ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורן טל נגד שטראוס קפה בי.וי. :

לפני כבוד ה שופטת תמר אברהמי

התובעים:

  1. אורן טל
  2. ירון כהן
  3. איסלה סוכנויות בע"מ

נגד

הנתבעת:

שטראוס קפה בי.וי.

החלטה

התיק הועבר לפני.

מועד לקד"מ שלאחר הגשת ראיות ולפני שמיעתן יקבע לפי סדרי היומן (ומועדי הגשת הראיות).

ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים שהוגשה בבקשה 7 בתיק הממוחשב, בענין שינוי מועד הגשת הראיות; היינו – ראיות התובעים יוגשו עד ליום 15.6.17 וראיות הנתבעת יוגשו עד ליום 1.10.17 (המועד שצוין בבקשה , 30.9.17 , נחזה להיות יום כיפור ושבת).

הנתבעת מתבקשת להגיש לתיק בית המשפט (באמצעות המזכירות האזרחית) עותק כרוך ו'מדוגל' של כתב ההגנה לשם העברתו (בשלמותו) לתיק הנייר.

התובעת תגיש לתיק בית המשפט, בכרך כרוך ו'מדוגל' אחד, עותקים (נטולי נספחים) של כתבי הטענות בתיק 48184-06-12 (דומה כי זה מספר התיק הרלוונטי וכי בכתב ההגנה נפלו טעויות סופר) ושל ההחלטות והפרוטוקולים של אותו תיק במשולב עם החלטות תיק הערעור (8255/15). זאת, אף שלא נעלם מעיני כי חלק מהחומר מצורף כנספחים לכתבי הטענות בתיק זה. ההחלטות/פרוטוקולים יסודרו בסדר כרונולוגי עולה כך שההחלטה המוקדמת ביותר מבחינת זמנים תתויק "אחרונה" (למטה) ואילו העדכנית ביותר תתויק "ראשונה" (למעלה). כאשר מדובר בהחלטה שניתנה ב"פתקית" - ניתן לשלב אך את העמוד עליו ניתנה ההחלטה כאשר יש לוודא שעל גבי אותו עמוד מופיעה גם כותרת המסמך שעל גביו ניתנה ההחלטה (שאם לא כן, נא לצרף בנוסף את העמוד הנושא את הכותרת).

משניתנו הוראות בענין הגשת ראיות ע"י מותב קודם (כבוד השופטת ד"ר אגמון גונן) ובהינתן שינוי המותב, מצורפות להלן הנחיות כלליות בענין הגשת ראיות אשר יש לקיימן. במקרה של סתירה בין הוראות אלה לבין ההוראות שניתנו בעבר, ההוראות הנוכחיות גוברות.

להלן ההוראות הכלליות:

"ראיות" – לרבות תיקי מוצגים שיכללו את כל המוצגים שבדעת בעל הדין להגישו באמצעות מי מהעדים או בכלל.

לראיות שיוגשו יצורף דף פתיח, עליו תצויין בברור רשימת העדים של אותו צד (לרבות מומחים).

כל אחד מהתצהירים/חוו"ד וכל אחד מהמוצגים, יסומן בנפרד ובאופן נוח לאיתור (בצירוף "דגלונים"). עמודי כל תצהיר/חוו"ד יהיו ממוספרים.

כל מסמך עליו מסתמך עד יצורף לתצהירו/חוות דעתו ויסומן בנפרד בברור ובאופן נוח לאיתור ועיון (בצירוף "דגלונים"). לחילופין, תבוצע הפנייה ברורה לתיק המוצגים ה"מדוגל".

לתשומת לב: בנוסף להזנת מסמכים למערכת הממוחשבת (או להגשת עותק לא כרוך לשם הזנתו על ידי המזכירות לתיק הממוחשב), על הצדדים לדאוג להמציא למזכירות האזרחית עותק כרוך ו'מדוגל' (תוך הקפדה כי על העותק להשאר במצב כרוך ו'מדוגל'; ויש להבהיר למזכירות כי מדובר בעותק שאינו מיועד לעבור לסריקה אלא עליו לעבור ללשכה). הצדדים יעשו כן במקביל להגשת הראיות לתיק הממוחשב ובכל מקרה לא יאוחר מאשר שבוע קודם למועד הדיון הבא בתיק .

לא ישמע עד שעדותו לא הוגשה בתצהיר/חוו"ד כאמור, ולא תותר הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא אם תוגש ותאושר מבעוד מועד בקשה ערוכה כדין. בקשה כאמור תוגש בכתב לא יאוחר מהמועד להגשת הראיות, ובענין עד - תפרט מדוע נבצר לקבל מהעד תצהיר, את תמצית העדות הצפויה, מדוע העדות רלוונטית ודרושה, ויצורפו אליה המסמכים שיש כוונה להגישם באמצעות העד. לבקשה תצורף עמדת הצד שכנגד.

צד המבקש להעלות התנגדות להגשת מוצג ללא חקירת עורכו או מכל סיבה אחרת, יעשה כן בכתב תוך 14 יום מהיום שהחומר הומצא לו, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו); העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד, אשר יוכל להגיב עליה תוך 7 ימים. לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת ההוכחות עצמה.

כל צד אחראי להתייצבות כל העדים מטעמו, לרבות מומחים (והוראה זו גוברת על הוראות התקנות). בקשות לזימון עדים באמצעות בית המשפט (גם עדים שהוגש/ה תצהירם או חוות דעתם), יש להגיש לא יאוחר מ- 45 יום קודם למועד שיקבע לשמיעת הוכחות, ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה (ואם תעתר – כי יוצא זימון).

למותר לציין, כי כל מסמך שיוגש לבית המשפט, יומצא במקביל לצד שכנגד (כך ש יגיע לידיו, במלואו, במועד בו הוגש לבית המשפט).

עם זאת מובהר כי חיוביהם של הצדדים אינם מותנים זה בזה. במקרה של צורך בארכה, יש לפנות - מבעוד מועד - לבית המשפט בבקשה מתאימה, בצרוף עמדת הצד שכנגד ולוודא כי התקבלה החלטה בבקשה.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ד' אייר תשע"ז, 30 אפריל 2017, בהעדר.


מעורבים
תובע: אורן טל
נתבע: שטראוס קפה בי.וי.
שופט :
עורכי דין: