ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק פנחסי נגד חברת ייקבי ציון בע"מ :

בפני כבוד השופטת תמר בזק רפפורט

המבקש:

יצחק פנחסי
ע"י ב"כ עו"ד אפרים אהרונוב

נגד

המשיבה:

חברת ייקבי ציון (1982) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד יהושע ליברמן ועו"ד בעז פייל

פסק דין

בפניי בקשה מוסכמת מטעם הצדדים להסתלקות המבקשת מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן – החוק).
ביום 8.9.2016, פנה המבקש בתובענה ובבקשה לאשרה כייצוגית (להלן – בקשת האישור), כנגד חברת ייקבי ציון (1982) בע"מ (להלן – המשיבה), שעניינה הפרה מצד המשיבה את הוראת סעיף 107.4 לתקן היין מס' 1318, האוסרת לכנות או לתאר יין בכינויים המצביעים על יושן היין (מלבד שנת הבציר). על פי הנטען בתובענה ובבקשת האישור, שיווקה וייצרה המשיבה את היין הקרוי "ישן נושן" (להלן - המוצר) תוך הטעיה של הצרכן לחשוב כי מדובר ביין עתיק, הגם שמדובר ביין פשוט שרבים כמותו מצויים בשוק. לפי הנטען בבקשת האישור, המשיבה מטעה את ציבור הצרכנים ומתעשרת על חשבונם שלא כדין, וכל זאת כשהיא נהנית מיתרון בלתי הוגן ביחס מתחרותיה, המקפידות לסמן את מוצריהן כדין מבלי להוסיף כיתוב ביחס ליושן היין.
עילות התביעה שנתבעו במסגרת בקשת האישור הן הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הפרת חובה חקוקה מכוח סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] ועשיית עושר ולא במשפט לפי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979.
עוד בטרם הוגש כתב תשובה מטעם המשיבה, החלו הצדדים בדין ודברים ביניהם, במהלכו הבהירה המשיבה כי לא פעלה בזדון או מתוך כוונה להטעות את הצרכן וכי המדובר בטעות שנעשתה בתום לב. בנוסף טענה המשיבה להגנתה, כי הינה חברה ותיקה המקפידה לקיים את הוראות החוק ומשקיעה משאבים רבים בכך. עוד טענה המשיבה כי דין התובענה ובקשת האישור להידחות על הסף מפאת היעדר סמכות עניינית, שכן הגדרת קבוצת התובעים וסכום התביעה מנופחות באופן מלאכותי. בהקשר זה טענה המשיבה, כי לא כל צרכן שרכש את המוצר אכן הוטעה לחשוב כי המדובר ביין עתיק ואיכותי יותר. כן טענה המשיבה, כי דין התובענה להידחות בהיעדר עילה מאחר שעל גבי התוווית נכתב אך ורק "ישן נושן" שלא בצמוד למילה "יין", מאחר שהביטוי נועד להצביע על עתיקות היקב ולא על יושן היין. עוד נטען כי המדובר ביין מתוק ועל כן אין כל משמעות לשנת הבציר או ליושן היין. לטענת המשיבה, עילות התביעה לא בוססו ולא הוכחו כראוי והתובענה אינה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית. המבקש מצידו דוחה את הטענות האמורות של המשיבה.
מכל מקום, בעקבות ההידברות בין הצדדים, הוגשה ביום 10.4.2017, בקשת ההסתלקות הנדונה. במסגרת המתווה שגובש בין הצדדים, הוסכם כי המשיבה תסיר מעל גבי תווית המוצר את הכיתוב "ישן נושן", כך שהמוצר מושא בקשת האישור ישווק מבלי לציין כל ביטוי העשוי להצביע על יושן היין. בהתאם למתווה המוסכם, המשיבה תחדל מיידית לשווק את המוצר נשוא התובענה באריזתו הנוכחית, ומעתה ואילך ישווק המוצר באריזתו המתוקנת. לבקשת ההסתלקות צורף תצלום התווית החדשה אשר תוקנה על ידי המשיבה.
עוד הוסכם, כי המשיבה תתרום סך של 7,000 ש"ח לקרן לניהול ולחלוקת כספים אשר הוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות, לא יאוחר מ-15 יום לאחר מועד אישור בקשת ההסתלקות בבית המשפט.
לנוכח האמור, ומשסבר המבקש כי מטרתו של ההליך הושגה ותייתר הצורך בהמשך ניהול התובענה ובקשת האישור, הוסכם על הסתלקות מן התובענה, מבלי שיהא בבקשת הסתלקות זו כדי ליצור מעשה בית-דין ביחס לשאר חברי הקבוצה.
כן הוסכם, כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 1,400 ₪, וכן תישא בתשלום שכר טרחת עורך דינו בסך 5,600 ₪, בתוספת מע"מ כדין. כפי שהובהר בבקשה, פרט לסכומים אלה לא קיבלו המבקש ובא כוחו, ואף לא יקבלו בעתיד, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או תמורה בקשר להסתלקותם מבקשת האישור, ואף תצהירים מתאימים צורפו.
עוד הוסכם בין המבקש לבין המשיבה, כי לא יהא צורך בפרסום מודעה בדבר ההסתלקות מהתובענה.
דיון
לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות המוסכמת, על תצהיריה, וכן בבקשת האישור ובתובענה, הגעתי לכלל מסקנה, כי יש לאשר את בקשת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, שכן המוסכם בה סביר והולם את נסיבות העניין. עמדתי זו נעוצה בעובדה שהמשיבה חדלה משיווק המוצר באריזתו הנוכחית ותיקנה את אריזות המוצר לטובת ציבור הצרכנים, כך שהוסר הכיתוב "ישן נושן". כמו כן, התחייבה המשיבה כי המוצר ישווק מעתה ואילך ללא כל כיתוב ביחס למידת עתיקותו או איכותו על גבי האריזה. כמו כן, מתן תרומה מצד המשיבה לקרן שהוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות מהווה מנגנון הולם בקשר עם טענה לנזקי עבר.
בהינתן תיקון אריזות המוצר אשר נעשה בעקבות הגשת התובענה ובקשת האישור, לאור התועלת שתצמח מהמתווה המוסכם לציבור הצרכנים אשר יוכלו לעמוד על טיבו של המוצר בהתאם לכתוב על גבי אריזתו, וכן בהתחשב בתרומה מצד המשיבה לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגית, אני קובעת כי ההסכמה בין הצדדים בדבר תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, סבירה אף היא.
בהתחשב בעובדה שהמשיבה נאותה לתקן את אריזות מוצריה, ומשאין ההסתלקות יוצרת מעשה בית דין, החוסם מי מחברי הקבוצה לפנות לבית המשפט בעתיד בהליך דומה במקרה שלא יתוקן סימון המוצר, איני רואה מקום להורות על פרסום מודעה בדבר בקשת ההסתלקות (ראו: ת"צ (מחוזי-מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 22.12.2010)).
אשר על כן, אני מאשרת את הסתלקותם של המבקש ובא כוחו מן הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ומן התובענה הייצוגית דנן, ומורה על מחיקת בקשת האישור בכל הנוגע למשיבה, בהתאם להוראות סעיף 16(ד)(5) לחוק. כמו כן, נדחית תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה.
נוכח הצורך לוודא, כי התחייבויות המשיבה יוצאות מהכוח אל הפועל, אני מורה, כי מחצית הגמול ושכר הטרחה ישולמו בתוך 30 יום מהיום, בכפוף לאישור בית המשפט, ולאחר שבא כוח המבקש יודיע לבית המשפט בהודעה הנתמכת בתצהיר ובאסמכתא מתאימה, כי המשיבה עמדה בהתחייבותה למתן תרומה לקרן שהוקמה מכוח סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות. המחצית השנייה של הגמול ושכר הטרחה תשלום בעוד כ-30 יום נוספים, בכפוף לאישור בית המשפט ולאחר שבא כוח המבקש יודיע לבית המשפט בהודעה הנתמכת בתצהיר, כי בדק ומצא כי המשיבה אכן עמדה בהתחייבויותיה והסדירה באופן מלא את תיקון אריזות מוצריה, כך שהוסר הכיתוב "ישן נושן", וכי על כלל מדפי הקמעונאות משווק המוצר באריזתו המתוקנת. לתצהיר תצורף תמונה ברורה של אריזת המוצר המתוקנת כפי שהיא משווקת על מדפי הקמעונאות.
בא כוח המבקש ימסור למנהל בתי המשפט הודעה מתאימה בדבר מחיקת בקשת האישור ודחיית תביעתו האישית של המבקש נגד המשיבה, וזאת לצורך רישום בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק פנחסי
נתבע: חברת ייקבי ציון בע"מ
שופט :
עורכי דין: