיל, המבקשת לא המציאה כל אישור ו/או אסמכתא עניין הכספים שקיבלה מהמזמין עבור עבודות הגבס, אישור פירוט אלו עבודות גבס שולמו ואילו שלא שולמו על ידי המזמין, אישורי עבודות שנעשו על ידי המפקח של הפרויקט וכיו"ב.

כאמור טענתה העיקרית של המבקשת היא שהמזמין לא אישר ו/או לא העביר לה את התשלומים הרלוונטיים ולפיכך אינה חייבת להעבירם לתובע. משבחרה המבקשת שלא להביא כל אישור לביסוס טענה עליה הסתמכה, בעניין ההתחשבנות בינה ובין המזמין והשפעתם על התשלומים לתובע, ומשכך אין לקבל טענתה בנושא זה.

היקף עבודות הגבס בפרויקט

8. היקף העבודות בהסכם בין הצדדים הוא בסך של 2,430,000 מיליון ₪. יחד עם זאת, יצוין כי מדובר בח וזה על פי כתבי כמויות שבוצעו בפועל בהתאם למחירים הקבועים בהסכם ולא הסכם פאושלי. בנוסף על כך, יש להביא בחשבון את אותן עבודות חריגות שבוצעו על ידי התובע ומאידך לחייב את הקבלן בתשלומים החלי עליו על פי ההסכם.

9. כאשר מעיינים בנספח ג' לבקשה (מכתב אלקטרה מיום 30.9.2015) נראה כי במסמך מופיעים הביטויים: "פרוטוקול מסירה לגמר חשבון סופי, אתגר ביז נס סנטר" וכן נאמר במכתב "להלן ריכוז ריג'קטים לסיום עבודה כפי שתועדו בסיורים/מכתבים עם המפקח מטעם המזמין וכפי שהועברו לך בפגישות וסיורים משות פים בבניין".

10. ממסמך זה ניתן ללמוד כי עיקר עבודות הגבס בפרויקט הסתיימו, כפוף להשלמת ליקויים כמפורט בהסכם. בנסיבות העניין ובשים לב להיקף הפרויקט, לא ניתן לומר כי התשלומים ששולמו , סך של 1,286,216 ₪ בתוספת 34,448 ₪ מהווים מלא התמורה בגין העבודות שביצע התובע (כל זאת בכפוף לשאלה האם המזמין אכן שילם למבקשת תשלומים בעבור עבודות אלו. בנושא זה, כאמור לעיל, והגם שטענה זו הועלתה על ידה בחרה המשיבה שלא להביא כל מסמך).

11. זאת ועוד, המסמך בכתב יד הצדדים (נספח ז' לתביעה) מלמד על הסכם בין הצדדים לפיו תינתן הנחה בסך של 100,000 ₪ אשר תקוזז מהכספים שהופקדו על ידי התובע במהלך הפרויקט במסגרת ערבות ביצוע ועכבון (5 אחוז) "כל עוד החשבון הסופי יגמר בתשלום סופי של 300,000 ₪".

12. בנסיבות העניין, לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים, בעדויות ובמסמכים שהוצגו על ידם במהלך הדיון , נראה על פניו שהחוב שחבה המבקשת לתובע עולה על סך של 300,000 ₪. יחד עם זאת, לא ברור בשלב זה האם התשלומים הנ"ל אכן הועברו על ידי המזמין וכן לא ברור מה שווי הליקויים המפורטים במכתב מיום 20.9.2015.

13. בנסיבות העניין, בהתאם לתקנה 210 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, ובהתאם להלכה הפסוקה . בעניין זה ראה גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, עמ' 412-413, ופסקי הדין המפורטים בעמוד 413. וכן ראה ע"א 379/69 יצחק ויפה חונן נ' "חגור" מושב עובדים להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ, אני קובע כי היה והמבקשת תפקיד לקופת בית המשפט תוך 30 יום סך של 150,000 ₪ תינתן לה רשות להגן. היה ולא תפקיד הסכום הנ"ל עד למועד שנקבע לעיל, תימחק הבקשה וימשכו ההליכים בלשכת ההוצאה לפועל.

14. המבקשת תשלם למשיבה את הוצאות הבקשה ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 4,500 ₪.

תזכורת פנימית תוך 30 יום לקביעת המשך הליכים.

ניתנה היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סרגיי דיבריבני
נתבע: אלקטרה בניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: