ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלוקי חוצי שומרון 2001 בע"מ נגד אבו עיאש אמיר עלי :

לפני כבוד ה שופט עזריה אלקלעי
התובעת
בלוקי חוצי שומרון 2001 בע"מ
על ידי בא כחה – עורך דין פריג' עאדל

נגד

הנתבע
אבו עיאש אמיר עלי
על ידי בא כחו – עורך דין גדעון יקותיאל

פסק דין

לפני תביעה שהגישה התובעת נגד הנתבע לתשלום סך 123,000₪ בגין חומרי בניה שהיא סיפקה לחברת "ב.ק.ל בניה בע"מ" (להלן: "ב.ק.ל").

טענות התובעת
לטענת התובעת, היא סיפקה לחברת "ב.ק.ל חומרי בניה בסכום של 123,000₪ שחלק ממנו שולם בהמחאות שחוללו וחלק אחר לא שולם כלל. התובעת צירפה לכתב התביעה עותק מהחשבוניות ומההמחאות.
לטענת התובעת, הנתבע וחברת "נטו סייל בע"מ" ( להלן: "נטו סייל"), שגם היא נתבעה בתביעה זו ושניתן נגדה פסק דין בהעדר הגנה , חתמו ביום 22.1.2008 על הסכם שכותרתו "התחייבות עבור ביצוע עבודה – בניינים 184, 195, 196 במזכרת בתיה".
התובעת טוענת כי במעמד חתימת ההסכם התחייבו חברת "נטו סייל" והנתבע , שהיה מנהלה, לתשלום החוב בסך 123,000₪ לתובעת.
כן טוענת התובעת כי הנתבע חתם על ערבות אישית ולקח על עצמו את התחייבויות "נטו סייל".
התובעת פנתה לנתבע בדרישה לתשלום החוב והגיעה עמו להסכמות אשר הנתבע התכחש אליהן מאוחר יותר.

טענות הנתבע
לטענת הנתבע, אין יריבות בין התובעת לבינו והוא לא התקשר בכל עסק עם התובעת והוא אף לא ערב לחובות חברת "נטו סייל" כלפי התובעת.
הנתבע חתם על ערבות אישית לביצוע עבודות קבלניות ספציפיות לחברת "נטו סייל" שאין בינה ובין התובעת כל קשר שהוא, הנתבע מעולם לא ערב לחובות "נטו סייל" באופן כללי ולא התחייב לשלם את חובות חברת "ב.ק.ל", אשר אינה מוכרת לו ולא היה לו כל קשר עמה, למעט ההתחייבות לביצוע עבודות השלמת בניה כלפי עורך דין בן רובין, לפי מפרטים טכניים שהוכנו במקור עבור חברת "ב.ק.ל".

ראיות התובעת
בשם התובעת הגיש מנהלה, מר רסמי סרסור (להלן: " רסמי"), תצהיר ובו חזר על הטענות שפורטו בפרק "טענות התובעת", ועל כן אין מקום לשוב עליהן בשנית.
בחקירתו הנגדית השיב רסמי כי הוא סיפק סחורה ל"ב.ק.ל" . בתחילה שולמה התמורה עבור הסחורות שסופקו , אולם בהמשך נקלעה חברת "ב.ק.ל" לקשיים, ולפיכך הדיירים פנו לכונס נכסים, שהכניס קבלן אחר כדי להשלים את העבודות. אותו כונס נכסים העביר לרסמי מסמך לפיו הוא יקבל את הכספים המגיעים לו מהקבלן שנכנס להשלים את העבודות.
לטענת רסמי, הוא פנה לנתבע טלפונית וביקש ממנו לפרוע את החוב, הנתבע ביקש ממנו להתאזר בסבלנות ואף נקבעה ביניהם פגישה בכפרו של רסמי; הנתבע ורסמי נפגשו במסעדה והנתבע אמר לרסמי כי הוא אינו יכול לשלם את כל הסכום והציע לשלם חלק .
רסמי אישר כי הוא לא היה נוכח בחתימת ההסכם עם הנתבע.

ראיות הנתבע
הנתבע הגיש תצהיר ובו חזר על הטענות שפורטו בפרק "טענות הנתבע", ועל כן אין מקום לשוב עליהן בשנית.
בתצהירו טוען הנתבע כי בעת חתימת ההסכם עם עורך דין בן רובין, בא כחם של רוכשי הדירות, לא נאמר לו כי לחברת "ב.ק.ל" יש חובות או כי עליו ועל חברת נטו סייל לשלם חוב של מישהו, לטענתו, אילו עורך דין בן רובין, כונס הנכסים, שערך את ההסכם, היה סבור כי על הנתבע או נטו סייל חלה חובה לשלם חובות של חברת "ב.ק.ל", היה צריך לרשום זאת במפורש בהסכם.
בהתאם להסכם בין עורך דין בן רובין בשם הדיירים לבין "נטו סייל", היה על נטו סייל להביא את הבניינים לידי גמר עד המפתח, לפי המפרט שהוכן עבור חברת "ב.ק.ל", אשר לא השלימה את העבודות.
"נטו סייל" התחייבה בהסכם לשלם עבור חומרי הבניה שהיא תשתמש בהם והיא אכן שילמה עבור כל החומרים שרכשה. "נטו סייל" מעולם לא רכשה סחורה מהתובעת והנתבע או חברת "נטו סייל" לא הכירו את התובעת ולא היה להם קשר עמה.
הנתבע מאשר כי הוא חתם כערב אישית להתחייבויות "נטו סייל", להשלמת הבניה, אולם לטענתו הוא לא חתם ערבות עבור אף גורם אחר.
כן הצהיר הנתבע כי לא התחייב לשלם את חובות חברת "ב.ק.ל". לדבריו, הוא עמד במלוא התחייבויותיו על פי ההסכם.
בחקירתו הנגדית אישר הנתבע כי במועד חתימת החוזה עם עורך דין בן רובין היה מיוצג על ידי עורך דין בשם חסונה.
כן אישר הנתבע כי הוא ערב להתחייבויות "נטו סייל" לביצוע העבודות, אולם חזר על עמדתו לפיה הוא אינו ערב לחובותיה של חברת "ב.ק.ל". לדבריו, כל מה שקבוע בחוזה הוא כי הוא צריך לסיים את העבודות שחברת "ב.ק.ל" לא סיימה. כן חזר על עמדתו כי איש לא דיבר איתו על חובות של חברת "ב.ק.ל".
להבנתו של הנתבע הסעיף בהסכם המתייחס לתשלומים (סעיף ח) מתייחס להתחייבותו לשלם עבור חומרים שבהם הוא ישתמש במהלך השלמת העבודות, חומרים שאת תמורתם שילם ולא עבור חו מרים שחברת "ב.ק.ל" השתמשה לפניו, בטרם כניסתו לפרוייקט.
הנתבע מכחיש מכל וכל כי נפגש עם רסמי במסעדה או בכל מקום אחר, ולדבריו הוא נפגש איתו לראשונה בבית המשפט, במהלך ישיבת הגישור.

דיון והכרעה
התובעת סיפקה בלוקים לחברת "ב.ק.ל", אשר לא שילמה את תמורתם בשלמות לתובעת.
חברת "ב.ק.ל" הייתה אמורה לבצע עבודות בניה בדירות במזכרת בתיה וכשלא עמדה בהתחייבויותיה – היא נטשה את אתר הבניה ובא כח בעלי הדירות , עורך דין בן רובין, התקשר עם חברת "נטו סייל" להשלמת העבודות , וזאת לפי נוסח ההסכם מיום 22.1.2008 שצורף כנספח ב' לתצהיר התובעת .
בסעיף 1.א להסכם נכתב: "הנכם מתחייבים לבצע את כל העבודות המוזכרות במפרטים הטכניים ובהסכמים שנחתמו עם חברת ב.ק.ל בנייה בע"מ (להלן: "המפרטים") ולהביא את הבתים למצב שבו דייר יקבל מפתחות והדירה תהיה מוכנה בכפוף כאמור לכל המפרטים. על מסמך זה יחולו כל תנאי ההסכמים שנחתמו עם חברת ב.ק.ל בנייה בע"מ".
בנוסף, נכתב בסעיף 1.ח להסכם: "התחייבותכם כוללת להגיע לסיכום ולתשלום של הכספים, עבודות אלומיניום, משאבות, בטון, סופר קרמיק ובלוקים".
בתחתית ההסכם חתם הנתבע על ערבות אישית להתחייבויות "נטו סייל" בזו הלשון: "אני החתום מטה, אבו עיאש אמיר ... ערב אישית להתחייבויות החברה הנ"ל".
לטענת התובעת, מנוסח סעיפי ההסכם שצוטטו לעיל עולה התחייבותה של "נטו סייל" לשאת בחובותיה של "ב.ק.ל" כלפי התובעת וספקים אחרים; מנגד, טוען הנתבע כי סעיפים אלו וההסכם אינם עוסקים בכל צורה שהיא באחריות "נטו סייל" לחובותיה של חברת "ב.ק.ל", אלא שמדובר בהתחייבות להשלים את עבודות הבניה בהם החלה "ב.ק.ל" עד למסירת המפתחות לדיירים, כולל התחייבות לשאת בעלות החומרים הכרוכים בביצוע העבודות הנדרשות להשלמת הבניה.
מנהל התובעת אינו יכול להעיד מידיעה אישית על נסיבות עריכת החוזה בין "נטו סייל" וכונס הנכסים ואילו הנתבע העיד כי במעמד חתימת החוזה לא דובר בכל צורה שהיא על חובות חברת "ב.ק.ל" וכי חברת "נטו סייל" לא התבקשה בשום צורה שהיא לשאת בהתחייבויותיה של חברת "ב.ק.ל".
גם בעניין הפגישה שהתקיימה בין רסמי לבין הנתבע עומדות בפני גרסאות מנוגדות של העדים: מחד – גרסתו של רסמי שטוען כי פגישה בין השניים התקיימה; ומאידך – גרסתו של הנתבע, השולל קיומה של פגישה כזאת.
בהליך האזרחי, נטל ההוכחה מוטל על כתפי התובע להוכיח את טענותיו בכתב התביעה, לרבות את נזקיו הנטענים ואת אחריות הנתבעים לפי העילות המשפטיות המיוחסות להם.
בע"א 192/85 קצין התגמולים נ' פרומה הכט, פ"ד מד(3) 646, בעמוד 654 נקבע:
"המוציא מחברו עליו הראיה" הינו כלל בסיסי בדין האזרחי, ובאופן רגיל מוטלים על התובע בתביעה אזרחית גם נטל השכנוע וגם נטל הבאת הראיות, אלא אם כן נקבעת בחוק חזקה הפוכה (ראה: א' הרנון, דיני ראיות (הדפוס האקדמי, כרך א, תש"ל) 1989). על התובע, שנטל ההוכחה מוטל עליו, להוכיח את תביעתו מעבר למאזן ההסתברות, היינו מעבר לסבירות של 50%.""
סבור אני כי לא עלה בידי התובעת להרים את הנטל המוטל עליה ולהוכיח כי על הנתבע לשלם את חובות חברת "ב.ק.ל".
התובעת נמנעה מלזמן לעדות את עורך דין בן רובין ולמרות שהוגשה בקשה לזימונו על ידי בא כח התובעת, לא פעלה התובעת לקיום החלטתי מיום 15.6.2015 ובה קבעתי: "הודעה זו אינה מפרטת אף היא כיצד נחוץ העד לבירור המחלוקת בתיק. אולם, לאור האמור בהודעה זו, ככל ועו"ד בן רובין לא יתן הסכמו להגשת תצהיר מטעמו, יהיה רשאי ב"כ התובעת להגיש בקשה נוספת לזימונו של עו"ד בן רובין כעד. במסגרת בקשה זו יפרט ב"כ התובעת מדוע נחוצה עדותו של עוה"ד בן רובין לתיק".
בא כח התובעת לא פעל כאמור בהחלטתי מיום 15.6.2015 ובסופו של יום לא הוזמן עורך דין בן רובין להעיד על נסיבות חתימת החוזה, למרות שעדותו יכלה, כנחזה, לתרום רבות לגרסת התובעת.
מושכלות יסוד של דיני הראיות המה, כי הימנעות בעל דין מהצגת ראיה פועלת לחובת אותו בעל דין.
"...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 אלמונית נ' פלוני, פ"ד לה (1) 736, 760).
משנמנעה התובעת לזמן את עורך דין בן רובין לעדות, הרי שמחדל זה נזקף לחובתה ומוביל למסקנה שאילו היה מוזמן – היה עלול להעיד נגדה .
שאלה נוספת שעלי לבדוק היא האם נוסח ההסכם מוביל לפרשנות לה טוענת התובעת, דהיינו האם מנוסח החוזה עולה כי "נטו סייל" והנתבע אחראים לתשלום עבור חובות חברת "ב.ק.ל" כלפי התובעת.
כאמור, הסעיף הרלוונטי לעניין זה הוא סעיף 1.ח, הקובע: " התחייבותכם כוללת להגיע לסיכום ולתשלום של הכספים, עבודות אלומיניום, משאבות, בטון, סופר קרמיק ובלוקים".
אינני סבור כי סעיף 1.ח או סעיפים אחרים בחוזה מלמדים על התחייבות "נטו סייל" לשאת בחובות חברת "ב.ק.ל".
נוסח סעיף 1.ח להסכם מתיישב עם פרשנותו של הנתבע, לפיה "נטו סייל" התחייבה לשלם את התשלום עבור החומרים הרלוונטים הנדרשים עבור השלמת העבודות.
אילו הייתה צריכה חברת "נטו סייל" לשאת בחובות חברת "ב.ק.ל", הייתי מצפה כי החוזה יתייחס לעניין מהותי זה של פירעון חובותיה של חברת "ב.ק.ל" "ברחל ביתך הקטנה" ויציין זאת במפורש.
בע"א 7434/10 קיבוץ מגל נגד מנהל מקרקעי ישראל - מחוז חיפה (פו רסם בנבו, 21.10.12) נקבע לעניין פרשנות החוזה:
"נקודת המוצא לפרשנות חוזה מצויה בלשונו. לשון החוזה היא כלי הקיבול של אומד דעת הצדדים, והיא תוחמת את גבולותיו. ואולם, נקודת המוצא איננה נקודת הסיום. בצד בחינת לשון החוזה, נדרש ביהמ"ש גם לנסיבות החיצוניות לו, והכול לשם קביעת אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים במועד כריתת החוזה... שני מקורות אלה - לשונו של החוזה והנסיבות החיצוניות האופפות את כריתתו - "קבילים הם... המעבר מהמקור הפנימי (לשון החוזה) למקור חיצוני (הנסיבות החיצוניות) אינו מותנה בקיום תנאים מוקדמים כלשהם. לא נדרשת כל בחינה מוקדמת אם לשון החוזה היא ברור אם לאו... בבואנו לעמוד על הפרשנות הראויה שיש לתת להתקשרות חוזית, יש לבחון גם את האינטרסים, המטרות והיעדים המשותפים אשר ביקשו הצדדים להגשים - מבחינתם הסובייקטיבית - באמצעות החוזה"."
פרשנות לשון החוזה והנסיבות החיצוניות האופפות את כריתתו כפי שהוכחו בפני מלמדות כי פרשנותו הנכונה של החוזה היא כי חברת "נטו סייל" לא התחייבה לשלם את חובות העבר של חברת "ב.ק.ל", אלא שהיא התחייבה להשלים את העבודות ולשלם עבור החומרים הכרוכים בכך.
אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות בסך 15,000₪.
המזכירות תחזיר לנתבע, באמצעות בא כחו, את הפיקדון שהפקיד בקופת בית המשפט.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום.

ניתן היום, י"ח אייר תשע"ז, 14 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בלוקי חוצי שומרון 2001 בע"מ
נתבע: אבו עיאש אמיר עלי
שופט :
עורכי דין: