ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עידן בטיחות מהנדסים בע"מ נגד החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ :

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן

המבקשת: עידן בטיחות מהנדסים בע"מ

נגד

המשיבות: 1. החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
2. חברת התכוף חרושת ברזל בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בתל-אביב מיום 19.7.99
בתיק בש"א 52190/99; ה.פ. 10738/99
שניתנה על ידי כבוד השופט י' זפט

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. המבקשת (להלן: עידן) היתה שלוחה של חברה זרה שהשתתפה כדין במכרז שהוציאה המשיבה 1. כל מסמכי המכרז היו על שם החברה הזרה והוגשו באמצעות עידן. במכרז, נדרשה ערבות בנקאית לבקשת המשתתף - שהוא בענייננו החברה הזרה - "להבטחת מילוי תנאי המכרז, ותנאי חוזה ההתקשרות". עידן צירפה להצעת החברה הזרה ערבות בנקאית, שעל פי הנאמר בה הוצאה על ידי הבנק לבקשת עידן, שהיא, לפי האמור בכתב הערבות, המשתתף במכרז. בית המשפט המחוזי (כבוד השופט י' זפט) קבע, כי החברה הזרה לא עברה את תנאי הסף באשר הערבות לא הוצאה לבקשתה ולהבטחת מילוי תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על ידה. על כך הבקשה שלפנינו.

2. טוענת עידן, כי אמנם הערבות הוצאה לבקשתה, אולם, בשל היותה שלוחת החברה הזרה לעניין הגשת כל המסמכים הדרושים במכרז, יש לראות בה את הזרוע הארוכה שלה לכל דבר ועניין ולפיכך יש לראות בערבות שצורפה להצעה, ערבות שהוגשה בשם החברה הזרה. לטענתה, יש להחיל על העניין את דיני השליחות. המשיבים סבורים, כי אין להחיל על העניין את דיני השליחות אלא את דיני המכרזים. לפי דינים אלה, הפגם בעניין הערבות הוא ממשי וחמור שהרי אם לא תעמוד החברה הזרה בהתחייבויותיה, עלולים הם להיתקל בקשיים במימוש הערבות, היה והבנק יעלה טענה כי הערבות ניתנה לעידן ולא לחברה הזרה.

3. אכן, על פי תנאי המכרז, החברה הזרה היתה רשאית להגיש הצעתה באמצעות סוכן מקומי ובלבד שהמשתתף הינו היצרן מחו"ל עצמו. כך עשתה החברה הזרה באמצעות עידן. ההצעה הוגשה בשמה של החברה הזרה - היצרנית - וצורף מכתב המסמיך את עידן להגיש את ההצעה בשמה של החברה הזרה. במכתב לא נאמר דבר על הערבות הבנקאית. לפיכך, על פניו, לא הוסמכה עידן לקבל מהבנק ערבות בנקאית על שמה היא, לקיום התחייבויותיה של החברה הזרה, ולא ברור עובדתית אם ניתן לראות בעידן שלוחת החברה הזרה כלפי הבנק לצורך הערבות. זאת ועוד, ספק אם ערבות כפי שהוצאה על ידי הבנק יוצרת כשלעצמה, יחסי שליחות בין החברה הזרה ועידן.

4. יתרה מזאת, אף אם רשאית היתה עידן כשלוחת החברה הזרה לקבל מן הבנק ערבות על שמה היא, לא עולה מכתב הערבות כי הבנק היה ער לקיומה של השליחות - אם היתה כזו - או כי היה ער לכך שהוא ערב להתחייבויותיה של החברה הזרה. עידן אינה מופיעה בכתב הערבות כשלוחה, ונהפוך הוא, מצוין בו כי עידן היא המשתתפת במכרז וכי הערבות ניתנת לבקשתה "בקשר עם השתתפותם (קרי: של עידן) במכרז מס' רכ4/1999/ ולהבטחת מלוי תנאי המכרז, ותנאי חוזה ההתקשרות". מן האמור עולה, כי הבנק התחייב לערוב לקיום תנאי המכרז על ידי עידן. לפיכך, אף אם ניתן היה לראות במערכת היחסים שלפנינו שליחות נסתרת - ואין צורך להידרש לכך - אין ביחסים אלה כדי להשליך על תוכן ההתחייבות שנטל על עצמו הבנק ואין לומר, כי הבנק נטל על עצמו התחייבות לערוב להתחייבויותיו של שולח - החברה הזרה - שלא היה מודע לקיומו.

5. גם אם הבנק ידע על קיומה של החברה הזרה וקיומם של יחסי שליחות בינה לבין עידן - אם בכלל היו כאלה לעניין הערבות - הרי שדי באפשרות של קשיים העלולים להתעורר אם יהיה צורך לממש את הערבות, היה והחברה הזרה לא תעמוד בהתחייבויותיה, כדי להצדיק את ההחלטה לפסול את הצעת החברה הזרה משום אי הגשת ערבות כנדרש במכרז, כפי שקבע בית משפט קמא. לא אחת הודגשה בפסיקה חשיבותה של תקינות ערבות בנקאית הניתנת במכרז ועל חשיבות אפשרות מימוש מיידי של הערבות. אין להכיר בערבות המקפלת בחובה קשיי מימוש אפשריים צפויים, כגון אלה הקיימים בענייננו. גם מאזן הנוחות פועל לטובת המשיבות ולרעת המבקשת.

לפיכך, אינני מוצאת שיש להתערב בהחלטתו של בית משפט קמא.

הבקשה נדחית.

המבקשת תשלם לכל אחד מהמשיבות הוצאות בסך 10,000 ש"ח.

ניתנה היום, כ"ח בתשרי תש"ס (7.10.99).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99051970.J02


מעורבים
תובע: עידן בטיחות מהנדסים בע"מ
נתבע: החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ
שופט :
עורכי דין: